ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 січня 2012 року N 112

Про затвердження Положення про колегію Державної реєстраційної служби України

Відповідно до статті 22 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), пункту 12 Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 401/2011 (Указ N 401/2011), Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1569 (із змінами), та з метою забезпечення належної організації роботи колегії Державної реєстраційної служби України наказую:

1. Затвердити Положення про колегію Державної реєстраційної служби України (далі - Положення), що додається.

2. Визначити відповідальним за організацію підготовки та проведення засідань колегії Управління організаційно-аналітичної роботи.

3. Посадовим особам Державної реєстраційної служби України, відповідальним за підготовку питань, що виносяться на обговорення засідання колегії, забезпечити неухильне виконання вимог Положення.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Л. В. Єфіменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної реєстраційної служби України
27.01.2012 N 112

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Державної реєстраційної служби України

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Державної реєстраційної служби України (далі - Колегія).

2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється з метою підготовки рекомендацій щодо виконання Державною реєстраційною службою України своїх завдань і функцій, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства юстиції України та Укрдержреєстру, а також дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, Міністра юстиції України, Голови Укрдержреєстру та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію Колегії приймається Головою Укрдержреєстру.

I. Функції Колегії

5. Колегія Укрдержреєстру:

1) обговорює і приймає рішення щодо:

реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади міста Києва, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

перспектив і найважливіших напрямів діяльності Укрдержреєстру та структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру (далі - реєстраційні служби);

2) розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства у межах компетенції Укрдержреєстру;

забезпечення співпраці з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва у сфері діяльності Укрдержреєстру;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку країни, інші державні програми у сферах, що належать до компетенції Укрдержреєстру, та визначає шляхи їх реалізації;

4) аналізує стан роботи Укрдержреєстру, реєстраційних служб, підприємств, що належать до сфери його управління, з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

5) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, боротьби з корупцією, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

6) розглядає питання щодо:

результатів роботи Укрдержреєстру, реєстраційних служб, підприємств, що належать до сфери його управління;

стану дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

7) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Укрдержреєстр.

II. Склад Колегії

6. До складу Колегії входять: Голова Укрдержреєстру (голова Колегії), перший заступник Голови Укрдержреєстру, заступник Голови Укрдержреєстру, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів Укрдержреєстру, а також, за згодою, представники інших державних органів, громадських організацій, підприємств, наукових і навчальних закладів, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.

7. Кількісний та персональний склад Колегії визначається Головою Укрдержреєстру та затверджується наказом Укрдержреєстру.

III. Організація роботи Колегії

8. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Планові засідання Колегії проводяться один раз на квартал, позапланові - у разі потреби, за визначенням голови Колегії. Голова Колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань Колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені, виїзні та підсумкові засідання Колегії.

9. Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строки подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання Колегії, орієнтовна дата проведення засідань Колегії.

10. Затверджений план засідань Колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку року членам Колегії, керівникам структурних підрозділів Укрдержреєстру, начальникам реєстраційних служб Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань Колегії можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначається головою Колегії.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням унесених пропозицій здійснюється Управлінням організаційно-аналітичної роботи або іншим структурним підрозділом Укрдержреєстру (окремим працівником), визначеним головою Колегії відповідальним за організацію підготовки та проведення засідання Колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові Колегії для погодження.

14. На розгляд Колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідки (тези доповіді) з питань порядку денного засідання Колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення Колегії;

4) список членів Колегії;

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

15. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання Колегії, надають матеріали Управлінню організаційно-аналітичної роботи або іншому структурному підрозділу Укрдержреєстру (окремому працівнику), визначеному головою Колегії відповідальним за організацію підготовки та проведення засідання Колегії, не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Управління організаційно-аналітичної роботи або інший структурний підрозділ Укрдержреєстру (окремий працівник), визначений головою Колегії відповідальним за організацію підготовки та проведення засідання Колегії, контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

17. Керівники структурних підрозділів Укрдержреєстру, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні Колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів Укрдержреєстру, реєстраційних служб та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

IV. Порядок проведення засідань Колегії

18. Засідання Колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків голови Укрдержреєстру.

19. Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

20. Члени Колегії беруть участь у засіданні Колегії особисто.

Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

21. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.

22. Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.

23. Члени Колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

24. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

25. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.

26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

27. Після засідання Колегії Управління організаційно-аналітичної роботи або інший структурний підрозділ Укрдержреєстру (окремий працівник), визначений головою Колегії, відповідальним за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою Колегії не встановлено інший строк) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із членами Колегії, керівниками заінтересованих структурних підрозділів Укрдержреєстру і подає на розгляд голови Колегії.

28. Рішення Колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Укрдержреєстру.

Рішення Колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

29. Рішення Колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

Рішення спільних засідань Колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій центральних органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

30. Рішення Колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних підрозділів Укрдержреєстру, керівників реєстраційних служб, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

31. Стенографування (технічний запис) засідань Колегії Укрдержреєстру забезпечує Управління організаційно-аналітичної роботи або інший структурний підрозділ Укрдержреєстру (окремий працівник), визначений головою Колегії відповідальним за організацію підготовки та проведення засідання Колегії.

32. Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснює Департамент контролю, документального забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та адміністративно-господарської роботи Укрдержреєстру.

33. Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому порядку в Управлінні організаційно-аналітичної роботи.

V. Контроль за виконанням рішень Колегії

34. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснює Управління організаційно-аналітичної роботи.

35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Начальник Управління
організаційно-аналітичної роботи

Г. Ф. Селівон

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали