МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2011 року N 534

Про затвердження Положення про Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення, затверджене наказом Мінприроди від 18.07.2001 N 271.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОДЕСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення (далі - Зоопарк) створено постановою Ради Міністрів України від 22.07.83 N 311, площею 6,5 гектарів.

1.2. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" Зоопарк є об'єктом природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Зоопарк є бюджетною, природоохоронною, науково-дослідною та культурно-освітньою установою.

1.4. Найменування Зоопарку:

повне українською мовою - Комунальна установа "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення";

скорочене українською мовою - КУ "Одеський зоопарк";

повне російською мовою - Комунальное учреждение "Одесский зоологический парк общегосударственного значения";

скорочене російською мовою - КУ "Одесский зоопарк".

1.5. Межі Зоопарку встановлюються в натурі, оформлюються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на відповідні планово-картографічні матеріали Держземагентства, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.6. Земельні ділянки та інші природні ресурси надаються Зоопарку в порядку, визначеному законодавством.

1.7. Зоопарк у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про тваринний світ", іншими актами законодавства України, нормативними актами Мінприроди, Міністерства культури і туризму України, виконавчого комітету Одеської міської ради, проектом організації території Одеського зоопарку та цим Положенням.

1.8. Зоопарк є юридичною особою та згідно із законодавством набуває статусу юридичної особи від дати її державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків та відділенні Казначейства, печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланки, емблему, які реєструються відповідно до законодавства України.

1.9. Юридична адреса Зоопарку:

65007, м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 25.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ ЗООПАРКУ

2.1. Зоопарк створений з метою організації екологічної, освітньо-виховної роботи, формування експозиції рідкісних, екзотичних та місцевих тварин, збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових основ розведення її представників в неволі та повернення їх до природного середовища.

2.2. Основними завданнями Зоопарку є:

формування та утримання колекції тварин;

збереження і відтворення тварин у неволі, в першу чергу зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної Книги України і міжнародних Червоних списків, реінтродукція розведених у неволі видів тварин в природне середовище;

проведення науково-дослідних робіт;

проведення навчально-виховної та культурно-освітньої роботи в галузі екології, охорони природи, етології, зоології, мисливського господарства;

поширення еколого-освітніх знань;

здійснення різноманітних форм культурного обслуговування, створення умов для відпочинку та дозвілля населення при збереженні сприятливих умов утримання тварин тощо.

3. УПРАВЛІННЯ ЗООПАРКОМ

3.1. Управління Зоопарком здійснюється спеціальною адміністрацією (далі - Адміністрація) відповідно до вимог законодавства. Адміністрацію очолює директор, який у встановленому порядку призначається та звільняється з посади Одеським міським головою за погодженням із Мінприроди.

Управління Адміністрацією Зоопарку здійснює Управління культури та туризму Одеської міської ради (далі - Орган управління).

3.2. Адміністрація розробляє:

структуру, штатний розпис, кошторис доходів та видатків і подає їх на затвердження у встановленому порядку до органу, у підпорядкуванні якого знаходиться;

плани природоохоронних заходів із збереження природно-заповідного фонду і подає їх на затвердження в орган, у підпорядкуванні якого знаходиться.

3.3. Директор Адміністрації:

здійснює керівництво роботою Адміністрації та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Зоопарк завдань та організацію діяльності Адміністрації у відповідності до законодавства та цього Положення;

забезпечує виконання завдань, визначених у пункті 2.2 Положення;

представляє Адміністрацію в органах державної влади, місцевого самоврядування та судових органах, а також підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, в тому числі в міжнародних;

відповідає за результати діяльності перед Органом управління;

в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження;

визначає функціональні обов'язки працівників;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3.4. Директор, згідно зі штатним розписом, комплектує кадри наукових працівників на конкурсній основі, а інженерно-технічних та інших штатних працівників - за згодою сторін відповідно до законодавства України. Не рідше ніж один раз у п'ять років проводиться атестація інженерно-технічних працівників та інших працівників.

3.5. Для виконання основних завдань Адміністрація може створювати відповідні підрозділи: інформаційно-освітній, науковий та господарський відділи, бухгалтерію, ветеринарну службу, службу державної охорони, майстерні, зоомагазини, центри спасіння та реабілітації диких тварин, музей, кормоблок-кухню, склад, віварій, підсобне господарство, гараж, секції по утриманню та експозиції тварин, розплідники по розведенню диких тварин, центр дитячого дозвілля, спеціалізовані виставки та інші.

3.6. Трудовий колектив складають всі працівники Адміністрації. Виробничі, трудові й соціально-економічні відносини Адміністрації з працівниками регулюються законодавством, шляхом укладення колективного договору, який підписується уповноваженими представниками сторін.

4. СТРУКТУРА, РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ЗООПАРКУ ТА ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ

4.1. Функціональне зонування території Зоопарку здійснюється на підставі Проекту організації його території, що затверджується у встановленому порядку органом, у підпорядкуванні якого він знаходиться, за погодженням з Мінприроди. У разі необхідності межі функціональних зон можуть змінюватись у встановленому законодавством порядку.

4.2. На території Зоопарку з метою забезпечення виконання поставлених перед ним завдань виділяють такі зони:

експозиційна - призначена для стаціонарного утримання тварин і використання їх у культурно-пізнавальних цілях;

наукова - у її межах проводиться науково-дослідна робота;

рекреаційна - призначена для організації відпочинку та обслуговування відвідувачів Зоопарку;

господарська - у її межах розміщуються допоміжні господарські об'єкти.

4.3. Територія Зоопарку огороджується парканом, який забезпечує відповідний охоронний режим та позначається інформаційно-охоронними знаками встановленого зразка.

4.4. На території Зоопарку забороняється діяльність, яка не пов'язана з його цільовим призначенням і загрожує збереженню сприятливих умов утримання, розведення та збереження тварин.

4.5. Проведення будівельних та інших господарських робіт на території Зоопарку здійснюється відповідно до законодавства України та його режиму території.

4.6. Для забезпечення необхідного режиму охорони території Зоопарку, запобігання негативного впливу господарської діяльності на прилеглих до нього територіях установлюється охоронна зона. Порядок її створення, розміри та режим визначаються відповідно до природоохоронного законодавства України.

4.7. Охорона території та об'єктів тваринного світу Зоопарку здійснюється службою державної охорони (далі - служба держохорони), яка входить до складу Державної служби охорони природно-заповідного фонду України. Очолює службу держохорони Зоопарку директор Адміністрації, який несе персональну відповідальність за організацію її діяльності, а також забезпечення режиму території, збереження, відтворення і раціональне використання об'єктів тваринного та рослинного світу Зоопарку.

4.8. Основними завданнями служби держохорони Зоопарку є:

забезпечення додержання режиму території Зоопарку;

попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства.

4.9. Служба держохорони Зоопарку відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює охорону тварин в Зоопарку;

забезпечує порядок використання природних ресурсів;

забезпечує додержання вимог щодо відвідування території Зоопарку;

попереджує пошкодження насаджень внаслідок антропогенного та іншого впливу;

здійснює заходи щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж, інших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації;

інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації;

забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту тваринного світу від шкідників і хвороб у межах Зоопарку;

підтримує у належному стані охоронні та інформаційні знаки.

4.10. Працівники служби держохорони забезпечуються правовим і соціальним захистом відповідно до законодавства.

4.11. Державний контроль за додержанням режиму території та охорони, використання і відтворення тваринного світу Зоопарку здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Зоопарку здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4.12. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства на території Зоопарку несуть особи винні в:

нецільовому використанні території та об'єктів Зоопарку, порушенні вимог проектів створення та організації території Зоопарку;

здійсненні в межах Зоопарку та його охоронної зони забороненої господарської діяльності;

організації на території Зоопарку та його охоронної зони господарської діяльності без попереднього проведення екологічної експертизи або з порушенням її висновків;

невжитті заходів щодо попередження і ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на територію та об'єкти Зоопарку;

порушенні вимог щодо використання території Зоопарку;

перевищенні допустимих хімічних, фізичних, біотичних та інших впливів і антропогенних навантажень, порушенні вимог наданих дозволів на використання природних ресурсів на території Зоопарку;

псуванні, пошкодженні чи знищенні природних комплексів Зоопарку;

самочинній зміні меж, надання території Зоопарку для інших потреб.

4.13. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території Зоопарку тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.

4.14. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Зоопарку, визначаються за таксами, що затверджуються у встановленому порядку.

5. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В ЗООПАРКУ

5.1. Основними напрямками наукових досліджень у Зоопарку є:

розробка наукових основ утримання, збереження, ветеринарного обслуговування диких тварин у неволі;

дослідження особливостей біології тварин в умовах неволі та у природі;

розведення диких тварин для збереження генофонду зоологічних колекцій, особливо зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної Книги України і міжнародних Червоних списків;

розробка методик годування, розмноження і розведення тварин у неволі, повернення розведених тварин до природного середовища;

ведення первинного обліку кадастрових відомостей;

ведення державного обліку зооколекцій Зоопарку;

розробка ефективних форм та методів експозиційної та науково-освітньої роботи.

5.2. Координацію наукових досліджень Зоопарку здійснюють Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України та Мінприроди.

5.3. Для вирішення наукових і науково-технічних проблем при Зоопарку створюється науково-технічна рада (далі - НТР), до складу якої включаються провідні науковці та фахівці. Положення про НТР, її склад та порядок діяльності затверджується у встановленому порядку органом, якому підпорядкований Зоопарк, за поданням його Адміністрації та погодженням Мінприроди України.

5.4. Для здійснення наукових досліджень поповнення зооколекції Зоопарк може проводити відповідні експедиції.

6. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Адміністрація Зоопарку є неприбутковою організацією. Фінансування утримання та природоохоронні заходи Зоопарку здійснюється відповідно до законодавства за рахунок Державного бюджету України. Для цієї мети можуть залучатися кошти місцевих бюджетів, позабюджетних і благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій та громадян.

6.2. Кошти, одержані Адміністрацією від наукової, природоохоронної, туристсько-екскурсійної, рекламно-видавничої та іншої діяльності в межах території Зоопарку, що не суперечать його цільовому призначенню, є її власними коштами. Ці кошти не підлягають вилученню і використовуються Адміністрацією для здійснення заходів щодо охорони території та об'єктів Зоопарку і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням.

6.3. Адміністрація звільняється від земельного податку відповідно до законодавства, їй встановлюються пільги щодо оподаткування.

6.4. Матеріально-технічне забезпечення Адміністрації здійснюється у встановленому порядку.

6.5. Адміністрація може встановлювати плату за відвідування території Зоопарку у встановленому порядку. Адміністрація самостійно отримує ліцензії на ті види діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства.

7. МАЙНО

7.1. Майно Адміністрації складають основні фонди, оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Адміністрації.

7.2. Майно Адміністрації є комунальною власністю і закріплюється за нею на праві оперативного управління. Адміністрація володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і цьому Положенню.

7.3. Земля, основні фонди, інше комунальне майно не можуть бути предметом застави.

7.4. Списання комунального майна з балансу може здійснюватись Адміністрацією тільки в порядку, передбаченому законодавством.

7.5. Адміністрація має право за погодженням з органом, у підпорядкуванні якого знаходиться, здавати у встановленому порядку в оренду або надавати в тимчасове користування майно і приміщення за цільовим призначенням на вигідних для Адміністрації умовах.

7.6. Збитки, заподіяні Адміністрації внаслідок порушення її майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються у встановленому порядку, в т. ч. за рішеннями суду.

8. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

8.1. Адміністрація звітує про свою діяльність перед органом, у підпорядкуванні якого знаходиться, та відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і строки, визначені законодавством.

8.2. Адміністрація веде бухгалтерський, оперативний облік, складає періодичну, річну та статистичну звітність і подає її у встановленому порядку.

8.3. Директор та головний бухгалтер Адміністрації несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірністю обліку та статистичної звітності.

9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1. Відповідно до завдань Зоопарку Адміністрація може брати участь у:

міжнародному співробітництві у галузі охорони, відтворення та раціонального використання тваринного світу, відповідно до законодавства та міжнародного права;

розробці та реалізації міжнародних наукових і науково-технічних програм;

організації та проведенні міжнародних наукових та науково-технічних семінарів, конференцій, симпозіумів тощо;

забезпеченні обміну науковою та науково-технічною інформацією;

спільній підготовці відповідних науковців та фахівців тощо.

9.2. Адміністрація може входити до міжнародних природоохоронних асоціацій, об'єднань, організацій, брати участь в реалізації міжнародних наукових та науково-технічних природоохоронних програм, приймати участь у конференціях, нарадах тощо.

9.3. Адміністрація має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю відповідно до законодавства.

10. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗООПАРКУ

10.1. Ліквідація Адміністрації здійснюється у разі скасування у встановленому порядку статусу Зоопарку як об'єкта природно-заповідного фонду. Реорганізація Адміністрації можлива за умови збереження статусу об'єкта природно-заповідного фонду Зоопарку та юридичної особи Адміністрації.

10.2. Ліквідація та реорганізація Адміністрації здійснюється у встановленому законом порядку.

11. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ЗООПАРКУ

11.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Зоопарку проводиться відповідно до законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали