Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 травня 2015 року N 328

Про затвердження Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб" (Закон N 218-VIII), з метою вдосконалення порядку подання відомостей про структуру власності банку Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку (далі - Положення), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року N 306 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (Положення N 306), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за N 1203/19941;

2) абзац третій пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 25 липня 2013 року N 296 "Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів та Положення про порядок подання відомостей про структуру власності" (Постанова N 296), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2013 року за N 1413/23945;

3) абзац третій пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 14 січня 2015 року N 10 "Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів та Положення про порядок подання відомостей про структуру власності" (Постанова N 10).

3. Банкам протягом двох тижнів із дня набрання чинності цією постановою подати до Національного банку України відомості про свою структуру власності в паперовому та в електронному вигляді згідно з додатками 1 - 3 до Положення, а також визначене Положенням схематичне зображення структури власності банку станом на дату набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб" (Закон N 218-VIII) і на дату подання цих відомостей до Національного банку України.

Відомості про структуру власності в електронному вигляді (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання та реєстраційних номерів облікових карток платників податків) до розроблення програмного забезпечення для подання відомостей про структуру власності подавати у форматі PDF-файлів на електронну адресу 41BANR@U0H2 Департаменту реєстраційних питань та ліцензування.

4. Власникам істотної участі в банку та ключовим учасникам у структурі власності банку протягом одного тижня з дня набрання чинності цією постановою подати банку відомості про себе, необхідні для формування інформації за формою, що наведена в додатках 2 та 3 до Положення.

5. У Положенні термін "публічна компанія" вживається в такому значенні:

"публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі. Фондова біржа визнається кваліфікованою, якщо:

вона створена згідно із законодавством держави - члена Європейського Союзу або

сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключені (допущені) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому компанія визнається публічною для цілей цього Положення".

6. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

7. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В. В.) доопрацювати програмне забезпечення щодо подання відомостей про структуру власності в електронному вигляді з урахуванням вимог Положення та довести його до відома банків.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

9. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

О. В. Писарук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
21 травня 2015 року N 328

Положення
про порядок подання відомостей про структуру власності банку

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено згідно із Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України" та визначає вимоги та порядок подання банками відомостей про структуру власності банку Національному банку України (далі - Національний банк).

2. Банк та/або юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність (далі - банк), подають Національному банку відомості про свою структуру власності в порядку, визначеному цим Положенням і нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює порядок реєстрації та ліцензування банків.

3. Остаточні ключові учасники - це ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників.

Остаточними ключовими учасниками також є держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія.

4. Структура власності банку має відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним цим Положенням.

Структура власності банку є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:

1) відомості про структуру власності банку дають змогу визначити:

усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у банку або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність банку;

усіх ключових учасників банку та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами банку;

характер взаємозв'язків між особами, зазначеними вище;

2) документи про структуру власності банку відповідають вимогам цього Положення;

3) відомості про структуру власності банку подано до Національного банку та розміщено на веб-сайті банку в мережі Інтернет (в окремому розділі з назвою "Структура власності банку") та на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку за формою, визначеною Національним банком.

Структура власності банку є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним у цьому пункті, а також за наявності обставин, визначених у пунктах 5 і 6 цього розділу.

5. Структура власності банку є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі в банку через наявність у структурі власності банку трастових конструкцій. Трастовою конструкцією (трастом) є заснований на правочині (трастовому договорі, трастовій декларації тощо) режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам). Під юридичним правом власності розуміється право юридичного володіння, користування та розпорядження майном на користь та в інтересах вигодоодержувачів (бенефіціарів), а під бенефіціарним правом власності розуміється право отримання будь-якої вигоди від майна.

6. За наявності в Національного банку підстав уважати, що заявлена структура власності банку не відповідає дійсності, зокрема, що будь-яка особа, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку, є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи (кінцевого бенефіціарного власника) та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок кінцевого бенефіціарного власника, Національний банк має право запитати в такої особи додаткові документи, у тому числі документи для оцінки фінансового/майнового стану такої особи та для з'ясування прозорості структури власності банку, а також установити строк для надання таких документів.

Право Національного банку запитати додаткові документи в особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку, не поширюється на:

1) осіб, сукупна участь яких у банку не перевищує одного відсотка;

2) осіб, які отримали погодження Національного банку на набуття або збільшення істотної участі в банку.

У разі неподання достатніх доказів того, що заявлена структура власності банку відповідає дійсності, у тому числі в разі встановлення Національним банком незадовільного фінансового/майнового стану принаймні двох осіб, які входять до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку та сукупно володіють не менше ніж п'ятьма відсотками сукупної участі в банку, Національний банк має право визнати таку структуру власності банку непрозорою.

7. У разі невідповідності структури власності банку вимогам щодо її прозорості, визначеним цим Положенням, Національний банк пропонує банку привести структуру власності банку у відповідність до цих вимог.

Якщо структуру власності банку не приведено у відповідність до вимог щодо її прозорості в строк, установлений Національним банком, Національний банк визнає структуру власності банку непрозорою, про що повідомляє банк у листі.

8. Розмір участі в банку розраховується відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок набуття/збільшення істотної участі в банку.

9. Національний банк має право вимагати від банку, власників істотної участі та всіх ключових учасників у структурі власності банку подання інформації та документів для підтвердження відомостей про структуру власності банку.

10. Усі власники істотної участі та ключові учасники в структурі власності банку зобов'язані надавати банку інформацію, необхідну для виконання банком вимог, передбачених цим Положенням.

II. Порядок подання відомостей про структуру власності банку

11. Банк подає Національному банку такі документи про структуру власності банку (далі разом - Документи про структуру власності):

1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності банку, складене за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення (далі - Повідомлення);

2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 2 до цього Положення (далі - Відомості про остаточних ключових учасників);

3) відомості про власників істотної участі в банку, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 3 до цього Положення (далі - Відомості про власників істотної участі);

4) схематичне зображення структури власності банку (далі - Схема).

Інформація, зазначена у Схемі, має повністю відповідати інформації, уключеній до Відомостей про остаточних ключових учасників та Відомостей про власників істотної участі.

Зразки заповнення Відомостей про остаточних ключових учасників, Відомостей про власників істотної участі та складання Схеми наведені в додатках 4 - 9 до цього Положення.

12. Сторона договору купівлі-продажу або іншого правочину, унаслідок виконання якого відбудуться зміни в складі власників істотної участі в банку або 10 найбільших остаточних ключових учасників банку, зобов'язана протягом 10 робочих днів із дати настання події, що призводить до таких змін (перехід права власності на акції банку або частку в статутному капіталі особи, яка має пряму або опосередковану участь у банку, тощо), подати до Національного банку та банку оригінал або нотаріально засвідчену копію такого правочину.

13. Банк подає Національному банку Документи про структуру власності щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року, а також протягом 10 робочих днів із дати змін у складі відомостей про структуру власності, якщо такі зміни стосуються:

1) складу власників істотної участі в банку або розміру їх участі в банку або

2) складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку або розміру їх участі в банку, -

за умови, що зміни розміру участі в банку перевищують один відсоток статутного капіталу банку.

У Повідомленні, яке подається в складі Документів про структуру власності у зв'язку зі змінами в складі відомостей про структуру власності, обов'язково наводиться короткий опис змін із посиланням на реквізити правочинів, на підставі яких відбулися зміни.

14. Повідомлення подається в паперовому вигляді.

Відомості про остаточних ключових учасників, Відомості про власників істотної участі та Схема подаються в паперовому та електронному вигляді.

Відомості про остаточних ключових учасників і Відомості про власників істотної участі в паперовому вигляді та в електронному вигляді повинні бути ідентичними (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, які не зазначаються в електронному вигляді).

15. Документи про структуру власності в електронному вигляді подаються у вигляді файлів. Формат, вимоги щодо назви, структуру, засоби передавання та захисту файлів визначає Національний банк.

16. Документи про структуру власності на паперових носіях підписуються уповноваженою особою банку.

17. У разі подання неповного пакета документів або їх невідповідності вимогам цього Положення або якщо подані документи містять недостовірну інформацію, Національний банк пропонує банку виправити виявлені недоліки протягом строку, визначеного Національним банком.

III. Розміщення інформації про структуру власності банку на веб-сайті банку в мережі Інтернет та на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку

18. Банк має забезпечити розміщення Відомостей про остаточних ключових учасників, Відомостей про власників істотної участі та Схеми на веб-сайті банку в мережі Інтернет (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання та реєстраційних номерів облікових карток платників податків) з урахуванням вимог пункту 11 розділу II цього Положення.

Інформація, яку банк розміщує на веб-сайті банку в мережі Інтернет, повинна підтримуватись банком в актуальному стані та бути доступною на безоплатній основі всім заінтересованим особам.

19. Національний банк розміщує на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку Відомості про остаточних ключових учасників, Відомості про власників істотної участі та Схему з урахуванням пункту 11 розділу II цього Положення (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та за обов'язкової наявності такої примітки: "Ця інформація опублікована на підставі наданої банком інформації").

Національний банк має право відмовити банку в розміщенні інформації про структуру власності банку на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку в разі:

1) неподання окремих Документів про структуру власності;

2) невідповідності Документів про структуру власності зразкам та параметрам їх заповнення та складання, визначеним цим Положенням;

3) надання неповної або надлишкової інформації, або інформації, що суперечить інформації, яка є в Національного банку.

 

Директор
Департаменту методології

Н. В. Іваненко

 

Додаток 1
до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
(пункт 11 розділу II)

Повідомлення про подання відомостей про структуру власності банку

_ (далі - Банк)
                                             (повне найменування банку, реєстраційний номер банку)
подає Національному банку України та просить розмістити на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України такі документи про структуру власності Банку:

1. Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності Банку.

2. Відомості про власників істотної участі в Банку.

3. Схематичне зображення структури власності Банку.

Подані документи відображають структуру власності Банку станом на 20__ року
                                                                                                                                                                 (зазначити дату)

Документи подаються _____
                                                     (зазначити підставу подання: щорічне подання або подання

у зв'язку зі змінами відомостей. У разі подання документів у зв'язку зі змінами

відомостей про структуру власності Банку в повідомленні зазначаються зміни, що

відбулися)

______
(посада уповноваженої особи)

__________
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 2
до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
(пункт 11 розділу II)

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на ___________ 20__ року

___________
(повне найменування та місцезнаходження банку)

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в банку

Інформація про особу

Участь особи в банку, %

Опис взаємозв'язку особи з банком

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці):

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок

1

2

3

 

 

 

____
(посада уповноваженої банком особи)

_________
(підпис)

___________
(прізвище та ініціали)

_________
(дата)

__________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________
(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення таблиці

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності банку. Особи повинні бути зазначені в таблиці згідно з порядком зменшення розміру сукупної участі в банку (колонка 8).

2. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "ФО" - для фізичної особи;

6) "ЮО" - для юридичної особи.

4. У колонці 4 зазначається "Так" - якщо особа є власником істотної участі в банку, "Ні" - якщо особа не є власником істотної участі.

5. У колонці 5 зазначається:

1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для паперового вигляду);

громадянство, країна та населений пункт проживання (для електронного вигляду);

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

6. У колонці 6 зазначається відсоток прямої участі особи в банку.

7. У колонці 7 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в банку, який розраховується відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок набуття/збільшення істотної участі в банку.

8. У колонці 8 зазначається сума значень колонок 6 і 7.

9. У колонці 9 зазначаються взаємозв'язки особи з банком:

1) якщо особа має тільки пряму участь у банку, зазначається, що особа є акціонером (учасником) банку;

2) якщо особа має опосередковану участь у банку, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у банку, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в банку.

10. У примітці наводиться розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці.

 

Додаток 3
до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
(пункт 11 розділу II)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на ___________ 20__ року

________
(повне найменування та місцезнаходження банку)

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з банком

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

____
(посада уповноваженої банком особи)

_________
(підпис)

___________
(прізвище та ініціали)

___________
(дата)

__________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________
(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення таблиці

1. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "ФО" - для фізичної особи;

6) "ЮО" - для юридичної особи.

3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) "П" - пряма істотна участь;

2) "О" - опосередкована істотна участь;

3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;

4) "О(Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням.

4. У колонці 5 зазначається:

1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для паперового вигляду);

громадянство, країна та населений пункт проживання (для електронного вигляду);

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

5. У колонці 6 зазначаються взаємозв'язки особи з банком та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в банку, а також дата та номер рішення Національного банку України про надання згоди на набуття істотної участі в банку, а також:

1) якщо особа має пряму участь у банку, зазначається, що особа є акціонером (учасником) банку, та наводиться її частка в статутному капіталі банку;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у банку, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у банку, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в банку із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в банку, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність банку / юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

Що стосується всіх документів, які зазначені в колонці 6, наводяться дата їх видачі та строк дії.

У колонці зазначається сукупний відсоток участі особи в банку та наводиться опис непрямої участі.

 

Додаток 4
до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
(пункт 11 розділу II)

Схематичне зображення структури власності ПАТ "Банк" станом на ___________ 20__ року
(зразок)

  

 

Додаток 5
до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
(пункт 11 розділу II)

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку в ПАТ "Банк" станом на ___________ 20__ року
(зразок заповнення таблиці додатка 2 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку відповідно до схематичного зображення структури власності ПАТ "Банк", наведеного в додатку 4 до цього Положення)

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в банку

Інформація про особу

Участь особи в банку, %

Опис взаємозв'язку особи з банком

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Фізична особа 2

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

33

33

Через Юридичну особу 3 (55 %), ТОВ "Юридична особа 2", якому належить 33 % акцій банку. Контролер Юридичної особи 3 та ТОВ "Юридична особа 2"

2

Фізична особа 9

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

17

17

Через ПрАТ "Юридична особа 6" (51 %). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 9 в ПрАТ "Юридична особа 6". Є власником істотної участі як контролер ПрАТ "Юридична особа 6", якому належить 17 % акцій банку

3

Фізична особа 3

ФО

Так

Російська Федерація, інша інформація про особу

-

14,1075

14,1075

Через Юридичну особу 3 (45 %) та ТОВ "Юридична особа 2"

4

Публічна компанія 1 (Company 1)

ПК

Так

Велика Британія, інша інформація про особу

12,2

-

12,2

Акціонер банку

5

Фізична особа 1

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

11,65

11,65

Через ТОВ "Юридична особа 1" (100 %), якому належить 10 % акцій банку.
Через ТОВ "Юридична особа 2" (5 %), якому належить 33 % акцій банку

6

Фізична особа 18

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

10,3

10,3

Представник за довіреністю Фізичної особи 16 та Фізичної особи 15

7

Фізична особа 8

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

9,33

9,33

Через ПрАТ "Юридична особа 6" (49 %). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 8 в ПрАТ "Юридична особа 6".
Через ТОВ "Юридична особа 5" (50 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 5", якому належить 10 % акцій банку

8

Фізична особа 4

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

5,2

-

5,2

Акціонер банку

9

Фізична особа 16 (Individual 16)

ФО

Ні

США, інша інформація про особу

5,2

-

5,2

Акціонер банку, має спільні економічні інтереси з Фізичною особою 15 через Фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю

10

Фізична особа 15 (Individual 15)

ФО

Ні

Республіка Кіпр, інша інформація про особу

5,1

-

5,1

Акціонер банку, має спільні економічні інтереси з Фізичною особою 16 через Фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю

11

Фізична особа 12

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

3,72

3,72

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (35 %), якому належить 10 % акцій банку.
Через ТОВ "Юридична особа 5" (11 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій банку

12

Фізична особа 11

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

2,5

2,5

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (25 %), якому належить 10 % акцій банку

13

Фізична особа 13

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

2,28

2,28

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (19 %), якому належить 10 % акцій банку.
Через ТОВ "Юридична особа 5" (19 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій банку

14

Фізична особа 6

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

1,54

-

1,54

Акціонер банку. Фізична особа 5 є дружиною Фізичної особи 6

15

Фізична особа 14 (Individual 14)

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

0,5

0,5

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (1 %), якому належить 10 % акцій банку.
Через ТОВ "Юридична особа 5" (20 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій банку

16

Фізична особа 5 (Individual 5)

ФО

Ні

Федеративна Республіка Німеччина, інша інформація про особу

0,46

-

0,46

Акціонер банку. Фізична особа 6 є чоловіком Фізичної особи 5

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці):

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок, %

1

2

3

1

Фізична особа 2

33

2

Фізична особа 9

17

3

Фізична особа 3

45 · 0,95 · 0,33 = 14,1075

4

Фізична особа 1

10 + 5 · 0,33 = 11,65

5

Фізична особа 18

5,1 + 5,2 = 10,6

6

Фізична особа 8

49 · 0,17 + 50 · 0,2 · 0,1 = 9,33

7

Фізична особа 12

35 · 0,1 + 11 · 0,2 · 0,1 = 3,72

8

Фізична особа 11

25 · 0,1 = 2,5

9

Фізична особа 13

1,9 + 19 · 0,2 · 0,1 = 2,28

10

Фізична особа 14

0,1 + 20 · 0,2 · 0,1 = 0,5

____
(посада уповноваженої банком особи)

_________
(підпис)

___________
(прізвище та ініціали)

_
(дата)

__________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________
(телефон виконавця)

 

Додаток 6
до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
(пункт 11 розділу II)

Відомості про власників істотної участі в банку в ПАТ "Банк" станом на ___________ 20__ року
(зразок заповнення таблиці додатка 3 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку відповідно до схематичного зображення структури власності ПАТ "Банк", наведеного в додатку 4 до цього Положення)

N

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з банком

1

2

3

4

5

6

1

ТОВ "Юридична особа 2"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер банку, якому належить 33 % акцій банку

2

ПрАТ "Юридична особа 6"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер банку, якому належить 17 % акцій банку

3

Публічна компанія 1 (Public company 1)

ЮО

П

Велика Британія, інша інформація про особу

Акціонер банку, якому належить 12,2 % акцій банку

4

ТОВ "Юридична особа 1"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер банку, якому належить 10 % акцій банку

5

ПрАТ "Юридична особа 4"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер банку, якому належить 10 % акцій банку

6

Юридична особа 3 (Company 3)

ЮО

О

Велика Британія, інша інформація про особу

Учасник ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій банку

7

Фізична особа 1

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Учасник (контролер) ТОВ "Юридична особа 1" (частка 100 %), якому належить 10 % акцій банку.
Учасник ТОВ "Юридична особа 2" (частка 5 %), якому належить 33 % акцій банку

8

Фізична особа 2

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Учасник (контролер) ТОВ "Юридична особа 3" (частка 55 %), яке є учасником ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій банку

9

Фізична особа 9

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер (контролер) ПрАТ "Юридична особа 6", якому належить 17 % акцій банку

10

Фізична особа 3

ФО

О

Російська Федерація, інша інформація про особу

Учасник ТОВ "Юридична особа 3" (частка 45 %), яке є учасником ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій банку

11

Фізична особа 18

ФО

О (ПГ)

Україна, інша інформація про особу

Має право голосу на загальних зборах акціонерів банку за дорученням акціонерів банку: фізичної особи 15, якій належить 5,1 % акцій банку (довіреність від 01 січня 2015 року, термін дії - до 01 січня 2016 року); фізичної особи 16, якій належить 5,2 % акцій банку (довіреність від 01 січня 2015 року, термін дії - до 01 січня 2016 року)

____
(посада уповноваженої банком особи)

_________
(підпис)

___________
(прізвище та ініціали)

_
(дата)

__________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________
(телефон виконавця)

 

Додаток 7
до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
(пункт 11 розділу II)

Схематичне зображення структури власності ПАТ "Банк" станом на ___________ 20__ року
(зразок)

  

 

Додаток 8
до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
(пункт 11 розділу II)

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку в ПАТ "Банк" станом на ___________ 20__ року
(зразок заповнення таблиці додатка 2 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку відповідно до схематичного зображення структури власності ПАТ "Банк", наведеного в додатку 7 до цього Положення)

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в банку

Інформація про особу

Участь особи в банку, %

Опис взаємозв'язку особи з банком

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Федеральний Уряд Німеччини

Д

Так

Інша інформація про особу

-

31,9

31,9

Через Юридичну особу 4 (80 %), якій належить 31,9 % акцій банку. Контролер Юридичної особи 4

2

Міжнародна фінансова установа

МФУ

Так

Інша інформація про особу

12

6,39

18,39

Акціонер банку.
Через Юридичну особу 4 (49 %), якій належить 31,9 % акцій банку

3

Фізична особа 5

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

10,78

10,78

Через Юридичну особу 3 (49 %), якій належить 22 % акцій банку

4

Фізична особа 7

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

7,7

7,7

Через Юридичну особу 3 (35 %), якій належить 22 % акцій банку

5

Фізична особа 10

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

7,5

-

7,5

Акціонер банку

6

Фізична особа 2

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

6,29

6,29

Через Юридичну особу 2 (37 %), якій належить 17 % акцій банку

7

Фізична особа 3

ФО

Так

Ізраїль, інша інформація про особу

-

5,78

5,78

Через Юридичну особу 2 (34 %), якій належить 17 % акцій банку

8

Фізична особа 1

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

5,5

-

5,5

Акціонер банку

9

Фізична особа 4

ФО

Так

США, інша інформація про особу

-

4,93

4,93

Через Юридичну особу 2 (29 %), якій належить 17 % акцій банку

10

Фізична особа 6

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

3,52

3,52

Через Юридичну особу 3 (16 %), якій належить 22 % акцій банку

11

Фізична особа 9

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

2,3

-

2,3

Акціонер банку

Примітки. Розрахунок участі (опосередкованої) особи в банку у відсотках (колонка 7 таблиці):

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок, %

1

2

3

1

Федеральний Уряд Німеччини

31,9

2

Фізична особа 5

49 · 0,22 = 10,78

3

Міжнародна фінансова установа

20 · 0,319 = 6,39

4

Фізична особа 7

35 · 0,22 = 7,7

5

Фізична особа 2

37 · 0,17 = 6,29

6

Фізична особа 3

34 · 0,17 = 5,78

7

Фізична особа 4

29 · 0,17 = 4,93

8

Фізична особа 6

16 · 0,22 = 3,52

____
(посада уповноваженої банком особи)

_________
(підпис)

___________
(прізвище та ініціали)

_
(дата)

__________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________
(телефон виконавця)

 

Додаток 9
до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності
(пункт 11 розділу II)

Відомості про власників істотної участі в банку в ПАТ "Банк" станом на ___________ 20__ року
(зразок заповнення таблиці додатка 3 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку відповідно до схематичного зображення структури власності ПАТ "Банк", наведеного в додатку 7 до цього Положення)

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з банком

1

2

3

4

5

6

1

Юридична особа 4 (Company 4)

ЮО

О

Німеччина, інша інформація про особу

Акціонер банку, якому належить 31,9 % акцій банку

2

Міжнародна фінансова установа

МФ

П, О

Інша інформація про особу

Акціонер банку, якому належить 25,52 % акцій банку

3

Юридична особа 3 (Company 3)

ЮО

П

Кіпр, інша інформація про особу

Акціонер банку, якому належить 22 % акцій банку

4

Юридична особа 2 (Company 2)

ЮО

П

Нідерланди, інша інформація про особу

Акціонер банку, якому належить 17 % акцій банку

5

Федеральний Уряд Німеччини

Д

О

Інша інформація про особу

Акціонер (котролер) Юридичної особи 4 (частка 80 %), якій належить 31,9 % акцій банку

6

Фізична особа 1

ФО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер банку. Спільно з асоційованою особою - Фізичною особою 10 є власником істотної участі в банку в розмірі 13 % (Фізична особа 1 є дружиною Фізичної особи 10)

7

Фізична особа 10

ФО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер банку. Спільно з асоційованою особою - Фізичною особою 1 є власником істотної участі в розмірі 13 % у банку (Фізична особа 10 є чоловіком Фізичної особи 1)

8

Фізична особа 5

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 49 %), якій належить 22 % акцій банку

9

Фізична особа 4

ФО

О

США, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 29 %), якій належить 17 % акцій банку. Є власником істотної участі в банку в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 3. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями банку, які належать Юридичній особі 2

10

Фізична особа 2

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 37 %), якій належить 17 % акцій банку. Є власником істотної участі в банку в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 3 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями банку, які належать Юридичній особі 2

11

Фізична особа 3

ФО

О

Ізраїль, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 34 %), якій належить 17 % акцій банку. Є власником істотної участі в банку в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями банку, які належать Юридичній особі 2

12

Фізична особа 7

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 35 %), якій належить 22 % акцій банку. Спільно з Фізичною особою 6 є власником істотної участі в банку в складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 у Юридичній особі 3 є одна й та сама особа - Фізична особа 8

13

Фізична особа 6

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 16 %), якій належить 22 % акцій банку. Спільно з Фізичною особою 7 є власником істотної участі в банку в складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 в Юридичній особі 3 є одна й та сама особа - Фізична особа 8

14

Фізична особа 9

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер банку. Власник істотної участі в банку незалежно від формального володіння, оскільки представник Фізичної особи 9 - Фізична особа 11 - обраний членом Наглядової ради банку.
(Примітка: Ця ознака наявності значного впливу на діяльність банку зазначається на схемі лише у випадку відсутності формальних ознак визнання особи власником істотної участі)

____
(посада уповноваженої банком особи)

_________
(підпис)

___________
(прізвище та ініціали)

_
(дата)

__________
(прізвище та ініціали виконавця)

___________
(телефон виконавця)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали