МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 вересня 2011 року N 2075/5/110

Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань виконання повноважень центрального засвідчувального органу у перехідний період та підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України щодо передачі Міністерству юстиції України програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу та документованої інформації

На виконання пункту 3 Плану спільних заходів із забезпечення належного виконання у перехідний період повноважень центрального засвідчувального органу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України та Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 6 червня 2011 року N 1505/5/51, наказуємо:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань виконання повноважень центрального засвідчувального органу у перехідний період та підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України щодо передачі Міністерству юстиції України програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу та документованої інформації.

2. Затвердити:

2.1. Положення про Міжвідомчу комісію з питань виконання повноважень центрального засвідчувального органу у перехідний період та підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України щодо передачі Міністерству юстиції України існуючого програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу та документованої інформації.

2.2. Склад Міжвідомчої комісії з питань виконання повноважень центрального засвідчувального органу у перехідний період та підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України щодо передачі Міністерству юстиції України існуючого програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу та документованої інформації згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України Чижмарь К. І. та директора Департаменту прогнозування та розвитку інформаційного суспільства Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Трояна П. І.

 

Міністр юстиції України

О. В. Лавринович

Голова Державного агентства
з питань науки, інновацій та
інформатизації України

В. П. Семиноженко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України
07.09.2011 N 2075/5/110

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань виконання повноважень центрального засвідчувального органу у перехідний період та підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України щодо передачі Міністерству юстиції України існуючого програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу та документованої інформації

I. Загальні положення

1.1. Міжвідомча комісія з питань виконання повноважень центрального засвідчувального органу у перехідний період та підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України щодо передачі існуючого програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу та документованої інформації (далі - Комісія) Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України (далі - Держінформнауки України) Міністерству юстиції України (далі - Мін'юст України) створена відповідно до пункту 3 Плану спільних заходів із забезпечення належного виконання у перехідний період повноважень центрального засвідчувального органу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України та Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 6 червня 2011 року N 1505/5/51, є тимчасовим колегіальним органом.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують питання застосування електронного цифрового підпису та функціонування центрального засвідчувального органу, а також цим Положенням.

II. Основні завдання Комісії

Основними завданнями Комісії є:

підготовка пропозицій, визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань щодо передачі Мін'юсту України існуючого програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу (далі - ЦЗО) та документованої інформації, а також інших питань, пов'язаних з виконанням повноважень ЦЗО у перехідний період;

підготовка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо передачі Мін'юсту України існуючого програмно-технічного комплексу ЦЗО та документованої інформації.

III. Завдання Комісії

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює перевірку технічного стану та складу існуючого програмно-технічного комплексу ЦЗО та наявності документації згідно з номенклатурою справ у Держінформнауки України;

визначає відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1454 "Про затвердження Порядку обов'язкової передачі документованої інформації" перелік документованої інформації ЦЗО, що передається Держінформнауки України Мін'юсту України;

готує і подає розроблені за результатами своєї роботи пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням повноважень ЦЗО у перехідний період, та щодо передачі існуючого програмно-технічного комплексу ЦЗО і документованої інформації, а саме: існуючого програмно-технічного комплексу ЦЗО; електронних реєстрів посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів, центрів сертифікації ключів; сертифікатів ЦЗО, посилених сертифікатів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів; електронних реєстрів чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів (у т. ч. списки відкликаних сертифікатів); електронного реєстру суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом; іншої документованої інформації (що подавалась засвідчувальними центрами та центрами сертифікації ключів і надавалась їм у процесі реєстрації/акредитації);

готує і подає в установленому порядку проект акта Кабінету Міністрів України щодо передачі існуючого програмно-технічного комплексу ЦЗО та документованої інформації.

IV. Права Комісії

Комісія має право:

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

отримувати доступ до засобів і обладнання, що складають існуючий програмно-технічний комплекс ЦЗО і забезпечують його функціонування, приміщень, де вони розташовані, а також доступ до документованої інформації і приміщень, де вона зберігається;

отримувати інформацію і документи (їх копії), що регламентують функціонування ЦЗО, діяльність ДП "Держінформресурс" у частині виконання функцій технологічного центру ЦЗО, та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;

проводити наради, інші заходи та вирішувати питання, що належать до її компетенції.

V. Склад Комісії

5.1. Склад Комісії затверджується спільним наказом Мін'юсту України та Держінформнауки України.

5.2. До складу Комісії входять представники Мін'юсту України, Держінформнауки України, ДП "Інформаційний центр" Мін'юсту України та ДП "Держінформресурс".

5.3. Комісія створюється у складі: Голови, заступника Голови, секретаря та інших членів Комісії.

VI. Голова Комісії

6.1. Здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її діяльності:

скликає засідання Комісії;

затверджує проект порядку денного Комісії;

головує на засіданнях Комісії;

підписує документи, підготовлені Комісією за результатами її роботи.

6.2. У разі відсутності Голови Комісії його обов'язки виконує заступник.

6.3. Секретар Комісії організовує підготовку та розсилку повідомлень усім членам Комісії про час та дату проведення засідання, проекту порядку денного, веде та оформлює протокол засідання Комісії.

VII. Організація роботи Комісії

7.1. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

7.2. Дата проведення засідання Комісії та порядок денний повідомляються членам Комісії не пізніше ніж за 2 робочі дні до засідання.

7.3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Комісії.

7.4. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Комісії.

7.5. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем. Копії протоколів надсилаються членам Комісії та іншим заінтересованим особам протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

7.6. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття:

наказів Мін'юсту України та Держінформнауки України;

відповідних нормативних актів Кабінету Міністрів України, проекти яких вносять органи виконавчої влади згідно із своїми повноваженнями.

VIII. Забезпечення діяльності Комісії

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мін'юст України та Держінформнауки України.

IX. Завершення діяльності Комісії

Комісія завершує свою діяльність після складання Акту технічного стану та складу існуючого програмно-технічного комплексу ЦЗО та наявності документації згідно з номенклатурою справ у Держінформнауки України та підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України щодо передачі Мін'юсту України існуючого програмно-технічного комплексу ЦЗО та документованої інформації не пізніше 30 вересня 2011 року.

 

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального
засвідчувального органу

К. І. Чижмарь

Директор департаменту
прогнозування та розвитку
інформаційного суспільства

П. І. Троян

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України
07.09.2011 N 2075/5/110

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань виконання повноважень центрального засвідчувального органу у перехідний період та підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України щодо передачі Міністерству юстиції України існуючого програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу та документованої інформації

НАЛИВАЙКО
Іван Олександрович

- Заступник директора Департаменту - начальник Управління функціонування центрального засвідчувального органу Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Мін'юсту України - Голова Комісії

ТРОЯН
Павло Іванович

- Директор Департаменту прогнозування та розвитку інформаційного суспільства Держінформнауки України - заступник Голови Комісії

ГАВЛОВСЬКИЙ
Ігор Анатолійович

- Заступник начальника Управління - начальник відділу акредитації центрів сертифікації ключів Управління функціонування центрального засвідчувального органу Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Мін'юсту України

ЛИСЕНКО
Олена Володимирівна

- Начальник відділу технічного забезпечення центрального засвідчувального органу акредитації центрів сертифікації ключів Управління функціонування центрального засвідчувального органу Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Мін'юсту України

ОЛЕКСЮК
Лілія Віталіївна

- Заступник генерального директора з питань розвитку Державного підприємства "Інформаційний центр" Мін'юсту України

ПАЛЕХА
Лариса Володимирівна

- Начальник управління планово-фінансової роботи та бухгалтерського обліку Держінформнауки України

ПАНКЕВИЧ
Олексій Олегович

- Начальник відділу безпеки Державного підприємства "Інформаційний центр" Мін'юсту України

ТАРАДАЙ
Сергій Миколайович

- Заступник начальника Управління - начальник відділу інформаційних технологій адміністративно-господарського Управління Мін'юсту України

ТОМАШУК
Олексій Васильович

- Начальник відділу електронного цифрового підпису та електронного документообігу Держінформнауки України

ШУЛЯК
Валентин Петрович

- Заступник генерального директора Державного підприємства "Державний центр інформаційних ресурсів України" Держінформнауки України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали