МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 січня 2012 року N 78

Про затвердження Положення про департамент розвитку реального сектору економіки

Наказую:

Затвердити Положення про департамент розвитку реального сектору економіки як самостійний структурний підрозділ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
31.01.2012 N 78

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент розвитку реального сектору економіки

1. Загальні положення

1.1. Департамент розвитку реального сектору економіки (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є формування пропозицій та забезпечення реалізації державної економічної політики щодо підвищення ефективності механізмів регулювання, функціонування та розвитку ринків паливно-енергетичного, транспортно-дорожнього та агропромислового комплексу та сфери зв'язку, змін та перетворень у співвідношенні між секторами та галузями національної економіки з метою формування прозорих, конкурентних та ефективних умов їх функціонування; забезпечення формування та реалізації державної цінової політики; забезпечення участі у формуванні та реалізації державної політики з питань раціонального використання природних ресурсів, розвитку мінерально-сировинної бази та екологічної політики; формування державної політики щодо питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління розвитку ринків;

управління цінової політики;

управління з питань екології та природокористування;

відділ енерго- та ресурсозбереження.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

2.1. Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері економічної конкуренції та обмеження монополізму, сприяння розвитку конкурентних відносин, у тому числі:

аналіз стану конкурентоспроможності реального сектору економіки, визначення напрямів діяльності і розроблення заходів щодо її підвищення;

створення сприятливих економічних умов для функціонування суб'єктів господарювання всіх форм власності, розвитку ринкових відносин, конкурентного середовища;

розроблення заходів державної політики, спрямованих на підвищення ефективності функціонування внутрішнього ринку України, збільшення частки вітчизняної продукції у сукупній пропозиції товарів і послуг на внутрішньому ринку;

забезпечення підготовки проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо видачі дозволу на узгоджені дії та концентрацію суб'єктів господарювання.

2.2. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з питань розвитку паливно-енергетичного та агропромислового комплексу, транспортно-дорожньої інфраструктури, транспорту та зв'язку, у тому числі:

аналіз стану та оцінка тенденцій економічного розвитку вітчизняних ринків сільськогосподарської продукції та продовольства, паливно-енергетичного комплексу, транспортно-дорожньої інфраструктури, транспорту і зв'язку, біржового товарного ринку;

підготовка та подання керівництву Мінекономрозвитку на погодження прогнозів розвитку паливно-енергетичного та агропромислового комплексу, транспортно-дорожньої інфраструктури, транспорту і зв'язку на середньо- та короткостроковий періоди, проектів програм їх розвитку;

моніторинг попиту і пропозиції на ринках реального сектору економіки, методологічне забезпечення та складання загальнодержавних фактичних, очікуваних і прогнозних балансів попиту і пропозиції за основними видами продовольчих та паливно-енергетичних ресурсів;

підготовка прогнозно- та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань економічного розвитку окремих ринків, секторів економіки та інших питань, що належать до компетенції департаменту;

участь у формуванні пропозицій щодо покращення фінансового стану суб'єктів господарювання, які працюють на ринках паливно-енергетичного та агропромислового комплексу, транспортно-дорожньої інфраструктури, транспорту та зв'язку, удосконалення механізмів їх державної підтримки;

здійснення розрахунку та моніторингу індикаторів енергетичної та продовольчої безпеки;

участь в організації проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, а також роботи експертно-аналітичної групи з опрацювання пропозицій та заходів щодо забезпечення умов стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів.

2.3. Забезпечення формування державної політики у сфері енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, здійснення контролю за її реалізацією, у тому числі:

забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів;

підготовка пропозицій з питань середньо- та довгострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у сфері впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних видів палива;

забезпечення адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності та енергозбереження до законодавства Європейського Союзу;

забезпечення в межах повноважень здійснення заходів щодо популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

2.4. Здійснення в межах повноважень формування та забезпечення реалізації державної цінової політики, у тому числі:

розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної цінової політики;

здійснення відповідно до законодавства державного регулювання цін (тарифів) на продукцію, товари і послуги, координація та методологічне забезпечення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної цінової політики;

прийняття Мінекономрозвитку разом з Антимонопольним комітетом України рішення про запровадження та скасування державного регулювання цін на продукцію монопольних утворень на внутрішньому ринку (за винятком продукції, регулювання цін на яку здійснюється національними комісіями регулювання природних монополій);

здійснення в межах своїх повноважень контролю за додержанням порядку формування, установлення та застосування цін/тарифів;

погодження цін (тарифів) у випадках, передбачених законодавством;

здійснення методологічного забезпечення роботи органів державного контролю за цінами (тарифами), скасування в установленому порядку цін (тарифів), установлених з порушенням законодавства;

розроблення переліку окремих видів соціально значущих товарів та послуг, за якими проводиться моніторинг цін і тарифів;

здійснення разом з іншими центральними органами виконавчої влади прогнозування індексів споживчих цін та індексів цін виробників промислової продукції;

проведення аналізу стану ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання та його вплив на економічний і соціальний розвиток України;

проведення моніторингу цін і тарифів на товари і послуги споживчого ринку, узагальнення його результатів, підготовка пропозицій щодо вжиття заходів до стабілізації цінової ситуації;

надання консультацій та роз'яснень з питань застосування законодавства у сфері ціноутворення.

2.5. Участь у забезпеченні реалізації державної економічної політики у сфері житлово-комунального господарства, підготовка пропозицій до проектів програм розвитку у сфері житлово-комунального господарства.

2.6. Участь у розробленні та забезпеченні реалізації основних напрямів (стратегії) державної економічної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального і невиснажливого природокористування, екологічної безпеки, у тому числі:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з питань природоохоронної діяльності, раціонального використання природних ресурсів, розвитку матеріально-сировинної бази та геологорозвідувальних, геодезичних та картографічних робіт загальнодержавного значення;

формування та реалізація у межах компетенції рентної політики та економічних механізмів природокористування, зокрема у сфері надрокористування;

підготовка пропозицій з економічних питань охорони навколишнього природного середовища та гармонізації державної економічної та екологічної політики.

2.7. Опрацювання в межах компетенції департаменту фінансових планів підприємств державного сектору економіки, у тому числі підприємств, що є суб'єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень.

2.8. Участь у формуванні державної політики економічного і соціального розвитку України, розробленні механізмів її реалізації, прогнозів економічного і соціального розвитку на середньо- та короткостроковий періоди.

2.9. Розроблення (опрацювання) проектів нормативно-правових актів у межах компетенції департаменту.

2.10. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції департаменту, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.

2.11. Проведення інформаційної та консультативної роботи з питань, що належать до компетенції департаменту.

2.12. Організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

отримувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований першому заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

утворює тимчасові робочі групи у складі працівників департаменту з метою підготовки і реалізації особливо важливих завдань;

уносить на розгляд керівництва Мінекономрозвитку пропозиції щодо формування та реалізації державної економічної політики з питань, що належать до компетенції департаменту;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

організовує підготовку пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо вирішення питань, які виникають у взаємовідносинах з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, уносить пропозиції щодо порядку обміну інформацією між Міністерством та зазначеним Агентством;

за дорученням керівництва Міністерства забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, працює з відомостями, що становлять державну таємницю, у сфері економіки, науки і техніки;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління розвитку ринків, заступника директора департаменту - начальника управління цінової політики, начальника управління з питань екології та природокористування, начальника відділу енерго- та ресурсозбереження;

погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі департаменту;

затверджує положення про структурні підрозділи, що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, та департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує, погоджує з першим заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату для внесення на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління розвитку ринків, заступника директора департаменту - начальника управління цінової політики, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник директора департаменту:

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;

спрямовує та координує діяльність структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, з питань екології, природокористування, енерго- та ресурсозбереження, аналізу та планування розвитку реального сектору економіки;

забезпечує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань екології, природокористування, енерго- та ресурсозбереження, аналізу та планування розвитку реального сектору економіки;

розробляє і подає директору департаменту пропозиції щодо організації та підвищення ефективності роботи в управлінні з питань екології та природокористування, відділі енерго- та ресурсозбереження;

у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи на адресу самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів департаменту;

у межах повноважень, наданих директором департаменту, візує документи, підписання яких належить до компетенції керівництва Мінекономрозвитку;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю";

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, працює з відомостями, що становлять державну таємницю, у сфері економіки, науки і техніки;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

виконує інші доручення директора департаменту.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку ринків:

у разі тимчасової відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту виконує обов'язки директора департаменту;

забезпечує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань розвитку ринків;

організовує, забезпечує та контролює виконання доручень директора департаменту в підпорядкованих йому структурних підрозділах згідно з положенням про управління розвитку ринків, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

розробляє і подає директору департаменту пропозиції щодо організації та підвищення ефективності роботи у структурних підрозділах управління розвитку ринків;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи на адресу самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів департаменту.

4.6. Заступник директора департаменту - начальник управління цінової політики:

у разі тимчасової відсутності директора департаменту, заступника директора департаменту і заступника директора департаменту - начальника управління розвитку ринків виконує обов'язки директора департаменту;

забезпечує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів у сфері ціноутворення та житлово-комунального господарства;

організовує, забезпечує та контролює виконання доручень директора департаменту в підпорядкованих йому структурних підрозділах згідно з положенням про управління цінової політики, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

розробляє і подає директору департаменту пропозиції щодо організації та підвищення ефективності роботи у структурних підрозділах управління цінової політики;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи на адресу самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів департаменту.

 

Директор департаменту розвитку
реального сектору економіки

О. В. Пендзин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали