ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ПИТАНЬ ІНВАЛІДІВ ТА ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 вересня 2011 року N 56-о

Про затвердження Положення про колегію Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України

Відповідно до статті 14 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) та пункту 11 Положення про Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. N 397 (Указ N 397/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. N 831 (Постанова N 831) "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" наказую:

1. Затвердити Положення про колегію Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України (далі - Положення), що додається.

2. Заступникам Голови Служби, керівникам структурних підрозділів організувати вивчення Положення і під час планування роботи колегії, підготовки та проведення засідань керуватися його вимогами.

3. Наказ Служби від 2 червня 2011 р. N 27-о "Про затвердження Положення про колегію Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України" вважати таким, що втратив чинність.

4. Наказ довести до заступників Голови Служби, керівників структурних підрозділів та працівників Служби.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Заражевського С. І., заступника Голови Служби.

 

Голова Служби

В. Маслаков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України
15.09.2011 N 56-о

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України (далі - Служба).

1.2. Колегія Служби (далі - Колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Службою своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності Служби.

1.3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства соціальної політики України (далі - Міністерства), а також дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики України, розпорядженнями Голови Служби.

1.4. Рішення про утворення або ліквідацію Колегії приймається Головою Служби.

II. Функції Колегії

2.1. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Служби.

2.2. Розглядає пропозиції щодо:

удосконалення нормативно-правових актів та законодавства;

забезпечення взаємодії з центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на Службу завдань;

розширення міжнародного співробітництва у сфері соціального і правового захисту інвалідів та ветеранів;

координації роботи зі здійснення органами виконавчої влади заходів щодо реалізації державної політики у сфері соціального і правового захисту інвалідів, ветеранів військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань;

здійснення заходів щодо увічнення пам'яті захисників Вітчизни та жертв воєн та участь у патріотичному вихованню громадян.

2.3. Обговорення основних напрямів роботи та найбільш актуальних завдань з реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань, а також здійснення заходів з увічнення пам'яті захисників Вітчизни й жертв воєн та патріотичного виховання громадян.

2.4. Аналіз прогнозних показників і програми соціально-економічного розвитку, інших державних програм і в межах своєї компетенції визначення шляхів їх реалізації.

2.5. Розгляд питання боротьби з корупцією, стану дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення контрольно-ревізійної роботи та усунення виявлених недоліків.

2.6. Розробка пропозиції стосовно вдосконалення діяльності структурних підрозділів Служби та в межах своєї компетенції визначення заходів щодо поліпшення спрямування, координації та контролю за діяльністю Фонду соціального захисту інвалідів.

2.7. Аналіз стану роботи Служби з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

2.8. Розгляд питання про нагородження працівників Служби державними та урядовими нагородами.

2.9. Аналіз стану дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи, виконавської дисципліни та стану виконання прийнятих Колегією рішень.

2.10. Розгляд та схвалення плану роботи Служби та аналіз виконання заходів з реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності.

2.11. Розгляд інших актуальних питань, пов'язаних із реалізацією завдань, покладених на Службу.

III. Склад Колегії

3.1. До складу Колегії входять Голова Служби - Голова Колегії, перший заступник та заступник Голови Служби, визначені посадові особи Міністерства, визначені Віце-прем'єр-міністром України - Міністром соціальної політики України.

До складу Колегії можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів Служби, Фонду соціального захисту інвалідів, а також за згодою - представники інших державних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, всеукраїнських профспілок,їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань, організацій роботодавців, інші особи.

3.2. Кількісний та персональний склад Колегії Служби затверджує Голова Служби.

3.3. Виконання завдань щодо планування, підготовки та проведення засідань Колегії, ведення необхідної документації покладено на помічника заступника Голови Служби (далі - секретар Колегії).

3.4. Секретар Колегії діє на підставі посадової інструкції, розпоряджень Голови та заступника Голови Служби і координує свою діяльність із сектором забезпечення діяльності Голови Служби.

IV. Організація роботи Колегії

4.1. Організаційною формою роботи Колегії є засідання.

Періодичність проведення засідань Колегії визначається Головою Колегії.

За потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання Колегії Служби з колегіями інших органів виконавчої влади.

4.2. Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого Головою Колегії плану засідань на півріччя або рік, в якому зазначаються питання до розгляду, розрахунок часу на розгляд питань, місце та час проведення, посадові особи, відповідальні за розробку і подання матеріалів, орієнтовна

дата проведення засідань та категорії учасників і запрошених.

4.3. Затверджений план засідань Колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам Колегії, керівникам структурних підрозділів Служби та Фонду соціального захисту інвалідів для ознайомлення з ним та організації виконання.

4.4. Питання для розгляду на засіданнях Колегії визначаються на підставі законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Віце-прем'єр-міністра Міністра соціальної політики України, програм і перспективних планів роботи Служби та рішень Колегії.

4.5. Плани роботи Колегії розробляються на підставі пропозицій Голови та членів Колегії, керівників структурних підрозділів Служби, Фонду соціального захисту інвалідів, які попередньо погоджуються із заступниками Голови Служби і затверджуються Головою Колегії.

4.6. На підставі плану роботи Колегії на півріччя або рік секретарем Колегії розробляється проект плану проведення чергового засідання Колегії.

4.7. Рішення щодо включення до розгляду Колегією додаткових питань або зняття з розгляду раніше запланованих, можуть бути прийняті виключено Головою Колегії та не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання доведені до членів Колегії і відповідальних виконавців.

4.8. Дата, час, місце проведення, порядок денний засідання Колегії та категорії запрошених визначаються Головою Колегії на підставі пропозицій, отриманих від членів Колегії, заступників Голови Служби, керівників структурних підрозділів Служби.

4.9. Підготовка до чергового (позачергового) засідання Колегії здійснюється на підставі розпорядження Голови Служби і доводиться до відповідальних виконавців.

4.10. Матеріали, що подають структурні підрозділи Служби на розгляд Колегії містять:

1) довідку з питань порядку денного засідання Колегії, обсягом не більше 4 сторінок, з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій, завізовану посадовою особою, відповідальною за підготовку питання на розгляд;

2) проект рішення Колегії та наказу, обсягом не більше 3 сторінок;

3) додаткові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці), які безпосередньо стосуються питань порядку денного (за потреби);

4) відомості щодо доповідача з питання порядку денного із зазначенням прізвища, імені, по батькові, займаної посади;

5) список осіб, які виступають, з питання, що розглядатиметься, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові, затверджений керівником структурного підрозділу Служби, відповідального за підготовку питання;

6) список осіб, запрошених на засідання Колегії для участі у розгляді питання, із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, займаних посад, затверджений керівником структурного підрозділу Служби, відповідального за підготовку питання.

4.11. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до його проведення.

4.12. Голові Колегії окрім документів, зазначених у п. 4.8, додатково готуються і подаються через секретаря Колегії матеріали доповіді (співдоповіді) з кожного обговорюваного на Колегії питання, матеріали (тези) виступів, вступне та заключне слова Голови Колегії з кожного питання порядку денного.

Кожен підготовлений на Колегію документ перевіряється керівником структурного підрозділу Служби та завіряється його підписом.

4.13. Перший примірник проекту рішення Колегії погоджується із завідувачем юридичного сектору Служби та керівниками тих структур, що відповідатимуть за виконання заходів, зазначених у проекті рішення.

У випадку, коли у проекті рішення передбачається виділення державних коштів, проект рішення погоджується також із завідувачем сектору контрольно-ревізійної роботи, начальником відділу бухгалтерського обліку і звітності - головним бухгалтером та головним спеціалістом з питань запобігання та протидії корупції сектору забезпечення діяльності Голови Служби.

4.14. Посадові особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання Колегії, подають матеріали секретарю Колегії не пізніше ніж за сім днів до дати проведення чергового засідання.

Секретар Колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення та готує до доповіді Голові та членам Колегії.

4.15. Керівники структурних підрозділів Служби, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні Колегії, погоджують кожен опрацьований документ, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів і забезпечують участь у засіданні Колегії осіб відповідно до затвердженого списку запрошених.

4.16. Структурний підрозділ, який відповідає за підготовку питання до порядку денного, забезпечує тиражування матеріалів до засідання Колегії та своєчасне подання їх секретарю Колегії.

4.17. У разі неможливості вчасно підготувати питання до чергового засідання Колегії або при знятті з розгляду питання, включеного до плану роботи, відповідальний за підготовку повинен доповісти про це аргументованою доповідною запискою Голові Колегії не пізніше ніж за сім днів до її засідання.

4.18. Участь членів Колегії у засіданні забезпечує секретар Колегії.

V. Порядок проведення засідання Колегії

5.1. Засідання Колегії веде її Голова, а у разі його відсутності - заступник Голови, на якого покладено виконання обов'язків Голови Служби.

5.2. Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

5.3. Члени Колегії беруть участь у засіданнях особисто.

5.4. У випадку, коли член Колегії не може брати участь у засіданні, він має право попередньо подати Голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

5.5. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.

5.6. Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються у секретаря Колегії.

5.7. Посадові особи та запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду й інших питань, але за рішенням Голови Колегії.

5.8. Члени Колегії й інші запрошені для участі у розгляді окремих питань беруть участь у їх обговоренні, вносять свої пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.9. Рішення про розгляд питань порядку денного у закритому режимі приймає Голова Колегії.

Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюються відповідно до законодавства.

5.10. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена Колегії з питання порядку денного, подана у письмовій формі Голові Колегії, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.

5.11. У разі проведення спільних засідань колегій Служби з іншими центральними або місцевими органами виконавчої влади матеріали до них готуються за порядком, визначеним у цьому розділі, спільно секретарем Колегії Служби та секретарем Колегії відповідного органу виконавчої влади або визначеним працівником, і погоджується їх керівниками.

5.12. Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

5.13. Для документального оформлення засідання Колегії під час її проведення може вестися запис на цифрових або магнітних носіях інформації.

5.14. Після засідання Колегії структурний підрозділ Служби, відповідальний за підготовку розглянутих питань, протягом 10 днів (якщо Головою Колегії не встановлено інший строк) доопрацьовує проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час його обговорення, погоджує із керівниками зацікавлених структурних підрозділів Служби та завідувачем юридичного сектору і разом із проектом наказу про введення в дію рішення Колегії подає на розгляд Голові Колегії.

5.15. У разі виникнення розбіжностей між Головою та іншими членами Колегії під час прийняття рішення Голова Колегії, як Голова Служби, проводить своє рішення.

Про прийняте рішення та про розбіжності, що виникли, Голова Колегії інформує Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики України. Члени Колегії, у разі необхідності, також мають право повідомити про свою думку Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики України встановленим порядком.

5.16. Рішення Колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

5.17. Рішення Колегії оформляються протоколами, які підписуються Головою Колегії та секретарем Колегії, який веде протокол.

Рішення спільних засідань Колегії оформлюються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та секретарем Колегії.

5.18. Рішення Колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Служби.

5.19. Структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питання порядку денного, своєчасно доводить до виконавців прийняті Колегією рішення.

5.20. Рішення Колегії доводяться до відома членів Колегії, керівників самостійних структурних підрозділів Служби та Фонду соціального захисту інвалідів, а також керівників інших органів виконавчої влади, місцевої держадміністрації, а також керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

5.21. Стенографування (технічний запис) засідань Колегії забезпечує сектор забезпечення діяльності Голови Служби спільно із секретарем Колегії.

У разі коли засідання стенографується, зміст виступів до протоколу може не заноситься. Розшифрована та оформлена належним чином стенограма додається до протоколу.

5.22. Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря Колегії.

5.23. Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснюється управлінням документального забезпечення та адміністративної роботи.

VI. Контроль за виконанням рішень Колегії

6.1. Контроль за виконанням рішень Колегії забезпечується посадовими особами, визначеними у цих рішеннях, а також відділом організаційно-планової роботи, документального забезпечення та контролю Служби.

6.2. Упродовж 30 днів після засідання Колегії або у визначені у рішенні терміни заступник Голови Служби, на якого було покладено контроль за виконанням рішення Колегії, подає Голові Колегії інформаційну довідку про стан виконання завдань, визначених у цьому рішенні.

6.3. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали