Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2012

м. Київ

N 691


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 вересня 2012 р. за N 1541/21853

Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до Законів України "Про судову експертизу" та "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383 (Положення N 383/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 року N 533 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства внутрішніх справ" (Постанова N 533) та з метою приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Начальникам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, керівникам вищих навчальних закладів МВС України організувати вивчення та забезпечити виконання цього наказу працівниками Експертної служби МВС України, професорсько-викладацьким і перемінним складом факультетів підготовки експертів-криміналістів.

3. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (Красюк І. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ надіслати за належністю.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Міністра
генерал-лейтенант міліції

С. П. Черних


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
09.08.2012 N 691

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 вересня 2012 р. за N 1541/21853


ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України

1. Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України (далі - Експертна служба) є системою державних спеціалізованих установ, яка відповідно до Законів України "Про судову експертизу" та "Про міліцію" здійснює судово-експертну діяльність, забезпечує участь спеціалістів в оперативно-розшукових заходах, слідчих та інших процесуальних діях і належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.

Експертна служба складається з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, експертно-криміналістичних підрозділів при головних управліннях, управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - експертні підрозділи).

Експертні підрозділи є юридичними особами, мають самостійний баланс, реєстраційні та інші рахунки відповідно до законодавства, печатки із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, інші необхідні для здійснення службової діяльності печатки, штампи, бланки, реквізити.

2. У своїй діяльності Експертна служба керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, міжнародними стандартами та державними стандартами України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Основні завдання Експертної служби:

3.1. Здійснення судово-експертної діяльності та техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів дізнання, досудового та судового слідства із запобігання, виявлення, розкриття і розслідування злочинів та інших правопорушень.

3.2. Провадження науково-дослідної діяльності у сфері судово-експертного і техніко-криміналістичного забезпечення.

3.3. Проведення судової експертизи в кримінальних, адміністративних, цивільних та господарських справах, а також досліджень у позасудовому провадженні за матеріалами оперативно-розшукової діяльності та інших процесуальних дій, виконання інших робіт у межах своєї компетенції.

3.4. Відповідно до законодавства забезпечення функціонування криміналістичних обліків Експертної служби.

3.5. У межах компетенції, визначеної законодавством, метрологічне забезпечення техніко-криміналістичних засобів, організація їх обслуговування та ремонту.

3.6. Участь у розробленні техніко-криміналістичних засобів та забезпечення їх використання в практичній діяльності.

4. Експертна служба відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Проводить судову експертизу в кримінальних, адміністративних, цивільних та господарських справах, дослідження в позасудовому провадженні, виконує інші роботи в межах компетенції, у тому числі здійснює відповідно до законодавства оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.2. Забезпечує участь спеціалістів Експертної служби в оперативно-розшукових заходах, слідчих та інших процесуальних діях.

4.3. Формує довідково-інформаційні фонди, веде криміналістичні обліки.

4.4. Здійснює пошук, експертний огляд, розрядження, транспортування та знешкодження вибухових пристроїв і вибухових речовин (далі - спеціальні вибухотехнічні роботи).

4.5. Відповідно до законодавства та в межах компетенції проводить науково-дослідну роботу та впроваджує її результати в судово-експертну діяльність.

4.6. Розробляє методики проведення судових експертиз, стандарти, технічні умови, державні класифікатори, методичні рекомендації, довідкові посібники, програмні продукти.

4.7. Розробляє та вносить пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази судово-експертної діяльності та техніко-криміналістичного забезпечення органів внутрішніх справ.

4.8. Забезпечує дотримання нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи і функціонування криміналістичних обліків, методик проведення судових експертиз.

4.9. Проводить сертифікацію зброї, конструктивно схожих із нею виробів, набоїв, виробів піротехнічних побутового призначення та феєрверків.

4.10. У встановленому порядку веде облік і аналізує судово-експертну практику, складає в межах своїх повноважень статистичну звітність.

4.11. Веде базу даних атестованих судових експертів Експертної служби МВС України, передає інформацію до державного Реєстру атестованих судових експертів.

4.12. Забезпечує підготовку, перепідготовку, спеціалізацію та підвищення кваліфікації судових експертів, спеціалістів-криміналістів і спеціалістів-вибухотехніків за напрямами діяльності відповідно до законодавства.

4.13. Організовує роботу Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України щодо присвоєння, позбавлення та підтвердження фахівцям кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи, присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта, а також роботу Вибухотехнічної кваліфікаційної комісії МВС України з надання, позбавлення та підтвердження працівникам органів внутрішніх справ права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка), екзаменаційних комісій з надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) та видає відповідні свідоцтва.

4.14. У межах компетенції виконує інші роботи та надає платні послуги відповідно до Переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року N 795.

4.15. Уносить пропозиції щодо використання бюджетних асигнувань, необхідних для придбання техніко-криміналістичних засобів для матеріально-технічного забезпечення діяльності експертних підрозділів.

4.16. Проводить роботу з оснащення експертних підрозділів сучасними техніко-криміналістичними засобами та обладнанням, упровадження в їх практичну діяльність автоматизованих інформаційно-пошукових систем.

4.17. Розробляє пропозиції щодо норм належності криміналістичної техніки, науково-технічних засобів та обладнання для забезпечення діяльності експертних підрозділів та подає їх для затвердження керівництву МВС України.

4.18. Уносить за належністю пропозиції щодо централізованого постачання Міністерством внутрішніх справ України техніко-криміналістичних засобів та обладнання для матеріально-технічного забезпечення діяльності експертних підрозділів.

5. Експертна служба має права, передбачені Законами України "Про міліцію", "Про судову експертизу", "Про наукову та науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу" та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють її діяльність, зокрема право:

5.1. У межах компетенції виконувати на договірних засадах дослідницькі, навчальні, консультаційні та інші роботи.

5.2. Відповідно до чинного законодавства отримувати від підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності безоплатно інформацію, необхідну для проведення судових експертиз, а також за їх згодою натурні зразки або каталоги продукції, технічну документацію та іншу інформацію, необхідну для створення й оновлення методичної та нормативної бази судової експертизи.

5.3. Одержувати від судів, органів дізнання і досудового слідства знаряддя злочину та інші речові докази, щодо яких закінчено провадження в справах, для використання в експертній і науковій діяльності.

5.4. Відповідно до чинного законодавства використовувати кошти для проведення наукових розробок, розвитку своєї матеріально-технічної бази, створення інформаційно-довідкових фондів, придбання наукової і спеціальної літератури та фінансування програм криміналістики і судової експертизи.

5.5. Проводити в межах компетенції з подальшим виданням відповідного висновку (акта):

5.5.1. Дослідження транспортних засобів під час їх реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року N 1388.

5.5.2. Огляд місць проведення масових заходів на вибухобезпеку.

5.6. Досліджувати технічне укріплення стрільбищ та тирів.

5.7. У межах компетенції, у порядку та на умовах, визначених законодавством, установлювати міжнародні наукові зв'язки з установами судової експертизи, криміналістики тощо інших держав, проводити спільні наукові конференції, симпозіуми, семінари, обмінюватися стажистами, науковою інформацією і друкованими виданнями та здійснювати спільні видання в галузі судової експертизи і криміналістики.

6. Організаційно-правове та методичне керівництво діяльністю Експертної служби здійснює Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, який діє на підставі положення, що затверджується Міністром внутрішніх справ України.

7. Експертну службу очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром внутрішніх справ України.

8. Обов'язки начальника Експертної служби:

8.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Експертної служби, відповідає за виконання покладених на неї завдань.

8.2. Організовує та координує діяльність експертних підрозділів.

8.3. Погоджує призначення і звільнення керівників експертно-криміналістичних підрозділів при головних управліннях, управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - науково-дослідні експертно-криміналістичні центри).

8.4. Заслуховує звіти керівників науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (далі - НДЕКЦ) про стан роботи підпорядкованих підрозділів і заходи щодо її вдосконалення.

8.5. Уносить керівництву МВС України пропозиції щодо зміни структури і штату Експертної служби, у тому числі щодо утворення, комплектування і ліквідації лабораторій.

8.6. Відповідно до законодавства оптимально використовує асигнування державного бюджету на діяльність Експертної служби.

8.7. Затверджує кошториси підрозділів Експертної служби.

8.8. Організовує ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до законодавства.

8.9. Розглядає та організовує перевірку звернень громадян, забезпечує їх своєчасний розгляд відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

9. Начальник Експертної служби має право:

9.1. У межах своїх повноважень видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, давати доручення та приймати рішення з питань організації діяльності Експертної служби.

9.2. Відповідно до законодавства та в межах компетенції заохочувати працівників Експертної служби, накладати на них дисциплінарні стягнення, а також уносити керівництву МВС України пропозиції із зазначених питань.

9.3. Згідно з вимогами чинного законодавства здійснювати списання матеріальних та інших цінностей Експертної служби, їх передачу органам внутрішніх справ, вищим навчальним закладам системи МВС України.

9.4. Укладати договори про: придбання криміналістичної техніки, обладнання та витратних матеріалів; науково-технічне співробітництво з науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами, суб'єктами судово-експертної діяльності, організаціями, установами, підприємствами; проведення науково-дослідних розробок, виготовлення апаратури, технічних засобів, програмного забезпечення та інших робіт в обсязі затвердженого кошторису Експертної служби.

9.5. Отримувати від органів внутрішніх справ України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади інформацію, пов'язану з вирішенням покладених на Експертну службу завдань і функцій.

9.6. У межах компетенції підписувати від імені Експертної служби документи, за винятком тих, що підписуються керівництвом МВС України, а також делегувати повноваження з цього питання своїм заступникам.

9.7. Здійснювати інші повноваження, віднесені до компетенції Експертної служби, передбачені чинним законодавством України.

10. Начальник Експертної служби відповідає за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого терміну.

11. Начальник Експертної служби забезпечує виконання особовим складом вимог антикорупційного законодавства, відповідає за стан службової дисципліни в Експертній службі, виконання вимог цього Положення і постійно їх контролює.

12. Структура Експертної служби затверджується Міністром внутрішніх справ України, штатний розпис - заступником Міністра внутрішніх справ України - керівником апарату.

13. НДЕКЦ діють на підставі положень, що затверджуються Міністром внутрішніх справ України.

14. НДЕКЦ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником відповідного органу внутрішніх справ після погодження з начальником Експертної служби.

15. Начальники НДЕКЦ у межах компетенції вносять за належністю пропозиції щодо зміни структури і штату НДЕКЦ, у тому числі щодо утворення, комплектування і ліквідації лабораторій у структурі НДЕКЦ.

16. Експертна служба провадить фінансово-господарську діяльність відповідно до законодавства та цього Положення.

17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Експертної служби здійснюється за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

 

Начальник Експертної служби
МВС України
генерал-лейтенант міліції

І. П. Красюк

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали