МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 травня 2011 року N 180

Про затвердження Положення про Головний штаб Міністерства внутрішніх справ України

У зв'язку зі змінами, що відбулися в структурі апарату Міністерства внутрішніх справ України (далі - апарат Міністерства), а також з метою подальшого вдосконалення організації роботи органів і підрозділів внутрішніх справ, координації та узгодження їх дій щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, власності, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху наказую:

1. Затвердити Положення про Головний штаб Міністерства внутрішніх справ України (додається).

2. Уважати 9 грудня Днем працівників штабних підрозділів органів внутрішніх справ України.

3. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства забезпечити вивчення особовим складом цього Положення і вжити додаткових заходів, спрямованих на поліпшення роботи з координації та узгодження дій щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, власності, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття і розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху.

4. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях у місячний термін привести власні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність штабних підрозділів, у відповідність до цього Положення.

5. Уважати такими, що втратили чинність, накази МВС від 29.01.2008 N 36 "Про затвердження Положення про Головний штаб Міністерства внутрішніх справ України", від 30.12.2009 N 574 "Про затвердження Положення про Департамент документального забезпечення та режиму МВС України", від 23.04.2008 N 191 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань взаємодії МВС України з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими органами державної влади".

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С. Є. та Головний штаб (Лазарев А. А.).

7. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
05.05.2011 N 180

ПОЛОЖЕННЯ
про Головний штаб Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Головний штаб Міністерства внутрішніх справ України (далі - Головний штаб) є структурним підрозділом апарату Міністерства внутрішніх справ України (на правах Департаменту).

Головний штаб є головним (провідним) підрозділом апарату Міністерства внутрішніх справ України (далі - апарат МВС) у сфері організації роботи органів і підрозділів внутрішніх справ (далі - ОВС), координації та узгодження їх дій щодо захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки і безпеки дорожнього руху.

Діяльність Головного штабу координує і контролює перший заступник Міністра внутрішніх справ.

1.2. У своїй діяльності Головний штаб керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, а також цим Положенням.

1.3. Головний штаб очолює начальник Головного штабу, який відповідно до своїх функціональних обов'язків несе персональну відповідальність перед керівництвом МВС за стан виконання покладених на Головний штаб завдань і функцій.

1.4. Начальник Головного штабу за рішенням Міністра внутрішніх справ може бути членом колегії МВС.

1.5. Начальник Головного штабу має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади наказами МВС у встановленому порядку.

1.6. Чисельність і структура Головного штабу затверджуються Міністром внутрішніх справ, а штатний розпис - заступником Міністра - керівником апарату в установленому порядку.

1.7. Свою діяльність Головний штаб організовує на основі поєднання колегіальності та єдиноначальності в обговоренні та вирішенні службових питань з установленням чіткої відповідальності кожного працівника за стан справ, доручену ділянку роботи та виконання окремих завдань.

1.8. Головний штаб здійснює свою роботу згідно з перспективними і поточними планами у взаємодії з іншими структурними підрозділами апарату МВС (далі - структурні підрозділи).

1.9. Організацію роботи з питань охорони державної таємниці і забезпечення режиму секретності в Головному штабі здійснює режимно-секретний сектор, який діє в його складі.

1.10. Діловодство, фінансування, матеріально-технічне та інше забезпечення Головного штабу здійснюється в порядку, установленому законодавством та нормативно-правовими актами МВС.

1.11. Головний штаб має печатку, штампи і бланки зі своїм повним та скороченим найменуванням, необхідні для здійснення його діяльності.

2. Основні завдання Головного штабу

2.1. Здійснення постійного моніторингу за станом оперативної обстановки в Україні й реагування на її зміни, підтримання взаємодії з правоохоронними, іншими органами державної влади України та іноземних держав, оперативне інформування керівництва МВС, ОВС і своєчасне підготовлення оперативної інформації, спецповідомлень для інформування Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, зацікавлених центральних органів виконавчої влади про стан правопорядку і боротьби зі злочинністю в державі.

2.2. Здійснення координації оперативно-профілактичних заходів, які проводяться структурними підрозділами в масштабах держави та організації ефективного використання сил і засобів ОВС під час виконання спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю.

2.3. Організація роботи чергової частини МВС, організаційне та методичне забезпечення заходів щодо вдосконалення діяльності чергової служби ОВС.

2.4. Комплексний аналіз стану злочинності, охорони і забезпечення громадського порядку, результатів роботи ОВС.

2.5. Здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади з питань діяльності ОВС.

2.6. Координація діяльності структурних підрозділів стосовно розроблення й реалізації комплексних програм і планів роботи МВС, підготовки для Міністра інформаційно-аналітичних та довідкових матеріалів з актуальних проблем організаційної та оперативно-службової діяльності, організації проведення засідань колегії МВС і нарад керівництва Міністерства.

2.7. Моніторинг галузевих і регіональних проблем ОВС.

2.8. Визначення основних напрямків удосконалення організації роботи ОВС.

2.9. Перспективне і поточне планування роботи Міністерства та заходів щодо вдосконалення оперативно-службової діяльності ОВС.

2.10. Розроблення разом зі структурними підрозділами проектів законодавчих і нормативно-правових актів МВС з питань правоохоронної діяльності, а також участь у розгляді проектів законодавчих та нормативно-правових актів, що надходять до Міністерства на погодження від інших центральних органів виконавчої влади.

2.11. Узагальнення та впровадження в практичну діяльність спільно з ОВС, науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами МВС новітніх форм і методів роботи та передового досвіду роботи з питань правоохоронної діяльності.

2.12. Надання штабним підрозділам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС) організаційної та методичної допомоги щодо виконання покладених на них завдань і функцій.

2.13. Організація разом із Департаментом кадрового забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників штабних підрозділів на базі вищих навчальних закладів МВС та їх стажування в ГУМВС, УМВС. Сприяння правильному підбору, навчанню та вихованню, розстановці кадрів, зміцненню дисципліни і законності, припиненню проявів бюрократизму та тяганини.

2.14. Здійснення перевірок і контролю за дотриманням установленого порядку приймання, реєстрації та розгляду в ОВС заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються. Організація взаємодії зі структурними підрозділами, іншими правоохоронними органами щодо вдосконалення обліково-реєстраційної дисципліни.

2.15. Виявлення причин і умов, що сприяють виникненню недоліків у діяльності підрозділів, розроблення заходів щодо поліпшення оперативно-службової діяльності.

2.16. Організаційне забезпечення заслуховування звітів керівників ГУМВС, УМВС, структурних підрозділів у Міністра та його заступників, на засіданнях колегії МВС і нарадах керівництва Міністерства за наслідками інспекторських, контрольних і цільових перевірок, а також звітів щодо роботи за окремими напрямками правоохоронної діяльності.

2.17. Здійснення контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів МВС, розпорядчих документів Міністра та керівництва Міністерства, а також проведення аналізу причин порушень виконання їх вимог і внесення пропозицій щодо усунення таких порушень.

2.18. Інформування керівництва МВС про стан виконання нормативно-правових актів і розпорядчих документів структурними підрозділами, ГУМВС, УМВС.

2.19. Координація, здійснення організаційного і методичного забезпечення взаємодії структурних підрозділів, ОВС з комітетами, фракціями та депутатськими групами Верховної Ради України, народними депутатами України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

2.20. Організація роботи з документами в процесі здійснення управлінських функцій (діловодство), зі зверненнями громадян, запитами і зверненнями народних депутатів України та їх особистого прийому в ОВС.

2.21. Забезпечення невідкладного особистого прийому в приймальні МВС народних депутатів України, а також прийому депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції МВС.

2.22. Організаційне забезпечення діяльності колегії МВС і нарад керівництва Міністерства.

3. Головний штаб відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

3.1. Моніторинг оперативної обстановки та організація реагування на її зміни:

3.1.1. Збір, оцінка, аналіз інформації про криміногенну ситуацію в Україні, резонансні злочини, групові порушення громадського порядку, інші надзвичайні події та заходи, що вживаються ОВС для усунення недоліків.

3.1.2. Підготовка оперативних зведень та інших інформаційних документів про злочини, обмін інформацією стосовно них з іншими правоохоронними органами, у тому числі іноземних держав.

3.1.3. Організаційне забезпечення діяльності робочого апарату оперативного штабу Міністерства з координації дій та управління силами і засобами ОВС під час проведення масових заходів, державних свят і надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

3.1.4. Участь спільно зі структурними підрозділами апарату МВС у розробленні та контролі за реалізацією типових планів операцій і внесення пропозицій щодо підвищення готовності ОВС до дій в умовах загострення оперативної обстановки.

3.2. Участь спільно зі структурними підрозділами в забезпеченні підготовки та ефективного використання сил і засобів ОВС під час виконання спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю, взаємодія з цих питань із Антитерористичним центром та його координаційними групами при регіональних органах Служби безпеки України.

3.3. Аналітична робота і планування:

3.3.1. Проведення інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади з питань діяльності ОВС на основі висновків, одержаних у результаті комплексного аналізу досліджень, а також підготовка з урахуванням пропозицій і матеріалів структурних підрозділів:

а) комплексних оцінок оперативної обстановки в Україні за півріччя і рік, проектів управлінських рішень щодо поліпшення протидії злочинності;

б) узагальнених матеріалів і проектів управлінських рішень за підсумками роботи до засідань колегії МВС;

в) аналітичних довідок про оперативну обстановку в країні і заходи, що вживаються керівниками структурних підрозділів, ГУМВС, УМВС з метою зміцнення правопорядку;

г) доповідних записок для керівництва Міністерства з актуальних проблем діяльності ОВС, організації та ефективності службових відряджень працівників апарату МВС;

д) узагальнених інформацій для центральних органів виконавчої влади про стан боротьби зі злочинністю, забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, законних інтересів, забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки;

е) узагальнення матеріалів, аналітичних довідок та інформацій з питань виконання антитерористичних заходів.

3.3.2. Вивчення, аналіз і комплексна оцінка стану громадського порядку та злочинності в Україні (окремих регіонах). Розроблення пропозицій і заходів реагування на зміни в криміногенній обстановці.

3.3.3. Організація і проведення спільно зі структурними підрозділами, навчальними закладами та науково-дослідними установами МВС аналітичних, кримінологічних та інших наукових досліджень з актуальних питань протидії злочинності, забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, законних інтересів, забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки.

3.3.4. Розроблення комплексних програм удосконалення оперативно-службової діяльності ОВС, організаційно-тактичних заходів Міністерства, переліку питань для розгляду на колегії МВС, спільних заходів з іншими правоохоронними органами держави, центральними органами виконавчої влади, а також зведених планів відряджень працівників апарату МВС і роботи Міністерства з формування та впровадження в діяльність ОВС новітніх форм і методів роботи ("Банк ідей").

3.3.5. Вивчення, узагальнення, аналіз практики планування оперативно-службової діяльності в апараті МВС, ОВС.

3.4. Організація проведення:

3.4.1. Перевірок виконання законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень колегії МВС, інших розпорядчих документів керівництва Міністерства.

3.4.2. Комплексних інспектувань, контрольних, цільових та інших перевірок структурних підрозділів, ОВС.

3.5. Підготовка керівництву МВС пропозицій з питання посилення впливу апарату МВС на стан справ в ОВС. Надання спільно зі структурними підрозділами допомоги перевіреним ОВС у розробленні та здійсненні заходів щодо усунення виявлених під час інспектування, контрольних і цільових перевірок недоліків у їх діяльності.

3.6. Забезпечення систематичного аналізу стану обліково-реєстраційної дисципліни в ОВС і ролі структурних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС в її зміцненні, своєчасного виявлення негативних тенденцій та вжиття заходів до їх усунення.

3.7. Розроблення заходів, спрямованих на вдосконалення адміністративно-правозастосувальної діяльності ОВС.

3.8. Організаційне і методичне забезпечення діяльності штабних підрозділів щодо:

3.8.1. Надання організаційної, методичної допомоги у виконанні покладених на них завдань і функцій, удосконаленні їх діяльності.

3.8.2. Здійснення разом з Департаментом кадрового забезпечення заходів з формування та підтримання високого професійного рівня працівників штабних підрозділів.

3.8.3. Організації і проведення відповідно до планів МВС та доручень керівництва Міністерства семінарів, оперативних нарад працівників штабних підрозділів, а також заслуховування звітів їх керівників про проведену ними роботу.

3.9. Узагальнення і розповсюдження передового досвіду:

3.9.1. Узагальнення і поширення передових форм та методів роботи штабних підрозділів, контроль за їх упровадженням у практичну діяльність ОВС.

3.9.2. Методичне забезпечення діяльності структурних підрозділів щодо вивчення і впровадження передового досвіду роботи ОВС.

3.9.3. Вивчення передового досвіду роботи органів правопорядку зарубіжних країн, упровадження адаптованих форм і методів у практичну діяльність ОВС.

3.10. Здійснення опрацювання проектів документів з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань, нормативного характеру та з питань, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

3.11. Ведення обліку всіх документів, які надходять до апарату МВС з Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, організацій, від депутатів усіх рівнів, громадян, їх об'єднань, осіб без громадянства, підготовка проектів резолюцій до них, доповідь керівництву Міністерства і доведення їх до відома виконавців.

3.12. Облік наказів, доручень і рішень, виданих керівництвом Міністерства, організація їх тиражування в друкарні та на копіювально-розмножувальній техніці, видача їх структурним підрозділам і надсилання ОВС за списками.

3.13. Направлення за призначенням документів структурним підрозділам, ОВС для виконання вказівок керівництва МВС.

3.14. Попередній розгляд і доповідь керівництву Міністерства адресованих йому запитів та звернень народних депутатів України, пропозицій, заяв і скарг громадян, працівників органів внутрішніх справ та членів їх сімей, направлення листів громадян, які не потребують доповіді керівництву МВС, структурним підрозділам, ОВС для виконання.

3.15. Здійснення прийому громадян, які звертаються до приймальні МВС, організація їх прийому керівництвом Міністерства.

3.16. Перевірка організації і стану діловодства, роботи з листами громадян, їх особистого прийому, розгляду запитів та звернень народних депутатів України в структурних підрозділах, ОВС.

3.17. Узагальнення даних документообігу та їх аналіз, розроблення і здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення діловодства, розгляду письмових і усних звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, а також на скорочення внутрішньовідомчого листування.

3.18. Ведення протоколів засідань колегії МВС і нарад керівництва Міністерства.

3.19. Організація роботи приймалень керівництва МВС.

3.20. Координації взаємодії керівників структурних підрозділів, ОВС з комітетами, фракціями і депутатським групами Верховної Ради України та народними депутатами України.

3.21. Здійснення постійного моніторингу руху і розгляду в комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України законопроектів і проектів постанов, що стосуються діяльності МВС, а також аналіз результатів їх розгляду, інформування керівництва Міністерства про заплановані до розгляду та найбільш значущі заходи з цих питань.

3.22. Організаційне забезпечення участі керівництва Міністерства в пленарних засіданнях Верховної Ради України, зустрічей з керівниками профільних та інших комітетів Верховної Ради України для опрацювання проблемних питань діяльності ОВС і підготовки відповідних законопроектів.

3.23. Забезпечення співпраці з комітетами, фракціями, структурними підрозділами апарату Верховної Ради України з питань організації круглих столів, парламентських слухань, що стосуються діяльності ОВС і функціонування системи МВС.

3.24. Забезпечення і координація взаємодії МВС із Кабінетом Міністрів України, накопичення, узагальнення й аналіз інформації про результати такої взаємодії.

3.25. Здійснення постійного моніторингу за результатами розгляду в Кабінеті Міністрів України законопроектів, інших нормативно-правових актів, що стосуються діяльності МВС.

4. Обов'язки і права начальника Головного штабу

4.1. Начальник Головного штабу виконує такі обов'язки:

4.1.1. Організовує роботу Головного штабу, забезпечує якісне та ефективне виконання покладених на нього завдань і функцій. Несе персональну відповідальність за його діяльність.

4.1.2. Розподіляє обов'язки між першим заступником, заступниками начальника Головного штабу, затверджує функціональні обов'язки його керівників та працівників.

4.1.3. Уносить пропозиції керівництву Міністерства щодо оцінки стану протидії злочинності і охорони громадського порядку, ефективності оперативно-службової діяльності структурних підрозділів, ОВС, заходів щодо вдосконалення їх роботи, відповідальності посадових осіб у разі неналежного виконання ними службових обов'язків.

4.1.4. Координує дії ОВС під час виконання комплексних завдань щодо поліпшення протидії злочинності та охорони громадського порядку.

4.1.5. Заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Головного штабу про виконання ними функціональних обов'язків, стан роботи підпорядкованих підрозділів і заходи щодо її вдосконалення.

4.1.6. Уносить пропозиції Міністру щодо призначення інспекторських, контрольних, цільових та інших перевірок структурних підрозділів, ОВС.

4.1.7. Організовує та здійснює експертизу нормативно-правових актів з питань правоохоронної діяльності.

4.1.8. За напрямками діяльності організовує підготовку проектів відомчих і міжвідомчих нормативно-правових актів, унесення змін та доповнень до них відповідно до законодавства, усунення множинності, скасування застарілих та таких, що не відповідають вимогам сьогодення, а також надання їх на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.1.9. Розглядає особисто скарги, заяви і листи громадян, працівників ОВС, що надходять до Головного штабу, дає доручення щодо їх перевірки та прийняття рішень.

4.1.10. Організовує проведення службових перевірок у випадках порушення законності працівниками штабних підрозділів.

4.1.11. Забезпечує добір, розстановку, професійну підготовку кадрів, додержання дисципліни і законності працівниками Головного штабу, унесення пропозицій про структуру та штатну чисельність штабних підрозділів.

4.1.12. Координує і контролює діяльність режимно-секретного управління, відділу військово-мобілізаційної роботи, територіальної та цивільної оборони, а також відділу спецзв'язку МВС.

4.1.13. На час своєї відсутності призначає одного із своїх заступників виконуючим обов'язки начальника Головного штабу.

4.2. Начальник Головного штабу має право:

4.2.1. Представляти Міністерство в центральних органах виконавчої влади України з питань, які належать до компетенції Головного штабу, а також за дорученням Міністра або першого заступника Міністра - у відносинах з правоохоронними органами інших держав.

4.2.2. У межах своїх повноважень видавати накази організаційно-розпорядчого характеру та методичні рекомендації, давати доручення та приймати рішення.

4.2.3. Підписувати від імені Міністерства на бланках із зображенням Державного Герба України листи, звернення, повідомлення та інші документи з питань, які віднесені до його компетенції, за винятком тих, що надсилаються на ім'я Президента України, Прем'єр-міністра України та членів Уряду, Голови Верховної Ради України.

4.2.4. Організовувати звітування керівників структурних підрозділів, ГУМВС, УМВС з питань службової діяльності штабних підрозділів.

4.2.5. Вимагати від структурних підрозділів, ОВС матеріали, необхідні для підготовки:

а) узагальнених інформацій до органів державної влади України;

б) питань, що вносяться на розгляд колегії МВС, нарад керівництва Міністерства;

в) перспективних і поточних планів роботи Міністерства, інших управлінських документів;

г) аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів.

4.2.6. Ознайомлюватися особисто (або доручати це працівникам Головного штабу) у структурних підрозділах, ОВС з усіма документами, відповідними матеріалами та отримувати необхідні відомості про їх виконання.

4.2.7. Залучати до підготовки комплексних нормативно-правових, методичних, інформаційно-аналітичних та інших управлінських документів керівників і працівників зацікавлених структурних підрозділів.

4.2.8. Здійснювати постійний контроль за станом і організацією роботи з питань охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності в Головному штабі.

4.2.9. Проводити в установленому порядку атестацію працівників і державних службовців, а також кваліфікаційні іспити державних службовців Головного штабу, уносити пропозиції керівництву Міністерства про присвоєння спеціальних звань атестованим працівникам та рангів державним службовцям Головного штабу.

4.2.10. Заохочувати працівників і державних службовців Головного штабу, накладати на них дисциплінарні стягнення відповідно до компетенції та вимог законодавства і нормативно-правових актів МВС. Уносити пропозиції керівництву Міністерства про нагородження державними нагородами і відомчими відзнаками працівників та державних службовців, а також про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності.

4.2.11. Уносити пропозиції керівництву Міністерства щодо встановлення особовому складу Головного штабу посадових окладів у межах їх мінімальних і максимальних розмірів, а також відповідні надбавки і виплати.

4.2.12. Погоджувати в установленому порядку призначення на посаду і звільнення з посади керівників штабних підрозділів системи МВС.

4.2.13. Забезпечувати роботу Головного штабу з питань соціального захисту особового складу.

4.2.14. Вирішувати відповідно до законодавства України і нормативно-правових актів МВС України інші питання, пов'язані з проходженням служби і здійсненням трудової діяльності в Головному штабі.

4.2.15. Розпоряджатися виділеними Головному штабу асигнуваннями.

 

Перший заступник начальника
Головного штабу МВС України
полковник міліції

В. З. Дитюк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали