МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2012

м. Київ

N 26

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 лютого 2012 р. за N 176/20489

Про затвердження Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Відповідно до пунктів 5, 21 та23 Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 425 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

2. Департаменту сімейної політики (Жуковська Г. Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 29.07.2010 N 2479 "Про затвердження Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.08.2010 за N 685/17980.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
19.01.2012 N 26

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 лютого 2012 р. за N 176/20489

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до пунктів 5, 21 та 23 Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 425 (зі змінами) (далі - Порядок), з метою забезпечення запобігання ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням дитячих закладів оздоровлення і відпочинку та відкритості інформації про дитячі заклади оздоровлення та відпочинку (далі - заклад).

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

внесення інформації про заклад до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - внесення інформації про заклад до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, виключення інформації про заклад з Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, видачу дубліката довідки про реєстрацію закладу, видачу довідки про внесення змін;

Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Реєстр) - система одержання, зберігання, накопичення, захисту, використання та поширення інформації про заклади;

довідка про внесення закладу до Реєстру (далі - довідка) - документ установленого зразка, форма якого наведена у додатку 2 до Порядку, який засвідчує факт внесення Мінсоцполітики України інформації про заклад до Реєстру;

заявник - юридична особа, яка подає документи для внесення закладу до Реєстру;

реєстраційна картка - документ установленого зразка, форма якого наведена у додатку 1 до Порядку, який подається заявником для внесення відповідного запису про заклад до Реєстру;

реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з документами, що подаються заявником до Мінсоцполітики України, яка формується та зберігається структурним підрозділом Мінсоцполітики України, до повноважень якого належить ведення Реєстру.

1.3. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Правилах забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 373.

II. Організаційно-методичне забезпечення ведення Реєстру

2.1. Реєстр формується за інформацією, що подається заявником, з метою:

недопущення скорочення мережі закладів, запобігання ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням закладів;

ведення обліку наявних закладів в Україні;

сприяння інтересам споживачів послуг з оздоровлення та відпочинку і забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб інформацією про заклади, які включені до Реєстру.

2.2. Під час ведення Реєстру забезпечується відображення динаміки якісних і кількісних показників закладів.

2.3. Реєстр ведеться на електронних носіях, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.

У Реєстрі створюється електронна картка, яка містить загальну характеристику закладу, адресно-довідкову інформацію та реєстраційні дані.

2.4. Внесення інформації до Реєстру передбачає формування реєстраційних справ закладів на основі документів, перелік яких визначено пунктом 9 Порядку. До реєстраційних справ також заносяться:

заява (про внесення інформації про заклад до Реєстру, виключення інформації про заклад з Реєстру, видачу дубліката довідки про реєстрацію закладу), а також заява про внесення змін за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

витяг з протоколу засідання комісії щодо ведення Реєстру;

копія довідки про внесення закладу до Реєстру;

документи, які підтверджують необхідність внесення відповідних змін до відомостей (виправлення помилок, зміна власника тощо), що містяться у Реєстрі.

Усі документи, які містяться в реєстраційній справі, підлягають довгостроковому зберіганню і повинні подаватися заявником у швидкозшивачі з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів, прошнуровані та засвідчені печаткою власника (засновника).

2.5. З метою обліку та використання наявної у справі документації реєстраційні справи підлягають реєстрації.

Реєстрація здійснюється в журналі, форма якого наведена у додатку 2 до цього Положення.

2.6. Внесення відомостей про заклад до Реєстру, який ведеться на електронних носіях, здійснюється відповідальною особою структурного підрозділу Мінсоцполітики України, до компетенції якої віднесені функції з ведення Реєстру, на підставі їх ідентифікації.

2.7. Підставою для внесення закладу до Реєстру, а також змін до нього є рішення комісії щодо ведення Реєстру.

Для виправлення помилок у Реєстрі подаються заява та документи, що підтверджують необхідність внесення виправлень.

Для виключення закладу з Реєстру комісії подаються заява та рішення про реорганізацію чи ліквідацію закладу, погоджене в установленому законодавством порядку, відповідно до статті 15 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

2.8. Після внесення відомостей до Реєстру заявнику видається довідка за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку.

2.9. Довідка готується на бланку Мінсоцполітики України та видається заявнику.

2.10. Облік виданих довідок ведеться в журналі, форма якого наведена у додатку 3 до цього Положення.

2.11. Повідомлення про прийняття рішення щодо відмови у внесенні закладу до Реєстру надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення.

2.12. У рішенні про відмову внесення інформації про заклад до Реєстру зазначаються підстави такої відмови.

2.13. Журнали заповнюються відповідальною особою структурного підрозділу Мінсоцполітики України, до компетенції якої віднесені функції з ведення Реєстру, чітко та без скорочень.

2.14. Аркуші в журналах повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені печаткою Мінсоцполітики України.

III. Умови захисту та користування інформацією Реєстру

3.1. Збереження цілісності відомостей, які містяться у Реєстрі, забезпечується шляхом захисту від несанкціонованих дій, які можуть призвести до їх випадкової або умисної модифікації, знищення чи блокування.

3.2. Ідентифікація користувачів, надання та позбавлення їх права доступу до інформації та її обробки, контроль за цілісністю засобів захисту в системі здійснюються автоматизованим способом.

Спроби модифікації чи знищення відомостей Реєстру користувачами, які не мають на це повноважень, в обов'язковому порядку блокуються.

3.3. Інші вимоги до захисту інформації встановлюються технічним завданням на створення Реєстру.

3.4. Юридичні та фізичні особи можуть одержати інформацію, що міститься в Реєстрі, за письмовим зверненням до Мінсоцполітики України або безпосередньо на веб-сайті Міністерства.

3.5. Реєстраційні справи, а також відомості про заклад, внесені до Реєстру, зберігаються упродовж п'яти років з моменту виключення закладу з Реєстру та передаються до архіву Мінсоцполітики України.

 

Директор департаменту
сімейної політики

Г. Жуковська

 

Додаток 1
до Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

ЗАЯВА
про внесення змін до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Заявник ______
                                                            (найменування юридичної особи, яка є власником (засновником))
_
                                                                                              (місцезнаходження)
_
                                                                                  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_,
                                                                                                          (телефон/факс)
номер у Державному реєстрі дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку                         _____,
дата видачі довідки ________
просить внести зміни до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у зв'язку
_
_
                                                                                                    (зазначити причину)

Опис (перелік) документів додається.

___
(власник (засновник) дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку
або уповноважена ним особа)


(підпис)


(П. І. Б.)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 2
до Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Журнал обліку
реєстраційних справ щодо внесення інформації до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

N
з/п

Дата

Повне найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

П. І. Б. заявника

Місцезнаходження дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Мета внесення інформації про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку

Підпис заявника, що подає документи

Рішення комісії про розгляд

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

ЖУРНАЛ
обліку видачі довідок про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

N
з/п

Номер у Державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Повне найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Місцезнаходження дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Дата та номер рішення про внесення до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Дата видачі довідки

Підпис особи, що отримала довідку

Відомості про внесення змін, видачу дубліката довідки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали