Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Науково-технічну раду Державної податкової служби України

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 листопада 2019 року N 159

Про затвердження Положення про Науково-технічну раду Державної податкової служби України

Відповідно до Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року N 227 (Постанова N 227), з метою розгляду наукових рекомендацій та пропозицій, спрямованих на прогресивний розвиток ДПС, визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень у податковій сфері, сприяння підвищенню результативності наукових досліджень, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, що спрямовуються на їх проведення, наказую:

1. Затвердити Положення про Науково-технічну раду Державної податкової служби України, що додається.

2. Департаменту забезпечення роботи Служби (Венцковський Дмитро) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебпорталі ДПС.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. Верланов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової служби України
07 листопада 2019 року N 159

Положення
про Науково-технічну раду Державної податкової служби України

1. Загальні положення

1.1. Науково-технічна рада (далі - НТР) Державної податкової служби України створюється як колегіальний дорадчий орган для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розробки та реалізації стратегії розвитку податкової сфери, визначення основних напрямів наукової діяльності, сприяння підвищенню результативності наукових досліджень, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, що спрямовуються на їх проведення.

1.2. У своїй діяльності НТР керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, ДПС, а також цим Положенням.

2. Основні завдання НТР

Основними завданнями НТР є:

формування та схвалення перспективної тематики наукових досліджень і науково-технічних розробок ДПС на 3 - 5 років, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

розгляд та схвалення проєкту Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт ДПС на відповідний рік (далі - Річний план), сформованого за результатами наукової та науково-технічної експертизи заявок на виконання наукових (науково-технічних) робіт (далі - ННТР);

розгляд і схвалення пропозицій та рекомендацій щодо використання результатів ННТР, впровадження їх у практичну діяльність ДПС;

визначення основних напрямів міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва у податковій сфері;

обговорення та формування рекомендацій і пропозицій щодо впровадження у діяльність ДПС новітніх досягнень національної та зарубіжної науки;

розгляд проєктів програмних документів, що надходять до НТР та визначають наукове забезпечення основних напрямів та концептуальних засад розвитку ДПС, а також встановлюють стратегічні пріоритети її наукової діяльності;

розгляд результатів проведеної за ініціативи ДПС наукової та науково-технічної експертизи ННТР на різних етапах їх реалізації, прийняття відповідних рішень;

сприяння підвищенню наукового, організаційного, інформаційно-аналітичного рівня підготовки та прийняття управлінських рішень ДПС;

розгляд проєктів нормативно-правових актів, що регламентують порядок організації та проведення в ДПС наукової діяльності, а також стосуються інших питань, пов'язаних з розвитком та функціонуванням галузевої науки;

розгляд і аналіз звітів про виконання Річного плану та прийняття відповідних рішень;

обговорення ННТР науковців вищого навчального закладу, що виконує ННТР, та надання рекомендацій щодо їх висунення на здобуття державних премій за наукові й виробничі досягнення;

здійснення інших заходів, пов'язаних із забезпеченням функціонування та розвитку наукової діяльності ДПС.

3. Склад і структура НТР

3.1. До складу НТР входять Голова ДПС, заступники Голови ДПС, керівники структурних підрозділів ДПС, керівник вищого навчального закладу, що виконує ННТР, та керівник його науково-дослідного підрозділу, голова Експертної ради з питань проведення наукової та науково-технічної експертизи в ДПС, а також керівник підрозділу, за яким закріплено функцію щодо організації наукової діяльності в ДПС.

3.2. Очолює НТР Голова ДПС.

3.3. Діяльність НТР здійснюється відповідно до Плану роботи НТР на відповідний рік, затвердженого Головою НТР.

3.4. У разі відсутності керівника структурного підрозділу участь у засіданні НТР може брати інша відповідальна посадова особа підрозділу за дорученням керівництва.

4. Права та обов'язки членів НТР

4.1. Голова НТР:

здійснює загальне керівництво роботою НТР; визначає коло питань, що підлягають розгляду на засіданні НТР, час, порядок та місце проведення засідань НТР; дає доручення секретарю та членам НТР; у разі необхідності залучає до участі у роботі НТР фахівців ДПС, територіальних органів, вищого навчального закладу, що виконує ННТР, провідних учених.

4.2. Секретарем НТР за посадою є керівник підрозділу або особа, що його заміщає, за яким закріплено функцію щодо організації наукової діяльності в ДПС.

Секретар НТР:

проводить організаційну роботу, яка забезпечує планомірну діяльність НТР, здійснює функції щодо організаційного забезпечення засідань НТР (готує матеріали до засідань НТР, готує проєкти рішень НТР на підпис Голові НТР, оформляє протоколи засідань, забезпечує контроль за виконанням рішень НТР), готує звіти про діяльність НТР.

4.3. Члени НТР:

повинні бути присутніми на її засіданнях, брати активну участь в обговоренні питань, що розглядаються, якісно та у встановлений термін виконувати рішення НТР;

вносять пропозиції щодо розгляду питань на засіданні НТР;

виконують доручення Голови НТР щодо підготовки до засідань доповідей, повідомлень, аналітичних довідок, відгуків, висновків, проєктів рішень та інших матеріалів;

можуть бути уповноваженими Головою НТР на ведення засідання за окремим дорученням.

Члени НТР мають право обміну інформацією з питань, які розглядаються на засіданні НТР, ознайомлення з усіма документами та матеріалами, що обговорюються на засіданні.

Члени НТР беруть участь у її роботі на громадських засадах.

5. Організація роботи НТР

5.1. На розгляд НТР виносяться питання, що стосуються наукового, науково-організаційного забезпечення пріоритетних напрямів діяльності ДПС і щодо яких має бути прийняте відповідне рішення.

5.2. Для самостійного ознайомлення членів НТР з пакетом документів, що мають бути розглянуті на засіданні НТР, надання пропозицій до них та з метою прийняття рішень ці матеріали розміщуються на мережевому ресурсі ДПС Public в каталозі DPA_UAНДРНАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА.

5.3. Організаційною формою роботи НТР є засідання, які проводяться відповідно до Плану роботи НТР на відповідний рік, а також у разі виникнення необхідності. Засідання НТР є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини членів НТР.

Засідання НТР проводить її Голова або за його (її) дорученням його (її) заступник чи інша посадова особа з керівників структурних підрозділів ДПС.

Рішення з обговорюваних питань приймається шляхом голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше ніж 50 відсотків загальної кількості членів НТР, присутніх на засіданні.

Протоколи засідань та рішення НТР реєструються і зберігаються у підрозділі, за яким закріплено функцію щодо організації наукової діяльності в ДПС.

5.4. Пропозиції членів НТР та рішення за результатами її засідань оформляються секретарем НТР у вигляді проєкту рішення, який надається на підпис членам НТР та заступникам Голови НТР.

5.5. Після підписання всіма членами НТР проєкт рішення подається на затвердження Голові НТР.

5.6. У разі узгодження членами НТР рішення з питань, що виносяться на її розгляд, може бути визнано правомочним без фізичного зібрання, за умови дотримання вимог, визначених пунктами 5.4 - 5.5 цього Положення.

5.7. Прийняті рішення мають рекомендований характер, тиражуються та надаються членам НТР, та за потреби іншим суб'єктам наукової діяльності ДПС у встановленому порядку.

5.8. НТР може рекомендувати керівництву ДПС на договірних засадах залучати для вирішення завдань як окремих фахівців, експертів, так і тимчасові наукові колективи.

 

В. о. директора Департаменту
стратегічного розвитку та
міжнародного співробітництва

О. Степаненко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали