ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.12.2011

м. Київ

N 469

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2012 р. за N 105/20418

Про затвердження Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України

Відповідно до статті 97 Митного кодексу України, пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 5 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України, що додається.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В.

4. Постанова набирає чинності через 45 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
інфраструктури України

К. Єфименко

Голова Держмитслужби

І. Калєтнік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
22.12.2011 N 469

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 січня 2012 р. за N 105/20418

Положення
про переміщення цінних паперів через митний кордон України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", пункту 14 статті 7, статті 44 Закону України "Про Національний банк України", статті 97 Митного кодексу України і встановлює порядок переміщення (увезення, вивезення, пересилання) резидентами та нерезидентами цінних паперів у документарній формі (далі - цінні папери) через митний кордон України, а також порядок видачі Національним банком України (далі - Національний банк) індивідуальних ліцензій на вивезення (пересилання) за межі України та на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів (далі - ліцензія).

1.2. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, наведених у Декреті Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок".

1.3. Юридичній особі дозволяється переміщувати цінні папери через митний кордон України в порядку, передбаченому цим Положенням, через уповноваженого цією особою представника.

2. Порядок переміщення цінних паперів

2.1. Фізична та юридична особи мають право вивозити (пересилати) за межі України цінні папери на умовах письмового декларування та за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів.

Не потребують отримання цієї ліцензії операції з вивезення (пересилання) за межі України фізичною особою виражених в іноземній валюті цінних паперів, які були раніше ввезені цією особою в Україну, що підтверджується митною декларацією.

2.2. Фізична та юридична особи мають право ввозити (пересилати) в Україну цінні папери, виражені в іноземній валюті, на умовах письмового декларування, а цінні папери, виражені в гривнях, на умовах письмового декларування та за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів.

Не потребують отримання цієї ліцензії операції з увезення (пересилання) в Україну фізичною та юридичною особами цінних паперів, виражених у гривнях, які були раніше вивезені (переслані) цією особою за межі України, що підтверджується митною декларацією.

2.3. Фізична та юридична особи здійснюють письмове декларування цінних паперів, що переміщуються через митний кордон України, у порядку, передбаченому для громадян.

3. Порядок видачі ліцензії

3.1. Заявник (резидент або нерезидент) для одержання ліцензії зобов'язаний подати до Національного банку такі документи:

заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 1 або 2 до цього Положення (залежно від виду операції);

виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або її (його) копію, засвідчену нотаріально або державним органом, який видав документ, - для резидентів (юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців);

нотаріально засвідчені копії документів про державну реєстрацію (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо) - для нерезидентів - юридичних осіб;

копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім'я, по батькові (якщо є), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання - для фізичних осіб (резидентів та нерезидентів);

копії цінних паперів, що плануються для переміщення через митний кордон України;

нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують набуття заявником прав власності на цінні папери (копії договорів купівлі-продажу цінних паперів, міни, дарування, документів, що підтверджують отримання цінних паперів у спадщину, тощо).

3.2. Національний банк приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі не пізніше 20 робочих днів із дати надходження повного пакета документів, визначених цією главою.

3.3. Національний банк має право запитувати й отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, потрібні для з'ясування обставин щодо операцій з переміщення цінних паперів через митний кордон України.

У цьому разі перебіг строку розгляду Національним банком документів заявника, установленого в пункті 3.2 цієї глави, зупиняється та продовжується з дати реєстрації в Національному банку останнього додаткового документа, що надійшов від заявника (з відповідним збільшенням строку розгляду Національним банком документів заявника на 10 додаткових робочих днів).

3.4. Копії документів, що подаються для отримання ліцензії, мають бути засвідчені підписом заявника (для юридичних осіб - резидентів - підписом керівника або заступника керівника) та відбитком його печатки (за наявності) або нотаріально, якщо інше не передбачено вимогами цього Положення.

Документи, складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову (вірність перекладу засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, складені російською мовою.

3.5. Документи, що мають підчищення або дописування, закреслені слова або інші виправлення, а також документи, текст яких неможливо прочитати, не приймаються до розгляду.

3.6. Національний банк протягом п'яти робочих днів із дати реєстрації документів зобов'язаний надіслати копію заяви про надання ліцензії спеціальним державним органам по боротьбі з організованою злочинністю.

3.7. Рішення про видачу Національним банком ліцензії приймається з урахуванням висновків спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю, якщо вони надійшли протягом строку розгляду документів заявника, установленого в пункті 3.2 цієї глави.

3.8. Ліцензія, зміни до ліцензії відповідно оформляються у двох примірниках за формою, установленою в додатках 3, 4 або 5 до цього Положення. Перший примірник ліцензії (змін до ліцензії), оформлений на номерному бланку Національного банку, надсилається власникові ліцензії (видається під підпис власникові ліцензії або його довіреній особі) після здійснення оплати за надання ліцензії (змін до ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку. Другий примірник ліцензії (змін до ліцензії) зберігається в Національному банку.

3.9. Власник ліцензії в разі потреби внесення змін до ліцензії (крім зміни переліку цінних паперів, що плануються для переміщення через митний кордон України на підставі ліцензії) зобов'язаний подати протягом строку дії цієї ліцензії до Національного банку клопотання в довільній формі та документи, що підтверджують потребу у внесенні таких змін.

Національний банк приймає рішення про внесення змін до ліцензії в строк не більше ніж 15 робочих днів із дати реєстрації документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, за відсутності підстав для відмови або відкликання ліцензії, зазначених у пунктах 3.12 та 3.13 цієї глави.

3.10. З метою зміни переліку цінних паперів, що плануються для переміщення через митний кордон України на підставі ліцензії, її власник має звернутися до Національного банку в порядку, установленому цим Положенням для отримання нової ліцензії.

3.11. Документи і копії документів, на підставі яких була видана ліцензія (унесені зміни до ліцензії), зберігаються в Національному банку та не можуть бути підставою для видачі іншої ліцензії.

3.12. Національний банк має право прийняти рішення про відмову в наданні ліцензії (унесенні змін до ліцензії), якщо:

а) відсутній хоча б один із документів, зазначених у цій главі;

б) подані документи не відповідають вимогам законодавства України, у тому числі цього Положення;

в) за результатами розгляду пакета документів установлено, що заявник надав недостовірну або неповну інформацію.

Національний банк має право прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії в разі отримання від спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю негативних висновків щодо надання ліцензії, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів.

3.13. Національний банк відкликає ліцензію в разі:

а) звернення власника ліцензії;

б) порушення власником ліцензії її умов, вимог законодавства України;

в) установлення факту подання заявником документів для отримання ліцензії, що містять недостовірну інформацію.

3.14. Ліцензія відкликається згідно з розпорядженням Національного банку (додаток 6). Датою відкликання ліцензії є наступний робочий день після дати підписання такого розпорядження.

У разі відкликання виданої ліцензії її власник повинен повернути ліцензію Національному банку в десятиденний строк.

3.15. Національний банк зобов'язаний повідомити заявника (власника ліцензії) про відмову у видачі ліцензії, у внесенні змін до неї або відкликання із зазначенням підстав.

 

Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О. А. Щербакова

 

Додаток 1
до Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України

Національний банк України

Заява
про видачу індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів

На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ________
                                                                                                                                                [найменування (прізвище, ім'я, по батькові),
_
                                                                        код за ЄДРПОУ або паспортні дані (за наявності),
_
                                                                          місцезнаходження (місце проживання) заявника]
_
звертається до Національного банку України з проханням видати йому індивідуальну ліцензію на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів на таких умовах:

1. Цінні папери, які вивозяться (пересилаються) за межі України:
_
                                                                          [назва цінного папера, його емітент, дата емісії,
_
                                       номінальна вартість (сума цифрами та словами), код ISIN (за наявності), кількість]
_.

2. Країна призначення, куди вивозяться (пересилаються) цінні папери:
_.

3. Обґрунтування (мета) вивезення (пересилання) цінних паперів:
_
_.

4. Додаткова інформація ____
                                                                                                                 (заповнюється за потреби)
_.

З Положенням про переміщення цінних паперів через митний кордон України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22.12.2011 N 469, ознайомлений. Зобов'язуюсь дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі цього Положення, та умов індивідуальної ліцензії.

Контактна особа __________.
                                                (прізвище та ініціали, номер телефону)

До заяви додаються: _______
_
_.
                                                                              (перелік документів, кількість сторінок додатків)

_
              (дата)

____
(підпис заявника або уповноваженої особи заявника)

 

М. П.
(за наявності)

 

Додаток 2
до Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України

Національний банк України

Заява
про видачу індивідуальної ліцензії Національного банку України на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів

На підставі підпункту "б" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ________
                                                                                                                                                [найменування (прізвище, ім'я, по батькові),
_
                                                                       код за ЄДРПОУ або паспортні дані (за наявності),
_
                                                                        місцезнаходження (місце проживання) заявника]
_
звертається до Національного банку України з проханням видати йому індивідуальну ліцензію на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів на таких умовах:

1. Цінні папери, які ввозяться (пересилаються) в Україну:
_
                                                                           [назва цінного папера, його емітент, дата емісії,
_
                                     номінальна вартість (сума цифрами та словами), код ISIN (за наявності), кількість]
_.

2. Обґрунтування (мета) ввезення (пересилання) цінних паперів:
_
_.

3. Додаткова інформація ____
                                                                                                          (заповнюється за потреби)
_.

З Положенням про переміщення цінних паперів через митний кордон України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22.12.2011 N 469, ознайомлений. Зобов'язуюсь дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі цього Положення, та умов індивідуальної ліцензії.

Контактна особа __________.
                                                (прізвище та ініціали, номер телефону)

До заяви додаються: _______
_
_.
                                                                                    (перелік документів, кількість сторінок додатків)

_
              (дата)

____
(підпис заявника або уповноваженої особи заявника)

 

М. П.
(за наявності)

 

Додаток 3
до Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України

_________
              (власник ліцензії)

Індивідуальна ліцензія N ___
на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів

Національний банк України відповідно до підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяє _______
_
                        [найменування (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ або паспортні дані (за наявності),
_
                                                            місцезнаходження (місце проживання) власника ліцензії]
вивезти (переслати) за межі України ______
                                                                                                                    [назва цінного папера, його емітент,
_
                                                     дата емісії, номінальна вартість (сума цифрами та словами),
_
                                                                                   код ISIN (за наявності), кількість]
_.

Індивідуальна ліцензія дійсна на строк до 1 року.

Ця ліцензія підлягає здаванню відповідному митному органу.

Голова або уповноважена ним особа

_____
(підпис, ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Додаток 4
до Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України

__
   (власник ліцензії)

Індивідуальна ліцензія N ___
на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів

Національний банк України відповідно до підпункту "б" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяє _______
_
                                                   [найменування (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ або паспортні
_
                                                  дані (за наявності), місцезнаходження (місце проживання) власника ліцензії]
увезти (переслати) в Україну
                                                                                                               [назва цінного папера, його емітент,
_
                                                                дата емісії, номінальна вартість (сума цифрами та словами),
_
                                                                                            код ISIN (за наявності), кількість]
_.

Індивідуальна ліцензія дійсна на строк до 1 року.

Ця ліцензія підлягає здаванню відповідному митному органу.

Голова або уповноважена ним особа

_____
(підпис, ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Додаток 5
до Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України

_________
              (власник ліцензії)

Зміни до індивідуальної ліцензії від N ___

Національний банк України на підставі статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" вносить такі зміни до індивідуальної ліцензії від _ N ___, виданої
                                                                                                                                         [найменування (прізвище, ім'я, по батькові),
_
                                                                         код за ЄДРПОУ або паспортні дані (за наявності),
______
________
                                                                     місцезнаходження (місце проживання) власника ліцензії]
_.
                                                                                    (зазначити всі зміни, що вносяться)

Зміни є невід'ємною частиною індивідуальної ліцензії від N ___.

Голова або уповноважена ним особа

_____
(підпис, ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Додаток 6
до Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


         (дата)

                                             ___
                                                             N

м. Київ

Про відкликання індивідуальної
ліцензії Національного банку
України

1. На підставі _
                                                                                    (підстава(и) для відкликання індивідуальної
_
                                                                                 ліцензії згідно з пунктом 3.13 глави 3)

Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2011 N 469, Національний банк України відкликає індивідуальну ліцензію від ___..20__ N ___
на __________.
                                             [вивезення (пересилання) за межі України / увезення (пересилання) в Україну
                                                                               цінних паперів (потрібне зазначити)]

2. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій у п'ятиденний строк з дати підписання цього розпорядження повідомити про відкликання індивідуальної ліцензії ___________.
               (власник ліцензії)

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на директора Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій _______.
                                                                                                                                                 (прізвище, ініціали)

Голова або уповноважена ним особа

_____
(підпис, ініціали, прізвище)

 

М. П.

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали