ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 грудня 2011 року N 467

Про затвердження Положення про колегію Державної авіаційної служби України

Відповідно до Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1569 (із змінами), Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 398 (Указ N 398/2011), наказую:

1. Затвердити Положення про колегію Державної авіаційної служби України (додається).

2. Затвердити персональний склад колегії Державіаслужби України згідно з додатком.

3. Довести цей наказ до відома членів колегії.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

А. А. Колісник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної авіаційної служби України
29.12.2011 N 467

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Державної авіаційної служби України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Державної авіаційної служби України.

1.2. Колегія Державної авіаційної служби України (далі - колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом, який утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державіаслужби України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності та розвитку, розгляду і вирішення найважливіших питань державного регулювання у сфері використання повітряного простору і обслуговування повітряного руху, створення умов для здійснення заходів, передбачених законодавством України, щодо забезпечення безпеки польотів повітряних суден, авіаційної безпеки, якості робіт та послуг в авіаційній галузі.

1.3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну авіаційну службу України (Указ N 398/2011), наказами Міністерства інфраструктури України та цим Положенням.

1.4. Персональний склад колегії затверджується наказом Голови Державіаслужби України.

2. Основні завдання і функції

2.1. Основними завданнями та функціями колегії є:

визначення пріоритетів і найважливіших напрямків діяльності та розвитку галузі цивільної авіації;

розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності Державіаслужби України та підприємств, установ і організацій галузі цивільної авіації;

створення умов для інтеграції єдиної авіаційної транспортної системи України до європейської та світової авіаційної транспортної системи;

розгляд пропозицій щодо удосконалення законодавства, забезпечення взаємодії з центральними органами виконавчої влади під час виконання покладених на них завдань, розширення міжнародного співробітництва, формування та реалізації державної політики в галузі цивільної авіації;

обговорення прогнозів і програм соціально-економічного розвитку галузі цивільної авіації, інших державних програм та визначення шляхів їх реалізації;

розгляд питань про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

аналіз стану роботи Державіаслужби України з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

розгляд результатів роботи Державіаслужби України та підприємств, установ і організацій галузі;

аналіз стану дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та дисципліни;

розгляд інших питань, пов'язаних з реалізацією завдань, покладених на Державіаслужбу України.

2.2. Відповідно до покладених на неї завдань колегія розглядає та приймає рішення з питань:

соціально-економічного розвитку галузі цивільної авіації, цільових перспективних програм діяльності;

використання матеріальних та фінансових ресурсів, передбачених бюджетом на реалізацію прийнятих програм і заходів;

стану дотримання фінансової та бюджетної дисципліни;

підсумків діяльності в галузі цивільної авіації;

безпеки польотів, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної та страхової політики;

співпраці з центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування в частині розвитку та функціонування галузі цивільної авіації;

стану дотримання законодавства з питань виконавчої дисципліни, контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, запитів і звернень народних депутатів України, наказів Міністерства інфраструктури України;

кадрового забезпечення Державіаслужби України;

заохочення працівників галузі цивільної авіації;

розробки проектів нормативно-правових актів, що регулюють діяльність галузі цивільної авіації;

стану роботи щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

розширення міжнародного співробітництва у галузі цивільної авіації;

здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

інших питань, що потребують обговорення та прийняття колегіального рішення.

2.3. Колегія має право:

залучати вчених і провідних фахівців галузі цивільної авіації до підготовки та розгляду питань, що належать до її компетенції;

запрошувати до участі в засіданнях колегії представників інших органів виконавчої влади та народних депутатів України (за згодою);

одержувати в установленому законодавством порядку інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності;

заслуховувати інформацію представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань дотримання законодавства України в галузі цивільної авіації;

запрошувати для участі у своїх засіданнях представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій України;

залучати спеціалістів наукових установ і навчальних закладів (за згодою їх керівників) до розгляду питань державного нагляду за забезпеченням безпеки цивільної авіації.

3. Склад колегії

3.1. До складу колегії входять Голова Державіаслужби України (голова колегії), перший заступник Голови Державіаслужби України (заступник голови колегії) та заступники голови Державіаслужби України (за посадою), керівники структурних підрозділів Державіаслужби України, а також представники підприємств та установ галузі цивільної авіації.

Членами колегії можуть бути керівні працівники Міністерства інфраструктури України, інших центральних органів виконавчої влади, а також за згодою представники Адміністрації Президента України, відповідних комітетів Верховної Ради України, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, професійних спілок і науковці.

3.2. На засідання колегії, у разі потреби, можуть запрошуватися представники інших урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства інфраструктури України, іншого центрального органу виконавчої влади; посадові особи підприємств, установ та організацій, а також представники засобів масової інформації. Списки запрошених визначає голова колегії.

3.3. При цьому їх чисельність не повинна перевищувати третини складу членів колегії Державіаслужби України за посадами.

3.4. Кількісний та персональний склад колегії Державіаслужби України визначається Головою Державіаслужби України та затверджується відповідним наказом.

4. Організація роботи колегії

4.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання.

4.2. Засідання колегії проводяться в міру потреби, згідно з орієнтовним планом проведення засідань колегії.

Голова колегії може визначати іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями або з керівниками центральних органів виконавчої влади України.

4.3. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого головою колегії орієнтовного плану проведення засідань на півріччя, в якому зазначаються питання, що підлягають розгляду, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

Орієнтовний план проведення засідань колегії складається на основі пропозицій членів колегії, керівників структурних підрозділів Державіаслужби України.

4.4. Затверджений орієнтовний план проведення засідань колегії розсилається членам колегії, керівникам структурних підрозділів Державіаслужби України не пізніше ніж за два робочих тижні до початку півріччя.

4.5. Додаткові питання до затвердженого орієнтовного плану проведення засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням голови колегії не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до засідання.

4.6. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

4.7. Для організаційного забезпечення діяльності колегії утворюється її робочий орган - секретаріат.

4.8. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим орієнтовним планом та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до засідання подає голові колегії для погодження.

4.9. Секретар колегії контролює своєчасне надходження матеріалів до засідань колегії та їх відповідність вимогам цього Положення.

При порушенні термінів підготовки матеріалів секретар колегії доповідає про це голові колегії.

4.10. На розгляд колегії подаються:

порядок денний засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

список членів колегії;

список осіб, яких запрошено взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад. Список візується керівником підрозділу, відповідального за підготовку питання, а також затверджується першим заступником Голови Державіаслужби України, заступником Голови Державіаслужби України, який спрямовує, координує та контролює діяльність даного підрозділу;

довідка з питання порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного;

проект рішення колегії, завізований керівником підрозділу, відповідального за підготовку питання, відповідальним керівником підрозділу за виконання рішення та першим заступником Голови Державіаслужби України, заступником Голови Державіаслужби України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4.11. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії не пізніше ніж за сім робочих днів до засідання.

4.12. Керівники структурних підрозділів Державіаслужби України, відповідальні за підготовку питань на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів Державіаслужби України, залучених до розроблення необхідних матеріалів, та несуть персональну відповідальність за якість та своєчасність їх підготовки.

4.13. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за два дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

4.14. Виклик запрошених на засідання колегії здійснюється секретарем колегії.

4.15. Після погодження головою колегії матеріалів засідання колегії секретаріат колегії формує "контрольну папку" з матеріалами та передає її до департаменту правового та адміністративного забезпечення Державіаслужби України для тиражування.

Відділ документаційного забезпечення та контролю за виконанням тиражує отримані матеріали в необхідній кількості та надає секретарю колегії.

4.16. З метою забезпечення членів колегії та запрошених на колегію відповідними роздавальними матеріалами (папки, папір, ручки, блокноти) в необхідній кількості департаменту правового та адміністративного забезпечення Державіаслужби України надати відповідні доручення.

4.17. Забезпечення підготовки зали засідань (озвучення, освітлення, мікрофони, підготовка трибуни для виступаючих, стільці за кількістю присутніх, вода, склянки), оформлення сцени, місця розташування президії для засідання колегії здійснює департамент правового та адміністративного забезпечення Державіаслужби України.

Секретар колегії Державіаслужби України надає до бюро перепусток будівлі Міністерства інфраструктури України список учасників засідання колегії з метою пропуску визначених осіб до приміщення Міністерства інфраструктури України.

5. Порядок проведення засідання колегії

5.1. Засідання колегії веде Голова Державіаслужби України (голова колегії), а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання його обов'язків.

5.2. Засідання колегії вважається правомірним, якщо у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії без урахування членів колегії, які призначені з правом дорадчого голосу, за згодою.

5.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він зобов'язаний попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції щодо його заміни (без права голосу) у письмовій формі.

5.4. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються секретарем колегії.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі засідання колегії представників ЗМІ та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

5.5. У роботі колегії можуть приймати участь народні депутати України, відповідальні працівники Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади за запрошенням.

5.6. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

5.7. Члени колегії і особи, які запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.8. Голова на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного чи окремих його питань.

Під час закритого засідання колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.9. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням голови колегії може застосовуватися процедура таємного голосування.

При однаковій кількості голосів членів колегії голос головуючого на засіданні колегії є вирішальним.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

5.10. У разі проведення спільних засідань колегії двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Як правило, тривалість доповіді визначається в межах 5 - 10 хвилин, співдоповіді - до 3 хвилин, виступу під час обговорення - до 5 хвилин, довідок - до 3 хвилин.

5.11. Рішення колегії оформляються протоколами, які затверджуються головою та підписуються секретарем колегії.

5.12. Прийняте за основу на засіданні колегії рішення доопрацьовується протягом десяти робочих днів відповідальним за підготовку питань структурним підрозділом Державіаслужби України (якщо головою не встановлено інший строк) з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, візується керівником підрозділу, який готував питання, погоджується керівником заінтересованого структурного підрозділу (співучасник виконання), першим заступником Голови або заступником Голови Державіаслужби України, який відповідає за даний підрозділ, і надається секретарю колегії для подальшого погодження і подання до розгляду та затвердження головою колегії.

5.13. Рішення колегії затверджуються наказом Державіаслужби України.

5.14. Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання без видання наказу.

5.15. Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які затверджуються головами колегії органів виконавчої влади та підписуються секретарем колегії, який веде протокол.

5.16. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних підрозділів Державіаслужби України, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

5.17. Протоколи засідань та рішення з додатком підготовлених матеріалів зберігаються у секретаря колегії в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням рішень колегії

6.1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюється особами, визначеними у цих рішеннях, а також секретарем колегії та департаментом правового та адміністративного забезпечення Державіаслужби України відповідно до порядку здійснення контролю.

6.2. Відповідальні структурні підрозділи Державіаслужби України зобов'язані інформувати секретаріат колегії про виконання рішень колегії (у паперовому та електронному вигляді) відповідно до встановлених термінів, згідно з наказом Державіаслужби України щодо виконання рішень колегії, окремого доручення Голови Державіаслужби України або його заступника, у відповідності до додатків цього Положення.

На випадок виникнення обставин, які не дають змоги виконання прийнятих рішень колегією в установлені терміни, відповідальні керівники структурних підрозділів Державіаслужби України обґрунтовують причини невиконання (доповідають відповідальному за виконання рішення члену колегії) та повідомляють про це у письмовій формі Голові Державіаслужби України.

6.3. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Контрольні питання постійної та тривалої дії знімаються з контролю, як правило, рішеннями колегії або рішенням голови колегії чи особи, яка тимчасово виконує його обов'язки.

 

Перший заступник Голови
Державної авіаційної служби України

О. В. Гречко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали