ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.02.2012 р. N 118

Про затвердження Положення про колегію обласної державної адміністрації в новій редакції

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.12.2003 N 815 було затверджено Положення про колегію облдержадміністрації (зі змінами).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1569 "Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" (зі змінами):

затвердити Положення про колегію обласної державної адміністрації в новій редакції, що додається.

 

Голова обласної
держадміністрації

В. М. Пристюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
08.02.2012 N 118

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Луганської обласної державної адміністрації

Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в Луганській обласній державній адміністрації.

2. Колегія Луганської обласної державної адміністрації (далі - колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання обласною держадміністрацією своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного й вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається головою облдержадміністрації.

Функції колегії

5. Колегія облдержадміністрації:

1) обговорює та приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності облдержадміністрації;

2) розглядає пропозиції щодо:

забезпечення співпраці з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва на території області;

формування та реалізації державної політики на території області;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку області, інші регіональні програми та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності обласної державної адміністрації, її самостійних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

6) аналізує стан роботи облдержадміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи обласної держадміністрації, районних держадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування (у межах компетенції);

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на обласну державну адміністрацію.

Склад колегії

6. До складу колегії входять:

голова облдержадміністрації (голова колегії), перший заступник та заступники голови облдержадміністрації, заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, голови райдержадміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.

7. Кількісний та персональний склад колегії визначається головою облдержадміністрації.

Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя (рік), який готує організаційний відділ апарату облдержадміністрації. У ньому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

10. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам колегії, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється загальним відділом апарату облдержадміністрації, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

14. На розгляд колегії подаються:

проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

проект рішення колегії;

список членів колегії;

список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день.

16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали загальному відділу апарату облдержадміністрації не пізніше ніж за п'ять днів до чергового засідання. Цей відділ разом з організаційним відділом апарату облдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

17. Заступники голови та керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідання колегії

18. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків голови облдержадміністрації.

19. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

22. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

23. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

27. Після засідання колегії структурний підрозділ облдержадміністрації, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів облдержадміністрації, членами колегії, іншими особами і подає на розгляд голови колегії.

28. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання розпорядження або доручення голови облдержадміністрації.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження або доручення).

29. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол, згідно з функціональними обов'язками.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол, згідно з функціональними обов'язками.

30. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії забезпечує загальний відділ апарату облдержадміністрації.

32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в загальному відділі апарату облдержадміністрації.

33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється апаратом облдержадміністрації.

Контроль за виконанням рішень колегії

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює відділ контролю апарату облдержадміністрації та відповідальна особа, визначена головою облдержадміністрації.

35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали