МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 липня 2011 року N 322

Про затвердження Положення про колегію Міністерства аграрної політики та продовольства України

До затвердження Кабінетом Міністрів України Типового положення про колегію Міністерства, як це визначено статтею 14 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), наказую:

1. Затвердити Положення про колегію Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, відповідальних за підготовку питань, що виносяться на обговорення засідання колегії, забезпечити неухильне дотримання вимог Положення про колегію Міністерства аграрної політики та продовольства України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 08.12.2003 N 432 "Про затвердження Положення про колегію Міністерства аграрної політики України".

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
07.07.2011 N 322

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Це Положення визначає загальні засади діяльності колегії Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - колегія).

2. Колегія є постійним консультативно-дорадчим органом і утворена для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство), та обговорення найважливіших напрямів діяльності агропромислового комплексу України.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України (Положення N 500/2011), а також цим Положенням.

4. Рішення про утворення колегії приймається Міністром аграрної політики та продовольства України.

Функції колегії

5. Колегія:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Міністерства;

2) розглядає пропозиції щодо:

- удосконалення законодавства;

- забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

- розширення міжнародного співробітництва в аграрному секторі економіки;

- формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової промисловості, рибного господарства, переробки сільськогосподарської продукції;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрації, самостійних структурних підрозділів Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

6) аналізує стан роботи Міністерства з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи Міністерства, Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій, управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрації, управлінь агропромислового розвитку районних держадміністрацій, самостійних структурних підрозділів Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування (в межах компетенції Міністерства);

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Міністерство.

Склад колегії

6. До складу колегії входять:

Міністр (голова колегії), перший заступник та заступники Міністра, заступник Міністра - керівник апарату, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів Міністерства, а також за згодою - представники інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій та інші особи.

7. Кількісний та персональний склад колегії визначається Міністром аграрної політики та продовольства України.

Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводиться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на квартал (півріччя), в якому зазначаються питання, які необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

10. Затверджений план засідань колегії розсилається членам колегії, керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, та за потреби - підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління Міністерства, не пізніше ніж за два тижні до початку кварталу (півріччя).

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять робочих днів до чергового засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначається головою колегії.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

14. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список членів колегії;

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питання порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше, ніж за один день до засідання.

16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали в повному обсязі секретарю колегії не пізніше ніж за десять робочих днів до чергового засідання. В разі необхідності для більш ретельного вивчення винесеного на засідання колегії питання може бути створена робоча група, склад якої затверджується наказом Міністра аграрної політики та продовольства України. Керівник робочої групи подає секретарю колегії за десять робочих днів до чергового засідання інформаційно-аналітичну довідку щодо порушеного питання з відповідними висновками і пропозиціями та про результати вивчення порушеного питання інформує на засіданні колегії. Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення. За своєчасність подання на засідання колегії матеріалів та правильність їх оформлення персональна відповідальність покладається особисто на керівника структурного підрозділу Міністерства та керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, організації, установи та підприємства, що належать до сфери управління Міністерства.

17. Керівники структурних підрозділів Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідання колегії

18. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Міністра.

19. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

22. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

26. У разі проведення спільних засідань колегій з народними депутатами України двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

27. Після засідання колегії структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти робочих днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів Міністерства, членами колегії і подає на розгляд голови колегії.

28. Рішення колегії проводяться у життя протокольними рішеннями колегії, а при необхідності - наказом Міністра аграрної політики та продовольства України.

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення Міністр проводить у життя своє рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли, Віце-прем'єр-міністру (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідань (без видання наказу або розпорядження).

29. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та секретарем колегії.

30. Рішення колегії доводяться Департаментом роботи з персоналом та контролю апарату до членів колегії, керівників структурних підрозділів Міністерства, Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрації, управлінь агропромислового розвитку районних держадміністрацій, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування в частині, що їх стосується.

31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії Міністерства забезпечує секретар колегії.

32. Матеріали засідань колегії і протоколи зберігаються у секретаря колегії.

33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється Департаментом роботи з персоналом та контролю апарату.

Контроль за виконанням рішень колегії

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюється особами, визначеними у цих рішеннях, та відділом Департаменту роботи з персоналом та контролю апарату.

35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Секретар колегії

М. П. Ковалець

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали