МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.10.2017

м. Київ

N 1005

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2017 р. за N 1332/31200

Про затвердження Положення про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави

Відповідно до статті 28 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", підпункту 82 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495 (Постанова N 495), та пункту 3 наказу Міністерства культури України від 09 жовтня 2014 року N 835 "Про затвердження Положення про експертні комісії (ради, групи) Міністерства культури України" (Положення N 835), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2014 року за N 1550/26327,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства культури України:

від 02 липня 2013 року N 586 "Про затвердження Положення про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави" (Положення N 586), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за N 1203/23735;

від 30 вересня 2014 року N 795 "Про внесення змін до Положення про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави" (Наказ N 795), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2014 року за N 1275/26052.

3. Відділу з питань переміщення культурних цінностей (Татіївська І. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. М. Нищук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
06 жовтня 2017 року N 1005

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2017 р. за N 1332/31200

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави

I. Загальні положення

1. Експертно-фондова рада з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави (далі - Рада), є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Мінкультури, що утворюється для розгляду питань про безоплатну передачу вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, у тому числі цим Положенням.

3. Рішення про утворення або ліквідацію Ради, її персональний склад затверджуються наказами Мінкультури.

4. Основним завданням Ради є підготовка рекомендацій з питання безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям.

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

вивчає і аналізує матеріали органів, які здійснили конфіскацію або вилучення культурних цінностей;

розглядає клопотання закладів культури, релігійних організацій про безоплатну передачу на постійне зберігання конфіскованих або вилучених культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, у державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;

готує пропозиції стосовно передачі культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;

розробляє пропозиції щодо впровадження механізмів прозорості та оптимізації процедури безоплатної передачі культурних цінностей закладам культури або релігійним організаціям.

6. Рада має право:

запрошувати до участі у засіданнях Ради фахівців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

залучати експертів та фахівців музейної, бібліотечної та архівної справ (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції;

ознайомлюватись з документами, матеріалами, висновками експертизи щодо культурних цінностей та іншою інформацією, що необхідна для виконання покладених на неї завдань;

отримувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та закладів культури, релігійних організацій інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

7. До складу Ради за згодою входять представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, музейних, бібліотечних, архівних установ, релігійних організацій у кількості до трьох осіб від кожної організації чи установи.

Склад Ради формується за такими критеріями:

професійне та інституційне розмаїття кандидатів;

вагомість здобутків кандидатів та культурних інституцій, у яких вони працюють, у сфері збереження музейного, бібліотечного чи архівного фондів, а також їх визнання у фаховій спільноті.

До складу Ради входять особи, які мають:

вищу освіту у сфері культури та мистецтва або значні здобутки у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, відзнаки, публікації, брали участь в авторитетних культурних форумах тощо;

багаторічний досвід роботи у сфері культури та мистецтва;

досвід роботи в експертних комісіях, радах, робочих групах, дослідницьких групах тощо.

Ці вимоги не поширюються на фахівців центральних органів виконавчої влади.

Кандидатури до складу Ради призначаються Мінкультури самостійно та на підставі поданих заявок від музейних, бібліотечних, архівних установ та релігійних організацій після оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінкультури оголошення про надання пропозицій щодо кандидатур до складу Ради.

8. Склад Ради затверджується наказом Мінкультури один раз на два роки. У разі необхідності до складу Ради можуть вноситися зміни та доповнення. Після закінчення дворічного строку повноважень персональний склад Ради оновлюється не менш як на 1/3.

До складу Ради входять голова, заступник голови, члени Ради та секретар.

Члени Ради беруть участь у засіданнях Ради особисто.

До роботи Ради залучається заступник Міністра культури України відповідно до розподілу обов'язків.

Члени Ради не можуть здійснювати свої повноваження більше двох строків підряд.

Регламент роботи Ради затверджується на її засіданні.

9. Членство в Раді припиняється у разі: закінчення строку повноважень Ради; подання членом Ради відповідної заяви; відсутності члена Ради на більш як трьох засіданнях Ради підряд.

10. Головою Ради є керівник структурного підрозділу Мінкультури, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей.

Заступником голови Ради є заступник керівника структурного підрозділу Мінкультури, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, який в разі відсутності голови Ради виконує його обов'язки.

Голова Ради:

визначає порядок денний засідань Ради;

веде засідання Ради, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

контролює питання щодо уникнення конфлікту інтересів членів Ради;

забезпечує всебічний і об'єктивний розгляд питань, що розглядаються на засіданні Ради;

підписує протокол засідання Ради;

представляє Раду у взаємовідносинах з Мінкультури.

11. Секретар Ради, який є працівником Мінкультури:

готує матеріали для розгляду на засіданні Ради;

бере участь у засіданнях Ради без права голосу;

за результатами засідання оформлює протокол;

доводить протокол засідання Ради до відома керівництва Мінкультури.

У разі відсутності секретаря протокол веде особа, уповноважена головою Ради.

II. Порядок роботи

1. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на півроку.

Засідання Ради веде голова Ради, а в разі його відсутності - заступник голови Ради.

Дата, час, місце проведення засідання Ради визначаються головою Ради.

2. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу.

Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член Ради, який не підтримує рішення Ради, може викласти у письмовій формі свою окрему позицію, що додається до протоколу засідання Ради.

3. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради.

Рішення Ради подається на розгляд Мінкультури для прийняття відповідного рішення.

Рішення щодо безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, оформлюється наказом Мінкультури.

4. Копії наказів (витяги з наказів) про прийняті Мінкультури рішення направляються відповідним органам, які здійснили конфіскацію чи вилучення культурних цінностей, закладам культури та релігійним організаціям, щодо яких прийнято рішення про безоплатну передачу вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави.

5. Матеріально-технічне забезпечення засідань Ради здійснюється Мінкультури.

6. Матеріали та протоколи засідань Ради зберігаються згідно з вимогами чинного законодавства України у структурному підрозділі Мінкультури, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей.

 

Заступник начальника
відділу з питань переміщення
культурних цінностей

І. П. Татіївська
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали