ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 18.01.2012 р. N 36

Про затвердження Положення про евакуаційну комісію міста та Положення про порядок організації проведення евакуації населення в місті

З метою забезпечення організованого проведення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій на території міста, відповідно до Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року N 1432, статті 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у зв'язку з внесенням змін і доповнень до нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити:

1.1 Положення про евакуаційну комісію міста згідно з додатком 1.

1.2 Положення про порядок організації проведення евакуації населення міста Житомира у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру згідно з додатком 2.

2. Голові евакуаційної комісії міста Закусило П. І. у термін до 1 лютого 2012 року затвердити функціональні обов'язки членів евакуаційної комісії.

3. Головам евакуаційних комісій Богунського та Корольовського районів міста до 25 січня 2012 року привести Положення про районні евакуаційні комісії у відповідність з Положенням про евакуаційну комісію міста.

4. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (Дідківський М. В.) до 1 лютого 2012 року внести зміни з питань організації та проведення евакуаційних заходів на території міста.

5. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 27.06.2002 N 72 "Про затвердження Положення про евакуаційну комісію міста та її склад".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Закусило П. І.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
18.01.2012 N 36


ПОЛОЖЕННЯ
про евакуаційну комісію міста Житомира

1. Евакуаційна комісія (далі - евакокомісія) є постійно діючим робочим органом виконавчого комітету міської ради, який здійснює планування, підготовку і проведення комплексу заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення із зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій (далі НС) і розміщення його у безпечних місцях міста та районів області у разі виникнення безпосередньої загрози життю або заподіянню шкоди здоров'ю людини.

Евакокомісія створюється рішенням виконавчого комітету міської ради і підпорядковується міському голові - начальнику цивільного захисту міста.

2. Евакокомісії міста підпорядковуються всі евакооргани, що створюються на території міста для організації і проведення евакуації населення.

Евакокомісія у своїй роботі керуються законодавчими та нормативно-правовими актами України з питань захисту населення у НС мирного і воєнного часу, розпорядчими документами Начальника Цивільного захисту України, голови обласної державної адміністрації - начальника цивільного захисту та цим Положенням.

3. Евакокомісія проводить засідання з питань планування, підготовки, організації, проведення та всебічного забезпечення евакуації населення, приймає відповідні рішення.

Рішення евакокомісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії і який в подальшому є основою для прийняття міським головою рішення на організацію та проведення евакуації населення міста з району НС.

4. Основними завданнями евакокомісії є:

- планування, підготовка і проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС у мирний та воєнний час;

- планування, приймання та розміщення еваконаселення свого міста, або еваконаселення, яке прибуває на територію міста з інших районів (за окремим розпорядженням);

- узгодження дій районних евакуаційних комісій, підприємств, установ і організацій у здійсненні ними заходів щодо підготовки і проведення евакуації населення у разі виникнення НС;

- підготовка населення до проведення евакуаційних заходів;

- підготовка підпорядкованих евакуаційних органів (районних, об'єктових евакокомісій, збірних евакуаційних пунктів, приймальних евакуаційних пунктів та інших евакоорганів) до виконання завдань та дій за призначенням;

- організація оповіщення населення про виникнення НС та початок евакуації;

- участь в вивченні та визначенні можливих ризиків небезпеки та зон можливих НС, як на території міста так і сусідніх районів;

- прогнозування можливих наслідків при виникненні НС і потреби проведення евакуації населення та вивезення матеріальних цінностей;

- визначення безпечних місць (пунктів) розміщення еваконаселення і подання пропозиції міському голові про їх закріплення за організаціями та об'єктами;

- організація підготовки безпечних місць, (пунктів) для розміщення евакуйованого населення;

- вивчення обставин, що склалися в результаті виникнення НС та підготовка пропозицій міському голові для прийняття рішення щодо проведення евакуації населення;

- керівництво організацією та проведенням евакуації населення і вивезенням матеріальних цінностей;

- залучення до виконання евакуаційних заходів органів управління підприємств, установ та організацій, сил і засобів служб цивільного захисту міста, залежно від потреби та координація їх дій;

- контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів для забезпечення евакуаційних перевезень;

- визначення місць посадки (висадки) населення та маршрутів руху евакуйованого населення транспортними засобами і пішки до безпечних місць розміщення;

- організація розроблення, погодження та затвердження планів евакуації підпорядкованих евакоорганів міста;

- контроль відповідно до законодавства за діяльністю евакуаційних органів під час підготовки та проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС;

- контроль за розміщенням та організацією життєзабезпечення евакуйованого населення;

- взаємодія з іншими органами управління і силами цивільного захисту щодо організації та проведення евакозаходів;

- організація інформаційного забезпечення;

- здійснення інших функцій, які пов'язані з покладеними на неї завданнями.

5. Евакокомісія має право:

- приводити в готовність всі евакуаційні органи, необхідні сили і засоби та керувати їх діями з евакуації населення;

- залучати для проведення евакозаходів органи управління, сили і засоби суб'єктів господарювання (підприємств, установ та організацій) незалежно від форми власності;

- доводити в межах своєї компетенції, начальникам міських служб цивільного захисту, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності і підпорядкування, завдання з виконання евакуаційних заходів та здійснювати контроль за їх виконанням;

- безкоштовно одержувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування матеріали і документи, необхідні для планування та організації евакозаходів;

- відпрацьовувати та подавати міському голові - начальнику цивільного захисту міста пропозиції щодо матеріально-технічного та інших видів забезпечення проведення екозаходів;

- заслуховувати керівників та посадових осіб органів управління і суб'єктів господарювання про хід виконання завдань щодо проведення і забезпечення евакозаходів на території міста;

- проводити перевірки стану готовності підпорядкованих евакоорганів і служб забезпечення до дій за призначенням;

- приймати рішення, в межах повноважень евакокомісії, під час проведення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення НС.

6. Організація роботи евакокомісії.

Евакокомісія працює згідно з річним планом роботи комісії, який затверджується заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно розподілу повноважень). Контроль за виконанням рішень комісії покладається на секретаря комісії.

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови комісії в міру потреби, але не менше 2 разів на рік. Головує на засіданні голова комісії, а за його відсутності або за його дорученням - заступник. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Рішення комісії приймається більшістю присутніх відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення евакокомісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.

Евакокомісія міста контролює діяльність евакуаційних комісій районів, суб'єктів господарювання та інших евакоорганів, розташованих на території міста, під час перевірок, навчань і тренувань.

У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації населення, з складу евакуаційної комісії міста створюється оперативна група, яка розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації.

Оперативну групу очолює заступник голови евакокомісії. До складу оперативної групи залучаються, як визначені посадові особи, так і наявні члени евакокомісії в залежності від обстановки, що склалася.

На оперативну групу покладаються завдання щодо практичної організації евакозаходів на збірних евакуаційних пунктах, на визначених пунктах збору та тимчасового розміщення, а також заходів щодо життєзабезпечення евакуйованого населення. Про хід виконання евакозаходів оперативна група постійно інформує голову евакуаційної комісії.

Комісія спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, міською службою зв'язку і оповіщення організовує та постійно удосконалює системи зв'язку евакуаційних органів.

Евакокомісія розробляє завдання щодо транспортного забезпечення евакуації населення та вивезення матеріальних цінностей із небезпечних зон у разі виникнення НС та через міську автотранспортну службу цивільного захисту доводить їх до підприємств, установ та організацій.

На період підготовки та проведення евакозаходів комісія забезпечується відповідними засобами зв'язку.

Транспортне забезпечення членів комісії під час роботи в зоні НС покладається на виконавчий комітет міської ради.

Члени комісії на період проведення евакозаходів, якщо цього вимагають обставини, забезпечується спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту.

Організація побутового забезпечення членів комісії під час роботи в зоні НС покладається на відповідні служби виконавчого комітету міської ради.

За членами евакокомісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

Після прийняття рішення на проведення евакуаційних заходів на території міста, для надання допомоги евакокомісії рішенням начальника цивільного захисту міста додатково можуть залучатися необхідні сили та засоби від спеціалізованих служб цивільного захисту міста.

7. Склад евакокомісії:

голова евакокомісії;

заступник голови евакокомісії;

секретар евакокомісії;

члени евакуаційної комісії (які входять до складу груп забезпечення евакозаходів):

зв'язку та оповіщення;

обліку евакуйованого населення та інформації;

обліку з організації розміщення евакуйованого населення в безпечних пунктах розміщення;

транспортного забезпечення;

медичного та матеріально-технічного забезпечення.

Групи забезпечення евакозаходів формуються з відповідних фахівців.

8. Функціональні обов'язки голови евакокомісії.

Голова евакокомісії підпорядковується міському голові - начальнику цивільного захисту, особисто керує роботою евакокомісії і відповідає: за планування, організацію та проведення евакуаційних заходів; підготовку особового складу комісії та евакоорганів міста до виконання покладених на них завдань.

Голова евакокомісії вносить пропозиції щодо чисельного та персонального складу комісії, розподіляє обов'язки посадових осіб евакокомісії, визначає завдання начальникам груп забезпечення з питань організації всебічного забезпечення евакуації населення.

Голова комісії:

- здійснює керівництво діяльністю евакокомісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на евакокомісію завдань та прийняття нею рішення, визначає ступінь відповідальності посадових осіб евакокомісії;

- здійснює підготовку комісії до виконання евакуаційних заходів при виникненні НС;

- організовує роботу евакокомісії з розроблення плану евакуації населення міста в разі загрози або виникнення НС;

- контролює створення евакоорганів у місті (об'єктових евакокомісій та інших евакоорганів), достатніх для проведення евакуації та приймання населення при виникнення НС;

- організовує надання допомоги евакуйованому населенню з питань забезпечення його життєдіяльності та соціального захисту;

- затверджує положення про структурні підрозділи та функціональні обов'язки працівників евакоорганів міста;

- бере участь у розробці документів евакокомісії, функціональних обов'язків її членів та організації навчання;

- здійснює керівництво евакуаційними органами міста при проведенні евакуації (прийманні) населення;

- віддає у межах своїх повноважень розпорядження, що є обов'язковими для виконання всім органами управління та керівниками суб'єктів господарювання незалежно від форм власності.

9. Заступник голови підпорядковується голові евакомісії. Йому підпорядковується весь особовий склад евакуаційної комісії. Він відповідає за:

своєчасність розроблення плану евакуації населення міста на випадок можливих НС і коригування його щороку станом на 1 січня поточного року;

своєчасне приведення у готовність всіх евакоорганів міста.

При проведенні евакуації заступник голови евакокомісії координує діяльність груп, що входять до її складу, а також організовує чергування членів евакомісії.

Під час відсутності голови евакокомісії він виконує його обов'язки.

10. Секретар евакокомісії відповідає за:

повноту та правильність розробки плануючих документів з евакозаходів на території міста, їх щорічне коригування;

своєчасне доведення до виконавців розпоряджень (рішень) голови евакокомісії;

збір і узагальнення інформації, що надходить від робочих груп евакокомісії;

оформлення і реєстрацію документів евакокомісії.

11. Основними завданнями груп забезпечення евакуаційних заходів є:

- розроблення розділу Плану евакуації населення району з питань забезпечення підготовки і проведення евакуації населення за своїми напрямками і щорічне його коригування станом на 1 січня поточного року;

- визначення сил і засобів, необхідних для забезпечення евакозаходів за напрямами, та подача заявок на поповнення недостатньої кількості матеріальних засобів;

- організація забезпечення евакозаходів під час проведення евакуації населення та всебічне життєзабезпечення евакуйованого населення в безпечних місцях (пунктах) розміщення;

- узагальнення даних щодо кількості населення, що підлягає евакуації, переліку майна, яке підлягає вивезенню на нове місце розташування під час проведення евакуації;

- підготовка донесень за встановленими формами.

12. За членами комісії, під час виконання завдань, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов


 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
18.01.2012 N 36


Положення
про порядок організації проведення евакуації населення міста Житомира у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

1. Загальні положення

1.1. Терміни, що вживаються у Положенні про порядок організації проведення евакуації населення міста Житомира у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - Положення), мають таке значення:

евакуація - комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення із зон впливу наслідків надзвичайних ситуацій (далі НС) і розміщення його у безпечних районах (місцях) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров'ю людей;

безпечний район (пункт) - придатний для життєдіяльності район (пункт) розміщення евакуйованого населення, який визначається рішенням виконавчого комітету міської ради за межами зон можливого руйнування, хімічного зараження, катастрофічного затоплення;

евакуаційні органи міста - підрозділи управління процесом евакуації, які призначаються рішенням виконавчого комітету міської ради для планування, підготовки, організації та проведення евакуації населення, а також для приймання і розміщення евакуйованого населення;

життєзабезпечення населення в НС - взаємоузгодженні заходи направлені на створення і підтримання умов, мінімально необхідних для збереження життя і підтримання здоров'я людей в зоні НС, на маршрутах їх евакуації і в місцях розміщення евакуйованих згідно встановлених норм.

2. Планування евакуації населення

2.1. Планування евакуаційних заходів на території міста здійснено на підставі можливої обстановки, яка може статися на території міста у разі загрози або виникнення НС, внаслідок якої виникає загроза життю та заподіяння шкоди здоров'ю людей.

Висновки з оцінки обстановки у разі виникнення НС зазначаються у пояснювальній записці до плану евакуації населення м. Житомира.

2.2. План евакуації населення міста розробляється завчасно управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (далі управління) спільно з евакуаційною комісією міста Житомира і відповідними службами, які забезпечують проведення евакуаційних заходів.

2.3. Керівники підприємств, установ та організацій міста самостійно визначають своїм рішенням відповідальних за розробку планів евакуації населення.

2.4. Порядок розробки і зміст планів евакуації, розміщення та життєзабезпечення населення визначається відповідними нормативно-правовими документами, які встановлюють вимоги щодо організації, планування, забезпечення і проведення евакуації населення із зон НС.

2.5. Організаційно-методичне керівництво планування евакуаційних заходів при надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру на території міста здійснює управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.

3. Організація і порядок проведення евакуації населення

Евакуація населення є основним способом захисту населення при загрозі або виникненні НС, внаслідок яких виникає безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоров'ю людей.

Проведення евакуації населення із зони НС в кожному конкретному випадку визначається умовами виникнення і розвитку надзвичайної ситуації, характером і просторово-часовими параметрами впливу вражаючих факторів джерела НС.

Евакуації підлягає населення міста, яке потрапляє до:

зони можливого хімічного забруднення;

районів виникнення зсувних процесів;

зони можливого катастрофічного затоплення;

об'єктів впливу терористичних дій;

зони НС, де виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю людей.

У разі істотного погіршення техногенної та природно-екологічної обстановки або при отриманні інформації (прогнозу) про можливість виникнення НС, а також у разі раптово її виникнення вводиться режим підвищеної готовності або режим надзвичайної ситуації для евакуаційних органів міста.

3.1 Організація та здійснення підготовчих заходів для проведення евакуації населення.

При отриманні достовірного прогнозу виникнення НС на території міста проводяться підготовчі заходи, мета яких полягає у створенні сприятливих умов для організованого виходу або вивезення людей із зони надзвичайної ситуації.

Для цього організовуються та здійснюються наступні заходи:

приводяться в готовність евакооргани міста та уточнюється порядок їх роботи (за необхідністю в район НС (події) направляється оперативна група евакуаційної комісії міста або районів в місті);

уточнюється чисельність населення, що підлягає евакуації пішим порядком і транспортом;

здійснюється розподіл транспортних засобів по пунктах посадки;

при необхідності готуються маршрути евакуації (встановлення дорожніх знаків і покажчиків, тощо);

готуються до розгортання збірні евакуаційні пункти, безпечні пункти розміщення, пункти посадки-висадки;

перевіряється готовність систем оповіщення та зв'язку.

3.2. З прийняттям рішення на проведення евакуації здійснюються наступні заходи:

проводиться оповіщення керівників евакоорганів, суб'єктів господарювання, а також населення про початок і порядок евакуації;

розгортаються і приводяться в готовність евакооргани міста (за необхідністю в район НС (події) направляється оперативна група евакуаційної комісії міста або районів в місті);

здійснюється збір та підготовка до відправки в безпечні пункти розміщення населення, що підлягає евакуації;

здійснюється подача транспортних засобів до пунктів посадки і посадка населення на транспорт;

проводиться прийом і розміщення еваконаселення в завчасно підготовлених безпечних пунктах розміщення, довготривалого проживання (готелі, профілакторії, тощо);

організовуються та здійснюються заходи з першочергових видів життєзабезпечення евакуйованого населення.

Керівники суб'єктів господарювання, в приміщеннях яких заплановано розгорнути безпечні пункти розміщення населення, вживають заходи щодо прийому та розміщенню евакуйованого населення на термін часу необхідного для локалізації та ліквідації наслідків аварії або прийняття рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС на розселення людей в визначених місцях, житло яких не придатне для проживання.

3.3. В залежності від часу і термінів проведення можливі наступні варіанти евакуації населення: завчасна і термінова.

Завчасна евакуація населення здійснюється із зон можливої дії вражаючих факторів при отриманні достовірних даних з високою вірогідністю виникнення НС.

Термінова евакуація населення здійснюється при виникненні НС.

3.4. В залежності від характеру небезпеки, часу дії вражаючих факторів НС і порушення умов життєзабезпечення населення можлива загальна або часткова евакуація населення.

При проведенні загальної евакуації із зони НС вивозиться (виводиться) всі категорії населення.

Часткова евакуація проводиться при необхідності вивезення (виведення) із зони НС визначеної категорії населення.

3.5. Евакуація, як правило проводиться в два етапи.

Перший етап - евакуація населення із зони НС в безпечні пункти розміщення, які знаходяться за межами цих зон. Під безпечні пункти розміщення в місті використовуються учбові заклади, кінотеатри, клуби, будинки культури інші місця загального призначення.

Другий етап - при довготривалому характеру НС або неможливості повернення населення до місць постійного проживання здійснюється переміщення населення із безпечних пунктів розміщення в пункти довготривалого проживання. Під пункти довготривалого проживання використовуються готелі, оздоровчі табори, профілакторії і інші відповідні приміщення.

В окремих випадках в залежності від обстановки евакуація населення може проводитись в один етап - із зони НС безпосередньо в пункти довготривалого проживання.

3.6. Рішення на проведення евакуації населення в залежності від масштабів і особливостей НС та згідно діючого законодавства приймають:

на місцевому рівні - міський голова;

на об'єктовому рівні - керівник об'єкта.

В випадку крайньої необхідності рішення на проведення евакуації населення може прийняти керівник з ліквідації НС негайно повідомивши про прийняте рішення міського голову, керівника об'єкта.

3.7. Основою для прийняття рішення на проведення евакуації є наявність загрози життю і здоров'ю людей, яка оцінюється згідно завчасно встановленим для кожного виду небезпеки критеріями.

3.8. Загальне керівництво проведенням евакуаційних заходів, в залежності від характеру НС, здійснюється органом, який прийняв рішення на проведення евакуації.

3.9. Безпосереднє проведення евакуації із зони НС покладається на евакуаційні органи, які створено завчасно виконавчим комітетом міської ради, районних в місті рад, керівниками об'єктів.

3.10. Для планування, підготовки та проведення евакуації, приймання і розміщення населення в місті створено наступні евакуаційні органи:

евакуаційні комісії міста, районів в місті;

евакуаційні комісії об'єктів, установ та організацій;

оперативні групи від евакуаційних комісій міста, районів в місті;

збірні евакуаційні пункти;

безпечні пункти розміщення.

Адміністрації евакуаційних органів призначаються з числа керівного та особового складу виконавчого органу міської ради, районних рад в місті, об'єктів на базі яких вони створюються ці органи.

3.11. Евакуаційна комісія міста відповідає за безпосереднє планування, підготовку, організацію та здійснення евакуації населення або працівників із зон НС. Комісію очолює голова, який за посадою є одним із заступників міського голови. Крім того, у разі виникнення потреби у негайному проведенні евакуації в складі евакуаційної комісії міста створюється оперативна група, яка розпочинає свою роботу з моменту прийняття рішення на проведення евакуації. На оперативну групу покладаються завдання щодо практичної організації евакозаходів на збірних евакуаційних пунктах, в пунктах збору (безпечних районах), тимчасового розміщення еваконаселення, а також організація його життєзабезпечення.

3.12. Збірні евакуаційні пункти (ЗЕП) призначені для збору та реєстрації населення, яке підлягає евакуації, розподілу за транспортом, пішими колонами, посадки на автотранспорт і відправлення населення, яке евакуйовується в безпечні райони (пункти).

ЗЕП, як правило, розгортаються для проведення завчасної евакуації населення.

У разі виникнення НС, під час якої необхідно проводити термінову евакуацію населення, ЗЕП можуть не розгортатися. В цьому випадку облік населення, що евакуюється із зони НС, здійснюється в безпечних пунктах розміщення або в пунктах довготривалого проживання.

3.13. В залежності від обстановки, яка може виникнути внаслідок НС, її характеру, і від кількості населення, яке підлягає евакуації, евакуаційні органи міста можуть не розгортатися, а відповідними рішення призначаються відповідальні особи (група осіб) за проведення евакуації.

3.14. Способи евакуації населення, терміни її проведення, категорії і кількість населення, яке підлягає евакуації із зони НС, визначається органом, який прийняв рішення на проведення евакуації в залежності від умов виникнення і розвитку НС, характеру і просторово-часових параметрів дії вражаючих факторів джерела НС.

3.15. Повернення евакуйованого населення до місць постійного проживання здійснюється за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

3.16. Основними заходами щодо організації евакуації населення, які здійснює виконавчий комітет міської ради, евакуаційні органи, об'єкти, установи та організації при встановленні режимів функціонування міської ланки обласної територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ є:

3.16.1. В режимі повсякденної діяльності:

розробка планів евакуації, розміщення та життєзабезпечення населення;

облік населення, яке потрапляє в небезпечні зони при виникненні НС, визначення безпечних пунктів розміщення та довготривалого проживання, визначення маршрутів евакуації;

планування питань забезпечення евакуаційних заходів;

планування питань транспортного забезпечення евакуації населення;

підготовка евакуаційних органів до виконання завдань за призначенням;

організація взаємодії всіх органів, які приймають участь в проведенні евакуаційних заходах або забезпечують їх проведення.

3.16.2. В режимі підвищеної готовності:

приведення в готовність евакуаційних комісій;

уточнення категорії і чисельності населення, а також порядку і способів проведення евакуації населення;

підготовка до розгортання безпечних пунктів розміщення і довготривалого проживання евакуйованого населення;

уточнення чисельності і підготовка транспортних засобів до перевезення людей;

підготовка до розгортання евакуаційних органів, пунктів посадки і висадки населення;

уточнення з взаємодіючими службам питань розміщення та життєзабезпечення населення;

при необхідності проведення евакуаційних заходів.

3.16.3. В режимі надзвичайної ситуації:

оповіщення населення про початок і способах проведення евакуації;

розгортання і приведення в готовність евакуаційних органів;

приведення в готовність безпечних пунктів розміщення і довготривалого проживання евакуйованого населення;

подача транспортних засобів на пункти посадки населення;

збір і відправка в безпечні пункти розміщення (довготривалого проживання) населення, яке підлягає евакуації;

облік евакуйованого населення;

прийом і розміщення евакуйованого населення в безпечних пунктах розміщення (довготривалого проживання) населення;

організація роботи щодо життєзабезпечення евакуйованого населення в визначених безпечних пунктах розміщення (довготривалого проживання) населення.

Порядок дій евакуаційних органів щодо організації та проведення евакуації у разі загрози або виникнення НС визначено планом евакуації населення міста з урахуванням особливостей виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4. Забезпечення евакуації населення

4.1. З метою створення умов для організованого проведення евакуації населення плануються і здійснюються заходи з наступних видів забезпечення: транспортне, медичне, охорона громадського порядку, безпека дорожнього руху, матеріально-технічне та інші.

4.2. Транспортне забезпечення - це комплекс заходів щодо підготовки і розподілу транспортних засобів, які призначені для виконання евакуаційних перевезень.

В залежності від масштабу НС, наявності транспортних засобів можливі наступні варіанти використання транспортних засобів:

вивезення населення із зони НС безпосередньо на кінцеві пункти евакуації до місць розміщення;

вивезення населення спочатку на безпечні пункти розміщення, а потім на кінцеві пункти евакуації до місць розміщення;

виведення населення пішим порядком із зони НС до безпечних пунктів розміщення з подальшою посадкою і вивезенням на кінцеві пункти евакуації до місць розміщення.

Транспортне забезпечення евакуації населення в місті здійснюється автотранспортною службою міста з використанням транспортних засобів згідно договорів.

4.3. Медичне забезпечення - це проведення органами охорони здоров'я організаційних, лікувальних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, направлених на охорону здоров'я евакуйованого населення, своєчасне надання медичної допомоги потерпілим під час евакуації, а також попередження виникнення і розповсюдження масових інфекційних захворювань.

Виконання завдань щодо медичного забезпечення евакуаційних заходів покладено на медичну службу міста.

4.4. Охорона громадського порядку і забезпечення безпеки дорожнього руху під час евакуації населення здійснюється Богунським та Корольовським районними відділами внутрішніх справ згідно з повноваженнями визначеними законодавством.

4.5. Матеріально-технічне забезпечення - це повне і своєчасне забезпечення евакуаційних органів і евакуйованого населення матеріальними засобами і майном, необхідним для проведення евакуації і організації життєзабезпечення евакуйованого населення.

Виконання завдань щодо матеріально-технічного забезпечення евакуаційних органів і евакуйованого населення покладається на виконавчий комітет міської ради і здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

4.6. Фінансування заходів щодо проведення і забезпечення евакуації населення здійснюється за рахунок відповідних бюджетів в порядку, визначеним законодавством України.

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали