ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.10.2011

м. Київ

N 674

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2012 р. за N 41/20354

Про затвердження Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та підпункту 25 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157, а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.06.2004 N 1100 "Про затвердження Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.07.2004 за N 898/9497 (із змінами).

3. Департаменту пруденційного нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Голови Комісії

А. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

Протокол засідання Комісії
від 27 жовтня 2011 р. N 678

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
27.10.2011 N 674

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 січня 2012 р. за N 41/20354

Положення
про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186 (зі змінами), і визначає порядок, строки та вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що подається адміністратором недержавного пенсійного фонду (далі - Адміністратор) Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) та радам недержавних пенсійних фондів (далі - рада пенсійного фонду).

1.2. Адміністратором складається та подається така звітність з недержавного пенсійного забезпечення:

звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду (окремо по кожному недержавному пенсійному фонду, з радою якого Адміністратором укладено договір про адміністрування недержавного пенсійного фонду);

звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

1.3. Статутом недержавного пенсійного фонду та умовами договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду, укладеного радою пенсійного фонду з Адміністратором, може бути встановлено подання раді такого фонду додаткової звітності, не передбаченої цим Положенням.

1.4. Форми звітності, передбачені цим Положенням, заповнюються Адміністратором на підставі даних бухгалтерського обліку та даних системи персоніфікованого обліку, інформації, отриманої від осіб, що здійснюють управління активами.

1.5. Державний контроль за дотриманням Адміністратором вимог щодо порядку складання, формування та подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення здійснюється Держфінпослуг.

1.6. У разі виявлення порушень вимог цього Положення щодо подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення Держфінпослуг має право застосовувати заходи впливу згідно із законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.

II. Порядок та строки подання Адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення до Держфінпослуг

2.1. Звітним періодом для складання річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається до Держфінпослуг, є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу за I квартал, I півріччя та 9 місяців наростаючим підсумком з початку звітного періоду станом на кінець останнього дня кварталу.

2.2. Адміністратор подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення до Держфінпослуг у такі строки:

проміжну - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

річну - до 9 лютого року, наступного за звітним.

За результатами проведеної оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства про недержавне пенсійне забезпечення Держфінпослуг може встановлювати іншу періодичність подання Адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення, але не частіше одного разу на тиждень.

2.3. Адміністратор подає звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду, починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було укладено договори про адміністрування недержавного пенсійного фонду, про управління активами недержавного пенсійного фонду та про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем.

2.4. Звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів подається Адміністратором, починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було прийнято рішення Держфінпослуг про внесення інформації про Адміністратора до Державного реєстру фінансових установ.

Звітність про здійснення діяльності з адміністрування корпоративного недержавного пенсійного фонду, створеного юридичною особою - одноосібним засновником, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого недержавного пенсійного фонду, подається такою юридичною особою, починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було прийнято рішення Держфінпослуг про видачу ліцензії на провадження діяльності з адміністрування такого недержавного пенсійного фонду.

2.5. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення Адміністратор складає та подає до Держфінпослуг в електронній та паперовій формах, які заповнюються державною мовою.

2.6. Електронна форма звітності з недержавного пенсійного забезпечення складається та подається Адміністратором (крім одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, інформацію про якого не внесено до Державного реєстру фінансових установ) через веб-інтерфейс на офіційному сайті Держфінпослуг у режимі он-лайн.

Інформація в електронній формі складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування звітних даних у встановленому форматі, шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених цим Положенням.

Усі реквізити типу "дата" в електронній формі заповнюються у форматі "дд.мм.рррр", де:

"дд" - двозначне число, що означає календарний день у місяці;

"мм" - двозначне число, що означає місяць року;

"рррр" - чотири цифри числа року.

Усі реквізити типу "грошовий" та "відсотки" в електронній формі заповнюються з розділовим знаком "кома".

Електронна форма звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду, інформацію про якого не внесено до Державного реєстру фінансових установ, складається та подається ним до Держфінпослуг на змінних носіях інформації шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених цим Положенням, з використанням програмних засобів MS Excel (розширення файла повинно бути *.xls).

2.7. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення в паперовій формі формується у вигляді друкованих таблиць, які за складом інформації відповідають електронній формі цієї звітності. При відображенні інформації не повинно бути підчисток і виправлень.

2.8. Звітність у паперовому вигляді, складена відповідно до визначених цим Положенням форм, повинна бути прошита, пронумерована, затверджена підписами керівника та бухгалтера Адміністратора, скріплена його печаткою та має подаватися у швидкозшивачах. Фінансова звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду підтверджується підписами керівника та бухгалтера Адміністратора, засвідчується його печаткою та затверджується головою ради фонду (або уповноваженою особою з числа членів ради фонду за дорученням голови ради фонду) і скріплюється печаткою недержавного пенсійного фонду.

2.9. Відповідність інформації паперової форми звітності електронній формі підтверджується підписом керівника Адміністратора, засвідчується його печаткою на титульному аркуші звіту із зазначенням кількості аркушів паперової форми звітності, а також у належних полях кожної форми звітності відповідно до цього Положення.

2.10. Паперова форма звітності з недержавного пенсійного забезпечення направляється поштою з повідомленням про вручення або подається представником Адміністратора, який має відповідні повноваження.

2.11. Датою подання паперової форми звітності вважається дата її реєстрації структурним підрозділом Держфінпослуг, на який покладено обов'язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції, а в разі надходження звітності поштою - дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника.

При поданні звітності через уповноважену особу Адміністратора титульний аркуш звітності подається у двох примірниках. При цьому структурним підрозділом Держфінпослуг, на який покладено обов'язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції, повертається один примірник титульного аркуша звітності з відміткою про дату надходження звітності. При невиконанні умов цього пункту та пункту 2.2 цього розділу звітність вважається поданою несвоєчасно.

2.12. Датою подання електронної форми звітності вважається дата відправлення пакета звітності через веб-сторінку Державного реєстру фінансових установ, яка розміщена на офіційному сайті Держфінпослуг. При невиконанні умов цього пункту та пункту 2.2 цього розділу звітність вважається поданою несвоєчасно.

Факт відправлення електронної форми звітності підтверджується зміною статусу "Редагується" на статус "Відправлено" на веб-сторінці Державного реєстру фінансових установ, яка розміщена на офіційному сайті Держфінпослуг, при цьому дата та час відправки такої звітності фіксуються в автоматичному режимі.

2.13. У разі якщо останній день строку подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за ним робочий день.

2.14. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення вважається не поданою Адміністратором до Держфінпослуг у разі, якщо:

електронна форма звітності з недержавного пенсійного забезпечення не відповідає паперовій;

звітність подана не в повному обсязі (відсутні обов'язкові форми та додатки, зазначені в розділі III цього Положення, звітність не заповнена або заповнена вибірково).

2.15. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення вважається такою, що містить недостовірну інформацію, у разі, якщо:

звітність містить суперечливу інформацію щодо передбачених нею показників;

показники фінансової звітності, визначеної Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", суперечать показникам звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається Адміністратором до Держфінпослуг.

III. Склад та вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається Адміністратором до Держфінпослуг

3.1. До складу звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду входять:

а) титульний аркуш звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду (додаток 1);

б) фінансова звітність, визначена Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

в) звітність згідно з формами:

НПФ-1 "Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд" (додаток 2);

НПФ-2 "Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 3);

НПФ-3 "Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 4);

НПФ-4 "Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду" (додаток 5);

НПФ-5 "Звітні дані про реалізацію пенсійної схеми" (додаток 6);

НПФ-6 "Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів" (додаток 7) (складається тільки тими Адміністраторами, які здійснюють обслуговування корпоративного або професійного недержавного пенсійного фонду на підставі договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду, укладеного з радою такого фонду. Кожен рядок звітних даних включає дані з розбивкою за всіма засновниками та роботодавцями-платниками);

НПФ-7 "Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією" (додаток 8);

НПФ-8 "Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 9);

НПФ-9 "Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 10);

НПФ-10 "Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків" (додаток 11).

Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду, складена відповідно до додатка 2 до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376 (із змінами), подається Адміністратором із зазначенням показників розрахунку за кожним місяцем звітного періоду.

3.2. Звітність про здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів складається з:

а) титульного аркуша звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (додаток 12);

б) фінансової звітності, визначеної Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

в) форми НПФ-11 "Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду" (додаток 13) (до моменту отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування та/або укладення договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду заповнюються тільки дані, які є актуальними на дату складання Адміністратором звітності).

3.3. У разі самостійного виявлення Адміністратором помилок, що містяться в раніше поданій проміжній або річній звітності з недержавного пенсійного забезпечення, він має право подати виправлену звітність у формі коригувального звіту не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

3.4. Коригувальний звіт з недержавного пенсійного забезпечення складається з:

титульного аркуша згідно з додатками 1, 12 до цього Положення;

виправлених форм звітності з недержавного пенсійного забезпечення;

пояснювальної записки з описом допущених помилок.

Електронна та паперова форми коригувального звіту подаються з урахуванням вимог, визначених у розділі II цього Положення.

IV. Порядок підтвердження річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення

4.1. Достовірність і повнота річної фінансової звітності та звітності з недержавного пенсійного забезпечення підтверджуються аудитором, якого внесено до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Держфінпослуг.

4.2. Копії аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та звітності з недержавного пенсійного забезпечення, визначеної цим Положенням, мають бути подані Адміністратором до Держфінпослуг не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.

V. Порядок подання звітності Адміністратором радам пенсійного фонду

5.1. Звітність радам недержавних пенсійних фондів, з якими укладено договір про адміністрування недержавних пенсійних фондів, подається Адміністратором в обсягах та в строки, встановлені цим Положенням, якщо інше не передбачено статутом відповідного недержавного пенсійного фонду та/або умовами договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду.

5.2. Адміністратор подає звітність радам недержавних пенсійних фондів у паперовій формі. Звітність також може подаватися в електронній формі, якщо це передбачено статутом недержавного пенсійного фонду та/або договором про адміністрування недержавного пенсійного фонду.

VI. Оприлюднення звітності з недержавного пенсійного забезпечення

6.1. Адміністратор оприлюднює інформацію про діяльність недержавного пенсійного фонду в порядку та згідно з вимогами до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, встановленими Держфінпослуг.

6.2. Інформація про фінансовий стан недержавного пенсійного фонду, яка підлягає оприлюдненню, затверджується радою недержавного пенсійного фонду в порядку, встановленому статутом цього недержавного пенсійного фонду.

 

Член комісії - в. о. директора
департаменту пруденційного нагляду

О. Калінін

 

Додаток 1
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Титульний аркуш
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

Звітний період: (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

Повне найменування недержавного
пенсійного фонду

Код за ЄДРПОУ

Відповідність, повноту та достовірність інформації паперової форми звітності електронній формі підтверджую

Повне найменування Адміністратора

 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора

 

Підпис

 

Дата

_____ 20__ року


 

М. П.

 

Контактна особа з питань наданої звітності

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Посада

 

Підрозділ

 

Телефон із зазначенням міжміського телефонного коду

 


Перелік
документів паперової форми (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

1.

2.

3.

 

Додаток 2
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Форма НПФ-1

Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

1. Повне найменування

 

2. Код за ЄДРПОУ

 

3. Місцезнаходження

 

4. Міжміський
телефонний код

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна пошта
(за наявності)

 

Веб-сторінка

 

5. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи

 

6. Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ

 

7. Вид діяльності за КВЕД

 

8. Банківські реквізити

Найменування банку

 

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

 

Поточний рахунок

 

МФО

 

9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації

Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію
(за наявності)

Ким видано свідоцтво про державну реєстрацію
(за наявності)

Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи

Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи

 

 

 

 

 

10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду, суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення

10.1. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду

N
з/п

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер* фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду

Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація

 

 

 

 


* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

10.2. Інформація про юридичних осіб, у яких пов'язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь

N
з/п

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер* пов'язаної особи

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність**

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка у статутному (складеному) капіталі, %

 

 

 

 

 

 

 

 


* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

** П - інший недержавний пенсійний фонд, т - торговець цінними паперами, з - зберігач, к - компанія з управління активами, а - аудитор, адм - адміністратор, і - інше господарське товариство.

10.3. Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду

N
з/п

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер* пов'язаної особи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи

Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %

 

 

 

 

 

 

 


* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

11. Інформація про юридичних осіб, з якими рада недержавного пенсійного фонду уклала договори

Символ надавача послуг*

Код за ЄДРПОУ

Повне найменування юридичної особи

Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності

Дата укладання та номер договору з радою недержавного пенсійного фонду

Місцезнаходження, телефон

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

 

 

 

 

 

 

 


* Адм - адміністратор, з - зберігач, к - особа, яка здійснює управління активами, а - аудитор.

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата набуття повноважень

Кваліфікаційне свідоцтво
(ким видано, номер, дата видачі, термін дії)

Місце проживання або перебування

Серія, номер паспорта, коли та ким виданий

Дата та місце народження

 

 

 

 

 

 

 

___________
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

_
(підпис)
М. П.

У формі НПФ-1 зазначаються загальні відомості про недержавний пенсійний фонд станом на останній день звітного періоду.

У таблиці 10.1 "Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду" зазначається інформація про кожного із засновників недержавного пенсійного фонду - юридичних або фізичних осіб, залежно від виду фонду.

У таблиці 10.2 "Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь" зазначається інформація про юридичних осіб, за якими кожен із засновників недержавного пенсійного фонду, членів ради недержавного пенсійного фонду та членів сім'ї кожного члена ради недержавного пенсійного фонду здійснюють контроль.

У таблиці 10.3 "Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду" зазначається інформація про юридичних та фізичних осіб, які здійснюють контроль за засновниками недержавного пенсійного фонду (юридичними особами).

У таблиці 11 "Інформація про юридичних осіб, з якими рада недержавного пенсійного фонду уклала договори" зазначається інформація про договори, укладені радою недержавного пенсійного фонду, в тому числі у звітному періоді. Інформація щодо реквізитів ліцензій, дати укладення та номерів договорів, укладених радою, зазначається станом на останній день звітного періоду.

У таблиці 12 "Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду" зазначається інформація про голову та всіх членів ради недержавного пенсійного фонду станом на останній день звітного періоду (вписуваний рядок).

 

Додаток 3
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Форма НПФ-2

Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

станом на 20__ року

__________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(грн)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

Частина перша

Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:

010

 

 

кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк

011

 

 

ощадні (депозитні) сертифікати банків

012

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

020

 

 

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк

021

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

030

 

 

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк

031

 

 

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

040

 

 

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк

041

 

 

Акції українських емітентів

050

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав

060

 

 

Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них

070

 

 

акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

071

 

 

облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства

072

 

 

Іпотечні цінні папери

080

 

 

у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк

081

 

 

Об'єкти нерухомості

090

 

 

Банківські метали

100

 

 

Дебіторська заборгованість

110

 

 

Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)

120

 

 

Загальна сума інвестицій фонду
(р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120)

130

 

 

Кошти на поточному рахунку

140

 

 

Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)

150

 

 

Частина друга

Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162)

160

 

 

Неперсоніфіковані внески

161

 

 

Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів

162

 

 

Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі

170

 

 

Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)

171

 

 

Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))

172

 

 

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат недержавного пенсійного фонду
(р. 1810 + р. 1811 + р. 1812 + р. 1813 + р. 1814 + р. 1815 + р. 1816 + р. 1817 + р. 1818 + р. 1819 + р. 1820), у тому числі

180

 

 

заборгованість з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду

1810

 

 

заборгованість з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду

1811

 

 

заборгованість з оплати послуг зберігача

1812

 

 

заборгованість з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду

1813

 

 

заборгованість з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами

1814

 

 

заборгованість з оплати нотаріальних послуг

1815

 

 

заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість

1816

 

 

заборгованість з оплати послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством

1817

 

 

заборгованість з оплати послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна

1818

 

 

заборгованість з оплати за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду

1819

 

 

заборгованість з оплати інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення

1820

 

 

Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)

190

 

 

Загальна сума зобов'язань фонду

200

 

 

Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)

210

 

 

_____
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)


(підпис)

_____
(прізвище, ініціали бухгалтера Адміністратора)


(підпис)
М. П.

Інформація, наведена у формі НПФ-2, зазначається у колонці 3 - станом на кінець попереднього звітного фінансового року, у колонці 4 - станом на останній день звітного періоду.

Пояснення до частини першої

Активи, інвестовані в цінні папери, відображаються за ринковою вартістю на останній день звітного періоду з урахуванням вимог, викладених у Положенні про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 339, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376 (із змінами).

У рядку 010 наводяться дані про суму коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, без урахування відсотків, нарахованих, але не сплачених, які відображаються у рядку 110 "Дебіторська заборгованість".

У рядку 090 об'єкти нерухомості оцінюються відповідно до Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440, та Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 N 1442 (із змінами). При цьому протягом звітного фінансового року забороняється змінювати метод оцінки, який уже був використаний для оцінки того самого об'єкта.

У рядку 100 банківські метали оцінюються відповідно до Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 749/8070 (із змінами), за офіційним (обліковим) курсом гривні, встановленим Національним банком України, до цього металу на день здійснення операції.

У рядку 140 зазначаються дані про залишки коштів на поточному рахунку недержавного пенсійного фонду, не включаючи відсотки, що підлягають нарахуванню за звітний період. У випадку, коли пенсійні внески, що надійшли на рахунок фонду, не були інвестовані протягом звітного періоду, в окремому пояснювальному листі, який подається разом із звітністю про діяльність недержавного пенсійного фонду, вказуються дата надходження таких коштів та дата закінчення кінцевого терміну, протягом якого ці кошти повинні були інвестовані.

Пояснення до частини другої

У рядку 161 вказується сума внесків, сплачених до недержавного пенсійного фонду, що надійшла на поточний рахунок фонду, але не була розподілена за індивідуальними пенсійними рахунками учасників фонду.

У рядку 162 вказується сума коштів, що надійшли на поточний рахунок недержавного пенсійного фонду помилково та підлягають поверненню.

У рядку 171 вказуються суми простроченої та поточної заборгованості Адміністратора по перерахуванню пенсійних коштів до іншої фінансової установи.

У рядку 172 вказуються суми простроченої та поточної заборгованості Адміністратора за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)).

У рядках 1810 - 1820 вказуються суми простроченої та поточної заборгованості з витрат недержавного пенсійного фонду, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, оплата яких здійснюється за рахунок пенсійних активів.

У рядку 190 наводяться дані про заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, при цьому у вписуваному рядку вказується актив, за яким була сформована заборгованість.

 

Додаток 4
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Форма НПФ-3

Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду

станом на 20__ року

_
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(грн)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Усього за останній квартал звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду

1

Х

Х

 

Частина перша

1. Надходження пенсійних внесків

 

 

 

 

Пенсійні внески від фізичних осіб (р. 011 + р. 012), з них

010

 

 

 

від учасників, які є вкладниками

011

 

 

 

від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)

012

 

 

 

Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців

020

 

 

 

Пенсійні внески від юридичних осіб (р. 031 + р. 032 + р. 033), з них

030

 

 

 

від засновника недержавного пенсійного фонду

031

 

 

 

від роботодавця-платника

032

 

 

 

від професійного об'єднання

033

 

 

 

Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р. 041 + р. 042 + р. 043), з них

040

 

 

 

від страховика

041

 

 

 

від банку

042

 

 

 

від іншого недержавного пенсійного фонду

043

 

 

 

Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)

050

 

 

 

2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду

 

 

 

 

Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062)

060

 

 

 

пенсійні виплати на визначений строк (р. 0611 + р. 0612 + р. 0613), з них

061

 

 

 

строком виплат від 10 до 15 років

0611

 

 

 

строком виплат від 15 до 20 років

0612

 

 

 

строком виплат понад 20 років

0613

 

 

 

одноразові пенсійні виплати (р. 0621 + р. 0622 + р. 0623 + р. 0624), з них

062

 

 

 

у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності

0621

 

 

 

у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень

0622

 

 

 

у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України

0623

 

 

 

у разі смерті учасника - його спадкоємцям

0624

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р. 071 + р. 072), з них

070

 

 

 

для укладення пенсійного контракту (р. 0711 + р. 0712), з них

071

 

 

 

у зв'язку з достроковим розірванням пенсійного контракту

0711

 

 

 

у тому числі: у зв'язку з припиненням дії пенсійного контракту, укладеного на користь окремого учасника

07111

 

 

 

з інших причин

0712

 

 

 

для укладення договору про виплату пенсії на визначений строк

072

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії (р. 081 + р. 082), з них

080

 

 

 

у зв'язку з достроковим розірванням пенсійного контракту

081

 

 

 

у тому числі: у зв'язку з припиненням дії пенсійного контракту, укладеного на користь окремого учасника

0811

 

 

 

з інших причин

082

 

 

 

Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника

090

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку (р. 101 + р. 102), з них

100

 

 

 

у зв'язку з достроковим розірванням контракту

101

 

 

 

у тому числі у зв'язку з припиненням дії пенсійного контракту, укладеного на користь окремого учасника

1011

 

 

 

з інших причин

102

 

 

 

Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі

110

 

 

 

заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)

111

 

 

 

заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))

112

 

 

 

Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками
(р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)

120

 

 

 

Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням пенсійних виплат та переведенням пенсійних коштів

130

 

 

 

Частина друга

Дохід (втрати) від управління активами недержавного пенсійного фонду:

 

 

 

 

1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами недержавного пенсійного фонду:

 

 

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):

140

 

 

 

дохід від продажу

141

 

 

 

переоцінка

142

 

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):

150

 

 

 

дохід від продажу

151

 

 

 

переоцінка

152

 

 

 

Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):

160

 

 

 

дохід від продажу

161

 

 

 

переоцінка

162

 

 

 

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):

170

 

 

 

дохід від продажу

171

 

 

 

переоцінка

172

 

 

 

Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):

180

 

 

 

дохід від продажу

181

 

 

 

переоцінка

182

 

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):

190

 

 

 

дохід від продажу

191

 

 

 

переоцінка

192

 

 

 

Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):

200

 

 

 

дохід від продажу

201

 

 

 

переоцінка

202

 

 

 

Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):

210

 

 

 

дохід від продажу

211

 

 

 

переоцінка

212

 

 

 

Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):

220

 

 

 

дохід від продажу

221

 

 

 

переоцінка

222

 

 

 

Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):

230

 

 

 

дохід від продажу

231

 

 

 

переоцінка

232

 

 

 

Банківські метали (р. 241 + р. 242):

240

 

 

 

дохід від продажу

241

 

 

 

курсова різниця

242

 

 

 

Списання кредиторської заборгованості

250

 

 

 

Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)

260

 

 

 

іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)

270

 

 

 

Усього
(р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)

280

 

 

 

2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:

 

 

 

 

Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках

290

 

 

 

з них: дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків

291

 

 

 

Дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):

300

 

 

 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

301

 

 

 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

302

 

 

 

облігацій місцевих позик

303

 

 

 

облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України

304

 

 

 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав

305

 

 

 

облігацій іноземних емітентів

306

 

 

 

іпотечних цінних паперів

307

 

 

 

Дивіденди від (р. 311 + р. 312):

310

 

 

 

акцій українських емітентів

311

 

 

 

акцій іноземних емітентів

312

 

 

 

Плата за користування об'єктами нерухомості

320

 

 

 

Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах

330

 

 

 

Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку

340

 

 

 

Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)

350

 

 

 

Усього
(р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)

360

 

 

 

3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду

370

 

 

 

4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів

 

 

 

 

Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384)

380

 

 

 

з них: послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду

381

 

 

 

агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду

382

 

 

 

рекламні послуги

383

 

 

 

витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

384

 

 

 

Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду

390

 

 

 

Оплата послуг зберігача

400

 

 

 

Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду

410

 

 

 

Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:

420

 

 

 

послуг торговців цінними паперами (посередника)

421

 

 

 

витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери

422

 

 

 

Оплата нотаріальних послуг

430

 

 

 

Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість

440

 

 

 

Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством

450

 

 

 

Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна

460

 

 

 

Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду

470

 

 

 

Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення

480

 

 

 

Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів
(р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430 + р. 440 + р. 450 + р. 460 + р. 470 + р. 480)

490

 

 

 

Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490

500

 

 

 

Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)

2

Х

Х

 

Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2 - рядок 1)

3

Х

Х

 

_____
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)


(підпис)

_____
(прізвище, ініціали бухгалтера Адміністратора)


(підпис)
М. П.

У колонці 3 "Дані на початок звітного періоду" дані для I кварталу діяльності першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу відповідають даним на кінець попереднього звітного фінансового року і дорівнюють сумі даних на початок попереднього звітного року (колонка 3) та даних за попередній звітний рік (колонка 5 звітності за попередній звітний рік).

У колонці 4 "Усього за останній квартал звітного періоду" зазначаються дані за останній квартал звітного періоду станом на останній день цього звітного кварталу.

У колонці 5 "Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду" зазначаються дані тільки за звітний період (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) станом на останній день звітного періоду без додавання даних на початок звітного періоду, зазначених у колонці 3. У рядку 1 колонки 5 "Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду" вказується інформація щодо чистої вартості пенсійних активів недержавних пенсійних фондів наростаючим підсумком станом на початок звітного періоду (на початок календарного року).

Пояснення до частини першої

У розділі 1 "Надходження пенсійних внесків" зазначаються дані про фактично отримані недержавним пенсійним фондом у звітному періоді та зараховані на індивідуальні пенсійні рахунки учасників суми пенсійних внесків, а також суми переведених коштів фізичної особи (від страховика, банку, іншого недержавного пенсійного фонду) без відрахування витрат на адміністрування.

У рядках 060 - 0624 зазначаються дані про фактично здійснені пенсійні виплати учасникам фонду, включаючи нараховані суми податку на доходи фізичних осіб та витрати на здійснення виплати, якщо вони покриваються за рахунок пенсійних коштів таких учасників. У рядках 070 - 102 зазначаються дані про кошти учасників, фактично перераховані до інших фінансових установ, включаючи витрати на переведення таких коштів, якщо вони покриваються за рахунок пенсійних коштів таких учасників.

У рядках 110 - 112 зазначається заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів. При цьому у колонці 3 зазначаються дані станом на початок звітного періоду. У колонках 4 та 5 зазначаються дані про виникнення або збільшення заборгованості відповідно за останній квартал та звітний період.

Пояснення до частини другої

Частина друга звіту форми НПФ-3 складається за принципами підготовки фінансової звітності, визначеними у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684 (із змінами). Тому доходи і витрати вказуються за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід співставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей.

Форма НПФ-3 заповнюється відповідно до розділу II Порядку обчислення та обліку прибутку (збитку) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.04.2008 N 424, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.04.2008 N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.06.2008 за N 540/15231.

Щодо заповнення рядків 141, 151, 161, 171, 181, 191, 201, 211, 221, 231, 241: при відчуженні активів недержавного пенсійного фонду прибуток (збиток) складається з різниці між доходом, отриманим від продажу (відчуження іншим способом) відповідного активу недержавного пенсійного фонду, та вартістю, за якою такий актив обліковується на дату проведення останньої оцінки такого активу.

Щодо заповнення рядків 142, 152, 162, 172, 182, 192, 202, 212, 222, 232: переоцінка активів недержавного пенсійного фонду здійснюється станом на останній день звітного періоду за методикою, визначеною Положенням про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376 (із змінами), з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Дохід (збиток) від зміни вартості фінансових інвестицій відображається у формах спеціальної звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду у тому кварталі звітного періоду, в якому було здійснено визнання такого доходу.

У рядку 242 курсова різниця банківських металів визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 N 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за N 515/4736 (із змінами).

Рядок 260: у разі вибуття активу в звітному періоді до пакета звітності Адміністратором додається пояснювальний лист з роз'ясненням причин і обставин, що спричинили вибуття активу.

У рядку 270 зазначається прибуток (збиток) від здійснення операцій з іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів).

Дохід від інвестування, отриманий у вигляді дивідендів, купонів та інших відсотків, визнається та відображається у формах спеціальної звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду у тому кварталі звітного періоду, до якого він відноситься, виходячи з бази нарахування, ставки і строку утримання відповідних фінансових інвестицій.

Рядок 320 "Плата за користування об'єктами нерухомості" визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 N 181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за N 487/4708 (із змінами).

У рядку 350 зазначається дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів).

Рядок 370 "Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду" складається з доходу, отриманого недержавним пенсійним фондом унаслідок сплати на його користь штрафних санкцій, а також інших доходів (втрат) недержавного пенсійного фонду, дозволених законодавством.

Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду визнаються та обліковуються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У рядках 380 - 480 зазначаються нараховані суми витрат недержавного пенсійного фонду, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення.

 

Додаток 5
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Форма НПФ-4

Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду

станом на 20__ року

___________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(осіб)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Усього за останній квартал звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

Загальна кількість учасників фонду, з них:

010

 

 

 

учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами

011

 

 

 

учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк

012

 

 

 

учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством

013

 

 

 

Кількість укладених пенсійних контрактів

020

 

 

 

з вкладниками - фізичними особами, з них:

021

 

 

 

з учасниками, які є вкладниками

0211

 

 

 

з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника

0212

 

 

 

з вкладниками - фізичними особами - підприємцями

022

 

 

 

з вкладниками - юридичними особами, з них:

023

 

 

 

із засновником недержавного пенсійного фонду

0231

 

 

 

роботодавцем-платником

0232

 

 

 

професійним об'єднанням

0233

 

 

 

Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:

030

 

 

 

до 500 осіб

031

 

 

 

від 500 до 1000 осіб

032

 

 

 

понад 1000 осіб

033

 

 

 

Кількість вкладників - фізичних осіб

040

 

 

 

у тому числі: віком до 20 років

041

 

 

 

від 20 до 50 років

042

 

 

 

понад 50 років

043

 

 

 

Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески

050

х

 

х

вкладниками - фізичними особами

051

х

 

х

вкладниками - фізичними особами - підприємцями

052

х

 

х

вкладниками - юридичними особами, у тому числі:

053

х

 

х

засновником недержавного пенсійного фонду

0531

х

 

х

роботодавцем-платником

0532

х

 

х

професійним об'єднанням

0533

х

 

х

Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово припинено сплату пенсійних внесків

060

 

х

 

вкладниками - фізичними особами

061

 

х

 

вкладниками - фізичними особами - підприємцями

062

 

х

 

вкладниками - юридичними особами

063

 

х

 

у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду

0631

 

х

 

роботодавцем-платником

0632

 

х

 

професійним об'єднанням

0633

 

х

 

Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду

070

 

 

 

Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті

080

 

 

 

Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках

090

 

х

 

Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів, з них:

100

 

 

 

пенсійних контрактів, за якими вкладником прийнято рішення про їх розірвання

101

 

 

 

через припинення трудових відносин між роботодавцем-платником корпоративного недержавного пенсійного фонду та учасником

102

 

 

 

через вихід зі складу засновників або припинення участі роботодавця-платника у корпоративному недержавному пенсійному фонді

103

 

 

 

Кількість учасників, які вибули внаслідок:

110

 

 

 

передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії

111

 

 

 

передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку

112

 

 

 

повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику

113

 

 

 

передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду

114

 

 

 

смерті учасника недержавного пенсійного фонду

115

 

 

 

з інших причин

116

 

 

 

Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання

120

 

 

 

Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків

130

 

 

 

Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів

140

 

 

 

Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:

150

 

 

 

строком виплат від 10 до 15 років

151

 

 

 

строком виплат від 15 до 20 років

152

 

 

 

строком виплат від 20 до 25 років

153

 

 

 

строком виплат від 25 до 30 років

154

 

 

 

строком виплат понад 30 років

155

 

 

 

Кількість учасників, які отримали пенсійну виплату
одноразово

160

 

 

 

у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності

161

 

 

 

у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень

162

 

 

 

у разі виїзду на постійне проживання за межі України

163

 

 

 

у разі смерті учасника

164

 

 

 

інше

165

 

 

 

Кількість учасників-нерезидентів

170

 

 

 

Кількість вкладників-нерезидентів, з них:

180

 

 

 

юридичних осіб

181

 

 

 

фізичних осіб

182

 

 

 

_____
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)


(підпис)
М. П.

У формі НПФ-4 зазначається інформація про кількісні показники діяльності недержавного пенсійного фонду.

У колонці 3 "Дані на початок звітного періоду" дані для першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу звітного періоду відповідають даним на кінець попереднього звітного фінансового року і дорівнюють сумі даних на початок попереднього звітного року (колонка 3) та даних за попередній звітний рік (колонка 5 звітності за попередній звітний рік).

У колонці 4 "Усього за останній квартал звітного періоду" зазначаються дані за останній квартал звітного періоду станом на останній день цього кварталу.

У колонці 5 "Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду" зазначаються дані тільки за звітний період (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) станом на останній день звітного періоду без додавання даних на початок звітного періоду, зазначених у колонці 3.

Значення рядка 010 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 011, 012, 013 та відображає кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки.

У рядку 011 зазначаються дані про кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі укладеного на їх користь пенсійного контракту (внесення змін до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників). У разі якщо на користь учасника існує більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого учасника заносяться до цього рядка тільки один раз, якщо хоча б один із укладених на його користь контрактів є діючим.

У рядку 012 зазначаються дані про кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк.

У рядку 013 зазначаються дані про кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про переведення коштів учасника недержавного пенсійного фонду, що укладається між недержавними пенсійними фондами в особі їх Адміністраторів, у випадках, визначених законодавством, або іншого внутрішнього розпорядчого документа Адміністратора. У разі якщо на користь учасника існує більше ніж один із зазначених вище документів, дані про такого учасника заносяться до цього рядка тільки один раз, якщо хоча б один із зазначених документів є діючим.

Для рядків 010, 011, 012, 013 коригування на кількість учасників, які вибули у звітному періоді, здійснюється у колонці 5.

Значення рядка 020 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 021, 022, 023 та відображає кількість укладених пенсійних контрактів, не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників. При цьому значення рядка 021 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 0211, 0212, а значення рядка 023 для колонок 3, 4, 5 розраховується за формулою: сума рядків 0231, 0232, 0233.

Для рядків 020, 021, 0211, 0212, 022, 023, 0231, 0232, 0233 коригування на кількість пенсійних контрактів, які були розірвані у звітному періоді, здійснюється у колонці 5.

У рядках 030, 031, 032, 033 у колонках 3, 4, 5 зазначаються дані про кількість вкладників - юридичних осіб, які уклали пенсійні контракти. У разі якщо вкладником - юридичною особою укладено більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого вкладника - юридичну особу заносяться до відповідного рядка тільки один раз, якщо хоча б один із укладених ним контрактів є діючим. При цьому для рядків 030, 031, 032, 033 коригування на кількість вкладників - юридичних осіб, які вибули у звітному періоді, здійснюється у колонці 5.

Для зазначення даних у рядках 030, 031, 032, 033 для відкритого, корпоративного та професійного недержавного пенсійного фонду до вкладників - юридичних осіб слід відносити:

роботодавців-платників, які сплачують пенсійні внески на користь своїх працівників за укладеними пенсійними контрактами;

засновників відкритого, корпоративного та професійного недержавного пенсійного фонду юридичних та/або фізичних осіб - підприємців, які сплачують пенсійні внески на користь своїх працівників за пенсійними контрактами, укладеними за відповідною пенсійною схемою;

фізичних осіб - підприємців, які сплачують пенсійні внески до відкритого або професійного недержавного пенсійного фонду на користь своїх працівників за пенсійними контрактами, укладеними за відповідною пенсійною схемою.

У рядку 031 зазначаються дані про кількість вкладників - юридичних осіб, які уклали пенсійні контракти на користь до 500 учасників включно. У рядку 032 зазначаються дані про кількість вкладників - юридичних осіб, які уклали пенсійні контракти на користь від 500 до 1000 учасників включно. У рядку 033 зазначаються дані про кількість вкладників - юридичних осіб, які уклали пенсійні контракти у звітному періоді на користь понад 1000 учасників.

У рядках 040, 041, 042, 043 у колонках 3, 4, 5 зазначаються дані про кількість вкладників - фізичних осіб, які уклали пенсійні контракти. У разі якщо вкладником - фізичною особою укладено більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого вкладника - фізичну особу заносяться до відповідного рядка тільки один раз, якщо хоча б один із укладених ним контрактів є діючим. При цьому для рядків 040, 041, 042, 043 коригування на кількість вкладників - фізичних осіб, які вибули у звітному періоді, здійснюється у колонці 5.

У рядку 041 зазначаються дані про кількість вкладників - фізичних осіб, вік яких до 20 років включно. У рядку 042 зазначаються дані про кількість вкладників - фізичних осіб, вік яких від 20 до 50 років включно. У рядку 043 зазначаються дані про кількість вкладників - фізичних осіб, вік яких понад 50 років.

У рядках 051, 052, 053, 0531, 0532, 0533 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких фактично сплачувались пенсійні внески протягом звітного періоду станом на останній день звітного періоду у розрізі вкладників. При цьому:

якщо на користь учасника фактично сплачено пенсійні внески різними вкладниками відповідно до укладених пенсійних контрактів, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до вкладників;

якщо на користь учасника пенсійні внески були фактично сплачені за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника, одним вкладником або декількома вкладниками одного виду, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного виду вкладника тільки один раз.

Значення рядка 050 колонки 4 може не дорівнювати сумі значень рядків 051, 052, 053. Значення рядка 053 колонки 4 може не дорівнювати сумі значень рядків 0531, 0532, 0533.

У рядку 060 у колонці 5 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів від вкладника надійшов протягом звітного періоду будь-який документ щодо припинення сплати внесків або внесення вкладником відповідних змін до пенсійного контракту станом на останній день звітного періоду. У колонці 3 вказуються дані станом на початок звітного періоду. При цьому:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за декількома укладеними на його користь пенсійними контрактами, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданого Адміністратору документа (або внесення змін до пенсійного контракту);

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійного контракту) за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь такого учасника, інформація про такого учасника заноситься до цього рядка тільки один раз.

У рядках 061, 062, 063, 0631, 0632, 0633 колонки 5 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів від вкладника надійшов протягом звітного періоду будь-який документ щодо припинення сплати внесків станом на останній день звітного періоду. У колонці 3 вказуються дані станом на початок звітного періоду. При цьому:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за декількома пенсійними контрактами, укладеними на його користь різними видами вкладників, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до виду вкладника;

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійного контракту) за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника одним вкладником або декількома вкладниками одного виду, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного вкладника тільки один раз.

Значення рядка 060 колонки 5 може не дорівнювати сумі значень рядків 061, 062, 063. Значення рядка 063 колонки 5 може не дорівнювати сумі значень рядків 0631, 0632, 0633.

У рядку 070 зазначаються дані про кількість укладених на користь учасників договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду, не включаючи внесення змін до такого договору з метою включення учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників. При цьому у колонці 3 зазначаються дані на початок періоду, у колонці 4 зазначаються дані про кількість укладених договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті в останньому кварталі звітного періоду, а у колонці 5 зазначаються дані про кількість укладених (діючих) договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті за звітний період станом на останній день звітного періоду. Коригування на кількість розірваних договорів у звітному періоді здійснюється у колонці 5.

У рядку 080 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, включаючи внесення змін до зазначеного договору, укладеного на користь декількох учасників, з метою включення або виключення учасника. При цьому у колонці 3 зазначаються дані на початок періоду, у колонці 4 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких в останньому кварталі звітного періоду укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, включаючи внесення змін до зазначеного договору, укладеного на користь декількох учасників, з метою включення учасника, а у колонці 5 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких укладено (діють) договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, включаючи внесення змін до зазначеного договору, укладеного на користь декількох учасників, з метою включення або виключення учасника, за звітний період станом на останній день звітного періоду. Коригування на кількість учасників, на користь яких розірвані зазначені договори у звітному періоді, здійснюється у колонці 5.

У рядку 090 зазначаються дані про кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує прострочена заборгованість по пенсійних внесках. При цьому в колонці 5 зазначаються дані про кількість учасників за пенсійними контрактами, за якими існує прострочена заборгованість станом на останній день звітного періоду, а в колонці 3 зазначаються дані на початок періоду. Якщо періодичність сплати пенсійних внесків більша ніж звітний період, прострочена заборгованість за такими учасниками відображається, починаючи з того звітного періоду, у якому виникла така заборгованість.

Значення рядка 100 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 101, 102, 103 і відображає дані про кількість достроково розірваних пенсійних контрактів, не включаючи внесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників, з метою виключення одного або декількох окремих учасників. При цьому у колонці 4 рядків 100, 101, 102, 103 зазначається інформація про кількість розірваних пенсійних контрактів за останній квартал звітного періоду, а у колонці 5 рядків 100, 101, 102, 103 зазначається інформація про кількість розірваних пенсійних контрактів у звітному періоді станом на останній день звітного періоду.

У рядку 101 зазначається інформація про кількість достроково розірваних пенсійних контрактів, не включаючи внесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників, з метою виключення одного або декількох окремих учасників, за якими вкладником подано Адміністратору відповідний документ про прийняття рішення щодо їх розірвання.

У рядку 102 для відкритого, корпоративного і професійного недержавного пенсійного фондів зазначається інформація про кількість достроково розірваних пенсійних контрактів, не включаючи внесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників, з метою виключення одного або декількох окремих учасників, за якими роботодавцем-платником подано Адміністратору відповідний документ про прийняття рішення щодо їх розірвання через припинення трудових відносин між роботодавцем-платником і учасником.

У рядку 103 зазначається інформація про кількість достроково розірваних пенсійних контрактів, не включаючи внесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників, з метою виключення одного або декількох окремих учасників, за якими засновником фонду будь-якого виду або роботодавцем-платником корпоративного фонду подано Адміністратору відповідний документ про прийняття рішення щодо виходу із складу засновників або припинення участі у корпоративному фонді відповідно.

Значення рядка 110 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 111, 112, 113, 114, 115, 116 і відображає дані про кількість учасників недержавного пенсійного фонду, яким був закритий індивідуальний пенсійний рахунок у зв'язку з їх вибуттям.

У рядку 111 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким був закритий індивідуальний пенсійний рахунок у зв'язку з передачею всіх пенсійних коштів до страховика відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії та розірвання всіх відносин з недержавним пенсійним фондом.

У рядку 112 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким був закритий індивідуальний пенсійний рахунок у зв'язку з передачею всіх пенсійних коштів до банку відповідно до укладеного договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку та розірвання всіх відносин з недержавним пенсійним фондом.

У рядку 113 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким був закритий індивідуальний пенсійний рахунок у зв'язку з повним виконанням зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику та закінченням всіх відносин з недержавним пенсійним фондом.

У рядку 114 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким був закритий індивідуальний пенсійний рахунок у зв'язку з передачею всіх пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду відповідно до укладеного нового пенсійного контракту або договору про виплату пенсії на визначений строк та розірвання всіх відносин з недержавним пенсійним фондом.

У рядку 115 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким був закритий індивідуальний пенсійний рахунок у зв'язку з виплатою пенсійних коштів учасника в повному обсязі спадкоємцям.

У рядку 116 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, яким був закритий індивідуальний пенсійний рахунок у зв'язку з причинами, відмінними від зазначених у рядках 111, 112, 113, 114, 115, з обов'язковим описом таких причин.

У рядку 120 зазначаються дані про кількість діючих пенсійних контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків відповідно до умов укладених контрактів. У разі укладення пенсійного контракту на користь кількох учасників інформація про такий контракт включається до даного рядка, тільки якщо не залишилося жодного учасника, на користь якого вкладник продовжує сплачувати пенсійні внески.

У рядку 130 зазначаються дані про кількість учасників, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків відповідно до умов укладених пенсійних контрактів.

У рядку 140 зазначаються дані про кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів.

Значення рядка 150 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 151 - 155.

Значення рядка 160 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 161 - 165.

У разі якщо учасник отримував пенсійну виплату з декількох причин, що вказані у рядках 161 - 164, інформація про такого учасника вноситься до рядка 165 (одноразово).

У рядку 170 зазначається кількість учасників недержавного пенсійного фонду, що є нерезидентами.

Значення рядка 180 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 181 та 182.

 

Додаток 6
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Форма НПФ-5

Звітні дані про реалізацію пенсійної схеми N ____

_
(назва пенсійної схеми)
станом на 20__ року

_________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Дані
на початок звітного
періоду

Усього за останній квартал звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

1. Кількісні показники реалізації пенсійної схеми

 

 

 

 

Кількість укладених пенсійних контрактів за пенсійною схемою:

010

 

 

 

з вкладниками - фізичними особами, з них:

011

 

 

 

з учасниками, які є вкладниками

0111

 

 

 

з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника

0112

 

 

 

з вкладниками - фізичними особами - підприємцями

012

 

 

 

з вкладниками - юридичними особами, з них:

013

 

 

 

із засновником недержавного пенсійного фонду

0131

 

 

 

роботодавцем-платником

0132

 

 

 

професійним об'єднанням

0133

 

 

 

Кількість учасників за пенсійною схемою

020

 

 

 

Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів за цією пенсійною схемою фактично сплачені внески:

030

х

 

х

вкладниками - фізичними особами

031

х

 

х

вкладниками - фізичними особами - підприємцями

032

х

 

х

вкладниками - юридичними особами, у тому числі:

033

х

 

х

засновником недержавного пенсійного фонду

0331

х

 

х

роботодавцем-платником

0332

х

 

х

професійним об'єднанням

0333

х

 

х

Кількість учасників за пенсійною схемою, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках

040

 

х

 

Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів за цією пенсійною схемою тимчасово припинено сплату пенсійних внесків:

050

 

х

 

вкладниками - фізичними особами

051

 

х

 

вкладниками - фізичними особами - підприємцями

052

 

х

 

вкладниками - юридичними особами,
у тому числі:

053

 

х

 

засновником недержавного пенсійного фонду

0531

 

х

 

роботодавцем-платником

0532

 

х

 

професійним об'єднанням

0533

 

х

 

Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів за пенсійною схемою

060

 

 

 

2. Грошові показники реалізації пенсійних схем

 

 

 

 

Сума пенсійних внесків за пенсійною схемою:

070

 

 

 

від вкладників - фізичних осіб, з них:

071

 

 

 

учасників, які є вкладниками

0711

 

 

 

третіх осіб (подружжя, діти, батьки), якими укладено пенсійний контракт на користь учасника

0712

 

 

 

від вкладників - фізичних осіб - підприємців

072

 

 

 

від вкладників - юридичних осіб, з них:

073

 

 

 

засновників недержавного пенсійного фонду

0731

 

 

 

роботодавця-платника

0732

 

 

 

професійного об'єднання

0733

 

 

 

Сума заборгованості за внесками за пенсійною схемою

080

 

 

 

____
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

_________
(підпис)
М. П.

У формі НПФ-5 зазначається інформація про кількісні та грошові показники реалізації пенсійної схеми.

Якщо недержавний пенсійний фонд використовує декілька пенсійних схем, то для кожної пенсійної схеми заповнюється окрема форма НПФ-5, у якій обов'язково зазначаються номер та повна назва пенсійної схеми.

У разі укладення декількох пенсійних контрактів за різними пенсійними схемами на користь одного учасника дані про такого учасника, контракти, пенсійні внески заносяться за формою НПФ-5 до звіту про кожну з відповідних пенсійних схем.

У колонці 3 "Дані на початок звітного періоду" дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу відповідають даним на кінець попереднього звітного фінансового року і дорівнюють сумі даних на початок попереднього звітного року (колонка 3) та даних за попередній звітний рік (колонка 5 звітності за попередній звітний рік).

У колонці 4 "Усього за останній квартал звітного періоду" зазначаються дані за останній квартал звітного періоду станом на останній день цього звітного кварталу.

У колонці 5 "Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду" зазначаються дані тільки за звітний період (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) станом на останній день звітного періоду без додавання даних на початок звітного періоду, зазначених у колонці 3.

Значення рядка 010 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 011, 012, 013 та відображає кількість укладених пенсійних контрактів за даною пенсійною схемою, не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника до пенсійного контракту, укладеного за даною пенсійною схемою на користь декількох учасників. При цьому значення рядка 011 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 0111, 0112, а значення рядка 013 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 0131, 0132, 0133.

Для рядків 010, 011, 0111, 0112, 012, 013, 0131, 0132, 0133 коригування на кількість пенсійних контрактів, які були розірвані у звітному періоді, здійснюється у колонці 5.

У рядку 020 в колонках 3, 4, 5 зазначаються дані про загальну кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі пенсійного контракту (включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення учасника до пенсійного контракту, укладеного за даною пенсійною схемою на користь декількох учасників), укладеного за даною пенсійною схемою. У разі внесення змін до пенсійного контракту з метою зміни пенсійної схеми інформація про такого учасника відображається за формою НПФ-5 у звіті про відповідну пенсійну схему, обрану учасником. Коригування на кількість учасників, які вибули у звітному періоді, здійснюється у колонці 5.

У рядку 030 в колонці 4 зазначається інформація про кількість учасників, на користь яких відповідно до укладених пенсійних контрактів за даною пенсійною схемою фактично сплачені пенсійні внески протягом звітного періоду станом на останній день звітного періоду.

При цьому:

якщо на користь учасника недержавного пенсійного фонду укладено декілька пенсійних контрактів за відповідною пенсійною схемою, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним з цих контрактів були сплачені пенсійні внески;

якщо пенсійні внески були сплачені за декількома пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою, укладеними на користь одного учасника недержавного пенсійного фонду, інформація про такого учасника заноситься до зазначених даних тільки один раз.

У рядках 031, 032, 033, 0331, 0332, 0333 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких відповідно до пенсійних контрактів, укладених за даною пенсійною схемою, фактично сплачено пенсійні внески станом на останній день звітного періоду у розрізі вкладників.

При цьому:

якщо на користь учасника фактично сплачено пенсійні внески різними вкладниками відповідно до укладених пенсійних контрактів, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до вкладників;

якщо на користь учасника пенсійні внески були фактично сплачені за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника, одним вкладником або декількома вкладниками одного виду, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного виду вкладника тільки один раз.

Значення рядка 030 колонки 4 може не дорівнювати сумі значень рядків 031, 032, 033. Значення рядка 033 колонки 4 може не дорівнювати сумі значень рядків 0331, 0332, 0333.

У рядку 040 зазначаються дані про загальну кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, укладеними за даною пенсійною схемою, за якими існує прострочена заборгованість по пенсійних внесках. При цьому в колонці 5 зазначаються дані про кількість учасників за пенсійними контрактами, за якими існує прострочена заборгованість станом на останній день звітного періоду, а у колонці 3 - станом на початок періоду.

Якщо періодичність сплати пенсійних внесків більша, ніж звітний період, прострочена заборгованість за такими учасниками відображається, починаючи з того звітного періоду, у якому виникла така заборгованість.

У рядку 050 колонки 5 зазначаються дані про кількість учасників, щодо яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами за даною пенсійною схемою від вкладника надійшов протягом звітного періоду будь-який документ (внесення змін до пенсійного контракту) щодо припинення сплати внесків або внесення вкладником відповідних змін до пенсійного контракту станом на останній день звітного періоду. У колонці 3 зазначаються дані станом на початок звітного періоду. При цьому:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за декількома укладеними на його користь пенсійними контрактами, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданого Адміністратору документа (внесення змін до пенсійних контрактів);

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (внесення змін до пенсійних контрактів) за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь такого учасника, інформація про такого учасника заноситься до цього рядка тільки один раз.

У рядках 051, 052, 053, 0531, 0532, 0533 колонки 5 зазначаються дані про кількість учасників, щодо яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами за даною пенсійною схемою від вкладника протягом звітного періоду надійшов будь-який документ щодо припинення сплати внесків станом на останній день звітного періоду. У колонці 3 зазначаються дані станом на початок звітного періоду. При цьому:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за декількома пенсійними контрактами, укладеними на його користь різними видами вкладників, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до виду вкладника;

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійного контракту) за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника одним вкладником або декількома вкладниками одного виду, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного вкладника тільки один раз.

Значення рядка 050 колонки 5 може не дорівнювати сумі значень рядків 051, 052, 053 цієї колонки. Значення рядка 053 колонки 5 може не дорівнювати сумі значень рядків 0531, 0532, 0533 цієї колонки. Значення рядків 050, 051, 052, 053, 0531, 0532, 0533 для колонки 4 не заповнюються.

У рядку 060 колонок 4, 5 зазначаються дані про загальну кількість достроково розірваних пенсійних контрактів за відповідною пенсійною схемою, не включаючи внесення змін до контракту, укладеного на користь декількох учасників, з метою виключення одного або декількох окремих учасників. При цьому у колонці 3 зазначаються дані станом на початок звітного періоду, у колонці 4 рядка 060 зазначаються дані про кількість розірваних пенсійних контрактів за останній квартал звітного періоду, а у колонці 5 рядка 060 зазначаються дані про кількість розірваних пенсійних контрактів за звітний період.

Значення рядка 070 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 071, 072, 073 та відображає загальну суму фактично сплачених та персоніфікованих внесків відповідно до пенсійних контрактів, укладених за даною схемою, без врахування суми переведених до фонду коштів учасника. При цьому значення рядка 071 для колонок 3, 4, 5 розраховується за формулою: сума рядків 0711, 0712, а значення рядка 073 для колонок 3, 4, 5 розраховується за формулою: сума рядків 0731, 0732, 0733.

У рядку 080 колонок 3, 4, 5 зазначаються дані про суму простроченої заборгованості по пенсійних внесках за пенсійними контрактами, укладеними за відповідною пенсійною схемою, включаючи пенсійні контракти, укладені на користь декількох учасників, за якими існує заборгованість за одним або декількома учасниками. При цьому в колонці 4 зазначаються дані про суму внесків за пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою, за якими виникла прострочена заборгованість в останньому кварталі звітного періоду, в колонці 5 зазначаються дані про суму простроченої заборгованості по внесках за пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою станом на останній день звітного періоду, а у колонці 3 - станом на початок періоду.

Якщо періодичність сплати пенсійних внесків більша, ніж звітний період, прострочена заборгованість за такими пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою відображається, починаючи з того звітного кварталу, у якому виникла така заборгованість.

 

Додаток 7
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Форма НПФ-6

Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів

станом на 20__ року

_________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Усього за останній квартал звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

1. Кількісні показники реалізації
пенсійної схеми за кожним
роботодавцем-платником окремо (осіб)

 

 

 

 

Кількість учасників, на користь яких вкладником сплачуються пенсійні внески

010

 

 

 

Кількість вкладників - фізичних осіб відповідно до обраної пенсійної схеми, що перебувають у трудових відносинах із засновником, роботодавцем-платником

020

 

 

 

Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово припинено сплату пенсійних внесків

030

 

 

 

Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках

040

 

 

 

Кількість учасників, які вибули:

050

 

 

 

внаслідок передачі коштів іншому пенсійному фонду

051

 

 

 

у тому числі: у разі припинення трудових відносин між роботодавцем-платником корпоративного недержавного пенсійного фонду та учасником

0511

 

 

 

у разі виходу зі складу засновників або припинення участі роботодавця-платника у корпоративному недержавному пенсійному фонді

0512

 

 

 

у разі дострокового розірвання пенсійного контракту вкладником, який є учасником

0513

 

 

 

внаслідок передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії

052

 

 

 

у тому числі: у разі припинення трудових відносин між роботодавцем-платником корпоративного недержавного пенсійного фонду та учасником

0521

 

 

 

у разі виходу зі складу засновників або припинення участі роботодавця-платника у корпоративному недержавному пенсійному фонді

0522

 

 

 

у разі дострокового розірвання пенсійного контракту вкладником, який є учасником

0523

 

 

 

внаслідок передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку

053

 

 

 

у тому числі: у разі припинення трудових відносин між роботодавцем-платником корпоративного недержавного пенсійного фонду та учасником

0531

 

 

 

у разі виходу зі складу засновників або припинення участі роботодавця-платника у корпоративному недержавному пенсійному фонді

0532

 

 

 

у разі дострокового розірвання пенсійного контракту вкладником, який є учасником

0533

 

 

 

2. Грошові показники реалізації пенсійної схеми за кожним роботодавцем-платником окремо
(грн)

 

 

 

 

Сума внесків за пенсійною схемою, з них:

060

 

 

 

від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником

061

 

 

 

від вкладників - юридичних осіб

062

 

 

 

у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду

0621

 

 

 

роботодавцем-платником

0622

 

 

 

професійним об'єднанням

0623

 

 

 

Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником недержавного пенсійного фонду

070

 

 

 

Сума заборгованості за внесками вкладника - юридичної особи

080

 

 

 

____
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

_________
(підпис)
М. П.

Форма НПФ-6 заповнюється тільки для корпоративних та професійних недержавних пенсійних фондів.

У формі НПФ-6 зазначається інформація про кількісні та грошові показники реалізації пенсійної схеми з розбивкою за кожним роботодавцем-платником корпоративного або професійного недержавного пенсійного фонду, яким укладено пенсійний контракт за відповідною пенсійною схемою.

Кожний рядок форми НПФ-6 заповнюється з розбивкою за кожним роботодавцем-платником окремо, а також зазначається загальне сумарне значення показника за всіма роботодавцями-платниками.

У разі укладення одним роботодавцем-платником декількох пенсійних контрактів за різними пенсійними схемами на користь одного або декількох учасників дані про такого роботодавця-платника, учасників, контракти, пенсійні внески заносяться за формою НПФ-6 до звіту про кожну з відповідних пенсійних схем.

У колонці 3 "Дані на початок звітного періоду" дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу звітного року відповідають даним на кінець попереднього звітного фінансового року і дорівнюють сумі даних на початок попереднього звітного року (колонка 3) та даних за попередній звітний рік (колонка 5 звітності за попередній звітний рік).

У колонці 4 "Всього за останній квартал звітного періоду" зазначаються дані за останній квартал звітного періоду станом на останній день цього звітного кварталу.

У колонці 5 "Наростаючим підсумком з початку звітного періоду" зазначаються дані тільки за звітний період (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) станом на останній день звітного періоду без додавання даних на початок звітного періоду, зазначених у колонці 3.

У рядку 010 колонки 4 зазначаються дані про загальну кількість учасників, на користь яких були фактично сплачені пенсійні внески роботодавцями-платниками на підставі пенсійних контрактів, укладених за даною пенсійною схемою станом на останній день останнього кварталу звітного періоду. При цьому:

якщо на користь учасника недержавного пенсійного фонду укладено декілька пенсійних контрактів за відповідною пенсійною схемою, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним з цих контрактів були сплачені пенсійні внески;

якщо пенсійні внески були сплачені за декількома пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою, укладеними на користь одного учасника недержавного пенсійного фонду, інформація про такого учасника заноситься до зазначених даних тільки один раз.

У рядках за кожним роботодавцем (011…01n) колонки 4 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких відповідно до пенсійних контрактів, укладених за даною пенсійною схемою, фактично сплачено пенсійні внески станом на останній день останнього кварталу звітного періоду, у розрізі вкладників. При цьому:

якщо на користь учасника фактично сплачено пенсійні внески різними вкладниками відповідно до укладених пенсійних контрактів, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до вкладників;

якщо на користь учасника пенсійні внески були фактично сплачені за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника, одним роботодавцем-платником, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного виду вкладника тільки один раз.

Значення рядка 010 колонки 4 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (011…01n) цієї самої колонки. Значення рядка 010, а також за кожним роботодавцем (011…01n) для колонок 3, 5 не заповнюються.

У рядку 020 колонки 4 зазначаються дані про кількість вкладників - фізичних осіб, які уклали пенсійні контракти за даною пенсійною схемою, що перебувають у трудових відносинах із засновником або роботодавцем-платником корпоративного або професійного недержавного пенсійного фонду та фактично сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів станом на останній день останнього кварталу звітного періоду. При цьому:

якщо на користь учасника недержавного пенсійного фонду укладено декілька пенсійних контрактів за відповідною пенсійною схемою, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним з цих контрактів були сплачені пенсійні внески;

якщо пенсійні внески були сплачені за декількома пенсійними контрактами за відповідною пенсійною схемою, укладеними на користь одного учасника недержавного пенсійного фонду, інформація про такого учасника заноситься до зазначених даних тільки один раз.

У рядках за кожним роботодавцем (021…02n) колонки 4 зазначаються дані про кількість вкладників - фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із відповідним роботодавцем та фактично сплатили пенсійні внески відповідно до пенсійних контрактів, укладених за даною пенсійною схемою, станом на останній день останнього кварталу звітного періоду. При цьому:

якщо вкладник - фізична особа перебуває у трудових відносинах із різними роботодавцями та фактично сплатив пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до роботодавця;

якщо пенсійні внески були фактично сплачені за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника, одним роботодавцем-платником, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного виду вкладника тільки один раз.

Значення рядка 020 колонки 4 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (021…02n) цієї самої колонки. Значення рядка 020, а також за кожним роботодавцем (021…02n) для колонок 3, 5 не заповнюються.

У рядку 030 колонки 5 зазначаються дані про кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами за даною пенсійною схемою від засновника або роботодавця-платника надійшов протягом звітного періоду будь-який документ щодо припинення сплати внесків або внесення відповідних змін до пенсійного контракту станом на останній день звітного періоду. При цьому:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за декількома укладеними на його користь пенсійними контрактами, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданого Адміністратору документа (або внесення змін до пенсійних контрактів);

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійних контрактів) за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь такого учасника, інформація про такого учасника заноситься до цього рядка тільки один раз.

У рядках за кожним роботодавцем (031…03n) колонки 5 зазначаються дані про кількість учасників, щодо яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів за даною пенсійною схемою від засновника або роботодавця-платника протягом звітного періоду надійшов будь-який документ щодо припинення сплати внесків станом на останній день звітного періоду. При цьому:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за декількома пенсійними контрактами, укладеними на його користь різними засновниками або роботодавцями-платниками, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до засновника або роботодавця-платника;

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (або внесення змін до пенсійних контрактів) за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника одним засновником або роботодавцем-платником, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного засновника або роботодавця-платника тільки один раз.

Значення рядка 030 колонок 3, 5 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (031…03n) цієї самої колонки. Значення рядка 030, а також за кожним роботодавцем (031…03n) для колонки 4 не заповнюються.

У рядку 040 колонки 5 зазначаються дані про кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, укладеними за даною пенсійною схемою, за якими існує прострочена заборгованість по пенсійних внесках. При цьому в колонці 5 зазначаються дані про кількість учасників за пенсійними контрактами, за якими існує прострочена заборгованість станом на останній день звітного періоду.

Якщо періодичність сплати пенсійних внесків більша, ніж звітний період, прострочена заборгованість за такими учасниками відображається, починаючи з того звітного періоду, у якому виникла така заборгованість. При цьому:

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків за декількома укладеними на його користь пенсійними контрактами, дані про такого учасника заносяться до цього рядка, якщо хоча б за одним із цих контрактів було припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданого Адміністратору документа (внесення змін до пенсійних контрактів);

якщо на користь учасника припинено сплату пенсійних внесків на підставі поданих Адміністратору документів (внесення змін до пенсійних контрактів) за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь такого учасника, інформація про такого учасника заноситься до цього рядка тільки один раз.

У рядках за кожним роботодавцем (041…04n) колонки 5 зазначаються дані про кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, укладеними за даною пенсійною схемою, за якими існує прострочена заборгованість по пенсійних внесках станом на останній день звітного періоду. При цьому:

якщо на користь учасника існує прострочена заборгованість по пенсійних внесках за декількома пенсійними контрактами, укладеними на його користь різними засновниками або роботодавцями-платниками, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до засновника або роботодавця-платника;

якщо на користь учасника існує прострочена заборгованість по пенсійних внесках за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника одним засновником або роботодавцем-платником, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного засновника або роботодавця-платника тільки один раз.

Значення рядка 040 колонок 3, 5 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (041…04n) цієї самої колонки. Значення рядка 040, а також за кожним роботодавцем (041…04n) для колонки 4 не заповнюються.

У рядку 050 для колонок 3, 4, 5 зазначаються дані про кількість учасників, які вибули внаслідок передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду, страховику або банку.

У рядках за кожним роботодавцем (051…05n) колонки 5 зазначаються дані про кількість учасників, які вибули внаслідок передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду, страховику або банку станом на останній день звітного періоду. При цьому:

якщо учасник, який вибув, мав декілька пенсійних контрактів, укладених на його користь різними засновниками або роботодавцями-платниками, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до засновника або роботодавця-платника;

якщо учасник, який вибув, мав декілька пенсійних контрактів, укладених на його користь одним засновником або роботодавцем-платником, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного засновника або роботодавця-платника тільки один раз.

Значення рядка 050 колонок 3, 5 може не дорівнювати сумі значень рядків за кожним роботодавцем (051…05n) цієї самої колонки. Значення рядка 050, а також за кожним роботодавцем (051…05n) для колонки 4 не заповнюються.

Значення рядка 051 для колонок 3, 4, 5 розраховуються за формулою: сума рядків 0511, 0512, 0513 - та відображають дані про кількість учасників, які вибули з недержавного пенсійного фонду внаслідок передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду на підставі укладеного нового пенсійного контракту, договору про виплату пенсії на визначений строк або договору, укладеного між Адміністраторами, про переведення коштів учасника у випадках, встановлених законодавством (внутрішнього наказу про переведення коштів у випадках, встановлених законодавством). При цьому в рядках 0511, 0512, 0513 зазначається кількість учасників, які вибули, з розбивкою за підставами вибуття.

Значення рядка 052 для колонок 3, 4, 5 розраховуються за формулою: сума рядків 0521, 0522, 0523 - та відображають дані про кількість учасників, які вибули з недержавного пенсійного фонду внаслідок передачі коштів страховику на підставі укладеного договору страхування довічної пенсії. При цьому в рядках 0521, 0522, 0523 зазначається кількість учасників, які вибули, з розбивкою за підставами вибуття.

Значення рядка 053 для колонок 3, 4, 5 розраховуються за формулою: сума рядків 0531, 0532, 0533 - та відображають дані про кількість учасників, які вибули з недержавного пенсійного фонду внаслідок передачі коштів банку на підставі укладеного договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку. При цьому в рядках 0531, 0532, 0533 зазначається кількість учасників, які вибули, з розбивкою за підставами вибуття.

Якщо учасник вибуває з недержавного пенсійного фонду внаслідок передачі коштів одночасно до декількох фінансових установ, інформація про такого учасника заноситься до відповідних рядків з інформацією про кожну фінансову установу, до якої були переведені кошти учасника.

Значення рядка 060 для колонок 3, 4, 5 розраховується як сума рядків 061, 062 та відображає суму фактично сплачених та персоніфікованих внесків, сплачених відповідно до пенсійних контрактів, укладених за даною схемою, без врахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасника. При цьому значення рядка 062 для колонок 3, 4, 5 розраховується за формулою: сума рядків 0621, 0622, 0623.

У кожному із рядків 061, 062, 0621, 0622, 0623 зазначається підсумкове значення та здійснюється розбивка кожного рядка за роботодавцями-платниками відповідно до виду такого роботодавця. Дані про вкладників фізичних осіб - підприємців зазначаються у рядку 0622 і включаються до підсумку рядків 060 та 062 відповідно.

У рядку 070 зазначається сума простроченої заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцями-платниками та уклали пенсійні контракти за даною пенсійною схемою.

У рядках за кожним роботодавцем (071…07n) зазначається сума простроченої заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцями-платниками та уклали пенсійні контракти за даною пенсійною схемою.

У рядку 080 зазначається сума простроченої заборгованості за внесками вкладників - юридичних осіб, які уклали пенсійні контракти за даною пенсійною схемою, включаючи вкладників - фізичних осіб - підприємців.

У рядках за кожним роботодавцем (081…08n) зазначається сума простроченої заборгованості за внесками вкладників - юридичних осіб, які уклали пенсійні контракти за даною пенсійною схемою, включаючи вкладників - фізичних осіб - підприємців.

 

Додаток 8
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Форма НПФ-7

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією

___________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

станом на 20__ року

Показники

Код рядка

Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)

Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)

Пенсійні кошти на індиві-
дуальних пенсійних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн)

Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержав-
ного пенсійного фонду в звітному періоді (грн)

Прибуток (збиток) від інвестування активів недержав-
ного пенсійного фонду, розподілений по індиві-
дуальних пенсійних рахунках за звітний період (грн)

Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді
(грн)

Пенсійні кошти на індиві-
дуальних пенсійних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн)

дані станом на початок звітного періоду

одноразові пенсійні виплати

пенсія на визначений строк

перераховано пенсійних коштів до

плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодо-
вуються за рахунок коштів такого учасника, не пов'язані із здійсненням пенсійних виплат та переведень

дані за звітний період

у випадку критичного стану здоров'я

якщо сума не досягає мінімаль-
ного розміру

у разі виїзду учасника за межі України

у разі смерті учасника

страховика

банку

іншого недержавного пенсійного фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Загальна кількість учасників

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них: жінок віком

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 25 років

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 50 років

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 - 60 років

023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понад 60 років

024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чоловіків віком

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 25 років

031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 50 років

032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 - 60 років

033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понад 60 років

034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)


(підпис)
М. П.

У формі НПФ-7 зазначаються дані про учасників недержавного пенсійного фонду, отримані із системи персоніфікованого обліку, з розбивкою за віковою категорією.

У рядках "до 25 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких до 25 років включно.

У рядках "25 - 50 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких від 25 до 50 років включно.

У рядках "50 - 60 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких від 50 до 60 років включно.

У рядках "понад 60 років" зазначаються дані про учасників (жінок або чоловіків), вік яких перевищує 60 років.

Значення рядка 010 для кожної колонки розраховується за формулою: сума рядків 020, 030. При цьому значення рядка 020 розраховується за формулою: сума рядків 021, 022, 023, 024, а значення рядка 030 розраховується за формулою: сума рядків 031, 032, 033, 034.

У колонці "Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)" зазначається інформація про загальну кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі документа, визначеного в Положенні про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 20.07.2004 N 1660, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06.08.2004 за N 990/9589 (із змінами), станом на перший день звітного періоду (наростаючим підсумком), з розбивкою за віковою категорією. При цьому дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року.

У колонці "Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)" зазначаються дані про загальну кількість учасників недержавного пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті (діючі) індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі документа, визначеного в Положенні про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 20.07.2004 N 1660, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06.08.2004 за N 990/9589 (із змінами), станом на останній день звітного періоду (наростаючим підсумком) з розбивкою за віковою категорією.

У колонці "Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн)" відображаються суми пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках учасників недержавного пенсійного фонду, станом на перший день звітного періоду (наростаючим підсумком) з розбивкою за віковою категорією. При цьому дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року.

У колонці "Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн)" зазначаються дані про розмір сплачених на користь учасників та зарахованих на індивідуальні пенсійні рахунки учасників суми пенсійних внесків та суми переведених коштів фізичної особи протягом звітного періоду з розбивкою за віковою категорією.

У колонці "Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду, розподілений по індивідуальних пенсійних рахунках за звітний період (грн)" зазначаються дані про розмір прибутку (збитку) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду, розподіленого по індивідуальних пенсійних рахунках учасників у системі персоніфікованого обліку протягом звітного періоду з розбивкою за віковою категорією.

У колонці "Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн) / дані станом на початок звітного періоду" зазначаються дані про загальну суму здійснених пенсійних виплат учасникам недержавного пенсійного фонду станом на перший день звітного періоду (наростаючим підсумком) з розбивкою за віковою категорією, включаючи суми коштів, переведених до інших фінансових установ. При цьому дані для I кварталу першого року діяльності дорівнюють нулю. Для наступних років діяльності дані на початок I кварталу дорівнюють даним на кінець попереднього звітного фінансового року. Інформація зазначається з урахуванням податку на доходи фізичних осіб залежно від виду виплати. Сума в цій колонці включає витрати на оплату послуг Адміністратора, пов'язаних з цими виплатами та які здійснюються за рахунок пенсійних коштів учасника.

У колонках "Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн) / одноразові пенсійні виплати, пенсія на визначений строк, перераховано пенсійних коштів до" зазначаються дані про всі види пенсійних виплат, які були здійснені протягом звітного періоду, станом на останній день звітного періоду з розбивкою за віковою категорією. При цьому в колонках "одноразові пенсійні виплати" та "пенсія на визначений строк" зазначаються дані про здійснені пенсійні виплати з урахуванням податку на доходи фізичних осіб залежно від виду виплати, а в колонках "перераховано пенсійних коштів до" зазначаються суми переведених до інших фінансових установ коштів учасника. Суми в цих колонках включають витрати на оплату послуг Адміністратора, пов'язаних з цими виплатами та які здійснюються за рахунок пенсійних коштів учасника.

У колонці "перераховано пенсійних коштів до / страховика" зазначаються розміри переведених коштів за договорами страхування довічного ануїтету та за договорами страхування ризику настання інвалідності та смерті учасника, в колонці "перераховано пенсійних коштів до / іншого недержавного пенсійного фонду" зазначаються дані про кошти, перераховані до іншого недержавного пенсійного фонду згідно з укладеним договором про виплату пенсії на визначений строк, а також дані про кошти, перераховані до іншого недержавного пенсійного фонду у випадку розірвання пенсійного контракту, в тому числі і внесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників, а в колонці "перераховано пенсійних коштів до / банку" зазначаються дані про кошти, перераховані до банківської установи за договорами про відкриття пенсійних депозитних рахунків. Суми в цих колонках включають витрати на оплату послуг Адміністратора, пов'язаних з цими виплатами та які здійснюються за рахунок пенсійних коштів учасника.

У колонці "Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн) / дані за звітний період" зазначаються дані про сукупний розмір здійснених пенсійних виплат та коштів фізичної особи, переведених до інших фінансових установ за звітний період, станом на останній день звітного періоду та плати за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такого учасника, не пов'язані із здійсненням виплат та переведень, з розбивкою за віковою категорією, без врахування даних на початок звітного періоду.

Значення колонки 19 розраховується як різниця між сумою колонок 5, 6, 7 та колонки 18 для кожного рядка.

 

Додаток 9
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Форма НПФ-8

Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на 20__ року
__
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій у цінні папери

N з/п

Вид цінних паперів

Частка в статутному капіталі емітента* (%)

Найменування емітента

Код за ЄДРПОУ емітента

Рейтингова оцінка емітента

Серія цінного папера**

Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір

Рейтингова оцінка цінного папера емітента

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Сукупний інвестиційний дохід за звітний період***

Вартість цінних паперів (грн)

Кількість (шт.)

Дата погашення**

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)

Код ISIN

номінальна

собівартість придбання

оціночна

1

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (з розбивкою за емітентами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Облігації іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Іпотечні цінні папери (з розбивкою за емітентами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ощадні (депозитні) сертифікати (з розбивкою за банками)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Для акцій.

** Для облігацій та інших боргових цінних паперів, щодо яких передбачено їх погашення.

*** Дохід від інвестування, отриманий у вигляді дивідендів, купонів та інших відсотків, визнається та відображається у формах спеціальної звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду у тому кварталі звітного періоду, до якого він відноситься, виходячи з бази нарахування, ставки і строку утримання відповідних фінансових інвестицій.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/п

Найменування об'єкта нерухомого майна

Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна

Вартість придбання (грн)

Оцінна (балансова) вартість (грн)

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)

Усього

 

 

 

 

 

3. Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

N з/п

Сума вкладу на звітну дату (грн)

 

МФО банку

Код за ЄДРПОУ банку

Найменування банку

Кредитний рейтинг банку

Найменування кредитного агентства, яким присвоєний рейтинг банку

Депозитна ставка (%)

Строк розміщення

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)

у гривнях

в іноземній валюті

у гривнях

в іноземній валюті

у гривнях

в іноземній валюті

Усього депозитних вкладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього грошових коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Перелік інвестицій у банківські метали

N з/п

Код за ЄДРПОУ

Найменування банку

Назва банківського металу

Загальна вартість придбання

Дата придбання

Оцінна (балансова) вартість на звітну дату (грн)

Вага (унцій)

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)

Кредитний рейтинг банку

Найменування кредитного агентства, яким присвоєний рейтинг банку

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дебіторська заборгованість

N з/п

Джерело формування

Балансова вартість (грн)

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)

Усього

 

 

 

6. Перелік інших інвестицій

N з/п

Об'єкт інвестування

Балансова вартість (грн)

Частка в загальній балансовій вартості активів  (%)

Усього

 

 

 

______
(прізвище, ініціали керівника компанії з управління активами)

____
(підпис)
М. П.

У формі НПФ-8 зазначається інформація станом на останній день звітного періоду про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду відповідно до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376 (із змінами).

Надання компанією з управління активами Адміністратору інформації для заповнення форми НПФ-8 передбачається договорами про управління активами та адміністрування недержавного пенсійного фонду, а також обліковою політикою недержавного пенсійного фонду.

У таблиці 3 "Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку" в розділі "Сума вкладу на звітну дату (грн)" зазначаються окремо дані про розмір коштів, розміщених на депозитах у банках станом на останній день звітного періоду. Дані про розмір коштів на поточних рахунках відображаються з приміткою "поточний рахунок".

Розмір нарахованих відсотків відповідно до умов договору банківського вкладу, щодо яких існує дебіторська заборгованість, наводиться у таблиці 5 "Дебіторська заборгованість" у розрізі депозитних рахунків.

У розділі 6 "Перелік інших інвестицій" зазначаються дані про інші об'єкти інвестування активів недержавного пенсійного фонду, які не увійшли до попередніх розділів.

 

Додаток 10
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Форма НПФ-9

Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду

Найменування організатора торгівлі _____

Код за ЄДРПОУ

Дата, номер та серія ліцензії організатора торгівлі

Дата укладання договору

Номер укладеного договору, який присвоєний організатором торгівлі

Найменування емітента цінного папера

Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера

Вид, тип та категорія цінного папера

Серія цінного папера*

Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір

Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу

Сума за укладеним договором за цінними паперами

Кількість цінних паперів, за якими укладено договір

Ціна одного цінного папера, за яким укладено договір

Виконаний / не виконаний договір

Код ISIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Частина перша: придбання

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Частина друга: продаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Для боргових цінних паперів.

___
(прізвище, ініціали керівника
компанії з управління активами)

____
(підпис)
М. П.

_______
(прізвище, ініціали відповідальної особи організатора
торгівлі, на якому були укладені договори)

____
(підпис)
М. П.

Форма НПФ-9 заповнюється особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду, відповідно до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376 (із змінами), та складається нею за результатами укладених договорів за цінними паперами українських емітентів незалежно від способу укладення договорів з учасником торгів.

Дані про договори зазначаються у формі НПФ-9 окремо за договорами придбання (частина перша) та продажу (частина друга) цінних паперів.

У колонці 8 вказується балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу.

У колонці 12 ставиться відмітка про виконання договорів станом на кінець звітного періоду.

Дані колонок 8 та 12 не потребують підтвердження організатора торгівлі.

 

Додаток 11
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

НПФ-10

Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків

___
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Дата

31.12.20_

31.01.20_

28.02.20_

31.03.20_

30.04.20_

31.05.20_

30.06.20_

31.07.20_

31.08.20_

30.09.20_

31.10.20_

30.11.20_

31.12.20_

Чиста вартість одиниці пенсійних внесків, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних внесків, %

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість одиниць пенсійних внесків, од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

____
(підпис)
М. П.

У рядку "Чиста вартість одиниці пенсійних внесків, грн" вказується чиста вартість одиниці пенсійних внесків, розрахована станом на останній день відповідного місяця.

У рядку "Зміна чистої вартості одиниці пенсійних внесків, %", вказується зміна чистої вартості одиниці пенсійних внесків у відсотках до попереднього місяця. Алгоритм розрахунку показника: 1) від чистої вартості одиниці пенсійних внесків на кінець останнього дня місяця віднімається чиста вартість одиниці пенсійних внесків на кінець останнього дня попереднього місяця; 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних внесків на кінець останнього дня попереднього місяця; 3) частка від ділення множиться на 100 %.

У рядку "Кількість одиниць пенсійних внесків, од." зазначається загальна кількість одиниць пенсійних внесків, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках усіх учасників недержавного пенсійного фонду.

У рядку "Сума коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників, грн" вказується загальна сума пенсійних коштів учасників, що обліковується на індивідуальних пенсійних рахунках учасників недержавного пенсійного фонду.

 

Додаток 12
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Титульний аркуш
звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

Відповідність, повноту та достовірність інформації паперової форми звітності електронній формі підтверджую

Повне найменування Адміністратора

 

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

 

Підпис

 

Дата

_____ 20__ року


М. П.

 

Контактна особа з питань наданої звітності

Прізвище, ініціали

 

Посада

 

Підрозділ

 

Телефон із зазначенням міжміського телефонного коду

 


Звітний період:

квартал

рік

Звітність зареєстровано за номером

 

Дата реєстрації звітності

Примітки

 

Перелік
документів паперової форми (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

1.

2.

3.

 

Додаток 13
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

НПФ-11

Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду

1. Повне найменування

 

2. Організаційно-правова форма

 

3. Код за ЄДРПОУ

 

4. Місцезнаходження

 

5. Міжміський телефонний код

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна пошта
(за наявності)

 

Веб-сторінка

 

6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи

 

7. Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ

 

8. Вид діяльності за КВЕД

 

9. Банківські реквізити

Найменування банку

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Поточний рахунок

 

МФО

 

10. Дата видачі ліцензії на здійснення адміністрування недержавних пенсійних фондів

 

Серія та номер, строк дії ліцензії

 

11. Дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами (у разі наявності)

 

Серія та номер, строк дії ліцензії

 

12. Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги

Кількість штатних працівників Адміністратора

 

Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора

 

Кількість працівників структурного підрозділу*

 

Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора

 

Кількість відокремлених підрозділів, що провадять адміністрування

відділень

 

представництв

 

філій

Кількість працівників у підрозділах, що провадять адміністрування

 

Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора

 

Кількість осіб, що надають агентські послуги Адміністратору

 


* У разі здійснення самостійного адміністрування корпоративного недержавного пенсійного фонду одноосібним засновником цього фонду.

13. Участь в об'єднанні фінансових установ (найменування об'єднання), в тому числі саморегулівних організаціях

Найменування об'єднання та їх код за ЄДРПОУ

Дата вступу

Дата виходу

Дата та номер повідомлення Держфінпослуг про вступ/вихід

 

 

 

 

14. Інформація про керівництво Адміністратора

Прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади керівника Адміністратора

Прізвище, ім'я, по батькові заступника керівника Адміністратора

Прізвище, ім'я, по батькові бухгалтера Адміністратора

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені Адміністратора без довіреності, у тому числі підписувати договори

 

 

 

 
 
 

15. Інформація про засновників Адміністратора

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер*

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи

Частка в статутному капіталі Адміністратора

грн

%

 

 

 

 


* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

16. Інформація про статутний капітал Адміністратора

Зареєстрований розмір статутного капіталу (грн)

Частка статутного капіталу, що належить державі, %

Частка статутного капіталу, що належить нерезиденту, %

 

 

 

17. Інформація про власний капітал Адміністратора

Розмір власного капіталу (грн)

Номер та дата повідомлення Держфінпослуг у разі зменшення розміру власного капіталу

Номер та дата подання звіту про усунення порушення

Номер рішення Держфінпослуг про продовження строку усунення даного порушення

 

 

 

 

18. Інформація про випуск (випуски) цінних паперів*

N з/п

Дата та номер свідоцтва про реєстрацію випуску (випусків) цінних паперів

Вид, тип та форма випуску цінних паперів

Номінальна вартість (грн)

Емісійний дохід (грн)

Кількість (шт.)

 

 

 

 

 

 


* Для професійного Адміністратора.

19. Інформація про недержавні пенсійні фонди, адміністрування яких здійснює Адміністратор

N з/п

Код за ЄДРПОУ

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Місцезнаходження

 

 

 

 

____
(прізвище, ініціали керівника Адміністратора)

___
(підпис)
М. П.

Адміністратор складає форму НПФ-11 з урахуванням такого:

У пункті 12 "Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги" в розділі "Кількість штатних працівників Адміністратора":

професійний Адміністратор зазначає дані про кількість працівників згідно зі штатним розписом, включаючи керівника юридичної особи;

компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, зазначає інформацію про кількість працівників у структурному підрозділі з адміністрування недержавних пенсійних фондів згідно зі штатним розписом, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи.

У пункті 12 "Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги" у розділі "Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора":

професійний Адміністратор зазначає інформацію про реквізити кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора, включаючи керівника юридичної особи;

компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, зазначає інформацію про реквізити кваліфікаційних свідоцтв фахівців структурного підрозділу з адміністрування недержавних пенсійних фондів, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи.

У пункті 12 "Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги" в розділі "Кількість працівників структурного підрозділу" одноосібний засновник корпоративного недержавного пенсійного фонду, який самостійно здійснює адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, зазначає інформацію про кількість працівників структурного підрозділу з адміністрування недержавних пенсійних фондів, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи.

У пункті 12 "Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги" в розділі "Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора" одноосібний засновник корпоративного недержавного пенсійного фонду, який самостійно здійснює адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, зазначає інформацію про реквізити кваліфікаційних свідоцтв фахівців структурного підрозділу з адміністрування недержавних пенсійних фондів, включаючи керівника такого підрозділу та керівника юридичної особи.

У пункті 12 "Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги" в розділах "Кількість працівників у підрозділах, що провадять адміністрування" та "Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора" професійний Адміністратор, компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, та одноосібний засновник корпоративного недержавного пенсійного фонду, який самостійно здійснює адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, зазначають інформацію про працівників своїх відокремлених структурних підрозділів, які знаходяться поза місцем розташування зазначених юридичних осіб (відділення, філії, представництва) та надають послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

У пункті 14 "Інформація про керівництво Адміністратора" в розділі "Прізвище, ім'я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені Адміністратора без довіреності, у тому числі підписувати договори" зазначається інформація про всіх осіб, включаючи керівника юридичної особи, які мають право вчиняти юридичні дії від імені Адміністратора без довіреності, у тому числі підписувати договори.

У пункті 15 "Інформація про засновників Адміністратора" в розділі "Частка в статутному капіталі Адміністратора" зазначається інформація про розмір фактично сплаченої частки кожного із засновників у статутному капіталі Адміністратора.

У пункті 16 "Інформація про статутний капітал Адміністратора" в розділі "Зареєстрований розмір статутного капіталу (грн)" зазначається інформація про розмір зареєстрованого статутного капіталу Адміністратора в гривнях.

У пункті 17 "Інформація про власний капітал Адміністратора" в розділі "Розмір власного капіталу (грн)" зазначається інформація про розмір власного капіталу Адміністратора станом на останній день звітного періоду без врахування коштів спільного інвестування.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали