ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 20.01.2012 р. N 47

Про затвердження Положення про митний пост "Виноградів" Чопської митниці

На виконання наказу Держмитслужби України від 06.05.2003 N 289 "Про затвердження Типового положення про митний пост", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 378/7699 (із змінами і доповненнями), відповідно до наказу Держмитслужби України від 28.12.2011 N 1098 "Про митні пости" (Наказ N 1098), а також наказу Чопської митниці від 27.12.2011 N 1761 "Про введення в дію структури та штатного розпису Чопської митниці" та з метою забезпечення організації роботи митного поста "Виноградів" Чопської митниці, наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з 20.01.2012 Положення про митний пост "Виноградів" Чопської митниці (далі - Положення), що додається.

2. Начальнику митного поста "Виноградів":

2.1. Довести даний наказ до підпорядкованого особового складу митного поста та забезпечити його виконання.

2.2. Привести у відповідність до даного Положення посадові інструкції підпорядкованого особового складу.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Чопської митниці від 21.02.2011 N 254 "Про затвердження Положення про відділ митного оформлення N 3 (Виноградів) Чопської митниці" (Положення N 254).

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника митниці відповідно до розподілу обов'язків між начальником Чопської митниці та його заступниками.

 

Начальник митниці

О. І. Похилько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чопської митниці
20.01.2012 N 47

ПОЛОЖЕННЯ
про митний пост "Виноградів" Чопської митниці

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про митний пост "Виноградів" Чопської митниці (далі - Положення) визначає правовий статус митного поста "Виноградів" Чопської митниці.

1.2. Митний пост "Виноградів" є структурним підрозділом Чопської митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, справляння податків і зборів, виконує інші завдання, передбачені законодавством України з питань митної справи.

1.3. У своїй діяльності митний пост "Виноградів" керується Конституцією України, Митним кодексом України та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії, наказами Державної митної служби України та митниці, а також цим Положенням.

1.4. Створення, реорганізація та ліквідація митного поста "Виноградів" здійснюється Державною митною службою України за поданням начальника Чопської митниці.

1.5. Положення та зміни до нього розробляються на основі Типового положення про митний пост, затвердженого наказом Держмитслужби України від 06.05.2003 N 289 "Про затвердження Типового положення про митний пост" (із змінами і доповненнями), та затверджуються наказом Чопської митниці.

1.6. Функціональні обов'язки посадових осіб митного поста "Виноградів" визначаються їх посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Чопської митниці.

1.7. Зоною діяльності митного поста "Виноградів" є: Виноградівський, Іршавський, Міжгірський та Хустський райони Закарпатської області (крім митного оформлення транспортних засобів (номерних вузлів) закодами 8701 - 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться на митну територію України громадянами-фізичними особами).

1.8. Посадові особи митного поста, уповноважені наказом митного органу на виконання функцій інших підрозділів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, безпосередньо підпорядковуються начальнику підрозділу митного оформлення, а в частині виконання функцій інших підрозділів - керівникам цих підрозділів.

2. Основні завдання та функції митного поста "Виноградів"

2.1. Безпосереднє здійснення митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними й фізичними особами законодавства України з питань митної справи.

2.2. Застосування відповідно до законів України заходів тарифного й нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України або проведенні митних процедур.

2.3. Ужиття заходів до захисту інтересів споживачів товарів, недопущення ввезення на територію України та випуску у вільний обіг неякісних товарів, товарів, що завдають шкоди навколишньому середовищу й не відповідають чинним в Україні стандартам і вимогам.

2.4. Створення сприятливих умов для прискорення товарообігу, збільшення обсягів пасажиропотоку через митний кордон України та захисту прав інтелектуальної власності юридичних і фізичних осіб у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.5. Здійснення контролю за переміщенням валютних і культурних цінностей через митний кордон України.

2.6. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.7. Митний пост відповідно до покладених на нього завдань:

2.7.1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль і митне оформлення товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України.

2.7.2. Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

2.7.3. Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

У встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

2.7.4. Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

2.7.5. Реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді та порушенням митних правил; заводить справи про порушення митних правил.

2.7.6. Інформує митницю про порушення процедури міжнародних автомобільних перевезень.

2.7.7. Вимагає від юридичних і фізичних осіб при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів подання дозволів державних органів.

2.7.8. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя й здоров'я людей, тварин і рослин та не завдають шкоди товарам і транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження.

2.7.9. Збирає та надає керівництву та відповідним підрозділам Чопської митниці дані митної статистики зовнішньої торгівлі товарами, дані спеціальної митної статистики.

2.7.10. Вживає заходів для забезпечення справляння в повному обсязі податків, зборів (інших обов'язкових платежів) в установленому законодавством порядку.

2.7.11. Використовує технологічні схеми митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, що діють у місці розташування митного поста.

2.7.12. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів. З використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює обробку та облік документів контролю за доставкою товарів.

2.7.13. Надає щоденно митниці оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки у разі її ускладнення.

3. Керівництво митним постом

3.1. Керівництво митним постом "Виноградів" здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Державної митної служби України.

3.2. Начальник митного поста "Виноградів" має заступника. Повноваження заступника начальника митного поста визначаються посадовою інструкцією, затвердженою начальником митниці.

3.3. Начальник митного поста "Виноградів" відповідає за:

якісне, повне та своєчасне виконання покладених на митний пост завдань;

повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) у зоні діяльності митного поста;

дотримання посадовими особами митного поста вимог законодавства України;

організацію роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил;

організацію роботи з охорони праці, створення безпечних умов праці, забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки.

3.4. Начальник митного поста "Виноградів" відповідно до покладених на нього обов'язків:

контролює виконання посадовими особами митного поста службових обов'язків;

дає посадовим особам митного поста доручення та контролює їх виконання, якість і своєчасність виконання посадовими особами митного поста доручень митниці; підписує службові документи відповідно до своїх повноважень;

надає керівництву митниці пропозиції щодо добору та розстановки кадрів, поліпшення роботи митного поста;

організовує професійну підготовку особового складу митного поста й бере участь у цій підготовці;

організовує та веде виховну й профілактичну роботу серед особового складу митного поста; пропонує керівництву митниці застосування заохочень і стягнень до посадових осіб митного поста;

забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт з документами та виробами, що містять державну таємницю; контролює виконання посадовими особами митного поста законодавства з питань охорони державної таємниці;

веде листування між митними постами митних органів з питань здійснення контролю за переміщенням товарів;

розглядає повідомлення, що надходять на адресу митного поста "Виноградів" (у тому числі електронними засобами зв'язку), звернення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності стосовно потреби продовження строків доставки товарів та приймає відповідні рішення;

у межах своєї компетенції вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й громадян.

3.5. За невиконання завдань, покладених на митний пост, і своїх обов'язків начальник митного поста несе відповідальність згідно із законодавством України.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

З. З. Гадар

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали