ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.12.2011 р. N 770

Про затвердження Положення про колегію Херсонської обласної державної адміністрації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року N 1569 "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" (зі змінами), керуючись статтями 6, 13, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про колегію Херсонської обласної державної адміністрації (додається).

2. Головам районних державних адміністрацій переглянути чинні положення про колегії райдержадміністрацій та привести їх у відповідність із внесеними змінами, визначивши періодичність проведення засідань колегій у кожну 4-ту середу місяця.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 квітня 2007 року N 350 "Про затвердження Положення про колегію Херсонської обласної державної адміністрації".

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
12.12.2011 N 770

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Херсонської обласної державної адміністрації

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії обласної державної адміністрації (далі - Колегія).

2. Колегія обласної державної адміністрації (далі - Колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для рекомендації щодо виконання обласною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

4. Рішення про утворення або ліквідацію Колегії приймається відповідно головою обласної державної адміністрації.

Функції Колегії

5. Колегія:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності обласної державної адміністрації;

2) розглядає пропозиції щодо:

- удосконалення законодавства;

- забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

- розширення міжнародного співробітництва відповідній галузі (сфері діяльності), в області;

- формування та реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності), в області;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку відповідної галузі (сфери діяльності), в області, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

6) аналізує стан роботи обласної державної адміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

7) розглядає результати роботи обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції);

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на обласну державну адміністрацію.

Склад Колегії

6. До складу Колегії входять:

- голова обласної державної адміністрації (голова Колегії), його перший заступник - керівник апарату, заступники голови (за посадою), керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації;

- у разі потреби - керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, голови районних державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу Колегії за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.

7. Кількісний та персональний склад Колегії визначається головою обласної державної адміністрації.

Організація роботи Колегії

8. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Періодичність проведення засідань Колегії визначається її головою (кожна третя середа місяця).

9. Робота Колегії проводяться відповідно до затвердженого її головою плану на півріччя (рік), в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання Колегії, орієнтовна дата проведення засідання колегії.

10. Затверджений план засідання Колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам колегії, керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації.

11. Додаткові питання до плану засідань Колегії можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначається головою Колегії.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно із планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється організаційним відділом апарату обласної державної адміністрації, який не пізніше ніж за 10 днів до засідання подає його голові Колегії для погодження.

14. На розгляд Колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання Колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення Колегії;

4) список членів Колегії;

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

15. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання Колегії, надають матеріали загальному відділу апарату обласної державної адміністрації не пізніше ніж за 7 днів до чергового засідання. Загальний відділ апарату обласної державної адміністрації контролює своєчасність подання матеріалів. Перевіряє їх оформлення.

17. Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні Колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідання Колегії

18. Засідання Колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків голови обласної державної адміністрації.

19. Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

20. Члени Колегії беруть участь у засіданнях Колегії особисто.

Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

21. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.

22. Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.

23. Члени Колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

24. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

25. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.

26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

27. Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

28. Після засідання Колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою Колегії не встановлено інший строк) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів обласної державної адміністрації, членами Колегії, іншими особами і подає на розгляд голови Колегії.

29. Рішення Колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації.

Рішення Колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).

30. Рішення Колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

Рішення спільних засідань Колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

31. Рішення Колегії доводяться до членів Колегії, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

32. Стенографування (технічний запис) засідань Колегії забезпечує загальний відділ апарату обласної державної адміністрації.

33. Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому порядку у загальному відділі апарату обласної державної адміністрації.

34. Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснюється обласною державною адміністрацією.

Контроль за виконанням рішень Колегії

35. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснює відділ контролю апарату обласної державної адміністрації.

36. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали