ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Четверта сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 26.05.2011 р. N 240

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст  Закарпатської області

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою реалізації вимог статті 10 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" обласна рада вирішила:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області з додатками (далі - Положення), що додається.

2. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення в газеті "Новини Закарпаття".

3. З моменту набрання чинності цього рішення визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 23 жовтня 2007 року N 369 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Бушка І. І., постійну комісію обласної ради з питань управління майном та приватизації (Пейтер Ч. А.).

 

Голова ради

І. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
26.05.2011 N 240

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області

Загальні положення

1. Це Положення встановлює єдину процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області незалежно від того, хто є балансоутримувачем майна. Не допускається визначення суб'єкта оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області інакше, ніж передбачено цим Положенням.

2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

суб'єкти оціночної діяльності - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

претендент - суб'єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації (далі - Управління) необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності, документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки;

підтверджувальні документи - документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід та відповідні документи, що підтверджують право проведення робіт з оцінки майна, перелік яких визначений цим Положенням.

3. Рішення про оголошення і проведення конкурсу приймає управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації на підставі звернення балансоутримувача або за власною ініціативою.

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія).

Голова комісії, секретар комісії та склад комісії з працівників управління та членів постійної комісії обласної ради з питань управління майном та приватизації (за згодою) призначаються наказом управління на підставі цього Положення та починають здійснювати свою роботу з моменту підписання наказу про її створення.

4. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації щодо учасників конкурсу, комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

5. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих повноважень:

- готує інформаційне повідомлення про оголошення конкурсу;

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданнях комісії;

- організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

- представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

6. Секретар комісії:

- забезпечує виконання доручень голови комісії;

- готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

- оформляє протоколи засідань комісії.

7. На період довготривалої відсутності голови та (або) секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження надаються будь-якому члену комісії. На період довготривалої відпустки інших членів комісії за наказом Управління відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії з числа працівників Управління.

8. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки.

9. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів;

- досвіду суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду в проведенні оцінки подібного майна;

- письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна;

- у разі необхідності - спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, виданого суб'єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб'єктом оціночної діяльності.

Підготовка до проведення конкурсу

10. Інформація про проведення конкурсу має містити:

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- відомості про об'єкт оцінки відповідно до додатка 1 цього Положення;

- кінцевий термін подання документів;

- термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

- кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

- місцезнаходження комісії, контактні телефони.

11. Інформація про проведення конкурсу публікується в друкованих засобах масової інформації обласного рівня за 14 - 30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу. Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації або розміщено на офіційній сторінці Закарпатської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет.

12. Претенденти подають відповідно до Управління конкурсну документацію та конкурсну пропозицію.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з написом "Конкурсна документація" з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтверджувальних документів належать:

- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2);

- копія установчого документа претендента;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

- копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті з написом "На конкурс" і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

13. Конкурсну документацію та конкурсну пропозицію слід подавати до конкурсної комісії через приймальню Управління не пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії.

14. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Порядок проведення конкурсу

15. Засідання комісії проводиться в разі присутності не менше двох третин її складу.

16. У разі наявності лише одного учасника конкурсу комісія вправі прийняти рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, якщо дійде висновку, що ціна наданих послуг є економічно-бґрунтованою, а строки виконання - розумними, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

17. На засіданні комісія розглядає та аналізує подані претендентами підтверджувальні документи з метою з'ясування їх повноти. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

18. Під час вибору переможця конкурсу враховується:

- кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;

- досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

- досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об'єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності;

- кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з метою підготовки звіту про оцінку майна та його підписання, та їх особистий практичний досвід щодо оцінки майна, у тому числі подібного майна;

- запропонована учасником конкурсу вартість та термін виконання робіт;

- кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь та кількість перемог у цих конкурсах (враховується як критерій кожною комісією окремо);

- кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені (готуються) претендентом на виконання договорів на проведення оцінки майна, укладених Управлінням та з іншими замовниками за підсумками попередніх конкурсів.

19. Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування.

Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти". Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися навпіл, то голова комісії має вирішальний голос (рішення приймається на користь тієї пропозиції, за яку голова комісії проголосував "за").

Секретар комісії на засіданні комісії окремо веде відомість підсумків голосування за кожним об'єктом оцінки відповідно до додатка 3 до цього Положення.

20. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість (відомості) підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії і затверджує начальник Управління.

21. Комісія стосовно кожного об'єкта оцінки за результатами голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна.

22. Діяльність комісії припиняється: у разі відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого терміну прийняття конкурсних пропозицій учасників конкурсу, у разі проведення конкурсу - з дати укладення договору на проведення оцінки, а якщо договір не буде укладено - на підставі наказу, виданого управлінням з питань майна комунальної власності облдержадміністрації.

23. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу протягом п'яти днів укладається договір на проведення оцінки. До умов вказаного договору включаються умови конкурсу та пропозиції переможця конкурсу.

24. У випадку відмови переможця конкурсу укладати договір на проведення оцінки у встановлений даним Положенням строк, конкурсною комісією може бути визнаний переможцем учасник конкурсу, що запропонував найнижчу ціну наданих послуг і найкоротші строки виконання після попереднього. Відмовою переможця від укладення договору на проведення оцінки вважається також неподання або несвоєчасне подання ним повного пакету документів, що необхідний для укладення договору на проведення оцінки та (або) нез'явлення ним протягом встановленого п. 23 цього Положення строку до управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації для укладення договору на проведення оцінки.

Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами

25. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку приймається рішення про повторне проведення конкурсу та призначається його дата.

26. У триденний термін після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.

27. До проекту договору на проведення оцінки майна, який укладається з переможцем конкурсу, додаються відповідні документи, що підтверджують наявність трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами, письмова згода яких надавалася у конкурсній документації, і які додатково залучаються ним до виконання робіт за договором, зокрема до складання та підписання звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна. У разі відсутності хоча б одного документа, що підтверджує наявність трудових відносин з оцінювачем, письмова згода якого подавалася у конкурсній документації, договір на проведення оцінки майна не укладається.

28. Інформація про результати конкурсу публікується в друкованих засобах масової інформації обласного рівня або на офіційній сторінці Закарпатської обласної державної адміністрації чи Закарпатської обласної ради чи Управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації в мережі Інтернет.

29. У випадку, якщо переможцем конкурсу після підписання з ним договору виявлено збільшення обсягу робіт з оцінки майна, не передбаченого інформацією про проведення конкурсу, конкурсна комісія вправі приймати рішення про проведення експертної оцінки об'єкта переможцем без проведення додаткового конкурсу, за умови, якщо ціна виконання експертної оцінки збільшується пропорційно до збільшення обсягу робіт (що виявлені експертом, після підписання з ним договору). В такому випадку з переможцем підписується додаткова угода до договору. У разі, якщо переможець протягом 5-ти робочих днів з дня прийняття рішення не підписує додаткову угоду - комісія приймає рішення про проведення додаткового конкурсу.

У випадку виникнення необхідності проведення оцінки об'єкта, по якому оцінка вже здійснювалась в минулому, але сплив строк дії акта оцінки, комісія вправі прийняти рішення про проведення повторної оцінки експертом, який виграв конкурс (став переможцем) і здійснив оцінку цього об'єкта в минулому, якщо останній згоден її здійснити за ціною в розмірі не більшою ніж 70 % від оплаченої йому за здійснення оцінки цього об'єкта в минулому.

 

Додаток 1
до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області

ІНФОРМАЦІЯ
про об'єкт оцінки
(для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, пакетів акцій, часток (паїв)

Мета проведення незалежної оцінки ______
__

Назва підприємства _________
__

Місцезнаходження підприємства _________
__
                                       (поштовий індекс)                                                           (місцезнаходження)

_________
_________
                                  (телефон)

_________
_________
                                 (телефакс)

Галузь народного господарства, основні види продукції
(послуг), що виробляються __
__

Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів)
__
__
__

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського
товариства ____
__
                                                        (заповнюється в разі оцінки цілісних майнових комплексів)

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів __________
__
за станом на ___
                                                                                   (за останній звітний період)

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні)
__

Організаційно-правова форма (комунальна/орендна) _____

Запланована дата оцінки ____

Відповідальна особа
за подання інформації

 
__
(підпис)

 
_________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 2
до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області

Реєстраційний N _________
"___" 20__ р.
        (дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Заявник
__
                                                                                                     (назва заявника)

Керівник
__
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові; посада)

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний
номер (для фізичної особи) __

Місцезнаходження _________

_______
_______
               (телефон)

_______
_______
(телефакс)

_______
_______
(телекс)

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки ___________
__
                                                                                               (повна назва об'єкта)

"___" __________ 20__ р.
       (дата заповнення заяви)

______
(підпис керівника)

 

М. П.

 

 

 

Додаток 3
до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області

Додаток N 1
до протоколу засідання конкурсної комісії
від ___________ 20__ р.

ВІДОМІСТЬ
підсумків голосування

Об'єкт оцінки __
                                                                                               (назва об'єкта оцінки)

N
з/п

Учасник конкурсу

Кількість голосів

 

 

"за"

"проти"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар комісії


(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали