ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2011 року N 6

Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та визначення її персонального складу

Розглянувши Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та з метою вдосконалення роботи з попереднього розгляду проектів постанов Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, підготовка яких потребує наукового забезпечення, відповідно до статей 36, 37 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє:

1. Утворити при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ Науково-консультативну раду.

2. Затвердити Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та визначити персональний склад ради (додатки N 1 і N 2).

 

Голова Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ

Л. І. Фесенко

Секретар пленуму Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ

Д. Д. Луспеник

 

Додаток N 1
до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
30.09.2011 N 6

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - Науково-консультативна рада).

1.2. Науково-консультативна рада є дорадчим органом, що утворюється відповідно до статті 37 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" із числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів постанов Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, підготовка яких потребує наукового забезпечення, у тому числі:

- вивчення і опрацювання проектів узагальнень практики застосування судами цивільної та кримінальної юрисдикцій норм матеріального і процесуального права з метою забезпечення їх однакового застосування при розгляді справ;

- попереднього розгляду проектів постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо надання роз'яснень рекомендаційного характеру з питань застосування судами цивільної та кримінальної юрисдикцій законодавства України під час розгляду справ;

- вивчення та надання рекомендацій з питань правового характеру, що виникають у судовій практиці;

- надання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, підготовка яких потребує наукового обґрунтування.

На засіданнях Науково-консультативної ради можуть обговорюватися теоретичні роботи та практичні посібники з питань права, судочинства та організації судової діяльності.

1.3. Діяльність Науково-консультативної ради покликана сприяти здійсненню судами цивільної та кримінальної юрисдикцій правосуддя відповідно до вимог міжнародних стандартів у сфері судочинства та чинного законодавства України.

2. Склад та структура Науково-консультативної ради

2.1. Науково-консультативна рада утворюється строком на п'ять років із числа вчених, суддів та інших висококваліфікованих спеціалістів у галузі права, які за характером своєї діяльності пов'язані з роботою судів цивільної та кримінальної юрисдикції.

Склад Науково-консультативної ради формується за добровільною згодою її членів.

У роботі Науково-консультативної ради (секції або робочої групи) можуть брати участь судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, які не є її членами.

До участі в засіданні Науково-консультативної ради можуть бути запрошені вчені та практики, спеціалісти з різних галузей знань, які не є її членами.

2.2. Персональний склад Науково-консультативної ради, до якого входять Голова Науково-консультативної ради, його заступник, вчений секретар та інші члени, визначається пленумом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за поданням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

2.3. Головою Науково-консультативної ради є Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

2.4. Голова Науково-консультативної ради керує її роботою відповідно до цього Положення, головує на засіданнях Науково-консультативної ради, визначає коло питань, що підлягають розгляду на засіданнях ради, порядок розробки та реалізації її рекомендацій, дає доручення вченому секретареві й членам ради, вживає заходи щодо реалізації рекомендацій та рішень Науково-консультативної ради.

2.5. У разі відсутності Голови Науково-консультативної ради його обов'язки виконує заступник Голови, а за його відсутності - вчений секретар Науково-консультативної ради за дорученням Голови чи його заступника.

2.6. З метою ефективної організації роботи у складі Науково-консультативної ради утворюються секції: цивільного судочинства; кримінального та адміністративного судочинства; секція судоустрою і статусу суддів.

Головами секцій є заступники Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, які курирують відповідно Судову палату у цивільних справах і Судову палату у кримінальних справах, а секції судоустрою і статусу суддів - заступник Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, залежно від виду юрисдикції, питання якого вирішується, або обидва заступники одночасно.

Голова секції організовує її роботу, головує на засіданнях, визначає коло питань, що підлягають розгляду, дає доручення членам секції з питань її роботи, бере участь у розробці проекту плану роботи Науково-консультативної ради та вживає заходів щодо реалізації завдань роботи секції.

У разі відсутності голови секції його обов'язки виконує заступник голови секції, яким є секретар відповідної судової палати.

2.7. Вчений секретар Науково-консультативної ради забезпечує організацію роботи Науково-консультативної ради та її секцій, проводить підготовку засідань ради, розробляє план її роботи, організовує і контролює його виконання, готує проекти документів Науково-консультативної ради.

2.8. У разі необхідності члени Науково-консультативної ради можуть утворювати робочі групи для вивчення й обговорення окремих питань судової практики та організації діяльності судів, підготовки проектів відповідних матеріалів.

3. Компетенція Науково-консультативної ради

3.1. Науково-консультативна рада вивчає питання, що виникають у судовій практиці, та на підставі вимог закону й наукового аналізу судової практики розробляє і подає Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ рекомендації щодо:

- проектів рішень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, підготовка яких потребує наукового забезпечення;

- проектів роз'яснень пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

- матеріалів узагальнень судової практики;

- проектів звернення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ до Верховного Суду України про направлення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

- питань правового характеру, що виникають у судовій практиці.

3.2. Членам Науково-консультативної ради надається можливість:

- бути присутніми на засіданнях пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ і брати участь в обговоренні загальних питань судової діяльності;

- в установленому порядку ознайомлюватися з матеріалами судової практики і судової статистики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та інших судів;

- виявляти особисту ініціативу в порушенні перед Науково-консультативною радою, а також Головою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та його заступниками питань щодо підвищення рівня якості розгляду справ і вдосконалення законодавства, конституційності законів та інших правових актів, необхідності офіційного тлумачення положень Конституції та законів України;

- готувати наукові висновки з питань правового характеру.

Члени Науково-консультативної ради беруть участь у розробці та обговоренні рекомендацій Науково-консультативної ради.

За дорученням голови Науково-консультативної ради, його заступника або вченого секретаря члени Науково-консультативної ради готують письмові висновки з окремих питань, а також виконують інші доручення відповідно до цього Положення та планів роботи Науково-консультативної ради.

4. Порядок діяльності Науково-консультативної ради

4.1. Науково-консультативна рада організовує свою роботу згідно із затвердженими на її засіданні планами роботи на перше та друге півріччя, які формуються на підставі пропозицій її членів і суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, які не є її членами. Про необхідність розгляду питань, не передбачених планом роботи, членам Науково-консультативної ради повідомляється не пізніше 20 днів до засідання.

4.2. Основною формою діяльності Науково-консультативної ради є пленарні засідання та засідання секцій.

4.3. Пленарні засідання Науково-консультативної ради скликаються в разі потреби, але не рідше одного разу на рік; засідання секцій - у разі потреби, але не рідше одного разу на півріччя. За 15 днів до засідання Науково-консультативної ради або її секції членам Науково-консультативної ради (секції) має бути надіслано порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню. До участі в засіданні Науково-консультативної ради можуть бути запрошені вчені та практики, спеціалісти з різних галузей знань, які не є її членами.

4.4. На пленарних засіданнях Науково-консультативної ради та засіданнях її секцій забезпечується всебічне й творче обговорення питань, що розглядаються.

4.5. За результатами розгляду правових і методичних питань Науково-консультативна рада приймає мотивовані рекомендації, а з питань організації роботи Науково-консультативної ради або її секцій - рішення.

Рішення Науково-консультативної ради приймається більшістю голосів її членів.

4.6. На пленарних засіданнях Науково-консультативної ради та засіданнях її секцій ведеться протокол.

Протокол пленарного засідання Науково-консультативної ради підписується головуючим на засіданні та вченим секретарем Науково-консультативної ради, який за доручення Голови чи його заступника брав участь у цьому засіданні.

Протокол засідання секції підписується головуючим на засіданні секції.

4.7. Голова Науково-консультативної ради або за його дорученням - заступник Голови чи вчений секретар повідомляє її членів про результати розгляду у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ підготовлених радою рекомендацій.

4.8. Про роботу Науково-консультативної ради її Голова у разі потреби інформує пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

4.9. Рекомендації та рішення Науково-консультативної ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня їх прийняття.

4.10. Забезпечення діяльності Науково-консультативної ради здійснює Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

 

Додаток N 2
до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
30.09.2011 N 6

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

голова ради

Фесенко Леонід Іванович - заслужений юрист України, голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

заступник голови ради

Пшонка Микола Павлович- заслужений юрист України, заступник голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

вчений секретар ради

Ткачук Олег Степанович - кандидат юридичних наук, доцент, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Сердюк Валентин Васильович - доктор юридичних наук, доцент, заступник керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

члени ради:

Секція цивільного судочинства

1. Безклубий Ігор Анатолійович - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2. Богініч Олег Леонідович - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук Ураїни;

3. Гриценко Іван Сергійович - доктор юридичних наук, декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

4. Дзера Олександр Васильович - доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрНУ, академік АН вищої школи України, заслужений юрист України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

5. Дьоміна Ольга Олександрівна - секретар судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

6. Жилінкова Ірина Володимирівна - доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";

7. Заіка Юрій Олександрович - доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ;

8. Комаров В'ячеслав Васильович - кандидат юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, проректор з навчально-методичної роботи Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";

9. Капуш Іван Сергійович - кандидат юридичних наук, науковий консультант Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

10. Коссак Володимир Михайлович - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка;

11. Кохановська Олена Велеонінівна - доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

12. Кузнєцова Наталія Семенівна - доктор юридичних наук, академік НАПрНУ, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

13. Луспеник Дмитро Дмитрович - кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, суддя, секретар пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

14. Луць Володимир Васильович - доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління;

15. Майданик Роман Андрійович - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

16. Паліюк Василь Павлович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету "Одеська юридична академія";

17. Середа Галина Григорівна - кандидат юридичних наук, науковий консультант Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

18. Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна - доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрНУ, професор кафедри цивільного права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";

19. Стефанчук Руслан Олексійович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, завідувач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права;

20. Чанишева Галина Іванівна - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, декан соціально-правового факультету, завідувач кафедри трудового права і права соціального забезпечення Національного університету "Одеська юридична академія";

21. Шульга Михайло Васильович - доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрНУ, професор, завідувач кафедри екологічного права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".

Секція кримінального та адміністративного судочинства

1. Андрушко Петро Петрович - кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2. Битяк Юрій Прокопович - доктор юридичних наук, академік НАПрНУ, професор, перший проректор Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";

3. Бойко Андрій Михайлович - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;

4. Вільгушинський Михайло Йосипович - кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, заступник Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

5. Дудоров Олександр Олексійович - доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Є. О. Дідоренка;

6. Капліна Оксана Володимирівна - доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";

7. Маляренко Василь Тимофійович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, заслужений юрист України, ректор Національної школи суддів України;

8. Міщенко Станіслав Миколайович - заслужений юрист України, заступник Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

9. Навроцький Вячеслав Олександрович - доктор юридичних наук, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України;

10. Нор Василь Тимофійович - доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка;

11. Орлова Світлана Олександрівна - заслужений юрист України, секретар судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

12. Сіроткіна Марія В'ячеславівна - кандидат юридичних наук, науковий консультант Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

13. Слуцька Тетяна Іванівна - кандидат юридичних наук, науковий консультант Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

14. Тацій Василь Якович - доктор юридичних наук, професор, Президент Академії правових наук України, ректор Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";

15. Тихий Володимир Павлович - доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, Віце-президент Національної академії правових наук України - керівник Київського регіонального центру НАПрН України;

16. Тютюгін Володимир Ілліч - кандидат юридичних наук, професор, виконуючий обов'язки завідувача кафедри кримінального права N 1 Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";

17. Шакун Василь Іванович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, перший проректор з навчальної роботи Національної академії внутрішніх справ;

18. Шепітько Валерій Юрійович - доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри криміналістики Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";

19. Шибіко Василь Петрович - кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Секція судоустрою і статусу суддів

1. Долежан Валентин Володимирович - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету "Одеська юридична академія";

2. Глущенко Світлана Володимирівна - кандидат юридичних наук, начальник управління забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

3. Городовенко Віктор Валентинович - кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, голова апеляційного суду Запорізької області;

4. Капустинський Віктор Анатолійович - кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, керівник апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

5. Ківалов Сергій Васильович - доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, народний депутат України, президент Національного університету "Одеська юридична академія";

6. Назаров Іван Володимирович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";

7. Марочкін Іван Єгорович - кандидат юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";

8. Притика Дмитро Микитович - доктор юридичних наук, академік НАПрНУ, народний депутат України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали