МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 червня 2011 року N 312

Про затвердження Положення про Департамент профілактики правопорушень Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2011 року N 20 "Деякі питання упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади", а також з метою вдосконалення діяльності підрозділів міліції щодо підвищення ефективності роботи у сфері профілактики правопорушень, налагодження співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, населенням і громадськими формуваннями у зміцненні правопорядку, належного функціонування дозвільної системи наказую:

1. Затвердити Положення про Департамент профілактики правопорушень Міністерства внутрішніх справ України (далі - Положення), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату МВС забезпечити за напрямами діяльності виконання вимог цього Положення.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С. Є.

4. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
09.05.2011 N 312

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент профілактики правопорушень Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Департамент профілактики правопорушень Міністерства внутрішніх справ України (далі - ДПП, Департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС) та головним підрозділом з питань формування та забезпечення реалізації завдань МВС щодо профілактики правопорушень.

1.2. ДПП здійснює контроль за організацією роботи та діяльністю підрозділів дільничних інспекторів міліції, дозвільної системи, ліцензування та державного охоронного нагляду та служби профілактичної роботи серед дітей. Систематично надає зазначеним підрозділам організаційно-методичну допомогу та забезпечує керівництво МВС і органи державної влади інформаційно-аналітичними матеріалами з питань, що належать до компетенції Департаменту.

1.3. ДПП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами МВС та цим Положенням.

1.4. ДПП організовує свою діяльність згідно з поточними планами роботи МВС і ДПП у взаємодії з іншими підрозділами апарату МВС.

1.5. Організацію роботи з питань охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності в ДПП здійснює особа, до функціональних обов'язків якої внесено цей напрямок роботи.

1.6. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення ДПП здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

1.7. ДПП очолює начальник, який підпорядковується першому заступникові Міністра внутрішніх справ України.

1.8. Начальник ДПП та його заступники призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України в установленому порядку. Діяльність ДПП здійснюється на основі поєднання єдиноначальності у вирішенні питань оперативно-службової діяльності та персональної відповідальності кожного керівника і працівника за стан справ на дорученій ділянці роботи, своєчасне і якісне виконання планових заходів та окремих доручень.

1.9. Діловодство в ДПП ведеться державною мовою відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів МВС.

1.10. ДПП має печатку, штамп і бланки зі своєю повною та скороченою назвою, необхідні для здійснення його діяльності, у тому числі із зображенням малого Державного Герба України.

2. Основні завдання ДПП

2.1. Налагодження співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, населенням і громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, іншими правоохоронними органами, службами і підрозділами органів внутрішніх справ з питань зміцнення правопорядку та профілактики правопорушень.

2.2. Здійснення ліцензування певних видів господарської діяльності, забезпечення дозвільної системи, державного охоронного нагляду.

3. ДПП відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

3.1. Виконання підпорядкованими органами та підрозділами законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів МВС, інших центральних органів виконавчої влади з питань:

- організації роботи підрозділів дільничних інспекторів міліції ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС), міськрайорганів внутрішніх справ і надає їм організаційну та методичну допомогу в підвищенні ефективності роботи у сфері профілактики правопорушень, налагодженні співпраці з населенням та громадськими формуваннями в забезпеченні правопорядку, організації адміністративної діяльності служби, взаємодіє при вирішенні цих питань зі структурними підрозділами МВС, іншими центральними органами виконавчої влади, громадськими організаціями;

- дотримання правил виготовлення, ремонту, реалізації, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання предметів, матеріалів і речовин, щодо зберігання і використання яких установлені спеціальні правила, та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, відкриття та функціонування об'єктів, де вони зберігаються і використовуються, ліцензування певних видів господарської діяльності;

- профілактики правопорушень серед дітей, забезпечення взаємодії з цих питань зі структурними підрозділами МВС, іншими профільними міністерствами і центральними органами виконавчої влади;

3.2. Удосконалення структури, організаційних основ, форм і методів роботи підрозділів органів внутрішніх справ України, підпорядкованих ДПП, ужиття заходів щодо підвищення професійної майстерності працівників цих підрозділів, надання їм методичної допомоги.

3.3. Організацію індивідуально-профілактичної роботи з особами, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, схильними до скоєння протиправних діянь, попередження правопорушень із широким залученням до цієї роботи населення та громадських формувань з охорони громадського порядку.

3.4. Організацію та участь підпорядкованих ДПП підрозділів за напрямками діяльності в попередженні правопорушень на територіях та об'єктах обслуговування, взаємодії зі структурними підрозділами МВС, іншими правоохоронними органами та органами державної влади у вирішенні цих питань.

3.5. Здійснення аналізу, обліку і контролю за виконанням адміністративно-правозастосовних функцій підпорядкованих ДПП підрозділів.

3.6. За напрямками діяльності проведення безпосередньо та разом зі структурними підрозділами апарату Міністерства, іншими зацікавленими органами державної виконавчої влади та громадськими організаціями роботи з підготовки проектів законодавчих та підзаконних актів з питань профілактики правопорушень, а також своєчасне внесення змін та доповнень до них.

3.7. Проведення семінарів, інструктивних нарад, а також перевірок оперативно-службової діяльності підпорядкованих ДПП підрозділів, ужиття заходів щодо усунення недоліків у їх роботі.

3.8. Сприяння правильному підбору, навчанню, вихованню, розстановці кадрів, підвищенню їх відповідальності за доручену ділянку роботи, припиненню проявів бюрократизму та тяганини, зміцненню дисципліни і законності, правового та соціального захисту.

3.9. Оцінювання стану справ за напрямками діяльності ДПП та підготовка заходів щодо покращання службової діяльності в підпорядкованих органах і підрозділах внутрішніх справ.

3.10. Організацію і контроль виконання підпорядкованими органами внутрішніх справ законодавства України та нормативно-правових актів МВС, які стосуються роботи дільничних інспекторів міліції. Аналіз та узагальнення відомостей про стан роботи дільничних інспекторів міліції щодо профілактики правопорушень. Проведення індивідуально-профілактичної роботи з криміногенними особами та забезпечення правопорядку на адміністративних дільницях.

3.11. Постійну роботу щодо зміцнення зв'язків органів внутрішніх справ з населенням, громадськими формуваннями та організаціями. Надання громадянам необхідної правової допомоги та проведення роз'яснювальної роботи з питань профілактики правопорушень і посилення боротьби зі злочинністю.

3.12. Організацію роботи з питань узагальнення та аналізу пропозицій, листів, заяв і скарг громадян. Уживання заходів щодо усунення причин і умов, що призвели до повторних звернень.

3.13. Вивчення причин та умов, які призводять до учинення правопорушень, внесення на розгляд керівництва МВС пропозицій щодо їх усунення, організацію проведення серед населення роз'яснювальної роботи з питань профілактики правопорушень.

3.14. Здійснення профілактичних заходів з дітьми, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, а також запобігання правопорушенням у дитячому середовищі. Виявлення батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо створення належних умов для життя, навчання та виховання дітей.

3.15. Ужиття заходів щодо своєчасного виявлення сімей, у яких скоюється насильство та жорстоке поводження з дітьми. Профілактика правопорушень, спрямованих проти життя та здоров'я дітей, їх статевої свободи та статевої недоторканості.

3.16. Здійснення в межах, визначених законодавством, контролю щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Забезпечення відповідно до компетенції заходів соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі.

3.17. Ужиття заходів адміністративного впливу до неповнолітніх, а також їх батьків (усиновителів, опікунів, піклувальників), які не виконують обов'язків щодо їх виховання і навчання, інформування відповідних служб із цих питань у встановленому порядку.

3.18. Проведення з населенням роз'яснювальної роботи щодо запобігання правопорушенням серед дітей. Участь у правовому вихованні дітей.

3.19. Здійснення ліцензування господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу; виробництва, торгівлі піротехнічними засобами; діяльності, пов'язаної з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів; надання послуг з охорони власності та фізичних осіб.

3.20. Аналіз та впровадження в діяльність підпорядкованих підрозділів передового досвіду роботи, у тому числі досвіду, набутого підрозділами поліції (міліції) зарубіжних країн.

4. Обов'язки начальника ДПП

4.1. Здійснює керівництво роботою, визначає стратегію, основні напрямки діяльності Департаменту та характер роботи його структурних підрозділів відповідно до визначених завдань і функцій.

4.2. Організовує та координує діяльність підрозділів, підпорядкованих ДПП, ГУМВС, УМВС у сфері профілактики правопорушень, у тому числі в підлітковому середовищі, налагодженні співпраці з населенням та громадськими формуваннями в забезпеченні правопорядку, організації адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції, ліцензування, державного охоронного нагляду.

4.3. Спрямовує та вдосконалює основні зусилля підпорядкованих підрозділів на загальну й індивідуальну профілактику правопорушень.

4.4. Забезпечує в межах компетенції координацію діяльності органів внутрішніх справ з питань профілактики та попередження правопорушень.

4.5. Організовує розгляд матеріалів щодо видачі, відмови у видачі та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, послуг з охорони громадян.

4.6. Контролює забезпечення органами внутрішніх справ дозвільної системи.

4.7. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками, керівниками підпорядкованих структурних підрозділів (управлінь, самостійних відділів тощо), визначає ступінь їх відповідальності та контролює їх роботу. Затверджує функціональні обов'язки працівників структурних підрозділів ДПП.

4.8. Забезпечує розроблення перспективних і поточних планів роботи ДПП, його структурних підрозділів та затверджує їх. Здійснює контроль за їх виконанням. Вносить пропозиції до планів роботи МВС та його колегії. Заслуховує звіти керівників підпорядкованих підрозділів про хід виконання планів.

4.9. Аналізує та оцінює стан справ у сфері діяльності ДПП за всіма напрямками його роботи та приймає відповідні рішення щодо закріплення позитивних тенденцій. Досліджує негативні тенденції, вносить на розгляд керівництва МВС пропозиції щодо їх усунення.

4.10. Організовує підготовку відповідних аналітичних матеріалів щодо інформаційного забезпечення керівництва МВС про стан вирішення питань, які належать до компетенції ДПП.

4.11. Здійснює особисто або через структурні підрозділи ДПП організаційно-методичне керівництво роботою підпорядкованих підрозділів ГУМВС, УМВС з питань, що належать до компетенції Департаменту, координує організаційні заходи щодо взаємодії Департаменту зі структурними підрозділами МВС, іншими державними органами виконавчої влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями під час вирішення питань, що стосуються їх діяльності.

4.12. Забезпечує розроблення за напрямками діяльності ДПП проектів законодавчих та підзаконних актів, а також відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів, внесення змін до них відповідно до законодавства, скасування застарілих, а також надання їх на підпис Міністру та на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.13. Вносить пропозиції керівництву Міністерства щодо направлення працівників ДПП у встановленому порядку в планові та позапланові службові відрядження з метою виконання заходів, проведення яких належить до компетенції Департаменту, перевірки діяльності регіональних органів або надання їм практичної допомоги.

4.14. Забезпечує та здійснює особистий прийом громадян, що звернулися до МВС з питань, пов'язаних з діяльністю ДПП. У встановленому порядку розглядає запити, звернення народних депутатів України, скарги, заяви, листи громадян та іншу кореспонденцію, що надходить до ДПП, та дає доручення щодо своєчасного та об'єктивного вирішення порушених питань.

4.15. Надає пропозиції керівництву МВС щодо внесення змін до структури та штату ДПП.

4.16. Організовує взаємодію з навчальними закладами МВС з питань надання їм методичних матеріалів з актуальних питань за напрямками діяльності ДПП.

4.17. Забезпечує в межах своїх повноважень добір та розстановку кадрів, навчання, професійну підготовку, атестування працівників та їх стажування.

4.18. Уносить пропозиції керівництву Міністерства щодо встановлення особовому складу Департаменту посадових окладів у межах їх мінімальних і максимальних розмірів, відповідні надбавки та виплати, а також щодо заохочення працівників ДПП, представлення до нагород та відзнак МВС, включення до кадрового резерву, накладання дисциплінарних стягнень відповідно до наданих повноважень та з інших питань службової діяльності.

4.19. За погодженням з першим заступником Міністра здійснює заслуховування керівників підпорядкованих підрозділів ГУМВС, УМВС з питань забезпечення діяльності відповідно до компетенції.

4.20. Дає оцінку роботи працівників підпорядкованих підрозділів міліції громадської безпеки. Погоджує призначення на посади керівників зазначених підрозділів ГУМВС, УМВС.

4.21. Забезпечує захист державних та службових таємниць за напрямами діяльності Департаменту відповідно до законодавства України, дотримання режиму секретності в службовій діяльності ДПП.

4.22. Здійснює контроль за веденням у Департаменті діловодства, збереженням документів, організовує роботу з документами згідно із законодавством України. Забезпечує в ДПП ділове листування з питань, що стосуються його діяльності.

4.23. Забезпечує створення належних умов для виконання працівниками ДПП функціональних обов'язків.

4.24. Уживає заходів щодо забезпечення безпеки особового складу, збереження життя та здоров'я працівників під час виконання ними службових обов'язків.

4.25. Несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення особовим складом Департаменту.

4.26. Забезпечує та контролює дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та дисципліни.

5. Права начальника ДПП

5.1. За дорученням керівництва МВС представляє Міністерство в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, які належать до компетенції ДПП.

5.2. У межах своїх повноважень підписує від імені Департаменту листи, звернення, повідомлення та інші документи.

5.3. Для вирішення службових завдань використовує інформацію загального, а в окремих випадках - і з обмеженим доступом, користування, яка є в розпорядженні МВС, ГУМВС, УМВС, у порядку, передбаченому законодавством.

5.4. Користується технічними засобами та здійснює заходи організаційно-розпорядчого характеру для отримання інформації, необхідної для виконання завдань, поставлених перед ДПП.

5.5. Залучає, за погодженням з керівництвом МВС, фахівців з інших підрозділів для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.6. Вносить на розгляд керівництва МВС пропозиції щодо вдосконалення роботи органів внутрішніх справ з питань, що належать до компетенції ДПП.

5.7. Подає керівництву МВС пропозиції щодо грошового забезпечення працівників Департаменту в межах його максимальних та мінімальних розмірів.

5.8. Погоджує в установленому порядку відпустки працівників ДПП.

5.9. Порушує клопотання перед керівництвом МВС про призначення на посади працівників ДПП та погоджує призначення керівників управлінь і відділів, підпорядкованих Департаменту структурних підрозділів ГУМВС, УМВС.

5.10. Заслуховує звіти керівництва підпорядкованих ДПП підрозділів ГУМВС, УМВС про виконання ними функціональних обов'язків і поставлених завдань, що належать до компетенції Департаменту, проводить з ними збори, наради і семінари.

5.11. У межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, дає доручення та приймає рішення, контролює їх виконання.

Доручення та рішення ДПП, надані та прийняті в межах його повноважень, обов'язкові для виконання підпорядкованими територіальними підрозділами ГУМВС, УМВС.

5.12. Керівництвом МВС начальникові ДПП можуть бути делеговані також інші повноваження, не передбачені цим Положенням.

 

ДПП МВС України

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали