ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Тринадцята сесія

РІШЕННЯ

від 14.12.2011 р. N 4

Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Хмельницького і перебуває на балансі комунальних підприємств, засновником яких є Хмельницька міська рада, та втрату чинності п. 3 рішення 21 сесії міської ради від 11.07.2001 р. N 1

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Господарським кодексом України, міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Хмельницького і перебуває на балансі комунальних підприємств, засновником яких є Хмельницька міська рада, згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 рішення 21 сесії міської ради від 11.07.2001 р. N 1 "Про ефективність використання комунального майна". Пункти 4 - 10 рішення 21 сесії міської ради від 11.07.2001 р. N 1 "Про ефективність використання комунального майна" вважати відповідно пунктами 3 - 9.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови О. Віннікова.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова

С. Мельник

 

Додаток
до рішення Хмельницької міської ради
14.12.2011 N 4

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Хмельницького і перебуває на балансі комунальних підприємств, засновником яких є Хмельницька міська рада

Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Хмельницького і перебуває на балансі комунальних підприємств, засновником яких є Хмельницька міська рада (далі - Положення), розроблене з метою ефективного використання майна, здійснення належного контролю за списанням основних засобів, встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Хмельницького і перебуває на балансі комунальних підприємств, засновником яких є Хмельницька міська рада.

Положення розроблено відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.

I. Загальна частина

1.1. Дія цього Положення поширюється на майно, що знаходиться на балансі комунальних підприємств.

1.2. Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

1.3. В порядку, передбаченому даним Положенням, списуються матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), та об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи) (далі - майно).

1.4. Положення є обов'язковим до виконання комунальними підприємствами м. Хмельницького, засновником яких є Хмельницька міська рада (далі - комунальні підприємства).

1.5. Списання майна здійснюється шляхом:

- ліквідації;

- безоплатної передачі;

- відчуження шляхом продажу на аукціоні.

1.6. Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, об'єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси тощо).

II. Утворення комунальним підприємством комісії із списання майна, її завдання та повноваження

2.1. Для встановлення факту непридатності майна і встановлення неможливості та/або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна наказом керівника комунального підприємства створюється постійно діюча комісія у складі:

- голови комісії, яким може бути керівник комунального підприємства або його заступник;

- заступника голови комісії, яким може бути головний бухгалтер або його заступник;

- членів комісії, а саме, працівників інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб комунального підприємства, а також залучених інших фахівців.

2.2. У випадку, коли для списання майна необхідний дозвіл сесії міської ради до участі у комісії залучаються:

- представник виконавчого органу міської ради, якому підпорядковується комунальне підприємство, а у разі відсутності такого органу - представник управління комунального майна;

- депутати міської ради (за згодою).

2.3. Для участі в роботі комісії із встановлення факту непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який додається до акта.

2.4. Комісія із списання майна:

1) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

2) проводить огляд майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості про дефекти тощо), а також дані бухгалтерського обліку;

3) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції про його продаж, безоплатну передачу чи ліквідацію;

4) установлює конкретні причини списання майна: фізична зношеність, моральна застарілість, непридатність для подальшого використання комунальним підприємством, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі;

5) установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід майна з ладу (якщо такі є);

6) визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню, і проводить їх оцінку;

7) здійснює контроль за вилученням із майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

8) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

2.5. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання;

3) акти на списання майна;

4) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

2.6. У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого, зазначається рішення про списання майна шляхом ліквідації, продажу чи безоплатної передачі.

2.7. Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

2.8. В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

2.9. В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

2.10. У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї; у разі списання майна, пошкодженого внаслідок стихійного лиха - належним чином завірені копії документів, що підтверджують факт стихійного лиха.

2.11. Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником комунального підприємства.

III. Порядок списання майна шляхом ліквідації

3.1. Списанню шляхом ліквідації підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання комунальним підприємством, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

3.2. Списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

3.3. Морально застаріла комп'ютерна техніка, придатна для подальшого використання, може передаватися управлінням та відділам міської ради з подальшим її закріпленням за відповідними закладами, установами та організаціями.

3.4. Знос майна, що за даними бухгалтерського обліку становить 100 відсотків вартості, не може бути достатньою підставою для його списання.

3.5. Списання майна здійснюється комунальним підприємством, на балансі якого воно перебуває.

3.6. Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів) комунальних підприємств, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10,0 (десять) тис. гривень за одиницю (комплект), здійснюється за наказом керівника підприємства відповідно до цього Положення.

3.7. Списання об'єктів незавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних фондів (засобів), та основних фондів (засобів), первісна (переоцінена) вартість яких становить 10,0 (десять) тис. гривень або більш як 10,0 (десять) тис. гривень за одиницю (комплект), здійснюється після надання сесією міської ради дозволу на їх списання.

3.8. З метою отримання дозволу сесії на списання майна комунальне підприємство подає до загального відділу міської ради комплект таких документів:

1) лист на ім'я міського голови щодо необхідності списання майна;

2) техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план;

3) відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва), згідно з додатком 1;

4) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2;

5) акт технічного стану майна, затверджений керівником комунального підприємства;

6) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

7) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються;

8) відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт);

9) лист-погодження виконавчого органу міської ради, у підпорядкуванні якого знаходиться комунальне підприємство, у разі наявності такого підпорядкування.

3.9. Документи реєструються загальним відділом міської ради, надаються міському голові для накладення резолюції та протягом 2-х робочих днів передаються почергово в управління комунального майна та департамент економіки для розгляду.

3.10. Управління комунального майна та департамент економіки почергово розглядають документи, перевіряють та в термін до 10 робочих днів з дати отримання документів надають листи-погодження на списання майна шляхом ліквідації.

3.11. У разі необхідності отримання додаткової інформації та виявлення помилок управління комунального майна та/або департамент економіки повертають відповідні документи комунальному підприємству з письмовими зауваженнями для усунення недоліків.

3.12. Після отримання додаткової інформації чи усунення комунальним підприємством недоліків в документах почергово управління комунального майна та департамент економіки протягом 3 робочих днів з дати одержання додаткової інформації готують відповідні листи-погодження на списання майна шляхом ліквідації.

3.13. У наданні погодження може бути відмовлено у разі, коли:

- майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 3.1. цього Положення;

- комунальне підприємство подало передбачені цим Положенням документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;

- у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна;

- визначено інші шляхи використання майна, що пропонується до списання.

3.14. Після отримання листів-погоджень управління комунального майна та департаменту економіки комунальне підприємство готує проект рішення виконавчого комітету про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про списання майна шляхом ліквідації та вносить проект рішення на розгляд виконавчого комітету міської ради.

3.15. Після прийняття рішення виконавчого комітету комунальне підприємство готує та вносить на розгляд сесії міської ради проект рішення про надання дозволу на списання майна шляхом ліквідації.

IV. Механізм списання майна шляхом ліквідації

4.1. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття сесією міської ради рішення про надання згоди на списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха) або після відповідного наказу керівника комунального підприємства.

4.2. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Положенням забезпечується безпосередньо комунальним підприємством, на балансі якого перебуває майно.

4.3. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати, оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

4.4. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

4.5. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб'єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

4.6. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

4.7. Комунальне підприємство, на балансі якого перебувало майно, подає виконавчому органу міської ради, у підпорядкуванні якого перебуває, управлінню комунального майна, департаменту економіки у місячний термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно з додатком 3.

У разі наявності зауважень до звіту його повертають комунальному підприємству для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

4.8. Кошти, що надійшли в результаті списання майна, перераховуються комунальним підприємством до міського бюджету.

V. Порядок списання майна шляхом безоплатної передачі

5.1. Безоплатна передача майна, що перебуває на балансі комунальних підприємств, з балансу на баланс інших комунальних підприємств, установ, організацій здійснюється за погодженням сторін та з дозволу виконавчого комітету міської ради.

VI. Порядок списання майна шляхом відчуження (продаж майна)

6.1. Списання майна шляхом відчуження (продажу) здійснюється безпосередньо комунальним підприємством, на балансі якого перебуває майно, лише після надання на це згоди сесії міської ради.

Відчуженню підлягають тільки матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами).

Дія цього порядку не поширюється на відчуження:

1) цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

2) індивідуально визначеного майна, що в установленому порядку включене до переліків об'єктів, які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;

3) майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження.

6.2. Для отримання згоди сесії на відчуження майна комунальне підприємство подає до загального відділу міської ради комплект таких документів:

1) лист на ім'я міського голови щодо необхідності продажу майна;

2) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна (з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

3) відомості про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки згідно з додатком 1;

4) акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, згідно з додатком 2;

5) акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником комунального підприємства;

6) звіт про експертну оцінку вартості майна;

7) за наявності заборгованості з виплати заробітної плати - відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів;

8) лист-погодження виконавчого органу міської ради, у підпорядкуванні якого знаходиться комунальне підприємство, у разі наявності такого підпорядкування.

6.3. Документи реєструються загальним відділом міської ради, надаються міському голові для накладення резолюції та протягом 2-х робочих днів передаються почергово в управління комунального майна та департамент економіки для розгляду.

Строк подання заяви з документами до міської ради не може перевищувати 2 місяців від дати оцінки.

6.4. Управління комунального майна та департамент економіки почергово розглядають документи, перевіряють та в термін до 10 робочих днів з дати отримання документів надають листи-погодження на списання майна шляхом відчуження (продажу).

6.5. У разі необхідності отримання додаткової інформації чи усунення недоліків управління комунального майна та/або департамент економіки повертають відповідні документи комунальному підприємству з письмовими зауваженнями для усунення недоліків.

6.6. Після отримання додаткової інформації чи усунення комунальним підприємством недоліків в документах управління комунального майна та департамент економіки почергово протягом 3 робочих днів з дати одержання додаткової інформації надають листи-погодження на списання майна шляхом відчуження (продажу).

6.7. Після отримання листів-погоджень управління комунального майна та департаменту економіки комунальне підприємство готує проект рішення про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про надання дозволу на списання майна шляхом відчуження (продажу) та вносить проект рішення на розгляд виконавчого комітету міської ради.

6.8. Після прийняття рішення виконавчого комітету комунальне підприємство готує та вносить на розгляд сесії міської ради проект рішення про надання згоди на списання майна шляхом відчуження (продажу).

6.9. Рішення про надання згоди на відчуження майна діє не більш як 12 місяців з дати його прийняття.

6.10. Початкова вартість продажу майна встановлюється у розмірі не меншому, ніж визначено у висновку зі звіту про оцінку майна, який виготовляється суб'єктом оціночної діяльності відповідно до нормативно-правових документів, які діють на момент її проведення.

6.11. Після проведення оцінки комунальному підприємству забороняється вчиняти дії щодо об'єкта, який пропонується списати шляхом відчуження (продажу), які можуть призвести до зміни його вартості.

6.12. Відчуження майна шляхом його продажу здійснюється виключно через біржі, на аукціоні відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.13. Кошти, що надійшли від продажу майна, перераховуються до міського бюджету. 6.14. Комунальні підприємства зобов'язані подати виконавчому органу міської ради, у підпорядкуванні якого вони перебувають, управлінню комунального майна, департаменту економіки протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження майна згідно з додатком 4.

VII. Прикінцеві положення

7.1. Керівник комунального підприємства організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення та вимог чинного законодавства України.

7.2. Спірні питання, що виникають у процесі списання майна відповідно до цього Положення, вирішуються у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

 

Секретар міської ради

В. Лесков

Директор департаменту економіки

Л. Литовка

 

Додаток 1
до Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ
_
     (посада керівника комунального підприємства)

_
          (підпис)

________
        (ініціали та прізвище)

___ 20__ р.
М. П.

ВІДОМІСТЬ
про об'єкти комунальної власності, що пропонуються до списання/відчуження

станом на ___ 20__ р.

Поряд-
ковий номер

Наймену-
вання об'єкта

Рік випуску (побудови)/ дата введення в експлуатацію

Номер об'єкта

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дооблад-
нання, реконст-
рукції

Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень

Первісна (переоцінена) вартість, гривень

Сума нарахо-
ваного зносу, гривень

Балансова (залишкова) вартість, гривень

інвен-
тарний

завод-
ський

пас-
порт-
ний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

+

+

+

+

 

Дані про дорогоцінні метали _
                                                                                                   (подаються у разі їх наявності за кожним об'єктом)
_
 

Головний бухгалтер
комунального підприємства


(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 2
до Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ
_
     (посада керівника комунального підприємства)

_
          (підпис)

_________
        (ініціали та прізвище)

___ 20__ р.
М. П.

АКТ
інвентаризації об'єктів комунальної власності, що пропонуються до списання/відчуження

__
                            (найменування комунального підприємства та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо),
                                                                                       де проводилась інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження) від ___ 20__ р. N ___
комісією у складі ___________
                                                                                        (посада, прізвище та ініціали членів комісії)
__
проведено інвентаризацію об'єктів комунальної власності, що пропонуються до списання/відчуження і відображаються на субрахунку N ___ станом на ___ ___________ 20__ р.

Інвентаризацію розпочато ___ ___________ 20__ р.

Інвентаризацію закінчено ___ ___________ 20__ р.

Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

Поряд-
ковий номер

Найменування об'єкта

Рік випуску / дата введення в експлу-
атацію

Номер об'єкта

Станом на __ 20__ р.

Примітка

інвен-
тарний

завод-
ський

паспорт-
ний

фактично виявлено

за даними бухгалтерського обліку

кіль-
кість

первісна (перео-
цінена) вартість, гривень

кіль-
кість

первісна (перео-
цінена) вартість, гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

+

+

+

+

 

Усього за актом:
                                                                                                              (цифрами і словами)
1) загальна кількість об'єктів (фактично) ____
                                                                                                                                           (цифрами і словами)
2) на суму, гривень (фактично) ___________
                                                                                                                               (цифрами і словами)

Голова комісії:


(посада)


(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

____

 

____

 

Додаток 3
до Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ
_
     (посада керівника комунального підприємства)

_
         (підпис)

________
        (ініціали та прізвище)

___ 20__ р.
М. П.


      (найменування комунального підприємства)


   (місцезнаходження комунального підприємства)

          (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ) 

ЗВІТ
про списання об'єктів комунальної власності

Поряд-
ковий номер

Наймену-
вання об'єкта

Рік випуску (побудови) / дата введення в експлуа-
тацію

Інвен-
тарний номер

Завод-
ський номер

Витрати на списання об'єкта, гривень

Оприбутковано в результаті списання

Отримано коштів в результаті реалізації матеріалів, сировини тощо, гривень

Перера-
ховано до міського бюджету, гривень

Документи, що підтверд-
жують отримання коштів

придатних вузлів, агрегатів

матеріалів

сировини

основних засобів

загальна вартість, гривень

кіль-
кість

вартість, гривень

кіль-
кість

вартість, гривень

кіль-
кість

вартість, гривень

кіль-
кість

вартість, гривень

Усього

Голова комісії:


(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

____

 

____

 

Додаток 4
до Положення

ЗВІТ
за результатами відчуження об'єктів комунальної власності

Найменування, місцезна-
ходження комунального підприємства

Найменування, інвентарний номер об'єкта продажу

Номер та дата прийняття документа, яким надано згоду на відчуження

Найменування, місцезна-
ходження організатора аукціону, біржі

Підстави, з яких аукціон не відбувся

Наймену-
вання, місцезна-
ходження покупця

Номер, дата реєстрації договору купівлі-
продажу

Вартість майна за результатами незалежної оцінки (початкова вартість з урахуванням податку на додану вартість), гривень

Початкова вартість з урахуванням податку на додану вартість, гривень

Сума коштів, отриманих від продажу, номер рахунка

Сума коштів, перерахованих до міського бюджету, гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник комунального підприємства


(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

____

М. П.

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали