РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 1978 р. N 199

Київ

Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів для розробки родовищ загальнопоширених корисних копалин

У відповідності з статтею 22 Кодексу Української РСР про надра Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок надання гірничих відводів для розробки родовищ загальнопоширених корисних копалин /додається/.

  

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 24

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Ради Міністрів УРСР
від 13 квітня 1978 р. N 199

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання гірничих відводів для розробки родовищ загальнопоширених корисних копалин

1. Це Положення є обов'язковим для всіх підприємств, організацій і установ, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, які здійснюють проектування, будівництво, реконструкцію гірничодобувних підприємств і розробку родовищ загальнопоширених корисних копалин на території Української РСР.

2. Для розробки загальнопоширених корисних копалин повинен бути одержаний гірничий відвід в порядку, встановленому цим Положенням, і відвід земельної ділянки. Відведення земельної ділянки для вказаної мети провадиться у встановленому порядку.

3. Для видобування загальнопоширених корисних копалин надра надаються в користування на підставі акта, який засвідчує гірничий відвід.

Гірничим відводом є частина надр, що надана підприємству, організації або установі для промислової розробки корисних копалин, які містяться в ній.

4. Гірничі відводи для розробки родовищ загальнопоширених корисних копалин надаються підприємствам, організаціям і установам, до завдання яких відповідно до їх статутів, положень або рішень вищестоящих органів входить видобування корисних копалин.

5. Гірничі відводи для розробки родовищ загальнопоширених корисних копалин надаються підприємствам, організаціям та установам лише після затвердження у встановленому порядку запасів корисних копалин цих родовищ.

6. Гірничі відводи для розробки родовищ загальнопоширених корисних копалин надаються виконавчими комітетами районних /міських/ Рад народних депутатів і підлягають реєстрації в органах державного гірничого нагляду.

7. Надання гірничих відводів для розробки родовищ загальнопоширених корисних копалин, які залягають на території двох або більше районів, провадиться за вказівкою виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів одним з відповідних райвиконкомів /міськвиконкомів/.

8. Гірничий відвід, як правило, надається одному підприємству, організації або установі для розробки всього родовища загальнопоширених корисних копалин. В окремих випадках в межах одного родовища гірничі відводи можуть бути надані кільком підприємствам, організаціям або установам /за винятком підприємств нерудних будівельних матеріалів/ при умові взаємного погодження проектів будівництва гірничодобувних підприємств, розробки родовища з найбільш раціональним використанням балансових запасів корисних копалин і додержання вимог правил техніки безпеки провадження гірничих робіт.

9. При комплексному використанні родовищ загальнопоширених корисних копалин, представлених різними видами мінеральної сировини, в розробці яких заінтересовано кілька підприємств, організацій або установ, гірничий відвід надається підприємству, організації або установі, за заявкою яких виконувались роботи по розвідці основної сировини і яким родовище передане геологорозвідувальною організацією для промислового освоєння.

Рішення про спільне комплексне використання родовищ корисних копалин приймається райвиконкомом /міськвиконкомом/ за клопотанням заінтересованих підприємств, організацій або установ при згоді підприємства, організації або установи, яким надано гірничий відвід.

Підприємство, організація або установа, які провадять видобування одного з видів мінеральної сировини родовища, в питаннях використання надр відповідальні і підзвітні перед підприємством, організацією, установою, яким надано гірничий відвід.

10. Розміри гірничого відводу повинні відповідати виробничій потужності і строку дії гірничодобувного підприємства. Гірничий відвід визначається з урахуванням необхідних зон ведення гірничих робіт і можливих при цьому деформацій земної поверхні.

11. Передача наданого підприємству, організації, установі гірничого відводу повністю або частково в тимчасове чи постійне користування підприємствам, організаціям, установам інших міністерств і відомств, а також приріз до гірничих відводів діючих гірничих підприємств додаткових ділянок родовищ корисних копалин провадяться в порядку, передбаченому цим Положенням для одержання нового гірничого відводу.

12. Підприємство, організація, установа, які порушують клопотання про надання гірничого відводу,подають заявку у виконавчий комітет районної /міської/ Ради народних депутатів за місцем знаходження родовища загальнопоширених корисних копалин,що намічається для розробки. В заявці вказується повне найменування і адреса підприємства, організації або установи, суть просьби, назва родовища /його частини/ і корисної копалини, яка підлягає розробці, місце знаходження гірничого відводу, його розміри і геологічні запаси корисної копалини, виробнича потужність наміченого до будівництва гірничодобувного підприємства, намічений спосіб розробки родовища.

До заявки додаються:

а) копія скоригованого на дату подання заявки топографічного плану в масштабі не дрібніше 1:5000 з зображенням на ньому контурів родовища і гірничого відводу, про який порушено клопотання,рельєфу місцевості" природних, житлових і господарських об'єктів, інших елементів місцевості в межах гірничого відводу і на прилеглих територіях, які підлягають впливу гірничих робіт, а також геологічних розрізів, які характеризують умови залягання корисних копалин;

б) виписка з статуту, положення або рішення вищестоящих органів, яка підтверджує право ведення гірничих робіт підприємством, організацією, установою, що клопочуть про гірничий відвід;

в) копія акта про прийняття родовища для промислового освоєння від геологорозвідувальної організації;

г) пояснювальна записка, в якій вказується призначення і характеристика гірничодобувного підприємства, наміченого до будівництва, коротка геологічна характеристика і ступінь розвіданості родовища, відомості про забудову території гірничого відводу, про суміжні гірничі відводи, спосіб розробки, застосування підривних робіт, пропозиції по комплексному використанню всіх корисних копалин родовища, заходи по охороні навколишнього природного середовища, а також будівель і споруд від шкідливого впливу робіт, зв'язаних з користуванням надрами;

д) виписка з протоколу засідання Комісії по запасах корисних копалин про затвердження запасів корисних копалин, яка підтверджує обсяг і категорію запасів, завірена територіальною геологічною організацією;

є) довідки та інші документи про погодження з підприємствами, організаціями, установами, заінтересованими у вирішенні питання про надання гірничого відводу.

Заявка і додані до неї документи подаються в трьох примірниках. Всі документи повинні бути підписані керівниками і скріплені печатками відповідних підприємств, організацій, установ.

13. Райвиконкоми /міськвиконкоми/ розглядають заявки про надання гірничих відводів і не пізніше 20 днів після одержання заявки виносять рішення і повідомляють його заявнику та іншим заінтересованим організаціям.

14. Райвиконкоми /міськвиконкоми/ при наданні гірничих відводів для розробки родовищ загальнопоширених корисних копалин перевіряють:

правильність поділу родовищ корисних копалин на окремі гірничі відводи з метою попередження залишення не включеними до гірничих відводів ділянок родовищ, непридатних для самостійної розробки;

забезпечення вимог безпеки провадження гірничих і підривник робіт при розробці родовищ корисних копалин у межах гірничого відводу, відвернення небезпеки для розташованих поряд підприємств, організацій, установ і населених пунктів;

забезпечення правильного, раціонального використання родовищ загальнопоширених корисних копалин і площ залягання цих родовищ.

15. Надання гірничого відводу оформляється шляхом складання гірничовідвідного акта /додаток N 1/.

До акта додаються;

виписка з протоколу засідання райвиконкому /міськвиконкому/;

копія топографічного плану гірничого відводу з написом виконкому на ньому /додаток N 2/.

Всі ці документи складаються в трьох примірниках.

16. Один примірник всіх документів по оформленому гірничому відводу передається підприємству, організації або установі, яка одержала гірничий відвід, другий зберігається в архіві райвиконкому /міськвиконкому/, третій передається в органи державного гірничого нагляду за місцем реєстрації гірничого відводу.

Органи державного гірничого нагляду в строк не пізніше 10 днів після одержання акта, який засвідчує гірничий відвід, видають довідку /додаток N 3/ про реєстрацію гірничого відводу.

17. Облік гірничих відводів для розробки родовищ загальнопоширених корисних копалин, наданих райвиконкомами /міськвиконкомами/, ведеться в книзі /додаток N 4/.

  

Додаток N 1

ГІРНИЧОВІДВІДНИЙ АКТ

19__ р. _______
                                                                                          /найменування райвиконкому /міськвиконкому/,
__
                                                                                                           області/
за заявкою ____
                                                                                    /повне найменування організації/
надано гірничий відвід для відкритої /підземної/ розробки
__
                                                            /назва загальнопоширеної корисної копалини і її родовища/
розташованого на території __
                                                                                               /найменування сільради,району, населеного пункту/,
в межах, позначених на доданій копії топографічного плану кутовими пунктами ________, площею ________ гектарів.

Цей акт складений в трьох примірниках і внесений в книгу обліку гірничих відводів
__
                                                                    /найменування райвиконкому /міськвиконкому/
за N __________.
__
                                                                                      /найменування організації/
при розробці родовища зобов'язується додержувати таких вимог:

1. Вести розробку родовища у відповідності з проектом, річними планами гірничих робіт і з додержанням правил та інструкцій по техніці безпеки провадження гірничих робіт і технічній експлуатації.

2. Технічне керівництво гірничими роботами доручати особі, яка має закінчену гірничотехнічну освіту або право відповідального провадження гірничих робіт.

3. Забезпечувати маркшейдерське обслуговування гірничих розробок і провадження обліку видобутку і втрат корисної копалини.

4. Здійснювати роботи і заходи по запобіганню шкідливому впливу гірничих робіт на навколишнє середовище і рекультивацію земель, пошкоджених гірничими роботами.

5. У 10-денний строк після оформлення, акта про ліквідацію гірничодобувного підприємства повернути гірничовідвідний акт райвиконкому /міськвиконкому/, який його видав, і повідомити про це органи державного гірничого нагляду.

Голова ___ райвиконкому /міськвиконкому/

 

М. П.

___________
/підпис/

________
                     Керівник організації

___________
/підпис/

М. П.

 

  

Додаток N 2

Напис на копії топографічного плану

Зображений на цьому плані гірничий відвід
__
                                                          /місце розташування, назва родовища і корисної копалини/
площею ___________ гектарів, в межах, позначених кутовими пунктами
__________, наданий для розробки відкритим /підземним/
способом _____
                                                                               /повне найменування організації/

Цей план є додатком до гірничовідвідного акта N _______,
що виданий ___________ 19__ р.

Голова ___ райвиконкому /міськвиконкому/

 

___________
/підпис/

Секретар _ райвиконкому /міськвиконкому/

 

___________
/підпис/

М. П.

 

Зареєстровано в
___________ 19__ р.

Начальник /головний інженер/

 

___________
/підпис/

М. П.

 

  

Додаток N 3

Кутовий штамп органу
 державного гірничого
            нагляду

ДОВІДКА
про реєстрацію гірничого відводу для розробки родовища загальнопоширених корисних копалин

Видана _______
                                                            /найменування організації, що розробляє корисну копалину/
в тому, що одержаний нею від ___________
__
                                                              /найменування райвиконкому /міськвиконкому/, області/
гірничий відвід N _______ від ___________ 19__ р. на
розробку _____,
                                                                                /назва родовища і корисної копалини/
розташований _
                                                                              /місце розташування гірничого відводу/
зареєстрований в __________
                                                               /найменування органу державного гірничого нагляду/

Дата реєстрації ___________ 19__ р.
реєстраційний N ______.

Керівник


                                   /прізвище, найменування органу державного гірничого нагляду/

 

 


/підпис/

М. П.

 

 

  

Додаток N 4

____

райвиконком /міськвиконком/

____

/найменування органу державного
гірничого нагляду/

КНИГА ОБЛІКУ /реєстр/
гірничих відводів, наданих під розробку родовищ загальнопоширених корисних копалин

Порядковий номер гірничого відводу

Дата видачі гірничовідвідного акта або довідки про його реєстрацію

Назва родовища корисних копалин

Площа гірничого відводу /га/

Запаси корисних копалин /тис. куб. м, тис. т/

Повне найменування організації, яка одержала гірничий відвід, а також адреса і підпорядкованість організації /міністерство, відомство/

Документи. видані організації при оформленні гірничого відведу

Відмітка про ліквідацію або консервацію підприємства, про зміну розмірів наданого відводу, про його вилучення з зазначенням причин

1

2

3

4

5

6

7

8

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали