Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про порядок визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України, та погодження застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2014

м. Київ

N 115

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2014 р. за N 405/25182

Про затвердження Положення про порядок визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України, та погодження застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку

Відповідно до статті 24 Закону України "Про телекомунікації", абзацу п'ятого підпункту 33 пункту 4 та пункту 8 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року N 717,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України, та погодження застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку, що додається.

2. Департаменту стратегії розвитку зв'язку Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Прокоповича-Ткаченка Д. І.

 

Т. в. о. Голови Служби

О. В. Корнейко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

П. Яцук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
17 березня 2014 року N 115

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2014 р. за N 405/25182

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України, та погодження застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку

I. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює порядок визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України (далі - Перелік), і погодження застосування засобів телекомунікацій, не внесених до Переліку.

1.2. Внесенню до Переліку підлягають технічні засоби телекомунікацій і кінцеве (термінальне) обладнання, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України (далі - технічний засіб телекомунікацій).

Радіоелектронні засоби, які застосовуються відповідно до статті 25 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", до Переліку не вносяться.

1.3. Перелік є загальнодоступним і формується з метою забезпечення:

обліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України, та інформації про них;

доступу до інформації, що міститься в Переліку, відповідно до вимог законодавства.

1.4. Перелік оприлюднюється на офіційному веб-сайті Адміністрації Держспецзв'язку України та публікується Адміністрацією Держспецзв'язку України не менше ніж два рази на рік в офіційному бюлетені Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Інформація, що міститься у Переліку, оновлюється з урахуванням змін, що відбулися з моменту його останнього опублікування.

1.5. Форма Переліку наведена в додатку 1 до цього Положення.

1.6. Для забезпечення організації визначення Переліку утворюється постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий орган - Технічна комісія Адміністрації Держспецзв'язку з питань визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України, та погодження застосування засобів телекомунікацій (далі - Технічна комісія).

1.7. Організаційне забезпечення діяльності Технічної комісії здійснює структурний підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку України, що забезпечує виконання Адміністрацією Держспецзв'язку України завдання щодо формування та реалізації державної політики у сфері телекомунікацій.

1.8. Терміни та визначення понять, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України", "Про підтвердження відповідності".

II. Порядок формування та внесення технічних засобів телекомунікацій до Переліку

2.1. Суб'єкт ринку телекомунікацій або уповноважена ним особа (далі - заявник) для внесення конкретного технічного засобу телекомунікацій до Переліку подає до Адміністрації Держспецзв'язку України такі документи:

1) заявку про внесення технічного засобу телекомунікацій до переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України (далі - ТМЗК), за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення;

2) схему підключення технічних засобів телекомунікацій до ТМЗК (у довільній формі) із зазначенням інтерфейсів і протоколів сигналізації, через які повинні надаватися послуги, доступні через відповідний інтерфейс (за наявності);

3) копію свідоцтва про державну метрологічну атестацію засобів вимірювальної техніки, якщо такі засоби є у складі технічних засобів телекомунікацій і мають метрологічні характеристики, або інформацію про внесення до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки;

4) копію сертифіката відповідності технічних засобів телекомунікацій вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій (крім кінцевого обладнання), виданого призначеним (уповноваженим) органом з оцінки відповідності (сертифікації);

5) копію декларації про відповідність:

для кінцевого обладнання, яке підпадає під дію Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року N 679, - за формою, наведеною в додатку до цього Технічного регламенту;

для технічних засобів телекомунікацій, які підпадають під дію Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 року N 1149, - за формою, наведеною в додатку 5 до цього Технічного регламенту;

для технічних засобів телекомунікацій, які підпадають під дію Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 785, - за формою, наведеною в додатку до цього Технічного регламенту;

6) для кінцевого обладнання, для якого немає національних стандартів з переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, - копію документа, що підтверджує проведення процедури оцінки відповідності, передбаченої цим Технічним регламентом;

7) засвідчену копію документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи в разі подання документів особою, яка здійснює представництво інтересів суб'єкта ринку телекомунікацій.

2.2. Документи, зазначені у пункті 2.1 цього розділу, підписуються керівником заявника або уповноваженою ним особою, скріплюються печаткою (за наявності) і подаються до Адміністрації Держспецзв'язку України в одному примірнику в паперовому вигляді.

2.3. Подані заявником документи та матеріали розглядаються на засіданні Технічної комісії не пізніше 30 календарних днів від дня надходження заявки, за результатом чого приймається рішення про внесення чи невнесення технічного засобу телекомунікацій до Переліку, яке оформлюється протоколом.

Підставою для невнесення технічного засобу телекомунікацій до Переліку є:

1) невідповідність технічних засобів телекомунікацій критеріям, наведеним у частині п'ятій статті 24 Закону України "Про телекомунікації";

2) неподання заявником чи подання неповного комплекту документів, перелік яких наведено у пункті 2.1 цього розділу.

У разі невнесення технічного засобу телекомунікацій до Переліку заявнику в п'ятиденний строк після прийняття рішення Технічною комісією Адміністрацією Держспецзв'язку України надсилається повідомлення, в якому викладаються конкретні підстави, що стали причиною для невнесення технічного засобу телекомунікацій до Переліку, та пропонується їх доопрацювати з метою усунення таких підстав.

2.4. Рішення Технічної комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для видання Адміністрацією Держспецзв'язку України наказу про внесення технічного засобу телекомунікацій до Переліку.

2.5. Наказ Адміністрації Держспецзв'язку України про внесення технічного засобу телекомунікацій до Переліку видається не пізніше ніж через 5 робочих днів після прийняття рішення Технічною комісією.

2.6. Наказ Адміністрації Держспецзв'язку України про внесення технічного засобу телекомунікацій до Переліку протягом п'яти робочих днів з дня його видання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Адміністрації Держспецзв'язку України, та за бажанням заявника йому надсилається повідомлення про прийняте рішення за наведеним у заявці місцем проживання (місцезнаходженням) або на електронну адресу.

III. Порядок внесення змін до Переліку

3.1. У разі зміни відомостей про технічний засіб телекомунікацій, зазначений у Переліку, виявлення допущених у ньому технічних чи орфографічних помилок за ініціативою заявника або Адміністрації Держспецзв'язку України до Переліку вносяться зміни, внесення яких забезпечується шляхом видання наказу Адміністрації Держспецзв'язку України про внесення змін до Переліку, з наведенням конкретних підстав для внесення таких змін. У разі внесення змін за ініціативою Адміністрації Держспецзв'язку України заявнику надсилається відповідне повідомлення.

3.2. Зміни за ініціативою заявника вносяться до Переліку на підставі заявки про внесення змін до Переліку, форма якої наведена в додатку 2 до цього Положення, яка подається заявником (його правонаступником) або уповноваженою ними особою до Адміністрації Держспецзв'язку України.

3.3. Заявка про внесення змін до Переліку підписується керівником заявника або уповноваженою ним особою, скріплюється печаткою (за наявності) і подається до Адміністрації Держспецзв'язку України в паперовому вигляді.

3.4. Заявка про внесення змін до Переліку розглядається Технічною комісією не пізніше 30 календарних днів від дня надходження заявки.

3.5. За результатами розгляду заявки про внесення змін до Переліку Адміністрацією Держспецзв'язку України видається наказ про внесення змін до Переліку у строк, визначений розділом II цього Положення, який протягом п'яти робочих днів з дня його видання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Адміністрації Держспецзв'язку України.

IV. Порядок погодження Адміністрацією Держспецзв'язку України застосування технічних засобів телекомунікацій, не внесених до Переліку

4.1. Оператор, провайдер телекомунікацій, уповноважені ними особи для внесення конкретного технічного засобу телекомунікацій до Переліку подають до Адміністрації Держспецзв'язку України такі документи:

1) заявку про погодження застосування технічного засобу телекомунікацій у ТМЗК за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення;

2) схему підключення технічних засобів телекомунікацій до ТМЗК (у довільній формі) із зазначенням інтерфейсів і протоколів сигналізації, через які повинні надаватися послуги, доступні через відповідний інтерфейс;

3) копію свідоцтва про державну метрологічну атестацію засобів вимірювальної техніки, якщо такі засоби є у складі технічних засобів телекомунікацій і мають метрологічні характеристики або інформацію про внесення до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки;

4) документи про відповідність технічних засобів телекомунікацій вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій (сертифікат відповідності та/або протоколи випробувань);

5) документи про відповідність технічних засобів телекомунікацій вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 року N 1149, та/або Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 785;

6) засвідчену копію документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи, в разі подання документів особою, яка здійснює представництво інтересів оператора, провайдера телекомунікацій.

4.2. Розгляд документів і прийняття рішення щодо погодження технічних засобів телекомунікацій здійснюються відповідно до процедури та строків, визначених у розділі III цього Положення.

4.3. У разі прийняття рішення про погодження застосування технічного засобу телекомунікацій він вноситься до Переліку протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення Адміністрацією Держспецзв'язку України.

4.4. Підставами для видання Адміністрацією Держспецзв'язку України наказу про відмову у погодженні технічного засобу телекомунікацій можуть бути:

1) невідповідність технічних засобів телекомунікацій критеріям, наведеним у частині п'ятій статті 24 Закону України "Про телекомунікації";

2) неподання заявником чи подання неповного комплекту документів, перелік яких наведено у пункті 4.1 цього розділу.

4.5. У разі відмови в погодженні технічного засобу телекомунікацій оператору, провайдеру телекомунікацій, уповноваженим ними особам у п'ятиденний строк після видання наказу Адміністрації Держспецзв'язку України надсилається повідомлення, у якому викладаються конкретні підстави такої відмови.

V. Виключення технічного засобу телекомунікацій з Переліку

5.1. Технічний засіб телекомунікацій виключається з Переліку в разі:

1) виявлення фактів недостовірності заявлених відомостей про технічний засіб телекомунікацій;

2) відкликання з ринку України за ініціативою виробника цього технічного засобу телекомунікацій.

5.2. Технічний засіб телекомунікацій виключається з Переліку Адміністрацією Держспецзв'язку України за власною ініціативою або за ініціативою НКРЗІ чи суб'єктів ринку телекомунікацій у порядку, передбаченому розділом III цього Положення.

5.3. Технічні засоби телекомунікацій, що внесені до Переліку до набрання чинності цим наказом, повторно до нього не вносяться.

 

Директор Департаменту
стратегії розвитку зв'язку
Адміністрації Держспецзв'язку

О. А. Баранов

 

Додаток 1
до Положення про порядок визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України, та погодження застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку
(пункт 1.5)

ПЕРЕЛІК
технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України

N
з/п

Назва технічного засобу

Особа, яка склала декларацію про відповідність, та реквізити документа про підтвердження відповідності

Найменування виробника

Умови застосування технічного засобу в телекомунікаційних мережах загального користування

Дата і номер наказу Адміністрації Держспецзв'язку про прийняття рішення щодо внесення технічного засобу до Переліку (внесення змін до Переліку)

1

2

3

4

5

6

 

Додаток 2
до Положення про порядок визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України, та погодження застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку
(пункти 2.1, 3.2, 4.1)

ЗАЯВКА

1. ___________
                                          (найменування заявника (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи)
_
                (для резидента - код за ЄДРПОУ, для уповноваженої особи - документ, що підтверджує уповноваження,
                                                                         для фізичної особи - серія та номер паспорта)
_
                                                                              місце проживання (місцезнаходження))
_
                                                                                  (телефон, факс, електронна адреса)
просить внести до Переліку / погодити застосування засобів телекомунікацій, не внесених до Переліку / внести зміни до Переліку (необхідне підкреслити)
_
                                                                                           (назва технічних засобів)
виробництва _
                                                                                (найменування виробника, країна)
на підприємстві ___________
                                                                              (найменування виробництва, країна)

2. Результати розгляду прошу надіслати на _
                                                                                                                                          (електронна адреса або
_
                                                                            місце проживання (місцезнаходження))

Заявник ______
                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка підписує заявку)

Підпис заявника ____

   М. П.

___ 20__ р.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали