МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 червня 2011 року N 321

Про затвердження Положення про Департамент охорони громадського порядку Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до Закону України "Про міліцію", Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 (Положення N 383/2011), та з метою вдосконалення діяльності підрозділів міліції громадської безпеки щодо охорони громадського порядку у взаємодії з іншими службами і підрозділами органів внутрішніх справ, державними органами та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян наказую:

1. Затвердити Положення про Департамент охорони громадського порядку Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 20.09.2010 N 450 "Про затвердження Положення про Департамент громадської безпеки МВС України".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С. Є.

4. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
08.06.2011 N 321

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент охорони громадського порядку Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Департамент охорони громадського порядку Міністерства внутрішніх справ України (далі - ДОГП) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС) та головним підрозділом у структурі МВС з питань охорони громадського порядку та громадської безпеки.

1.2. ДОГП здійснює контроль за організацією роботи та діяльністю підрозділів патрульної служби, міліції особливого призначення "Беркут", з питань ЄВРО 2012, спеціальних установ та конвойних підрозділів міліції, спеціальних підрозділів судової міліції "Грифон". Систематично надає зазначеним підрозділам організаційно-методичну і практичну допомогу та здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва МВС і органів державної влади про стан вирішення питань, що належать до компетенції ДОГП.

1.3. ДОГП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами МВС та цим Положенням.

1.4. ДОГП у межах повноважень, на основі й на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, дає доручення та приймає рішення, організовує і контролює їх виконання.

Доручення та рішення ДОГП, надані та прийняті в межах його повноважень, що стосується організації охорони громадського порядку, обов'язкові для виконання Департаментом Державної служби охорони (далі - ДДСО), Управлінням Державної автомобільної інспекції (далі - УДАІ), відділом ветеринарної міліції (далі - ВВМ), їх територіальними підрозділами ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС).

1.5. ДОГП організовує свою діяльність згідно з поточними планами роботи МВС і ДОГП у взаємодії з іншими підрозділами центрального апарату МВС.

1.6. Організацію роботи з питань охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності в ДОГП здійснює особа, до функціональних обов'язків якої внесено цей напрям роботи.

1.7. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення ДОГП здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

1.8. ДОГП очолює начальник, який підпорядковується Міністру внутрішніх справ України, а координацію та контроль за діяльністю Департаменту здійснює його перший заступник.

1.9. Начальник ДОГП та його заступники призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України в установленому порядку. Діяльність ДОГП здійснюється на основі поєднання єдиноначальності у вирішенні питань оперативно-службової діяльності та персональної відповідальності кожного керівника і працівника за стан справ на дорученій ділянці, своєчасне і якісне виконання планових заходів та окремих доручень.

1.10. Діловодство в ДОГП ведеться державною мовою відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів МВС.

1.11. ДОГП має печатку, штамп і бланки зі своєю повною та скороченою назвою, необхідні для здійснення його діяльності, у тому числі із зображенням малого Державного Герба України.

2. Основні завдання ДОГП

2.1. Охорона громадського порядку та громадської безпеки, захист прав, свобод, законних інтересів і забезпечення безпеки громадян, запобігання правопорушенням та їх припинення.

2.2. Профілактика правопорушень у взаємодії з іншими службами і підрозділами органів внутрішніх справ, державними органами та органами місцевого самоврядування і об'єднаннями громадян, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, охорони затриманих і взятих під варту осіб.

3. ДОГП відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

3.1. Діяльність органів внутрішніх справ України щодо суворого і чіткого виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів МВС, інших центральних органів виконавчої влади з питань організації та забезпечення правопорядку і безпеки на вулицях, в інших громадських місцях усіх населених пунктів, з питань ЄВРО 2012, а також під час проведення масових, релігійних заходів, різноманітних акцій, участі в здійсненні державної охорони.

3.2. Удосконалення структури, організаційних основ, форм і методів роботи підрозділів міліції з охорони громадського порядку органів внутрішніх справ України. Ужиття заходів щодо підвищення професійної майстерності працівників цих підрозділів, надання їм методичної допомоги.

3.3. Проведення заходів із забезпечення правопорядку, попередження і припинення правопорушень на вулицях та в інших громадських місцях, роботи нарядів, задіяних до охорони громадського порядку в системі єдиної дислокації.

3.4. Охорону затриманих за підозрою в скоєнні злочинів, узятих під варту осіб, їх конвоювання під час досудового слідства, розгляду справ у судах, забезпечення виконання постанов суду про адміністративний арешт.

3.5. Виконання рішень Генеральної прокуратури України та Міністерства юстиції України щодо екстрадиції осіб, які розшукуються правоохоронними органами України та іншими державами, відповідно до Європейської та Мінської конвенцій, інших міжнародних актів.

3.6. Охорону судових установ, приміщень і територій відділень судово-психіатричної експертизи та режиму тримання осіб, які перебувають під вартою та направлені на судово-психіатричну експертизу, а також охорону приміщень судових експертиз Міністерства юстиції України і контроль за цією діяльністю.

3.7. Організацію та участь підрозділів міліції громадської безпеки за напрямками діяльності ДОГП у розкритті злочинів на територіях та об'єктах обслуговування, взаємодію зі структурними підрозділами МВС, іншими правоохоронними органами та органами державної влади у вирішенні цих питань.

3.8. Здійснення аналізу, обліку і контролю за виконанням адміністративно-правозастосовних функцій.

3.9. За напрямком діяльності проведення безпосередньо та разом зі структурними підрозділами апарату Міністерства, іншими зацікавленими органами державної виконавчої влади та громадськими організаціями роботи з підготовки проектів законодавчих та підзаконних актів з питань охорони громадського порядку, безпеки та профілактики злочинності, а також своєчасне внесення змін та доповнень до них.

3.10. Проведення семінарів, форумів (у тому числі й міжнародного характеру), інструктивних нарад, а також перевірок оперативно-службової діяльності підрозділів, підпорядкованих ДОГП, ужиття заходів з метою усунення недоліків у їх роботі.

3.11. За напрямками діяльності розроблення проектів відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів, унесення змін до них відповідно до законодавства, скасування застарілих, а також надання їх на підпис Міністру та на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.12. Сприяння правильному підбору, навчанню, вихованню, розстановці кадрів, підвищенню їх відповідальності за доручену ділянку роботи, припиненню проявів бюрократизму та тяганини, зміцненню дисципліни і законності, правового та соціального захисту.

3.13. Координація за напрямками діяльності ДОГП, ДДСО, УДАІ, ВВМ та підготовки заходів щодо покращання службової діяльності в органах і підрозділах внутрішніх справ з питань забезпечення охорони громадського порядку.

3.14. Аналіз стану злочинності на вулицях та в інших громадських місцях, узагальнення та оцінку отриманих результатів роботи підрозділів, інформаційне, методичне забезпечення заходів з профілактики злочинності в громадських місцях, удосконалення роботи підпорядкованих підрозділів, підготовку та направлення в регіони оглядів з цих питань.

3.15. Прогнозування та вплив на розвиток обстановки, пов'язаної з проведенням у державі масових, охоронних, релігійних заходів та акцій. Надання допомоги та контроль за діяльністю органів і підрозділів внутрішніх справ з питань організації охорони громадського порядку і безпеки під час проведення масових, охоронних, релігійних заходів та акцій протесту на територіях їх обслуговування. Підтримання взаємодії в цьому напрямку з іншими структурними підрозділами Міністерства, правоохоронними органами, зацікавленими центральними органами виконавчої влади та громадськими організаціями.

3.16. Підготовку за дорученням керівництва МВС інформації про стан охорони громадського порядку і безпеки на території держави та заходи щодо їх поліпшення для Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

3.17. Ужиття заходів, спрямованих на забезпечення постійної готовності особового складу органів внутрішніх справ і спецпідрозділів "Беркут" до дій, пов'язаних з локалізацією та припиненням групових порушень громадського порядку і масових заворушень під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також при оголошенні в державі (регіоні) режиму надзвичайного чи воєнного стану.

3.18. Організаційно-методичне забезпечення та контроль за діяльністю підрозділів міліції громадської безпеки ГУМВС, УМВС України з питань організації роботи ізоляторів тимчасового тримання, спеціальних приймальників для утримання осіб, підданих адміністративному арешту, підрозділів конвойної служби міліції.

3.19. Організацію роботи з питань узагальнення пропозицій, листів, заяв і скарг громадян. Уживання заходів для усунення причин і умов, що призвели до повторних звернень громадян зі скаргами.

3.20. Організацію роботи судової міліції щодо особистої охорони працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщень суду та забезпечення режиму утримання осіб, які перебувають під вартою і направлені на судово-психіатричну експертизу.

3.21. Профілактику правопорушень, вивчає причини та умови, які призводять до їх учинення, уносить керівництву МВС пропозиції щодо їх усунення. Організовує проведення серед населення роз'яснювальної роботи з питань охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю.

3.22. Впровадження в діяльність підпорядкованих підрозділів передового досвіду роботи, у тому числі досвіду, набутого підрозділами поліції (міліції) зарубіжних країн.

4. Обов'язки начальника ДОГП

4.1. Здійснює керівництво роботою, визначає стратегію, основні напрямки діяльності ДОГП та характер роботи його структурних підрозділів відповідно до визначених завдань і функцій.

4.2. Організовує та координує діяльність підрозділів міліції громадської безпеки ГУМВС, УМВС у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки.

4.3. Координує діяльність ДДСО, УДАІ, ВВМ з питань забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху, у тому числі під час проведення масових громадсько-політичних та спортивних заходів.

4.4. Координує організаційні заходи щодо взаємодії ДОГП, ДДСО, УДАІ, ВВМ зі структурними підрозділами МВС, іншими державними органами виконавчої влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями під час вирішення питань, що стосуються їх діяльності з питань забезпечення охорони громадського порядку.

4.5. Спрямовує зусилля підрозділів міліції громадської безпеки на профілактику правопорушень та злочинів.

4.6. Забезпечує, у межах компетенції, координацію діяльності органів внутрішніх справ з питань попередження правопорушень, комплексного використання всіх наявних сил та засобів щодо охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки і боротьби зі злочинністю.

4.7. Розподіляє обов'язки своїх заступників та інших керівників підпорядкованих структурних підрозділів (управлінь, самостійних відділів тощо), визначає ступінь їх відповідальності та контролює їх роботу. Затверджує функціональні обов'язки працівників ДОГП.

4.8. Забезпечує розроблення перспективних і поточних планів роботи ДОГП, його структурних підрозділів та затверджує їх. Здійснює контроль за їх виконанням. Уносить пропозиції до планів роботи МВС та його колегії. Заслуховує звіти керівників підпорядкованих підрозділів про хід виконання планів.

4.9. Оцінює стан справ у сфері діяльності ДОГП за всіма напрямками його роботи та приймає відповідні рішення щодо закріплення позитивних тенденцій. Досліджує негативні явища, вносить керівництву МВС пропозиції щодо їх усунення.

4.10. Організовує підготовку відповідних аналітичних матеріалів з метою інформаційного забезпечення керівництва МВС про стан вирішення питань, що належать до компетенції ДОГП, та подальшого інформування Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, висвітлення результатів роботи ДОГП у засобах масової інформації.

4.11. Здійснює особисто або через структурні підрозділи ДОГП організаційно-методичне керівництво роботою підрозділів міліції громадської безпеки ГУМВС, УМВС.

4.12. Забезпечує розроблення за напрямками діяльності ДОГП проектів законодавчих та підзаконних актів, а також відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів, внесення змін до них відповідно до законодавства, скасування застарілих, а також надання їх на підпис Міністру та на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України

4.13. Виконує за дорученням керівництва МВС завдання, отримані від центральних органів виконавчої влади вищого рівня.

4.14. Вирішує в установленому порядку питання виїзду працівників ДОГП у службові відрядження з метою виконання заходів у межах компетенції ДОГП, перевірки діяльності регіональних органів або надання їм практичної допомоги.

4.15. Забезпечує та здійснює особистий прийом громадян, що звернулися до МВС з питань, пов'язаних з діяльністю ДОГП. У встановленому порядку розглядає запити, звернення народних депутатів України, скарги, заяви, листи громадян та іншу кореспонденцію, що надходить до ДОГП, та дає доручення щодо своєчасного та об'єктивного вирішення порушених питань.

4.16. Вносить пропозиції керівництву МВС щодо затвердження структури та штату ДОГП.

4.17. Організовує взаємодію з навчальними закладами МВС з питань надання їм методичних матеріалів з актуальних питань за напрямками діяльності ДОГП.

4.18. Забезпечує в межах своїх повноважень підбір та розстановку кадрів, навчання, професійну підготовку, атестування працівників та їх стажування.

4.19. Подає в установленому порядку керівництву МВС пропозиції щодо заохочення працівників ДОГП, представлення до нагород та відзнак МВС, включення до кадрового резерву, накладання дисциплінарних стягнень відповідно до наданих повноважень та з інших питань службової діяльності.

4.20. Дає оцінку роботи працівників підвідомчих підрозділів міліції громадської безпеки. Погоджує призначення на посади керівників зазначених підрозділів ГУМВС, УМВС.

4.21. Забезпечує захист державних та службових таємниць за напрямами діяльності ДОГП відповідно до законодавства України, дотримання режиму секретності в службовій діяльності ДОГП.

4.22. Здійснює контроль за веденням у ДОГП діловодства, збереженням документів, організовує роботу з документами згідно із законодавством України. Забезпечує в ДОГП ділове листування з питань, що стосуються його діяльності.

4.23. Забезпечує створення належних умов для виконання працівниками ДОГП функціональних обов'язків.

4.24. Організовує виховання особового складу. Уживає заходів щодо забезпечення безпеки особового складу, збереження життя та здоров'я працівників під час виконання ними службових обов'язків.

4.25. Несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і повинен постійно їх контролювати.

4.26. Забезпечує дотримання працівниками ДОГП правил внутрішнього трудового розпорядку, дисципліни та законності.

5. Права начальника ДОГП

5.1. З метою забезпечення вжиття заходів щодо охорони громадського порядку, які належать до компетенції ДОГП, ДДСО, УДАІ, ВВМ:

- за дорученням керівництва МВС представляти Міністерство в органах законодавчої та виконавчої влади, у прокуратурі, на підприємствах, в установах та організаціях;

- уносити керівництву МВС пропозиції щодо вдосконалення роботи органів внутрішніх справ.

5.2. Користуватися технічними засобами та здійснювати заходи організаційно-розпорядчого характеру для отримання інформації, яка необхідна для виконання завдань із забезпечення охорони громадського порядку, поставлених перед ДОГП, ДДСО, УДАІ, ВВМ.

5.3. Заслуховувати звіти керівництва підрозділів міліції громадської безпеки ГУМВС, УМВС про виконання ними функціональних обов'язків і поставлених завдань, що належать до компетенції ДОГП, ДДСО, УДАІ, ВВМ, стосовно забезпечення охорони громадського порядку, проводити з ними збори, наради і семінари.

5.4. У межах своїх повноважень підписувати від імені Департаменту листи, звернення, повідомлення та інші документи.

5.5. Для вирішення службових завдань використовувати інформацію загального, а в окремих випадках - і з обмеженим доступом, користування, яка є в розпорядженні МВС, ГУМВС, УМВС.

5.6. Залучати, за погодженням з керівництвом МВС, фахівців з інших підрозділів для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

5.7. Вносити керівництву МВС пропозиції щодо грошового забезпечення працівників ДОГП у межах його максимальних та мінімальних розмірів.

5.8. Погоджувати в установленому порядку відпустки працівників ДОГП.

5.9. Клопотати перед керівництвом МВС про присвоєння спеціальних звань працівникам ДОГП і особам начальницького складу міліції громадської безпеки ГУМВС, УМВС за напрямами діяльності ДОГП.

5.10. У межах своїх повноважень видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, давати доручення та приймати рішення, контролювати їх виконання.

Керівництвом МВС начальникові ДОГП можуть бути делеговані також інші повноваження, не передбачені цим Положенням.

 

ДОГП МВС України

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали