Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

від 2 лютого 2018 року N 1

Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді

Розглянувши проект Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді, керуючись пунктом 8 частини другої статті 46 (Закон N 1402-VIII), статтею 47 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), Пленум Верховного Суду постановляє:

1. Утворити при Верховному Суді Науково-консультативну раду.

2. Затвердити Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді (додаток N 1).

 

Голова Верховного Суду

В. І. Данішевська

Секретар Пленуму,
суддя Верховного Суду

Д. Д. Луспеник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Пленуму Верховного Суду
02 лютого 2018 року N 1

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-консультативну раду при Верховному Суді

1. Загальні засади організації та діяльності Науково-консультативної ради

1.1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради при Верховному Суді (далі - Науково-консультативна рада).

1.2. Науково-консультативна рада є дорадчим органом, що утворюється при Верховному Суді відповідно до статті 47 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), для підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховного Суду, що потребують наукового забезпечення.

1.3. Науково-консультативна рада діє на підставі Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) відповідно до Регламенту Пленуму Верховного Суду та цього Положення.

2. Порядок організації, склад та структура Науково-консультативної ради

2.1. Науково-консультативна рада утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права, які погодилися брати участь в її роботі та мають науковий ступінь доктора юридичних наук або кандидата юридичних наук (доктора філософії) чи інших галузей знань.

2.2. До участі в засіданні Науково-консультативної ради можуть бути запрошені вчені та практики, спеціалісти з різних галузей знань, які не є її членами.

2.3. Особа, яка бажає бути включена до складу Науково-консультативної ради та приймати участь в її роботі, подає до Великої Палати, відповідного Касаційного суду за напрямом своєї фахової спеціалізації резюме, список наукових праць, копії документів про присудження наукового ступеня і присвоєння вченого звання.

Пропозиції щодо персонального складу Науково-консультативної ради можуть надавати судді Верховного Суду, керівники вищих навчальних закладів та наукових установ за погодженням із кандидатом у члени Науково-консультативної ради.

2.4. Кандидатури до складу Науково-консультативної ради розглядаються на зборах Великої Палати, відповідного касаційного суду. На підставі рішення зборів попередньо формується склад Науково-консультативної ради, який затверджується на засіданні Пленуму Верховного Суду.

2.5. Науково-консультативна рада здійснює повноваження до переобрання.

2.6. Повноваження члена Науково-консультативної ради припиняються в разі:

1) закінчення строку, на який його обрано;

2) складання повноважень за його особистою заявою;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) його смерті.

Повноваження члена Науково-консультативної ради можуть бути припинені за рішенням Пленуму Верховного Суду в разі затвердження нового складу Науково-консультативної ради.

Повноваження члена Науково-консультативної ради можуть бути також припинені за рішенням Пленуму Верховного Суду в разі систематичного невиконання обов'язків.

2.7. До складу Науково-консультативної ради входять вчений секретар і члени Науково-консультативної ради. Вчений секретар обирається з числа суддів Великої Палати Верховного Суду.

2.8. Вчений секретар Науково-консультативної ради керує її роботою відповідно до цього Положення; проводить підготовку та головує на засіданнях Науково-консультативної ради; визначає коло питань, що підлягають розгляду на засіданнях Науково-консультативної ради, розробляє плани роботи й організовує їх виконання; проводить наради; спільно з апаратом Верховного Суду забезпечує підготовку матеріалів до засідань Науково-консультативної ради, робочих груп; визначає порядок розроблення та реалізації рекомендацій Науково-консультативної ради, робочих груп; організовує ведення документації Науково-консультативної ради.

2.9. У разі необхідності Науково-консультативна рада може утворювати робочі групи, зокрема із залученням фахівців, які не є членами Науково-консультативної ради, для вивчення та обговорення окремих питань судової практики та організації діяльності судів, підготовки проектів відповідних документів.

3. Повноваження Науково-консультативної ради

3.1. Науково-консультативна рада вивчає проблемні питання застосування норм права, що виникають у судовій практиці, і надає Верховному Суду висновки та рекомендації.

3.2. До повноважень Науково-консультативної ради належать:

- підготовка наукових висновків щодо тлумачення та застосування норм права;

- участь у підготовці проектів узагальнень практики застосування судами норм матеріального і процесуального права з метою забезпечення їх однакового застосування під час розгляду справ;

- попередній розгляд проектів постанов Пленуму Верховного Суду щодо надання рекомендаційних роз'яснень з питань застосування судами законодавства України під час розгляду справ;

- попередній розгляд проектів висновків Пленуму Верховного Суду щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням системи судоустрою України;

- попередній розгляд проектів конституційних подань Верховного Суду до Конституційного Суду України щодо конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України;

- попередній розгляд інших питань діяльності Верховного Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення;

- участь у координації наукових досліджень у галузі права та формуванні державного замовлення на наукові дослідження в галузі права;

- сприяння виданню офіційного друкованого органу Верховного Суду, інших його видань (у тому числі електронних).

3.3. Члени Науково-консультативної ради:

- беруть участь у засіданнях Науково-консультативної ради;

- беруть участь в обговоренні проблемних питань судової діяльності;

- готують наукові висновки щодо застосування норм права.

3.4. Член Науково-консультативної ради не може надавати висновок у справі, в якій він бере (брав) участь.

3.5. Член Науково-консультативної ради зобов'язаний не розголошувати інформацію, отриману у зв'язку з виконанням повноважень члена Науково-консультативної ради.

3.6. Члени Науково-консультативної ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

За добросовісне виконання своїх обов'язків члени Науково-консультативної ради можуть бути в установленому порядку заохочені Головою Верховного Суду.

4. Порядок діяльності Науково-консультативної ради

4.1. Робота Науково-консультативної ради проводиться за річними планами Верховного Суду.

4.2. Основною формою діяльності Науково-консультативної ради є її засідання та засідання робочих груп.

4.3. Засідання Науково-консультативної ради скликаються в разі потреби, але не рідше одного разу на рік; засідання робочих груп - у разі потреби.

Завчасно до засідання Науково-консультативної ради або робочої групи членам Науково-консультативної ради надсилаються порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню.

Для участі в засіданнях Науково-консультативної ради та робочої групи можуть запрошуватися судді, вчені та практики, спеціалісти з різних галузей знань, які не є членами Науково-консультативної ради.

4.4. На засіданнях Науково-консультативної ради та засіданнях робочих груп ведеться протокол та може відбуватися відео - (аудіо -) фіксація.

Протокол засідання Науково-консультативної ради підписує вчений секретар Науково-консультативної ради, а протокол засідання робочої групи - головуючий на засіданні робочої групи.

Участь у засіданні Науково-консультативної ради (робочої групи) може відбуватися в режимі відеоконференції.

4.5. Вчений секретар Науково-консультативної ради інформує Пленум Верховного Суду про роботу Науково-консультативної ради.

4.6. Діяльність Науково-консультативної ради забезпечує Верховний Суд за рахунок коштів державного бюджету.

4.7. Робота Науково-консультативної ради висвітлюється в офіційному друкованому органі Верховного Суду, на офіційному веб-порталі судової влади України, в інших засобах масової інформації.

4.8. Висновки Науково-консультативної ради, висновки її членів можуть оприлюднюватися на офіційному веб-порталі судової влади України.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали