КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 14 липня 2011 року N 376/5763

Про затвердження Положення про Головне управління транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 27.05.2010 N 805/4243 "Про оптимізацію структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про Головне управління транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010 N 939 "Про затвердження Положення Головного управління транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (Розпорядження N 939), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 29.03.2007 N 381/1042 "Про реорганізацію Головного управління транспорту, зв'язку та інформатизації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
14.07.2011 N 376/5763

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Головне управління транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі за текстом - Головне управління) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), створюється Київською міською радою, є підзвітним і підконтрольним Київській міській раді та підпорядкованим Київському міському голові.

2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, що стосуються його компетенції, а також цим Положенням.

3. Головне управління є правонаступником Головного управління транспорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головного управління зв'язку, інформатизації та захисту інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.1. Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, бланки, кутовий штамп, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

3.2. Місцезнаходження Головного управління: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 6.

4. Головне управління здійснює управління підпорядкованими йому підприємствами та їх об'єднаннями, організаціями та установами і координує діяльність структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в м. Києві державних адміністрацій з питань, що належать до сфери повноважень Головного управління.

5. Основними завданнями Головного управління є:

5.1. Участь у формуванні та реалізації у м. Києві державної політики в галузі дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій, інформатизації, захисту інформації.

5.2. Впровадження заходів щодо сприяння розвитку, вдосконаленню та організації ефективного функціонування інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу міста, телекомунікаційних мереж та мереж зв'язку загального користування.

5.3. Проведення єдиної політики в питаннях розвитку підприємств дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій, інформатизації, захисту інформації.

5.4. Надання пропозицій, розробка та впровадження заходів щодо покращення інвестиційного клімату для залучення коштів у розвиток інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій, інформатизації, захисту інформації.

5.5. Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій, інформатизації, захисту інформації.

5.6. Розробка і забезпечення організації реалізації цільових програм.

5.7. Створення та експлуатація інформаційних систем та систем управління на транспорті.

6. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. Представляє інтереси виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах наданих повноважень у відносинах з міжнародними (міжурядовими) організаціями, державними органами, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами з питань співробітництва у сферах дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій, інформатизації, захисту інформації.

6.2. Проводить аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій, інформатизації, захисту інформації, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, підпорядкованих Головному управлінню.

6.3. Забезпечує системність та комплексне вирішення питань роботи з керівниками комунальних підприємств, організацій та служб комунальної власності територіальної громади м. Києва, які входять до сфери управління Головного управління. Одночасно з підготовкою проектів розпоряджень Київського міського голови про призначення кандидатів на посади керівників комунальних підприємств готує проекти контрактів з ними та є відповідальним за своєчасне погодження та укладення цих контрактів, аналізує виконання умов та показників укладених контрактів; готує пропозиції щодо зміни керівників.

6.4. Забезпечує розробку та реалізацію окремих розділів Програми соціально-економічного розвитку м. Києва, відповідних галузевих програм, бере участь у розробці окремих розділів інших регіональних програм щодо перспектив розвитку інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу, зв'язку та інформатизації.

6.5. Формує та подає на затвердження в установленому порядку зведений тематичний перелік науково-дослідних та проектних робіт за відповідними напрямами та програмами, що фінансуються з міського бюджету.

6.6. Надає пропозиції до переліку об'єктів у сфері транспорту та зв'язку, що потребують залучення інвестицій.

6.7. У межах своїх повноважень організовує проведення торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти; здійснює закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти.

6.8. Узагальнює практику застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції Головного управління, розробляє і подає на розгляд Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідні пропозиції.

6.9. Здійснює відповідно до законодавства України заходи щодо реалізації єдиної державної економічної, тарифної, інвестиційної, науково-технічної, кадрової та соціальної політики в галузі транспорту, у сферах надання послуг зв'язку, телекомунікацій, інформатизації.

6.10. Готує проекти нормативних актів з питань дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій, інформатизації, захисту інформації, що належать до компетенції місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6.11. Сприяє створенню рівних умов для роботи всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту, обмеження монополізму та розвитку конкуренції. Розробляє і реалізовує заходи щодо налагодження взаємодії та координації діяльності усіх видів транспорту та зв'язку.

6.12. Організовує створення та супроводження електронних інформаційних ресурсів, баз даних для територіальної громади міста Києва, органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади.

6.13. Забезпечує формування та реалізацію виконання Програми інформатизації міста Києва.

6.14. Надає пропозиції щодо встановлення тимчасових обмежень щодо функціонування телекомунікаційних мереж загального користування, а також переведення транспорту, дорожньо-транспортної інфраструктури на відповідний режим роботи в умовах надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану.

6.15. Відповідно до законодавства організовує і контролює роботу, пов'язану із гарантуванням безпеки руху транспортних засобів.

6.16. Надає пропозиції щодо правового регулювання перевезень пасажирів, вантажів, багажу, безпеки руху транспортних засобів, технічної експлуатації рухомого складу, функціонування річкового порту, причалів, вирішення питань будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів інфраструктури автомобільних шляхів сполучення.

6.17. Здійснює реалізацію прав та обов'язків, віднесених законами України "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних проїздів, правил користування ними та охорони" до компетенції міських органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6.18. Вживає заходи щодо виявлення аварійно небезпечних ділянок та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і впровадження у таких місцях відповідних заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху.

6.19. Бере участь у розслідуванні причин аварійних подій і катастроф на транспорті у межах своєї компетенції та в порядку, визначеному законодавством.

6.20. Бере участь в організації робіт з усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах дорожньо-транспортного комплексу та зв'язку.

6.21. Надає пропозиції за погодженням з відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху щодо тимчасових обмежень руху транспортних засобів при проведенні ремонтних та інших робіт на вулицях і дорогах міста.

6.22. Забезпечує формування мережі міських автобусних маршрутів загального користування та веде їх реєстр. Затверджує паспорти автобусних маршрутів загального користування.

6.23. Формує та веде реєстр стоянок таксі на території м. Києва, готує та подає на затвердження виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) паспорти стоянок.

6.24. Організовує влаштування місць для зупинок транспортних засобів, стоянок і відпочинку учасників дорожнього руху.

6.25. Виступає замовником облаштування необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування, а саме: автопавільйонами, інформаційним забезпеченням пасажирів і підтримання її в належному технічному та санітарному стані.

6.26. Виконує функції замовника (організатора) перевезень пасажирів автобусними маршрутами загального користування. Проводить конкурси на визначення перевізника пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

6.27. Укладає договори перевезень на автобусних маршрутах загального користування з автомобільними перевізниками - переможцями конкурсу на міських автобусних маршрутах загального користування та забезпечує контроль за виконанням умов договору.

6.28. Укладає договори про організацію надання транспортних послуг на пасажирські перевезення міським електричним транспортом.

6.29. Здійснює видачу дозволів на прокладання нових та ремонт існуючих мереж у межах "червоних ліній" вулиць і доріг міста через Міський дозвільний центр. Строк видачі дозволу - 10 робочих днів.

6.30. Виконує функції уповноваженого власником органу з розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади м. Києва.

6.31. У межах компетенції здійснює контроль за організацією та якістю транспортного обслуговування, дотриманням законодавства в сфері дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій, інформатизації, захисту інформації. Організовує розробку та впровадження заходів щодо поліпшення організації дорожнього руху в м. Києві.

6.32. Здійснює функції замовника розробки та реалізації загальноміських програм розвитку міського транспорту, в тому числі систем управління дорожнім рухом, пасажирським транспортом у м. Києві.

6.33. Виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів у сфері дорожньо-транспортного комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, зв'язку, інформації.

6.34. Виконує функції замовника з будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів міського пасажирського транспорту і транспортної інфраструктури міста та зв'язку.

7. Головне управління в межах своєї компетенції має право:

7.1. Представляти за відповідним дорученням інтереси виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами незалежно від форм власності, фізичними особами з питань, що належать до його компетенції.

7.2. Отримувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органів місцевого самоврядування м. Києва, районних в м. Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані.

7.3. Скликати та проводити у встановленому порядку наради та обговорення з питань, що належать до його компетенції, запрошувати на них представників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в м. Києві державних адміністрацій, підприємств, організацій, установ, громадських організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції.

7.4. Залучати спеціалістів головних управлінь, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Головного управління, в тому числі й на договірних засадах.

7.5. Вносити у встановленому порядку на розгляд виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших державних органів, установ пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб'єктів у сфері дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій, інформатизації, захисту інформації, телевізійного та радіомовлення.

7.6. Щомісячно затверджувати наряди роботи міських автобусних маршрутів у звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі, а також трамвайних та тролейбусних маршрутів.

7.7. Погодження для призначення осіб на посаду керівників підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

8. Головне управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з постійними комісіями Київради, депутатами Київради, органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та районних в м. Києві державних адміністрацій, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами.

9. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Київським міським головою за поданням першого заступника або заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та погодженням з Міністерством інфраструктури України та профільною комісією Київради.

Начальник Головного управління має першого заступника та заступників, які призначаються на посади і звільняються з посад Київським міським головою за поданням начальника Головного управління та погодженням з першим заступником або заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та профільною комісією Київради.

9.1. Кваліфікаційні вимоги до особи, яка претендує на посаду начальника Головного управління:

9.1.1. Повна вища освіта у сфері транспорту або зв'язку за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

9.1.2. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років.

9.1.3. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

9.2. Кваліфікаційні вимоги до особи, яка претендує на посаду першого заступника, заступника начальника Головного управління:

9.2.1. Перший заступник, заступник начальника Головного управління повинен мати повну вищу освіту у сфері транспорту, телекомунікацій або інформатизації за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

9.2.2. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 4 років.

9.2.3. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

9.3. Начальник Головного управління, перший заступник, заступник начальника Головного управління повинен знати:

9.3.1. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішення Київської міської ради, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що регулюють діяльність дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій, інформатизації, захисту інформації, телевізійного та радіомовлення.

9.3.2. Практику застосування чинного законодавства, основи державного управління та економіки, основи права та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації.

9.3.3. Правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; державну мову на рівні ділового спілкування та застосування.

10. Начальник Головного управління:

10.1. Діє без доручення від імені Головного управління та представляє його інтереси у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

10.2. Забезпечує своєчасне і якісне виконання рішень Київради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), доручень Київського міського голови, перспективних і поточних планів діяльності Головного управління.

10.3. Здійснює керівництво діяльністю Головного управління, укладає та підписує договори, де стороною виступає Головне управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Головне управління завдань, визначає обов'язки та ступінь відповідальності перших заступників та заступників начальника Головного управління, керівників його структурних підрозділів.

10.4. Готує та подає на затвердження в установленому порядку штатний розпис і кошторис доходів і витрат на утримання Головного управління.

10.5. Затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління, посадові інструкції працівників Головного управління.

10.6. Призначає на посади і звільняє з посад керівників управлінь, відділів та працівників Головного управління у встановленому законодавством України порядку.

10.7. Застосовує до працівників Головного управління заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; розподіляє роботу між управліннями та відділами Головного управління і контролює її виконання; забезпечує підготовку, підвищення кваліфікації й соціальний захист працівників Головного управління.

10.8. Вносить подання щодо призначення (звільнення) керівників комунальних підприємств, їх об'єднань, служб, установ і організацій комунальної власності, які входять до сфери управління Головного управління, вносить пропозиції щодо застосування до них заходів заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.

10.9. Видає в межах своєї компетенції накази та доручення, організовує і контролює їх виконання; затверджує протоколи нарад, засідань комісій, експертних та робочих груп тощо.

10.10. Розпоряджається бюджетними асигнуваннями на утримання Головного управління, несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

10.11. Вносить в установленому порядку на розгляд Київради та виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) проекти нормативно-правових актів, що належать до компетенції Головного управління.

10.12. Співпрацює з різними органами державної влади та місцевого самоврядування при виконанні покладених на Головне управління завдань, керуючись чинним законодавством.

10.13. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Головного управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств (їх об'єднань), установ, організацій, громадян з напрямів діяльності Головного управління, а також готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень.

10.14. Забезпечує дотримання працівниками Головного управління законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

10.15. Працює з відомостями про заходи мобілізаційної підготовки підприємств міста стосовно життєдіяльності населення на особливий період, з показниками плану перевезень населення у разі евакуації і з таємними документами.

11. Накази начальника Головного управління, видані на виконання функцій органу державної виконавчої влади та які є нормативно-правовими актами, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у встановленому порядку. Накази Головного управління, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

12. Накази начальника Головного управління у разі порушення прав громадян, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій можуть бути оскаржені в судовому порядку.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління, може утворюватися колегія у складі начальника Головного управління (голова колегії) та заступників начальника, а також інших працівників Головного управління. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), депутати Київради, представники підприємств, наукових і громадських організацій за їх згодою. Склад колегії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням начальника Головного управління. Рішення колегії проводиться в життя наказами начальника Головного управління.

14. Для розгляду пропозицій і рекомендацій щодо реалізації основних напрямів діяльності та вирішення інших проблемних питань в Головному управлінні можуть утворюватися наукові ради, комісії, робочі групи. Склад наукових рад, комісій, робочих груп та положення про них затверджує начальник Головного управління.

15. Головне управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність працівників Головного управління затверджується Київським міським головою.

Видатки на утримання Головного управління, в тому числі на оплату праці його працівників, затверджуються у бюджеті м. Києва на відповідний рік.

Структура Головного управління затверджується розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

Штатний розпис Головного управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників затверджується Київським міським головою після експертизи, проведеної Головним фінансовим управлінням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

16. Майно Головного управління становлять основні та оборотні кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких позначається на балансі Головного управління.

Майно Головного управління є комунальною власністю територіальної громади міста Києва та закріплюється за ним на праві оперативного управління.

17. Припинення Головного управління здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали