ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.04.2011 р. N 162

Про затвердження Положення про конкурсну комісію та Порядку проведення конкурсу з оцінки бізнес-планів на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення Волинської області як вугледобувної

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 року N 527 "Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів":

1. Затвердити, що додаються:

1.1 Положення про конкурсну комісію з оцінки бізнес-планів на створення нових робочих місць, утворену розпорядженням голови облдержадміністрації від 8 квітня 2011 року N 161 "Про утворення конкурсної комісії з оцінки бізнес-планів" (Розпорядження N 161).

1.2. Порядок проведення конкурсу з оцінки бізнес-планів на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення Волинської області як вугледобувної.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації О. Башкаленка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
08.04.2011 N 162

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з оцінки бізнес-планів на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення Волинської області як вугледобувної

1. Обласна комісія з оцінки бізнес-планів на створення нових робочих місць для працевлаштування населення Волинської області як вугледобувної (далі - Комісія) є спеціально утвореним обласною державною адміністрацією органом для визначення підприємств, установ, організацій, на яких створюватимуться нові робочі місця для працевлаштування населення області.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є оцінка та конкурсний відбір бізнес-планів та визначення за його результатами підприємств, установ і організацій, на яких будуть створені нові робочі місця.

4. Комісія здійснює розгляд бізнес-проектів і підготовку висновків щодо них, керуючись у своїй роботі Порядком спрямування у 2011 році коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 року N 527.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує проведення конкурсу бізнес-планів;

2) визначає перелік підприємств, установ, організацій, на яких будуть створені нові робочі місця для постійної роботи жителів області;

3) вносить пропозиції щодо механізмів фінансування об'єктів.

6. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від підприємств, установ, організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) заслуховувати звіти з питань цільового використання коштів;

3) при потребі залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, інших місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками);

4) уносити пропозиції обласній державній адміністрації з питань, що належать до її компетенції.

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за необхідності.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її складу. Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Проводить засідання Комісії голова.

8. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх на засіданні членів Комісії.

9. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Рішення Комісії оформлюється протоколом.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
08.04.2011 N 162

ПОРЯДОК
проведення конкурсу бізнес-планів на створення нових робочих місць для працевлаштування населення Волинської області як вугледобувної

1. Порядок проведення конкурсу бізнес-планів на створення нових робочих місць для працевлаштування населення Волинської області як вугледобувної (далі - Порядок) визначає механізм проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору бізнес-планів на створення нових робочих місць для працевлаштування населення області як вугледобувної, що передбачає залучення коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - конкурс), які включаються до Програми створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення Волинської області як вугледобувної на 2011 рік (далі - Програма).

2. Участь у конкурсі беруть підприємства, установи або організації (далі - підприємства).

3. До участі у конкурсі не допускаються підприємства або їх участь у конкурсі може бути припинена у разі, коли вони:

- визнані банкрутами або стосовно них порушено справу про банкрутство;

- перебувають у стадії ліквідації;

- припинили свою господарську діяльність;

- подали необ'єктивну інформацію в бізнес-плані або щодо свого фінансово-економічного стану.

4. Критеріями оцінки та відбору бізнес-планів є відповідність:

- пріоритетам розвитку економіки, визначеним у програмі соціально-економічного розвитку області;

- завданням територіальної програми зайнятості населення з ефективного використання трудових ресурсів області;

- обсяг коштів, необхідний для створення нових робочих місць;

- інформація про кількість нових робочих місць;

- фінансово-економічні показники ефективності (вартість, рентабельність; технічний рівень нових виробничих фондів, термін окупності тощо);

- відповідність вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, установлених законодавством;

- рівень використання місцевих матеріальних та трудових ресурсів;

- фінансово-економічний стан суб'єкта господарської діяльності та інші показники;

- відповідність вимогам енергозбереження, встановлених законодавством;

5. Конкурс проводиться в один етап.

6. Розгляд оцінка та відбір бізнес-планів здійснюються конкурсною комісією з оцінки бізнес-планів на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення Волинської області як вугледобувної, яка керується у своїй роботі постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 року N 527 "Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів", іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

7. Підприємства подають на розгляд комісії бізнес-плани та документи згідно з переліком (додається) у строки, визначені в розміщеному в засобах масової інформації оголошенні про проведення конкурсу бізнес-планів на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення Волинської області як вугледобувної, що передбачає залучення коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

8. Комісія протягом трьох днів з дня розгляду бізнес-планів повідомляє підприємства про результати їх розгляду.

9. Підприємства - переможці конкурсу включаються до Програми, яка подається на погодження правлінню Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

10. Після погодження Програми обласна державна адміністрація укладає договори про створення нових робочих місць з підприємствами - переможцями конкурсу.

 

До пункту 7
Порядку

ПЕРЕЛІК
документів, які подаються підприємствами для участі у конкурсі бізнес-планів на створення нових робочих місць для працевлаштування населення області як вугледобувної, що передбачає залучення коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1. Відомості про підприємство:

назва, адреса, місце реєстрації, ідентифікаційний код, телефон, телефакс;

керівництво (прізвище, ім'я та по батькові);

чисельність працівників;

виробничі потужності та площа;

організаційна форма;

виробнича спеціалізація;

відомості про обсяги найбільших експортних замовлень за останні два роки із зазначенням контрагентів;

оборот за групами товарів чи послуг за останні два роки;

обслуговуючі банки (назва, адреса) та довідки від них про наявність коштів на розрахункових і валютних рахунках;

форми фінансової звітності (N 1, 2, 3) за останні два роки та поточний звітний період;

рівень кредиторської та дебіторської заборгованості;

матеріально-технічне забезпечення;

нотаріально засвідчені копії установчих документів.

2. Бізнес-план, який повинен містити інформацію про:

назву, мету, вартість проекту, соціальні та екологічні наслідки його провадження;

відповідність пріоритетам розвитку економіки, визначеним у програмі соціально-економічного розвитку області;

відповідність завданням територіальної програми зайнятості населення з ефективного використання трудових ресурсів області;

фінансово-економічні показники ефективності проекту (чиста теперішня вартість, індекс дохідності, внутрішня норма рентабельності, термін окупності);

обґрунтування необхідності отримання коштів;

наявність затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації;

показники ліквідності проекту;

виробничу потужність та структуру майбутнього виробництва, асортимент та обсяги ресурсів, що будуть для нього використані;

результати маркетингових досліджень;

оцінку фінансових ризиків проекту;

технічні основи організації майбутнього виробництва (технологія та устаткування);

наявність кадрів та організацію трудової діяльності виробничого й управлінського персоналу, в тому числі питання оплати праці;

рівень використання місцевих матеріальних та трудових ресурсів;

відповідність проекту стратегії енергозбереження;

упровадження енергозберігаючих заходів, їх обґрунтування та оцінка економічної ефективності від їх впровадження;

інформація про кількість нових робочих місць, що передбачається створити із зазначенням професій (спеціальностей);

строки створення нових робочих місць з поквартальною розбивкою в розрізі підприємств;

обсяг коштів, необхідний для створення нових робочих місць з прогнозним помісячним розподілом.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали