ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.08.2011

м. Київ

N 281

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2011 р. за N 1054/19792

Про затвердження Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

Відповідно до вимог Закону України від 15.02.2011 N 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків" (Закон N 3024-VI), а також згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність", статтями 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статтями 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та законодавством України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, що додається.

2. Унести до Переліку і тарифів послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 787/8108 (зі змінами), такі зміни:

2.1. Рядок 25 викласти в такій редакції:

"

25

Надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у тому числі у зв'язку з наміром продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії чи у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку, або в разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку)

1700

".

2.2. Рядок 38 виключити.

2.3. Рядок 59 викласти в такій редакції:

"

59

Унесення змін до раніше наданої індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу і погодження на здійснення операцій з валютними цінностями

У розмірі 50 % від тарифу на видачу відповідної індивідуальної ліцензії, дозволу, погодження

".

2.4. Таблицю доповнити новим рядком такого змісту:

"

86

Надання банку, філії іноземного банку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у тому числі у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій або в разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження банку, філії іноземного банку), за винятком переоформлення письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями на генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій

2210

".

3. Підпункт 1 пункту 2.3, пункт 2.4 глави 2, пункти 5.3 - 5.16 глави 5 та пункт 6 додатка 1 до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2001 за N 730/5921 (зі змінами), виключити.

4. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н. О.):

у місячний строк з дати набрання чинності цією постановою розробити графік проведення переоформлення письмових дозволів на право здійснення окремих операцій у частині здійснення операцій з валютними цінностями (далі - письмові дозволи) на генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, передбачені Декретом Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - генеральні ліцензії), та довести його до відома банків і філій іноземних банків;

у строки, визначені абзацом четвертим пункту 1 розділу II Закону України від 15.02.2011 N 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків" (Закон N 3024-VI), переоформити банкам раніше отримані письмові дозволи на генеральні ліцензії.

5. Банкам згідно з наявними в них письмовими дозволами визначити перелік операцій, на здійснення яких їм необхідно мати генеральну ліцензію, та згідно з графіком проведення переоформлення письмових дозволів на генеральні ліцензії звернутися до Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій з клопотанням про переоформлення наявних письмових дозволів на генеральні ліцензії.

На банки, які звернулися до Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій з клопотанням про переоформлення наявних письмових дозволів на генеральні ліцензії (без розширення або зміни переліку валютних операцій), на увесь строк розгляду відповідного клопотання та прийняття рішення про переоформлення письмового дозволу не розповсюджуються вимоги та спеціальні вимоги, установлені розділом III Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В. і Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н. О.).

7. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

С. Г. Арбузов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
15.08.2011 N 281

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2011 р. за N 1054/19792

Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи України, розвитку ринків банківських, фінансових послуг та іншої діяльності і забезпечення захисту інтересів їх учасників, приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України від 15.02.2011 N 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків" (Закон N 3024-VI), а також згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність", статтями 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статтями 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет) Національний банк України (далі - Національний банк) визначає порядок надання банкам і філіям іноземних банків (далі - банки) генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

I. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) - документ Національного банку, що надається банкам та дозволяє здійснювати валютні операції, які не потребують індивідуальної ліцензії;

дата відкликання генеральної ліцензії - дата реєстрації розпорядження Національного банку про відкликання генеральної ліцензії;

дата надходження пакета документів - дата реєстрації в Національному банку шляхом проставлення реєстраційного індексу на супровідному листі до пакета документів, зазначеного в пункті 3.3 розділу III або в абзацах п'ятому - восьмому пункту 4.6 розділу IV цього Положення.

Інші терміни та поняття в цьому Положенні вживаються відповідно до значень, наведених у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Декреті.

1.2. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги, передбачені Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями, тільки після отримання генеральної ліцензії згідно з пунктом 2 статті 5 Декрету.

1.3. Банк здійснює валютні операції за правилами та в порядку, визначеними законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку і розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями банку, а також у межах переліку видів операцій, зазначених у генеральній ліцензії.

Банк має забезпечити виконання зобов'язань за укладеними ним договорами, у тому числі договорами, що укладені ним до дати отримання розпорядження Національного банку про відкликання генеральної ліцензії, з метою повернення валютних коштів вкладникам (основної суми вкладу та процентів).

1.4. Банк, який отримав генеральну ліцензію, зобов'язаний подавати звітність про валютні операції в порядку та терміни, що визначаються Національним банком за погодженням з Державною службою статистики України з урахуванням вимог законодавства України.

1.5. Відокремлені підрозділи банку - філії, відділення - здійснюють операції відповідно до затвердженого банком положення про філію, відділення.

1.6. Банк не має права передавати генеральну ліцензію третім особам.

II. Операції, що може здійснювати банк на підставі генеральної ліцензії

Національний банк надає банкам генеральні ліцензії для здійснення таких валютних операцій:

неторговельні операції з валютними цінностями;

операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];

торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;

залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;

торгівля банківськими металами на валютному ринку України;

торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;

валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені в абзацах другому - сімнадцятому цього розділу;

валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені в абзацах другому - сімнадцятому цього розділу.

III. Умови, за яких банк має право отримати генеральну ліцензію, та перелік документів, що подаються ним для її отримання

3.1. Національний банк надає банку генеральну ліцензію на здійснення передбачених розділом II цього Положення операцій за таких умов:

а) розмір регулятивного капіталу банку становить 120 млн. гривень (за винятком тих видів діяльності, для яких Національним банком у пункті 3.2 цього розділу встановлені спеціальні вимоги);

б) банк не є об'єктом застосування заходів впливу або штрафних санкцій за порушення вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, протягом трьох місяців, що передують зверненню банку до Національного банку з клопотанням про надання генеральної ліцензії;

в) наявність затверджених керівником банку (уповноваженою ним особою) положень банку щодо виконання відповідних операцій.

3.2. Банк для отримання права на здійснення операцій, зазначених в абзацах одинадцятому, тринадцятому, п'ятнадцятому, сімнадцятому і дев'ятнадцятому розділу II цього Положення, має дотримуватися вимог, установлених у підпунктах "б" і "в" пункту 3.1 цього розділу, а також відповідати таким спеціальним вимогам:

а) наявність генеральної ліцензії на відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

б) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж 180 млн. гривень.

3.3. Банк для отримання генеральної ліцензії подає до Національного банку такі документи:

а) клопотання банку про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій за підписом керівника банку (уповноваженої ним особи) (додаток 1);

б) відповідні внутрішні положення банку, що регулюють виконання ним операцій, право на здійснення яких надає йому генеральна ліцензія, що відповідають вимогам законодавства України.

3.4. Керівник банку (уповноважена ним особа) засвідчує своїм підписом та відбитком печатки копії документів, що подаються до Національного банку.

IV. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані банком для отримання генеральної ліцензії

4.1. Національний банк протягом 15 робочих днів з дати надходження пакета документів від банку перевіряє пакет документів щодо його комплектності відповідно до переліку, зазначеного в пункті 3.3 розділу III цього Положення, та відповідності умовам пунктів 3.1, 3.2 розділу III цього Положення.

Національний банк після закінчення встановленого в абзаці першому цього пункту строку повертає пакет документів банку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення в разі відсутності хоча б одного документа з переліку, зазначеного в пункті 3.3 розділу III цього Положення, та/або невідповідності умовам пунктів 3.1, 3.2 розділу III цього Положення.

Національний банк протягом п'яти робочих днів з дати надходження пакета документів надсилає копію клопотання банку про надання генеральної ліцензії Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (далі - спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю).

4.2. Національний банк протягом 30 робочих днів з дати надходження пакета документів та з урахуванням отриманих від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю висновків щодо надання генеральної ліцензії приймає рішення про надання або відмову в наданні банку генеральної ліцензії.

Національний банк має право продовжити строк розгляду документів до 50 робочих днів, якщо висновки щодо надання генеральної ліцензії від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю не надійдуть протягом строку, установленого в абзаці першому цього пункту.

4.3. Національний банк у разі прийняття Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків рішення про надання банку генеральної ліцензії (додатки 2, 3) оформляє її на номерному бланку Національного банку із засвідченням підписом Голови Національного банку або уповноваженої ним посадової особи Національного банку і відбитком гербової печатки Національного банку.

4.4. Генеральна ліцензія набирає чинності з дати проставлення реєстраційного номера на номерному бланку Національного банку, на якому вона оформлена.

4.5. Національний банк у разі прийняття Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків рішення про надання банку генеральної ліцензії реєструє її в журналі реєстрації генеральних ліцензій та передає належним чином оформлену генеральну ліцензію під підпис уповноваженому представникові банку на підставі належним чином оформленої довіреності (крім голови правління банку) та представлення копії платіжного доручення, що підтверджує оплату за надання генеральної ліцензії. Національний банк надсилає інформацію щодо надання генеральної ліцензії територіальному управлінню Національного банку (далі - територіальне управління) за місцезнаходженням банку.

Банк здійснює оплату за надання генеральної ліцензії в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.

4.6. Банк має право звернутися до Національного банку з клопотанням про надання нової генеральної ліцензії в разі:

розширення/зміни переліку валютних операцій, які планує здійснювати банк;

зміни найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження банку.

Банк для одержання нової генеральної ліцензії має подати до Національного банку:

клопотання банку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій (додаток 4) або клопотання банку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження банку (додаток 5);

документ, визначений у підпункті "б" пункту 3.3 розділу III цього Положення, у випадках, передбачених абзацом другим цього пункту;

копії документів, які підтверджують необхідність одержання нової генеральної ліцензії, у випадках, передбачених абзацом третім цього пункту.

Банк подає до Національного банку документи, передбачені абзацами п'ятим - сьомим цього пункту, з дотриманням вимог пункту 3.4 розділу III цього Положення.

Умовами для розширення зазначеного в генеральній ліцензії переліку валютних операцій є:

банк не є об'єктом застосування заходів впливу або штрафних санкцій за порушення вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, протягом трьох місяців, що передують зверненню банку до Національного банку з клопотанням про розширення переліку операцій у генеральній ліцензії;

відповідність регулятивного капіталу банку загальним (спеціальним) вимогам щодо певного виду діяльності, установленим у розділі III цього Положення;

наявність внутрішнього положення банку, що регулює здійснення зазначених операцій та відповідає вимогам законодавства України.

Національний банк протягом 15 робочих днів з дати надходження пакета документів від банку перевіряє пакет документів щодо його комплектності:

у випадках, передбачених абзацом другим цього пункту, відповідно до переліку, зазначеного в абзацах п'ятому, шостому цього пункту, та відповідності його умовам пунктів 3.1, 3.2 розділу III цього Положення;

у випадках, передбачених абзацом третім цього пункту, відповідно до переліку, зазначеного в абзацах п'ятому, сьомому цього пункту.

Національний банк після закінчення встановленого в абзаці тринадцятому цього пункту строку повертає пакет документів банку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення в разі невідповідності пакета документів вимогам цього пункту.

Національний банк надсилає копію клопотання банку про надання нової генеральної ліцензії спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю.

Національний банк згідно з вимогами цього розділу розглядає пакет документів і приймає рішення про надання чи відмову в наданні банку нової генеральної ліцензії.

Банк повертає раніше надану генеральну ліцензію в разі прийняття Національним банком рішення про надання нової генеральної ліцензії.

4.7. Національний банк приймає рішення про відмову в наданні генеральної ліцензії, якщо:

а) розмір регулятивного капіталу банку не відповідає вимогам, установленим у розділі III цього Положення;

б) за результатами розгляду пакета документів установлено, що банк надав недостовірну або неповну інформацію;

в) банк не дотримався вимог цього Положення;

г) протягом трьох місяців, що передують даті надходження пакета документів, установлено факти порушення (або за наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) банком вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, та/або до банку застосовано заходи впливу або штрафні санкції за порушення вищезазначеного законодавства України.

Національний банк у разі отримання від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю негативних висновків щодо надання генеральної ліцензії має право розглянути питання про надання банку генеральної ліцензії з урахуванням цих висновків.

Національний банк повідомляє банк про відмову в наданні генеральної ліцензії в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

4.8. Національний банк відкликає генеральну ліцензію в разі:

а) відкликання (обмеження, зупинення чи припинення окремих видів здійснюваних банком операцій) банківської ліцензії;

б) установлення факту подання банком для отримання генеральної ліцензії документів, що містять недостовірну інформацію;

в) установлення факту, що в банку немає регулятивного капіталу в сумі, установленій розділом III цього Положення.

Національний банк у разі установлення фактів порушень (або наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) банком вимог банківського законодавства, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, та/або у разі застосування до банку заходів впливу або штрафних санкцій за порушення вищезазначеного законодавства України має право розглянути питання про відкликання в банку генеральної ліцензії з урахуванням такої інформації.

4.9. Національний банк відкликає генеральну ліцензію згідно з розпорядженням Національного банку (додаток 6).

Національний банк повідомляє про відкликання генеральної ліцензії:

власника генеральної ліцензії за зазначеним у клопотанні про надання генеральної ліцензії місцезнаходженням і територіальне управління за місцезнаходженням банку в письмовій формі (додаток 7) із зазначенням підстав;

банки України електронною поштою та громадськість через засоби масової інформації.

Банк зобов'язаний повернути оригінал генеральної ліцензії в десятиденний строк з дати її відкликання.

Банк зобов'язаний припинити зазначені в генеральній ліцензії операції з дати отримання розпорядження Національного банку про відкликання генеральної ліцензії.

Банк з дати отримання розпорядження Національного банку про відкликання генеральної ліцензії не може укладати нові договори або продовжувати дію вже укладених договорів, предметом яких є банківські та інші фінансові послуги, передбачені Законами України "Про банки і банківську діяльність" і "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями.

4.10. Порушення банком умов генеральної ліцензії та/або порушення вимог цього Положення (у тому числі здійснення валютних операцій після відкликання Національним банком генеральної ліцензії) тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

 

Директор Департаменту
контролю, методології та
ліцензування валютних операцій

Н. О. Пасенова

 

Додаток 1
до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

Клопотання банку про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій

      "___" _________ 20___ року N ________

     Національний банк України

     Банк ________, код за ЄДРПОУ _____,
                                            (найменування)
який розташований ______,
                                                                                                                   (місцезнаходження)
в особі керівника банку (уповноваженої ним особи) ___,
                                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту банку, має банківську ліцензію від ________ N _________, звертається до Національного банку України з проханням про надання генеральної ліцензії на здійснення операцій, передбачених розділом II Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 N 281, а саме:
_________.
                                                                                          (перелік видів операцій)

  Розмір регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку України та становить ______ млн. грн.

   Банк не є об'єктом застосування заходів впливу або штрафних санкцій за порушення вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, протягом трьох місяців, що передують цьому клопотанню про надання генеральної ліцензії.

      Банк
                                                                                                   (найменування)
забезпечений потрібним обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням і комунікаційними засобами, необхідними для проведення валютних операцій, на право здійснення яких подається це клопотання.

     Прошу надати генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

     Я, _,
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і додатками до нього тягнуть за собою відмову в наданні генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

    У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до ______
                                                                                                                   (прізвище,
_____.
                                                                       місцезнаходження, номер телефону)

    Додаток: документ, що зазначений у підпункті "б" пункту 3.3 розділу III Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 N 281.

Керівник банку
(уповноважена ним особа)

 
________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

Додаток 2
до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій
від N ____

     Видана ________
                                                               (повне найменування банку; код за ЄДРПОУ;
_____
                                                                                     місцезнаходження)
на право здійснення валютних операцій згідно з додатком.

  Власник цієї генеральної ліцензії зобов'язаний дотримуватися встановлених законодавством України і Національним банком України вимог щодо проведення зазначених у ній валютних операцій.

     Генеральна ліцензія не дійсна без додатка.

Голова Національного банку України
або уповноважена ним посадова особа
Національного банку України, яка за
розподілом функціональних обов'язків
здійснює загальне керівництво
Департаментом контролю, методології та
ліцензування валютних операцій

 
 
 
 
 
 
_______
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П.

 

Додаток 3
до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

Додаток до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій
від N ____

     _
                    (перелік видів операцій із числа встановлених розділом II Положення про порядок
____
              надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних
____
                операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України
____
                                                                                від 15.08.2011 N 281)

Голова Національного банку України
або уповноважена ним посадова особа
Національного банку України, яка за
розподілом функціональних обов'язків
здійснює загальне керівництво
Департаментом контролю, методології та
ліцензування валютних операцій

 
 
 
 
 
 
________
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П.

 

Додаток 4
до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

Клопотання
банку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій

     "___" _________20___ року N ________

     Національний банк України

     У зв'язку з __
                                     (зазначаються підстави для звернення за отриманням нової генеральної
_
                ліцензії, передбачені абзацом другим пункту 4.6 розділу IV Положення про порядок
_
             надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних
_
                 операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України
_
                                                                    від 15.08.2011 N 281)
банк _______, код за ЄДРПОУ __________,
                                  (найменування)
розташований ,
                                                                               (місцезнаходження банку)
в особі керівника банку (уповноваженої ним особи) ____,
                                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту банку, має банківську ліцензію від ________ N _________, звертається до Національного банку України з проханням про надання генеральної ліцензії на здійснення операцій, передбачених розділом II Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 N 281, а саме:
.
                                                                  (перелік видів операцій)

  Розмір регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку України та становить ______ млн. грн.

   Банк не є об'єктом застосування заходів впливу або штрафних санкцій за порушення вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, протягом трьох місяців, що передують цьому клопотанню.

     Банк _____
                                                                (повне найменування банку)
забезпечений потрібним обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням і комунікаційними засобами, необхідними для проведення валютних операцій, на право здійснення яких подається це клопотання.

     Прошу надати генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

    Я, _______,
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і додатками до нього тягне за собою відмову в наданні генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

    У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до
___________.
                                  (прізвище, ініціали, місцезнаходження, номер телефону)

    Додатки: документи, що зазначені в абзаці шостому пункту 4.6 розділу IV Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 N 281.

Керівник банку
(уповноважена ним особа)

 
_______
(підпис, ініціали, прізвище)

 

Додаток 5
до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

Клопотання
банку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження банку

     "___" _________ 20___ року N ________

     Національний банк України

     У зв'язку з _
                                       (зазначаються підстави для звернення за отриманням нової генеральної
_
       ліцензії, передбачені абзацом третім пункту 4.6 розділу IV Положення про порядок надання
_
                банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних
_
                операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України
_
                                                                      від 15.08.2011 N 281)
банк ________,
                                                            (повне найменування банку)
розташований ,
                                                                              (місцезнаходження банку)
в особі керівника банку (уповноваженої ним особи) ____,
                                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту банку, звертається до Національного банку України з проханням замість раніше наданої генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від _______ N ____ надати нову генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

     Я, _______,
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і додатками до нього тягне за собою відмову в наданні нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

    У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до
.
                                (прізвище, ініціали, місцезнаходження, номер телефону)

     Додатки: документи, що зазначені в абзаці сьомому пункту 4.6 розділу IV Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 N 281.

Керівник банку
(уповноважена ним особа)

 
_______
(підпис, ініціали, прізвище)

 

Додаток 6
до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

__________
        (дата)

N _______

м. Київ

Про відкликання генеральної
ліцензії Національного банку
України

      1. На підставі
                                            (підстави для відкликання генеральної ліцензії з числа зазначених у
__
                                                                           пункті 4.8 розділу IV)
Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 N 281, Національний банк України відкликає генеральну ліцензію від ____.____.20____N _____ на здійснення валютних операцій.

    2. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій у п'ятиденний строк з дати підписання цього розпорядження повідомити про відкликання генеральної ліцензії
_.
   (повне найменування банку)

     3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на директора Департаменту
контролю, методології та ліцензування валютних операцій ___.
                                                                                                                                           (ініціали, прізвище)

Голова Національного банку України
або уповноважена ним посадова особа
Національного банку України, яка за
розподілом функціональних обов'язків
здійснює загальне керівництво
Департаментом контролю, методології та
ліцензування валютних операцій

 
 
 
 
 
 
_______
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П.

 

Додаток 7
до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

 
 
 
 
Копія:


                   (власник генеральної ліцензії)

                           (місцезнаходження)

      (територіальне управління Національного
                             банку України)

      Національний банк України повідомляє таке.
      У зв'язку з _
                                             (зазначаються підстави для відкликання генеральної ліцензії)
та на підставі __
                                     (посилання на абзаци пункту 4.8 розділу IV, у яких зазначені підстави для
__
відкликання генеральної ліцензії)
Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 N 281, згідно з розпорядженням Національного банку України від ___ N ____ генеральна ліцензія від _____._____.20____ N ____ на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) відкликається.

    Оригінал генеральної ліцензії в десятиденний строк з дати її відкликання підлягає поверненню Національному банку України.

Голова Національного банку України
або уповноважена ним посадова особа
Національного банку України, яка за
розподілом функціональних обов'язків
здійснює загальне керівництво
Департаментом контролю, методології та
ліцензування валютних операцій

 
 
 
 
 
 
_______
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали