МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2011

м. Київ

N 923

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2012 р. за N 288/20601

Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України

На виконання вимог статей 10, 16 та 17 Закону України "Про судову експертизу", статті 21 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", абзацу десятого пункту 4 Положення про експертну службу Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 988, з метою посилення контролю за якістю підготовки судових експертів Експертної служби МВС України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України, що додається.

2. Начальникам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, керівникам вищих навчальних закладів МВС України організувати вивчення та забезпечити виконання цього наказу працівниками Експертної служби МВС України, професорсько-викладацьким і перемінним складом факультетів підготовки експертів-криміналістів.

3. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (Красюк І. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Черних С. П.

5. Цей наказ надіслати за належністю.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

В. Ю. Захарченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
15.12.2011 N 923

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2012 р. за N 288/20601

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає:

організаційно-правові засади діяльності, функції та порядок формування Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України (далі - ЕКК);

порядок та умови присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта працівникам Експертної служби МВС України (далі - Експертна служба);

порядок та умови припинення діяльності працівників Експертної служби як судових експертів;

порядок та умови позбавлення працівників Експертної служби кваліфікації судового експерта.

1.2. У своїй діяльності ЕКК керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, нормативно-правовими актами МВС України, у тому числі цим Положенням.

1.3. Працівники Експертної служби, які претендують на присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи, повинні відповідати вимогам Закону України "Про судову експертизу".

II. Функції, порядок формування та організація роботи ЕКК

2.1. ЕКК є колегіальним органом МВС України з атестації судових експертів Експертної служби.

2.2. Організаційне, матеріально-технічне, фінансове, науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності ЕКК здійснюється Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України (далі - ДНДЕКЦ).

ЕКК має печатку зі своїм найменуванням, інші необхідні для здійснення покладених на неї функцій штампи, бланки, реквізити.

2.3. ЕКК відповідно до покладених на неї завдань:

2.3.1. Розглядає питання про присвоєння, підтвердження та позбавлення кваліфікації судового експерта працівникам Експертної служби, а також припинення їх діяльності як судових експертів з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи.

2.3.2. Організовує розгляд:

матеріалів судових експертиз, проведених повторно після працівників Експертної служби, висновки яких відрізняються від висновків первинних судових експертиз;

ухвал суду, рішень судді, подань прокурора, слідчого або органу дізнання, начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС), керівників підрозділів Експертної служби, звернень громадян, а також результатів рецензування висновків експерта та інших документів, що свідчать про допущення судовим експертом Експертної служби порушення нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи та методик проведення судової експертизи.

2.4. Формою роботи ЕКК є засідання.

2.5. Засідання ЕКК з розгляду питань про присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта проводяться згідно з планом-рознарядкою на підвищення кваліфікації, спеціалізацію, стажування та атестацію (у порядку присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта) працівників Експертної служби (далі - план-рознарядка), який складається щопівроку на підставі пропозицій керівників підрозділів Експертної служби і може включати виїзні засідання ЕКК, організація яких здійснюється на базі науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів при ГУМВС, УМВС або за місцем проведення навчання.

У разі необхідності для розгляду питань про присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта засідання ЕКК можуть проводитися позапланово.

При розгляді питань про позбавлення фахівців кваліфікації судового експерта, а також припинення їх діяльності як судових експертів з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи проводяться спеціальні засідання ЕКК.

2.6. У засіданнях ЕКК бере участь її постійний та змінний склад.

2.7. Постійний склад ЕКК затверджується Міністром внутрішніх справ України.

До постійного складу ЕКК входять Голова, заступники Голови, фахівець з процесуальних питань судової експертизи та секретар.

2.8. Організаційне забезпечення діяльності ЕКК, підготовка матеріалів для розгляду ЕКК, а також ведення діловодства ЕКК покладаються на секретаря ЕКК. Функціональні обов'язки секретаря ЕКК затверджуються Головою ЕКК.

2.9. Для участі в засіданнях ЕКК як змінний склад залучаються найбільш досвідчені працівники Експертної служби, які мають кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років.

За потреби до змінного складу ЕКК можуть залучатися фахівці державних органів, наукових та науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ і організацій (за їх згодою).

2.10. Серед членів ЕКК, які беруть участь у засіданні, має бути не менше двох фахівців з того виду судової експертизи, з якого ЕКК розглядає питання про присвоєння, підтвердження або позбавлення кваліфікації судового експерта.

2.11. ЕКК розглядає питання щодо присвоєння, підтвердження та позбавлення працівників Експертної служби кваліфікації судового експерта з правом проведення тих видів судової експертизи, що наведені в Переліку основних видів судової експертизи та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта працівникам Експертної служби МВС України (додаток 1).

2.12. Персональний склад ЕКК на кожне засідання визначається розпорядженням Голови ЕКК за поданням секретаря ЕКК не пізніше ніж за 30 календарних днів до встановленої планом-рознарядкою дати проведення засідання ЕКК та не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення позапланового або спеціального засідання ЕКК.

2.13. До персонального складу ЕКК не можуть включатися фахівці, відносно яких порядком денним засідання ЕКК передбачено розгляд питання про присвоєння, підтвердження або позбавлення кваліфікації судового експерта.

2.14. Засідання ЕКК уважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше п'яти фахівців, із них не менше трьох представників її постійного складу.

2.15. На час участі в засіданні ЕКК посадові особи, залучені до роботи в її складі, звільняються від виконання інших завдань і функцій, передбачених за посадами, які вони обіймають, зі збереженням середнього заробітку.

2.16. Засідання ЕКК проводить її Голова або за його рішенням один із заступників Голови ЕКК. У разі відсутності Голови ЕКК його обов'язки виконує один із заступників.

2.17. Перед початком засідання фахівцям, стосовно яких розглядатиметься питання про присвоєння, підтвердження або позбавлення кваліфікації судового експерта, оголошується склад ЕКК.

До початку засідання ЕКК фахівці мають право заявити відвід членові ЕКК, якщо вони мають сумнів у його об'єктивності або вважають, що член ЕКК заінтересований у результатах розгляду, чи мають сумнів у його об'єктивності з інших причин.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами ЕКК без участі члена ЕКК, якому заявлено відвід, відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти" відвід уважається задоволеним.

2.18. Рішення за результатами розгляду питання про присвоєння, підтвердження та позбавлення кваліфікації судового експерта приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ЕКК.

У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти" вирішальним є голос головуючого на засіданні.

2.19. Прийняте рішення, а також хід засідання ЕКК фіксуються в протоколі, що ведеться секретарем ЕКК.

Протокол підписується Головою ЕКК, членами ЕКК, які брали участь у засіданні, та секретарем.

При розбіжності думок члени комісії, які не згодні з рішенням, зафіксованим у протоколі, підписують протокол з позначкою "З окремою думкою" та оформлюють письмово свої мотивування, які додаються до протоколу.

2.20. Після підписання протоколу прийняте рішення оголошується фахівцям, стосовно яких розглядалося питання про присвоєння, підтвердження або позбавлення кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи.

III. Підготовка матеріалів до розгляду ЕКК питань про присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта

3.1. Документи, визначені пунктом 4.3 розділу IV, пунктом 5.4 розділу V цього Положення, які є підставою для розгляду питання про присвоєння або підтвердження кваліфікації судового експерта, подаються до ЕКК не пізніше ніж за 30 календарних днів до встановленої планом-рознарядкою дати проведення засідання ЕКК та не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення позапланового або спеціального засідання ЕКК.

3.2. Голова ЕКК або один із його заступників доручає керівникові підрозділу, на який покладається організаційне забезпечення діяльності ЕКК, та керівникові профільного підрозділу Експертної служби організувати перевірку правильності оформлення поданих документів, їх відповідності нормативно-правовим актам з питань проведення судової експертизи та методикам проведення судових експертиз.

Перевірка проводиться у термін, який не має перевищувати 10 днів з дня надходження документів.

3.3. У разі правильності оформлення поданих документів секретар включає до порядку денного засідання ЕКК розгляд питання про присвоєння або підтвердження кваліфікації судового експерта стосовно фахівця, на якого подано документи.

3.4. При виявленні невідповідності поданих документів вимогам, установленим пунктом 4.3 розділу IV, пунктом 5.4 розділу V цього Положення (у тому числі неналежного їх оформлення, невідповідності внесених до них даних фактичним), зазначені документи в повному обсязі повертаються за належністю для доопрацювання разом із вмотивованим листом Голови ЕКК або одного з його заступників.

Термін доопрацювання не повинен перевищувати десяти днів з дня отримання відповідних матеріалів. Після доопрацювання повернутих документів вони можуть бути повторно подані до ЕКК.

Розгляд повторно поданих документів проводиться в порядку, визначеному пунктами 3.2, 3.3 цього розділу.

3.5. У разі виявлення в поданих документах невідповідностей нормативно-правовим актам з питань проведення судової експертизи та методикам проведення судових експертиз, а також у разі повторного подання на розгляд ЕКК неналежно оформлених документів працівник не допускається до кваліфікаційного іспиту (тестування та співбесіди), про що повідомляється керівник підрозділу Експертної служби, у якому він працює.

3.6. Результати попереднього розгляду поданих документів фіксуються в протоколі засідання ЕКК, на якому згідно з планом-рознарядкою передбачено розгляд питання про присвоєння або підтвердження кваліфікації судового експерта фахівцям, документи яких розглядалися.

IV. Порядок розгляду ЕКК питання про присвоєння фахівцям кваліфікації судового експерта

4.1. Розгляд питання про присвоєння фахівцям кваліфікації судового експерта відбувається у формі усного кваліфікаційного іспиту. Іспитові білети містять питання із законодавства про судову експертизу, процесуального законодавства, спеціальної підготовки та судової фотографії, які є складовою частиною програм підготовки судового експерта, і затверджуються Головою ЕКК після схвалення Координаційно-методичною радою (далі - КМР) ДНДЕКЦ.

4.2. Фахівці, стосовно яких розглядається питання про присвоєння кваліфікації судового експерта, прибувають на засідання ЕКК з паспортом, дипломом (дипломами) про освіту та свідоцтвом (свідоцтвами) про присвоєну раніше кваліфікацію судового експерта та її підтвердження (за наявності).

4.3. ЕКК розглядає питання щодо допуску фахівця до кваліфікаційного іспиту на підставі вивчення таких матеріалів:

подання-характеристики на фахівця, складеної та підписаної керівником підрозділу Експертної служби;

завірених у встановленому порядку копій наказу (або витягу з наказу) про призначення судового експерта на посаду, передбачену штатною структурою підрозділу Експертної служби, паспорта, дипломів про здобуття фахівцем вищої освіти;

документів, що свідчать про проходження навчання за програмою підготовки судового експерта, яка затверджується головою ЕКК після схвалення КМР ДНДЕКЦ (для випускників факультетів підготовки експертів-криміналістів вищих навчальних закладів МВС України - завіреної в установленому порядку копії додатка до диплома про закінчення вищого навчального закладу);

не менше трьох навчальних висновків експерта з кожного виду судової експертизи, з якого розглядатиметься питання про присвоєння фахівцеві кваліфікації судового експерта;

рецензій на навчальні висновки експерта, складених судовими експертами, що не брали участі в навчанні (стажуванні).

4.4. За результатами вивчення документів, зазначених у пункті 4.3 цього розділу, ЕКК допускає фахівця до кваліфікаційного іспиту або приймає рішення про відмову фахівцеві в допуску до цього іспиту.

4.5. Фахівці, допущені до кваліфікаційного іспиту, повинні надати відповіді на питання, поставлені в іспитових білетах.

За результатами іспиту складається протокол засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України з присвоєння кваліфікації судового експерта (додаток 2). До цього протоколу додається відомість до протоколу засідання ЕКК МВС України від __.__.20__ N ___ за результатами іспитів на присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи працівникам Експертної служби МВС України (додаток 3). У цій відомості виставляються оцінки за п'ятибальною шкалою. Фахівцям присвоюється кваліфікація судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи в разі отримання оцінок "відмінно" (5), "добре" (4) та "задовільно" (3).

До протоколу засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України з присвоєння кваліфікації судового експерта долучаються також документи, зазначені в пункті 4.3 цього розділу, які були підставою для допуску фахівців до іспиту, за винятком навчальних висновків експерта, які повертаються за належністю.

4.6. Фахівцям, яким присвоєно кваліфікацію судового експерта, видається Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (додаток 4), яке підписується Головою та секретарем ЕКК, засвідчується печаткою ЕКК та реєструється в Журналі обліку свідоцтв про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта працівникам Експертної служби МВС України (додаток 5) (далі - Журнал обліку свідоцтв), ведення якого покладається на секретаря ЕКК.

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта є дійсним лише для працівників Експертної служби. При звільненні з посади, передбаченої штатною структурою підрозділу Експертної служби, кваліфікація судового експерта вважається втраченою, а свідоцтво - недійсним.

Документи про присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта, видані уповноваженими органами з атестації судових експертів до набрання чинності цим Положенням, є дійсними за умови, що фахівці, яким вони видані, є працівниками Експертної служби та підтвердили кваліфікацію судового експерта в порядку, визначеному розділом V цього Положення.

4.7. Фахівці, яким відмовлено в присвоєнні кваліфікації судового експерта або яких не допущено до кваліфікаційного іспиту, можуть пройти додаткову підготовку та за поданням керівників підрозділів Експертної служби подати документи для повторного розгляду ЕКК питання про присвоєння їм кваліфікації судового експерта не раніше, ніж через 6 місяців після прийняття ЕКК рішення про відмову фахівцю в присвоєнні кваліфікації судового експерта або про недопущення до кваліфікаційного іспиту.

V. Порядок розгляду ЕКК питання про підтвердження фахівцям кваліфікації судового експерта або припинення діяльності як судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи

5.1. Один раз на 5 років судові експерти повинні підтверджувати свою кваліфікацію.

5.2. Перевірка рівня знань працівників з метою підтвердження кваліфікації судового експерта здійснюється шляхом тестування та співбесіди. Тестування проводиться з використанням тестів, що містять питання із законодавства про судову експертизу, процесуального законодавства, спеціальної підготовки з відповідного виду судової експертизи та судової фотографії, які є складовою частиною програм підготовки судового експерта, та затверджуються Головою ЕКК після схвалення КМР ДНДЕКЦ.

5.3. Фахівці, стосовно яких розглядається питання про підтвердження кваліфікації судового експерта, прибувають на засідання ЕКК з паспортом, дипломом (дипломами) про освіту і свідоцтвом (свідоцтвами) про присвоєну раніше кваліфікацію судового експерта та свідоцтвом (свідоцтвами) про її підтвердження (за наявності).

5.4. ЕКК розглядає питання щодо допуску фахівця до тестування та співбесіди на підставі вивчення таких матеріалів:

подання-характеристики на фахівця, складеної та підписаної керівником підрозділу Експертної служби;

завірених у встановленому порядку копій наказу (або витягу з наказу) про призначення судового експерта на посаду, передбачену штатною структурою підрозділу Експертної служби, паспорта та дипломів про здобуття фахівцем вищої освіти;

не менше трьох копій висновків експерта (для фахівців, які не проводили судову експертизу, - навчальних висновків експерта) з кожного виду судової експертизи, з якого розглядатиметься питання про підтвердження фахівцеві кваліфікації судового експерта;

рецензій на висновки експерта;

копій свідоцтв про присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта.

5.5. За результатами вивчення матеріалів, зазначених у пункті 5.4 цього розділу, ЕКК допускає фахівця до тестування та співбесіди або приймає рішення про відмову фахівцю в допуску до них.

5.6. За підсумками тестування та співбесіди з урахуванням рівня професійних знань ЕКК приймає рішення про підтвердження фахівцеві кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи або про відмову в підтвердженні фахівцеві кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи.

5.7. За результатами розгляду ЕКК питання про підтвердження фахівцеві (фахівцям) кваліфікації судового експерта складається протокол засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України з підтвердження кваліфікації (припинення діяльності) судового експерта (додаток 6). До цього протоколу додається відомість до протоколу засідання ЕКК МВС України від __.__.20__ N ___ з проведення атестації (у порядку підтвердження кваліфікації судового експерта) працівників Експертної служби МВС України (додаток 7).

До зазначеного протоколу засідання ЕКК долучаються також документи, зазначені в пункті 5.4 цього розділу, які були підставою для допуску фахівців до тестування та співбесіди з метою підтвердження кваліфікації судового експерта, за винятком копій висновків (навчальних висновків) експерта, які повертаються за належністю.

5.8. Фахівцям, яким підтверджено кваліфікацію судового експерта, видається Свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта (додаток 8), яке підписується Головою та секретарем ЕКК, засвідчується печаткою ЕКК та реєструється в Журналі обліку свідоцтв.

5.9. Фахівці, яким відмовлено в підтвердженні кваліфікації судового експерта або яких не допущено до тестування та співбесіди, можуть пройти додаткову підготовку та за поданням керівників підрозділів Експертної служби подати документи для повторного розгляду ЕКК питання про підтвердження їм кваліфікації судового експерта не раніше, ніж через 3 місяці після прийняття ЕКК рішення про відмову в підтвердженні кваліфікації судового експерта або про недопущення до тестування та співбесіди.

5.10. Фахівці в порядку підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи, можуть подати мотивований (у) рапорт (заяву) на ім'я Голови ЕКК про припинення діяльності як судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи.

Керівник підрозділу Експертної служби візує рапорт (заяву) та у десятиденний строк складає подання з обґрунтуванням доцільності припинення або продовження діяльності фахівця як судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи, яке разом з рапортом (заявою) фахівця подається до ЕКК.

На підставі розгляду поданих документів ЕКК приймає рішення про припинення або відмову у припиненні діяльності фахівця як судового експерта з правом проведення певного (их) виду (ів) судової експертизи. Розгляд питання за наявності письмової згоди фахівця може проводитися без його участі.

Про прийняте рішення інформуються заінтересовані особи.

5.11. Якщо надалі виникає службова необхідність у поновленні кваліфікації судового експерта фахівцю, діяльність якого як судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи було припинено рішенням ЕКК у порядку, установленому пунктом 5.10 цього розділу, ним складається відповідний рапорт (заява), що подається на ім'я Голови ЕКК.

Підготовка матеріалів до розгляду ЕКК та розгляд питання про поновлення таким фахівцям кваліфікації судового експерта здійснюються в порядку, установленому розділами III, IV цього Положення.

VI. Підготовка матеріалів до розгляду ЕКК та порядок розгляду питання про позбавлення фахівців кваліфікації судового експерта

6.1. Розгляд питання про позбавлення кваліфікації судового експерта здійснюється у разі допущення працівником Експертної служби порушення нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи, методик проведення судових експертиз.

6.2. Підставами для розгляду ЕКК питання про позбавлення кваліфікації судового експерта є допущення працівником Експертної служби порушення нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи, методик проведення судових експертиз.

6.3. Отримавши інформацію про допущення судовим експертом порушення нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи та методик проведення судових експертиз, Голова ЕКК або його заступник призначає службове розслідування.

Службове розслідування проводиться у порядку, встановленому розділом IV Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України від 22.02.2006 N 3460-IV.

6.4. Для розгляду ЕКК питання про позбавлення кваліфікації судового експерта в обов'язковому порядку додаються:

характеристика фахівця, складена і підписана керівником підрозділу Експертної служби;

документи, що містять інформацію про допущення судовим експертом порушення нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи, методик проведення судових експертиз;

документи, що свідчать про виявлені в діяльності судового експерта порушення нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи, методик проведення судових експертиз (рішення суду, подання прокурора, слідчого, органу дізнання, начальника ГУМВС, УМВС, керівника підрозділу Експертної служби, звернення громадян; рецензії на висновки експерта та інші);

висновок службового розслідування;

письмове пояснення фахівця, стосовно якого пропонується розглянути питання про позбавлення його кваліфікації судового експерта.

6.5. Спеціальне засідання ЕКК відбувається за участю фахівця, стосовно якого розглядається питання про позбавлення кваліфікації судового експерта, його безпосереднього керівника та керівника підрозділу Експертної служби.

Фахівець, стосовно якого винесено питання про позбавлення його кваліфікації судового експерта, прибуває на засідання ЕКК з паспортом і свідоцтвами про присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта.

У разі повторної неявки судового експерта на спеціальне засідання ЕКК може розглянути питання за його відсутності.

6.6. За результатами розгляду питання про позбавлення фахівця кваліфікації судового експерта ЕКК приймає одне з таких рішень:

позбавити фахівця кваліфікації судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи;

залишити за фахівцем кваліфікацію судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи.

6.7. Рішення про позбавлення фахівця кваліфікації судового експерта не може бути прийнято пізніше 6 місяців з дня виникнення підстав, зазначених у пункті 6.2 цього розділу.

6.8. За результатами розгляду ЕКК питання про позбавлення фахівця кваліфікації судового експерта (права самостійного проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи) складається протокол спеціального засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України (додаток 9).

До цього протоколу засідання ЕКК долучаються також документи, зазначені в пункті 6.4 цього розділу.

6.9. У разі позбавлення фахівця кваліфікації судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи його свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення цих видів судової експертизи та про її підтвердження підлягають вилученню.

Вилучені свідоцтва фахівців, яких позбавлено кваліфікації судового експерта, знищуються, про що складається акт за підписом Голови ЕКК і секретаря ЕКК та робиться відмітка в Журналі обліку свідоцтв.

 

Начальник Експертної служби
МВС України
генерал-лейтенант міліції

І. П. Красюк

 

Додаток 1
до Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України

ПЕРЕЛІК
основних видів судової експертизи та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта працівникам Експертної служби МВС України

N
з/п

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

I. Криміналістична експертиза

1

Почеркознавча експертиза

1.1

Дослідження почерку і підписів

 

Авторознавча експертиза

1.2

Дослідження писемного мовлення

2

Технічна експертиза документів

2.1

Дослідження реквізитів документів

 

 

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

3

Балістична експертиза

3.1

Дослідження вогнепальної зброї та слідів її складових деталей

 

 

3.2

Дослідження боєприпасів і слідів пострілу

 

 

3.3

Дослідження ситуаційних обставин пострілу

4

Трасологічна експертиза

4.1

Дослідження слідів людини (взуття, шкіряних покривів, зубів, одягу, зокрема рукавичок, крові, матеріальних об'єктів, які містять інформацію про моторні навички особи) та слідів ніг (лап) тварин

 

 

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів та інструментів і залишених ними слідів (зламу, на механічних замках, запірних та контрольних пристроях, пошкоджень на одязі), слідів транспортних засобів з установлення взаємної приналежності частин одному цілому

 

 

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів, змінених або знищених рельєфних знаків

5

Комплексне дослідження транспортних засобів і документів, що їх супроводжують

4.3

Комплексне дослідження транспортних засобів і документів, що їх супроводжують

 

Експертиза холодної зброї

4.5

Дослідження холодної зброї

 

Дактилоскопічна експертиза

4.6

Дактилоскопічні дослідження

6

Фототехнічна експертиза

6.1

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення

 

Портретна експертиза

6.2

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями

7

Експертиза звуко- та відеозапису

7.1

Технічне дослідження матеріалів і засобів звуко- та відеозапису

 

 

7.2.1

Ідентифікація диктора за фізичними параметрами усного мовлення

 

 

7.2.2

Дослідження акустичних сигналів і середовищ

 

 

7.3

Лінгвістичне дослідження усного мовлення

II. Експертиза матеріалів, речовин та виробів

8

Експертиза лакофарбових матеріалів і покрить

8.1

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить

 

Експертиза полімерних матеріалів і виробів з них

8.2

Дослідження полімерних матеріалів і виробів з них

 

Експертиза волокнистих матеріалів і виробів з них

8.3

Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них

 

Експертиза нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів

8.4

Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів

 

Експертиза скла, кераміки та виробів з них

8.5

Дослідження скла, кераміки та виробів з них

 

Експертиза наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів і прекурсорів

8.6

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів і прекурсорів

 

Експертиза харчових продуктів

8.7

Дослідження спиртовмісних сумішей

 

 

8.12.1

Дослідження м'ясо-молочних продуктів

 

 

8.12.2

Дослідження кондитерських і хлібобулочних виробів

 

Ґрунтознавча експертиза

8.8

Дослідження ґрунтів

 

Експертиза металів і сплавів

8.9

Дослідження металів і сплавів

 

Експертиза наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі

8.10

Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі

 

Експертиза спеціальних хімічних речовин та речовин хімічних виробництв

8.11

Дослідження спеціальних хімічних речовин та речовин хімічних виробництв

 

Експертиза сильнодіючих і отруйних речовин

8.13

Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин

 

Експертиза матеріалів документів

2.2

Дослідження матеріалів документів

 

Експертиза вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

9

Біологічна експертиза

9.1

Дослідження об'єктів рослинного походження

 

 

9.2

Дослідження біологічних об'єктів людини та тварини

 

Експертиза волосся

9.2.1

Дослідження волосся

 

Імунологічна експертиза

9.2.2

Імунологічні дослідження

 

Цитологічна експертиза

9.2.3

Цитологічні дослідження

 

Молекулярно-генетична експертиза

9.2.4

Молекулярно-генетичні дослідження

 

Одорологічна експертиза

9.2.5

Одорологічні дослідження

III. Інженерно-технічна експертиза

10

Експертиза обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод (ДТП)

10.1

Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод (ДТП)

 

Експертиза технічного стану транспортних засобів

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

 

Експертиза деталей транспортних засобів

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

 

Транспортно-трасологічна експертиза

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

 

Експертиза причин і наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

10.5

Дослідження причин і наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

 

Інженерно-будівельна експертиза

10.6

Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

 

Експертиза розподілу земель та визначення порядку користування земельними ділянками

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

 

Пожежотехнічна експертиза

10.8

Дослідження обставин виникнення та поширення пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки

 

Комп'ютерно-технічна експертиза

10.9

Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів

 

Залізнично-технічна експертиза

 

 

 

 

10.11

Дослідження обставин залізничної транспортної пригоди

 

 

10.12

Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

 

 

10.13

Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

 

Експертиза причин і наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах

10.15

Дослідження причин і наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах

 

Дорожньо-технічна експертиза

10.16

Дорожньо-технічні дослідження

 

Експертиза телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

10.17

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

 

Електротехнічна експертиза

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

 

Вибухо-технологічна експертиза

10.19

Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів

 

Металографічна експертиза

10.20

Металографічні дослідження

 

Вибухотехнічна експертиза

5.2

Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху

 

Експертиза піротехнічних засобів

10.22

Дослідження піротехнічних засобів

IV. Економічна та товарознавча експертиза

11

Економічна експертиза

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

 

 

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

 

 

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

12

Товарознавча експертиза

12.1

Визначення вартості (оцінка) машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання

 

Автотоварознавча експертиза

12.2

Визначення вартості (оцінка) дорожніх транспортних засобів, розміру збитку, завданого власникові транспортного засобу

 

Експертиза вартості (оцінка)

 

 

 

 

12.3

Оцінка судноплавних засобів

 

 

12.4

Оцінка літальних апаратів

 

 

10.10

Оцінка будівельних об'єктів і споруд

 

 

10.14

Оцінка земельних ділянок

 

 

16.1

Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав

V. Експертиза у сфері інтелектуальної власності

13

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

13.1

Дослідження об'єктів авторського права і суміжних прав (літературних, художніх творів, комп'ютерних програм і компіляцій (баз) даних)

 

 

13.2

Дослідження об'єктів авторського права і суміжних прав (виконання, фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення)

 

 

13.3

Дослідження, пов'язані з винаходами та корисними моделями

 

 

13.4

Дослідження промислових зразків

 

 

13.5

Дослідження сортів рослин і порід тварин

 

 

13.6

Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

 

 

13.7

Дослідження, пов'язані з топографіями інтегральних мікросхем

 

 

13.8

Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

 

 

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

VI. Мистецтвознавча та психологічна експертиза

14

Психологічна експертиза

14.1

Психологічні дослідження

15

Мистецтвознавча експертиза

15.1

Мистецтвознавчі дослідження

 

Додаток 2
до Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України з присвоєння кваліфікації судового експерта

___ 20__ року

м.

Голова _______
                                                                           (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали)

Члени комісії: _
                                                                           (посади, спеціальні звання, прізвища та ініціали)
_
_

Секретар _____
                                                                               (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали)

Присутні: працівник(и) Експертної служби МВС України ___________
                                                                                                                                                (прізвище(а) та ініціали особи (осіб))
_
_,
який (яка, які) претендує(ють) на присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення
_.
                                                                                            (вид(и) судової експертизи)

Порядок денний:

1. Про допуск працівника(ів) Експертної служби МВС України до іспиту на присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення
_
                                                                                             (вид(и) судової експертизи)

2. Про прийняття кваліфікаційного іспиту.

I. СЛУХАЛИ:

Інформацію __
                                                                                               (прізвище та ініціали секретаря)
про наявність та дотримання порядку оформлення документів, які є підставою до допуску особи (осіб) до іспиту на присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення
_
                                                                                           (вид(и) судової експертизи)

ВИСТУПИЛИ:

_
                                                                             (прізвища та ініціали членів ЕКК, секретаря)
_
_

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Допустити __
                                                                                                        (прізвища та ініціали осіб)
до складання кваліфікаційного іспиту.

3. Відмовити в допуску _____
                                                                                                (прізвище(а) та ініціали особи (осіб))
_
для складання кваліфікаційного іспиту через ___________
                                                                                                   (зазначаються невідповідності, виявлені в документах працівника(ів))
_,
наданих на розгляд ЕКК згідно з пунктом 4.3 розділу IV Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України, затвердженого наказом МВС України від 15.12.2011 N 923, зареєстрованого в Мін'юсті України за N ________.
                                                                                                            (за наявності таких осіб)

II. СЛУХАЛИ:

Відповіді працівників ОВС _
                                                                                                                    (прізвища та ініціали)
_
_
на питання екзаменаційних білетів.

ВИСТУПИЛИ:

_
                                                                            (прізвища та ініціали членів ЕКК, секретаря)
_

УХВАЛИЛИ:

1. Присвоїти кваліфікацію судового експерта з правом проведення ____
_
                                                                                         (вид(и) судової експертизи)
_
(прізвище, ім'я та по батькові особи, обставини прийняття рішення - "одноголосно" або "більшістю голосів", за винятком
_
                              (прізвища та ініціали членів ВТКК, які проголосували "проти" або "утрималися"))
_

2. Відмовити в присвоєнні кваліфікації судового експерта з правом проведення
_
                                                                                       (вид(и) судової експертизи)
через ________
                                                                                   (зазначається причина відмови)
_
(прізвище, ім'я та по батькові особи, обставини прийняття рішення - "одноголосно" або "більшістю голосів", за винятком
_
                                      (прізвища та ініціали членів ВТКК, які проголосували "проти" або "утрималися"))
_

Відводів, зауважень, застережень, пропозицій від членів ЕКК та присутніх не надходило.

Додаток: відомість на ___ арк. у ___ прим.

Голова комісії

 


(підпис, П. І. Б.)

Члени комісії:

 


(підписи, П. І. Б.)

Секретар

 


(підпис, П. І. Б.)

 

Додаток 3
до Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України

ВІДОМІСТЬ
до протоколу засідання ЕКК МВС України від __.__.20__ N ___ за результатами іспитів на присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення
_____
(вид(и) судової експертизи)
працівникам Експертної служби МВС України

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Експертний підрозділ

N білета

Оцінка

Реєстраційний номер свідоцтва

юридична

спеціальна

загальна

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

 


(підпис, П. І. Б.)

Члени комісії:

 


(підписи, П. І. Б.)

Секретар

 


(підпис, П. І. Б.)

 

Додаток 4
до Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України

ЗРАЗОК ТА ОПИС
Свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

СВІДОЦТВО

  

Голова комісії

_________
(підпис, П. І. Б.)

Секретар

 

_________
(підпис, П. І. Б.)

"___" 20__ року

 

м. Київ

Реєстраційний N

Дійсне при перебуванні власника на посаді, передбаченій штатною структурою підрозділу Експертної служби МВС України

На зворотному боці Свідоцтва - зображення малого Державного Герба України, слова: "МВС України", "Експертно-кваліфікаційна комісія" та "СВІДОЦТВО про присвоєння кваліфікації судового експерта".

Свідоцтво ламінується (покривається за допомогою термічного оброблення прозорою полімерною плівкою) з обох боків.

 

Додаток 5
до Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України

ЖУРНАЛ
обліку свідоцтв про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта працівникам Експертної служби МВС України

N
з/п

Прізвище, ініціали особи

Експертний підрозділ

Реєстраційний номер свідоцтва

Дата видачі свідоцтва

Вид судової експертизи

Надіслано супровідним листом, реєстром від ______ N ___ або підпис про отримання свідоцтва

N протоколу та дата позбавлення кваліфікації судового експерта

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України з підтвердження кваліфікації (припинення діяльності) судового експерта

___ 20__ року

м.

Голова _______
                                                                           (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали)

Члени комісії: _
                                                                           (посади, спеціальні звання, прізвища та ініціали)
_
_

Секретар _____
                                                                               (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали)

Присутні: працівник (и) Експертної служби МВС України ___________
                                                                                                                                               (прізвище(а) та ініціали особи (осіб))
_
_,
який (яка, які) претендує(ють) на підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення _.
                                                                                            (вид(и) судової експертизи)

Порядок денний:

1. Про допуск працівника(ів) Експертної служби МВС України до тестування та співбесіди з метою підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення ___
                                                                                                                                                                     (вид(и) судової експертизи)
_.

2. Про проведення атестації (у порядку підтвердження кваліфікації судового експерта) працівника(ів) Експертної служби МВС України.

3. Про припинення діяльності працівника(ів) Експертної служби МВС України як судового експерта з правом проведення _______
                                                                                                             (вид(и) судової експертизи)
_.

I. СЛУХАЛИ:

Інформацію __
                                                                                           (прізвище та ініціали секретаря)
про наявність та дотримання порядку оформлення документів, які є підставою до допуску особи (осіб) до тестування та співбесіди з метою підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення
_
                                                                (вид(и) судової експертизи)
_.
                                                                                     

ВИСТУПИЛИ:

_
                                                                     (прізвища та ініціали членів ЕКК, секретаря)
_
_

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Допустити __
                                                                                                           (прізвища та ініціали осіб)
для тестування та співбесіди з метою підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення __.
                                                                                                         (вид(и) судової експертизи)

3. Відмовити в допуску _____
                                                                                                               (прізвища та ініціали осіб)
до тестування та співбесіди з метою підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення __.
                                                                                                            (вид(и) судової експертизи)
через ________,
                                                          (зазначаються невідповідності, виявлені в документах працівника (ів))
наданих на розгляд ЕКК згідно з пунктом 5.4 розділу V Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України, затвердженого наказом МВС України від 15.12.2011 N 923, зареєстрованого в Мін'юсті України
 за N                 (за наявності таких осіб).

II. СЛУХАЛИ:

1. Про результати тестування працівника(ів) Експертної служби МВС України 
_
                                                                                    (прізвище(а) та ініціали працівника(ів))

2. Запитання членів ЕКК ____
                                                                                                     (прізвища та ініціали членів ЕКК)
_
та відповіді на них працівника (ів) Експертної служби МВС України
_
                                                                                    (прізвище(а) та ініціали працівника(ів))

ВИСТУПИЛИ:

_
                                                                                (прізвища та ініціали членів ЕКК, секретаря)
_

УХВАЛИЛИ:

1. Підтвердити кваліфікацію судового експерта з правом проведення __
_
                                                                                              (вид(и) судової експертизи)
_
(прізвище, ім'я та по батькові особи, обставини прийняття рішення - "одноголосно" або "більшістю голосів", за винятком
_
                                  (прізвища та ініціали членів ЕКК, які проголосували "проти" або "утрималися"))
_.

2. Відмовити в підтвердженні кваліфікації судового експерта з правом проведення
_
                                                                                       (вид судової експертизи)
через ________
                                                                                   (зазначається причина відмови)
_
(прізвище, ім'я та по батькові особи, обставини прийняття рішення - "одноголосно" або "більшістю голосів", за винятком
_
                                      (прізвища та ініціали членів ЕКК, які проголосували "проти" або "утрималися"))
_.

III. СЛУХАЛИ:

Інформацію __
                                                                                                     (прізвище та ініціали секретаря)
про поданий(у, і) рапорт(и) (заяву(и)) працівника(ів) Експертної служби МВС України
_
                                                                           (прізвище(а) та ініціали працівника(ів))
про припинення діяльності як судового експерта з правом проведення
_
                                                                                        (вид(и) судової експертизи)
та позицію керівника(ів) підрозділу(ів) Експертної служби з цього питання.

ВИСТУПИЛИ:

_
                                 (прізвища та ініціали працівників Експертної служби МВС України, членів ЕКК, секретаря)

УХВАЛИЛИ:

На підставі поданого(ї) рапорту (заяви), підтриманого(ї) керівником підрозділу Експертної служби, керуючись пунктом 5.10 розділу V Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України, затвердженого наказом МВС України від 15.12.2011 N 923, зареєстрованого в Мін'юсті України               за N                , припинити діяльність як судового(их) експерта(ів) з правом проведення 
_
                                                                                          (вид(и) судової експертизи)
_
(прізвище, ім'я та по батькові особи, обставини прийняття рішення - "одноголосно" або "більшістю голосів", за винятком
_
                                         (прізвища та ініціали членів ЕКК, які проголосували "проти" або "утрималися")).
_

Відводів, зауважень, застережень, пропозицій від членів ЕКК та присутніх не надходило.

Додаток: відомість на ___ арк. у ___ прим.

Голова комісії

 


(підпис, П. І. Б.)

Члени комісії:

 


(підписи, П. І. Б.)

Секретар

 


(підпис, П. І. Б.)

 

Додаток 7
до Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України

ВІДОМІСТЬ
до протоколу засідання ЕКК МВС України від __.__.20__ N ___ з проведення атестації (у порядку підтвердження кваліфікації судового експерта) працівників Експертної служби МВС України

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Експертний підрозділ

Вид судової експертизи, з якого працівник підтверджує кваліфікацію судового експерта; дати видачі та реєстраційні номери свідоцтв про присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта

Рішення ЕКК (підтвердити, відмовити або припинити діяльність)

Реєстраційний номер
свідоцтва

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Голова комісії

 


(підпис, П. І. Б.)

Члени комісії:

 


(підписи, П. І. Б.)

Секретар

 


(підпис, П. І. Б.)

 

Додаток 8
до Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України

ЗРАЗОК ТА ОПИС
Свідоцтва про підтвердження кваліфікації судового експерта

СВІДОЦТВО

видане  ______
_
про те, що йому (їй) рішенням Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України від ___ 20__ року
                                підтверджено
кваліфікацію судового експерта з правом проведення
_
_
_
_
зі строком дії до "___" 20__ року

Голова комісії

_________
(підпис, П. І. Б.)

Секретар

 

_________
(підпис, П. І. Б.)

"___" 20__ року

 

м. Київ

Реєстраційний N

Дійсне при перебуванні власника на посаді, передбаченій штатною структурою підрозділу Експертної служби МВС України

На зворотному боці Свідоцтва - зображення малого Державного Герба України, слова: "МВС України", "Експертно-кваліфікаційна комісія" та "СВІДОЦТВО про підтвердження кваліфікації судового експерта".

Свідоцтво ламінується (покривається за допомогою термічного оброблення прозорою полімерною плівкою) з обох боків.

 

Додаток 9
до Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України

ПРОТОКОЛ N ___
спеціального засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України

___ 20__ року

м.

Голова _______
                                                                         (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали)

Члени комісії: _
                                                                         (посади, спеціальні звання, прізвища та ініціали)
_
_

Секретар _____
                                                                          (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали)

Присутні: працівник(и) Експертної служби МВС України
_,
                                                                                  (прізвище(а) та ініціали працівника(ів))
який (яка, які) допустив (ла, ли) порушення нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи та методик проведення судових експертиз при проведенні
_,
                                                                  (вид(и) судової експертизи, N та дата складання висновку)
що призвело до ___________,
                                                                                                                     (наслідки)
та його (їх) керівники ______.
                                                                                                (прізвища та ініціали керівників)

Порядок денний:

Про розгляд питання про позбавлення кваліфікації судового експерта
_
    (прізвище, ім'я та по батькові особи, її посада, спеціальне звання, дата народження, освіта, дати видачі свідоцтв про
_
                                                             присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта)
_,
який (яка, які) допустив (ла, ли) порушення нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи та методик проведення судових експертиз при проведенні
_,
                                                         (вид(и) судової експертизи, N та дата складання висновку)
що призвело до ___________.
                                                                                                                 (наслідки)

СЛУХАЛИ:

Доповідь ______ __________
                                                       (посада(и), спеціальне(і) звання, прізвище(а) та ініціали працівника(ів),
_
                                                                    який (яка, які) проводив(ла, ли) службове розслідування)
про висновок службового розслідування від __.__.20__ N .

Пояснення:
_
                (посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали працівника, стосовно якого розглядається питання про
_;
                                                                      позбавлення кваліфікації судового експерта)
_
                                       (посади, спеціальні звання, прізвища та ініціали керівників працівника, стосовно якого
_.
                                                     розглядається питання про позбавлення кваліфікації судового експерта)

УХВАЛИЛИ:

Відповідно до статті 17 Закону України "Про судову експертизу", пункту 6.6 розділу VI Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України, затвердженого наказом МВС України від 15.12.2011 N 923, зареєстрованого в Мін'юсті                 України за N             , позбавити кваліфікації судового експерта з правом проведення ___
                                                                                                 (вид судової експертизи)
_
            (прізвище, ім'я та по батькові особи, обставини прийняття рішення - "одноголосно" або "більшістю голосів",
_
                          за винятком (прізвища та ініціали членів ЕКК, які проголосували "проти" або "утрималися"))
_
_
або
відповідно до пункту 6.6 розділу VI Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України, затвердженого наказом МВС України від 15.12.2011 N 923, зареєстрованого в Мін'юсті України              за N             , залишити кваліфікацію судового експерта за:
_
                   (прізвище, ім'я та по батькові особи, обставини прийняття рішення - "одноголосно" або "більшістю
_
                  голосів", за винятком (прізвища та ініціали членів ЕК, які проголосували "проти" або "утрималися"))
_.

Відводів, зауважень, застережень, пропозицій від членів ЕКК та присутніх не надходило.

Голова комісії

 


(підпис, П. І. Б.)

Члени комісії:

 


(підписи, П. І. Б.)

Секретар

 


(підпис, П. І. Б.)

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали