ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 27.12.2011 р. N 832/22

Про затвердження Положення про порядок збору інформації щодо стану споживання енергоресурсів та води бюджетними установами комунальної власності м. Чернівці

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про енергозбереження", завдань Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, на виконання рішення 13 сесії міської ради VI скликання від 19.09.2011 р. N 273 "Про затвердження Концепції запровадження системи енергетичного менеджменту в м. Чернівцях", з метою запровадження постійно діючої системи моніторингу за обсягами споживання енергетичних і водних ресурсів та відповідних витрат на їх оплату бюджетними установами міста Чернівці виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Затвердити Положення про порядок збору інформації щодо стану споживання енергоресурсів та води бюджетними установами комунальної власності м. Чернівці (додається).

2. Управлінням освіти (Малишевська В. С.), охорони здоров'я (Незборецький І. В.), культури (Волинець Г. І.), з питань фізичної культури та спорту (Дяконюк С. В.), з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (Самолюк В. Я.), праці та соціального захисту населення міської ради (Долга А. Є.), господарського (Філіпець О. І.), департаментам економіки (Хімійчук С. М.), житлово-комунального господарства (Сірман Д. О.), містобудівного комплексу та земельних відносин (Ніконов В. М.):

2.1. В термін до 25.01.2012 року призначити своїми наказами (з числа працівників) відповідальних осіб за збір інформації про споживання енергоресурсів підпорядкованими закладами та її своєчасну подачу відділу енергоменеджменту департаменту економіки, включивши ці функції в їх посадові обов'язки з наступним повідомленням про це департамент економіки.

2.2. Організувати передачу інформації щодо споживання енергоресурсів підконтрольними установами засобами електронного зв'язку, у випадку відсутності комп'ютеризованих робочих місць визначити місця збору первинної інформації.

3. Організацію виконання цього рішення покласти на начальників управлінь освіти Малишевську В. С, охорони здоров'я Незборецького І. В., культури Волинця Г. І., з питань фізичної культури та спорту Дяконюка С. В., з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Самолюка В. Я., праці та соціального захисту населення міської ради Долгу А. С., господарського управління міської ради Філіпець О. І., директорів департаментів економіки міської ради Хімійчук С. М., житлово-комунального господарства міської ради Сірмана Д. О., містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Ніконова В. М.

4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає розміщенню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофєєва В. Т.

 

Секретар Чернівецької міської ради

В. Михайлішин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету міської ради
27.12.2011 N 832/22

Положення
про порядок збору інформації щодо стану споживання енергоресурсів бюджетними установами комунальної власності м. Чернівці

(далі - Положення)

I. Загальні положення

Метою застосування цього Положення є організаційне забезпечення впровадження постійно діючої системи динамічного нагляду та отримання достовірної інформації щодо енергоспоживання в режимі щоденного зчитування відповідної інформації з лічильників обліку енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста для подальшого проведення аналізу і оцінки основних показників стану використання енергетичних ресурсів бюджетними установами міста.

Це Положення розроблено відповідно до діючих стандартів з енергозбереження в Україні та встановлює вимоги до керівників та фахівців бюджетних установ щодо підтримання та покращення процедур енергетичного моніторингу, що дозволяють впровадити системний підхід для забезпечення постійного підвищення енергетичних параметрів, ефективності використання енергетичних ресурсів та енергозбереження в установах бюджетної сфери міста.

Дія цього Положення розповсюджується на бюджетні установи, управління, департаменти та відділи міської ради, на балансі та у підпорядкуванні яких знаходяться об'єкти енергозбереження.

Керівники та фахівці бюджетних установ, що є відповідальними з питань енергозбереження, у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, рішеннями та розпорядженнями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та цим положенням.

Відповідальні особи, за недотримання вимог цього Положення, несуть відповідальність, згідно із Законом України "Про енергозбереження" іншими законодавчими актами України.

Всі прилади обліку, за допомогою яких здійснюється контроль споживання енергоносіїв, повинні бути сертифіковані на території України, внесені в реєстр засобів вимірювальної техніки, мати чинне свідоцтво про державну повірку та згідно з актом введені в експлуатацію.

II. Поняття і терміни

У цій документованій процедурі використано такі визначення понять.

Бюджетна установа - орган місцевого самоврядування, а також організації, створені ним у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету.

Розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків з бюджету.

Енергоменеджер - особа, призначена наказом відповідальною за збір інформації про стан споживання енергоресурсів на закріплених за нею об'єктах.

Енергоменеджер установи - особа, призначена наказом відповідальною за збір інформації про стан споживання енергоресурсів бюджетної будівлі.

Енергоменеджер галузевого підрозділу - особа, призначена наказом відповідальною за збір інформації про стан споживання енергоресурсів з підпорядкованих управлінню бюджетних установ.

Енергоменеджер міськвиконкому - особа, призначена наказом відповідальною за збір інформації про стан споживання енергоресурсів з управлінь, департаментів, відділів (відділ енергоменеджменту департаменту економіки).

Команда енергоменеджерів - особа або група осіб відповідно до прийнятої організаційної структури організації, яка (які) відповідають за ефективне впровадження системи енергоменеджменту та підвищення енергоефективності.

Примітка: Обсяги і характер діяльності бюджетної установи, а також наявність ресурсів визначають кількісний склад команди.

Енергетичний моніторинг - сукупність заходів, спрямованих на безперервне відстеження за споживанням енергоносіїв бюджетними установами з метою виявлення невідповідностей або порушень.

Результативність - ступінь реалізації запланованих енергоощадних заходів та досягнення запланованих результатів.

Енергоефективність - співвідношення між досягнутими результатами діяльності бюджетної установи і обсягами споживання енергії для досягнення цих результатів.

Процес вимірювання - сукупність операцій, які дають змогу визначити значення обсягів використання енергетичних ресурсів.

Форма - документ, до якого вносяться дані за вимогами системи енергоменеджменту. Документ може бути на паперовому та електронному носії.

Запис - форма, до якої внесені результати контролю (заповнена форма).

Інформаційна енергетична картка - документ, в якому надається зведена звітність щодо основних експлуатаційних характеристик та показників конкретного об'єкта споживання енергетичних ресурсів за останні три (або будь-які послідовно обрані три роки) роки.

Енергетичний паспорт - документ, який містить у собі геометричні, енергетичні й теплотехнічні характеристики будинку, що спроектований або експлуатується, теплоізоляційної оболонки будинку, та встановлює їх відповідність вимогам нормативних документів і складається за формою, яку наведено у ДБН В.2.6-31:2006 "Теплова ізоляція будівель".

Прилади обліку, за допомогою яких здійснюється контроль за споживанням енергоносіїв на об'єктах комунальної власності м. Чернівцях є:

- лічильники газу;

- газові коректори;

- лічильники холодної та гарячої води;

- лічильники теплової енергії;

- лічильники електроенергії;

- термометри для виміру температури зовнішнього та внутрішнього повітря.

Паливо-енергетичні ресурси - сукупність всіх природних і перетворених видів палива та енергії, які використовуються в національному господарстві.

Раціональне використання паливо-енергетичних ресурсів - досягнення максимальної ефективності використання паливо-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки та технології і одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє природне середовище.

Ліміти споживання енергоносіїв - це гранична величина витрат паливо-енергетичних ресурсів, розроблена на основі даних про споживання для кожного конкретного об'єкта, величина є динамічною і підлягає корегуванню.

III. Завдання процедури та перелік показників

Для досягнення мети застосування процедури моніторингу відповідальні за підвищення ефективності енергоспоживання керівники та фахівці бюджетних установ виконують такі завдання:

3.1. Беруть участь у формуванні програм (планів) щодо впровадження енергозберігаючих заходів та споживання енергетичних ресурсів на поточний рік і середньострокову перспективу (3 - 5 років).

3.2. Ведуть документований облік наявності лічильників енергетичних ресурсів та енергоспоживаючого обладнання.

3.3. Забезпечують фіксацію даних споживання енергетичних ресурсів і збереження таких даних у електронних архівах. При цьому застосовують у своїй роботі засоби автоматизованого обліку (автоматизовані лічильники обліку споживання ресурсів, контролери, персональні комп'ютери, модеми, програмне забезпечення, автоматизовані аналітичні бази даних, Інтернет тощо), за допомогою яких надалі проводять розрахунки показників ефективності використання енергетичних ресурсів.

3.4. Проводять моніторинг виконання заходів з енергозбереження, аналізують показники використання енергетичних ресурсів і стану виконання планових завдань щодо споживання енергоресурсів, аналізують відхилення від планових завдань, встановлюють причини виникнення таких відхилень та розробляють дії з їх усунення, записують результати виконаних дій та аналіз результатів цих дій.

3.5. Надають керівництву поточні узагальнюючі звіти з енергоспоживання та пропозиції щодо покращення поточних показників стану використання енергетичних ресурсів, уточнення лімітів, коректування запланованих заходів і завдань з енергозбереження, виконання попереджувальних дій з метою недопущення виникнення відхилень від запланованих заходів з енергозбереження і завдань з енергоспоживання.

3.6. Вивчають інвестиційні пропозиції, що спрямовані на удосконалення систем енергоспоживання та підвищення ефективності енергоспоживання у своїй установі, а також передовий досвід з впровадження енергоощадних технологій та кращі практики з питань енергозбереження в бюджетній сфері.

3.7. Беруть участь у розробці пропозицій та проектів заходів з енергозбереження і у підготовці середньострокових програм з енергозбереження для своєї установи та за наявності у підпорядкованих бюджетних установах, а також формують пропозиції до стратегічних програм з енергозбереження у бюджетній сфері міста.

Перелік показників, які становлять систему моніторингу, розробляється, коригується, затверджується наказом керівника управління або відділу - головного розпорядника бюджетних коштів. До цього переліку відносяться показники загального та порівняльного споживання енергетичних ресурсів у натуральному вимірі та грошовому виразі, питомого споживання і відносного порівняння обсягів споживання, індексу енергозатратності та коефіцієнти відносного коректування базових показників, а саме:

- щомісячні (за необхідності у подекадному чи потижневому розрізі), поквартальні, річні обсяги споживання енергетичних ресурсів у натуральному вимірі (Гкал, кВт*год., куб. м) та грошовому виразі (грн., тис. грн.);

- обсяги питомого споживання в натуральних показниках (Гкал/куб. м або Гкал/кв. м, кВт*год./людину (дитину, учня, хворого, кв. м), куб. м/людину (дитину, учня, хворого, кв. м), та у грошовому вимірі в грн./куб. м (кв. м, людину, дитину, учня, хворого);

- темпи росту споживання теплової енергії та темпи росту кількості градусодіб поточного року у порівнянні до базового року у відсотках, а також коефіцієнти співвідношення темпів росту кількості градусодіб за час опалювального сезону до відповідних темпів росту споживання теплової енергії;

- використання обсягів запланованих річних (квартальних, місячних) лімітів щодо споживання енергетичних ресурсів у натуральному та грошовому вимірі у відсотках;

- індекс енергозатратності будівель закладів бюджетної сфери.

Підтвердженням достовірності отриманих облікових даних для подальших розрахунків обсягів енергоспоживання та аналітичних розрахунків є первинні документи бухгалтерського обліку бюджетних установ та поточні показники лічильників енергоспоживання, що зберігаються в архівах на паперовому носії та в електронному вигляді на персональному комп'ютері (сервері) за допомогою фахового програмного забезпечення в спеціальних базах даних.

IV. Моніторинг процесів

Моніторинг процесів енергоспоживання, впровадження заходів з енергозбереження та підвищення ефективності використання бюджетних коштів на оплату енергоносіїв виконується на різних рівнях управління у закладах бюджетної сфери, а саме:

• на рівні виконання заходів з енергозбереження та контролю обсягів енергоспоживання безпосередньо у бюджетних установах;

• на рівні управління системою енергоменеджменту в бюджетній установі;

• на рівні управління підпорядкованими установами головними розпорядниками бюджетних коштів в цілому;

• на рівні енергоменеджерів міськвиконкому (відділу енергоменеджменту департаменту економіки).

Моніторинг процесів на рівні управління системою енергоменеджменту у бюджетній установі виконується шляхом проведення внутрішніх обстежень і аудитів, розробки планів коректувальних та попереджувальних дій і контролю за виконанням цих планів. Відповідальними за проведення процесів енергомоніторингу на цьому рівні є уповноважені енергоменеджери (команда) під управлінням керівника відповідної бюджетної установи та його заступника з господарської (технічної) частини.

Моніторинг та вимірювання процесів на рівні керування підпорядкованими установами головними розпорядниками бюджетних коштів в цілому здійснюється відповідно до визначених цілей в області роботи системи енергоменеджменту у відповідній бюджетній сфері. Відповідальні на цьому рівні є керівники бюджетних установ - головні розпорядники бюджетних коштів, їх заступники з технічних питань, бухгалтерського обліку і фінансів та відповідальні енергоменеджери галузевих підрозділів.

4.1. Оргструктура

(як частина загальної організаційної структури управління бюджетними установами міста)

V. Порядок збору інформації про стан споживання енергоресурсів в бюджетних установах комунальної власності м. Чернівці

5.1. Призначені відповідальні особи проводять обстеження закріплених за ними будівель шляхом заповнення Енергетичного паспорту будівлі та надати її до департаменту економіки.

5.2. Енергоменеджер установи на закріплених за нею об'єктах щоденно з 09-00 до 09-30 здійснює збір інформації шляхом занесення показників приладів обліку та термометрів у відповідні графи (додаток 1) та за потребою, якщо в приміщенні є орендар (додаток 2). Для уточнення даних за вимогою відділу енергоменеджменту департаменту економіки збір інформації проводиться двічі на день.

5.3. Зібрану інформацію з 10-00 до 11-00 години енергоменеджер установи надсилає електронною поштою енергоменеджеру галузевого підрозділу для узагальнення.

5.4. Енергоменеджер галузевого підрозділу отриману інформацію з підпорядкованих установ надсилає відділу енергоменеджменту департаменту економіки на електронну пошту (energomenegment@ukr.net)

5.5. Відповідальні особи повинні на запит та за власною ініціативою надавати до відділу енергоменеджменту інформацію, пропозиції щодо заходів направлених на раціональне використання паливо-енергетичних ресурсів.

5.6. Відповідальні особи повинні вести архів всієї визначеної цим Положенням документації за останні три роки.

VI. Відповідальність

6.1. Відповідальність щодо контролю обсягів енергоспоживання лежить на відповідному кінцевому споживачеві (керівник бюджетної установи), який є найближчим до місця споживання та підзвітний головному розпоряднику (або розпоряднику) бюджетних коштів за таке енергоспоживання.

6.2. Відповідальна особа здійснює контроль за неперервністю обліку енергоносіїв.

6.3. Відповідальна особа несе відповідальність за вчасне проходження приладами обліку державної повірки, складає графік проходження приладами обліку державної повірки, який затверджується керівником установи.

6.4. Відповідальна особа разом з керівником установи несе адміністративну відповідальність за нераціональне використання енергоресурсів та не обґрунтоване їх перевищення.

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів

П. Ротар

 

Додаток 1
до Положення про порядок збору інформації щодо стану споживання енергоресурсів та води бюджетними установами комунальної власності м. Чернівці,
затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
27.12.2011 N 832/22

Зразок таблиці збору інформації з показників приладів обліку енергоресурсів та термометрів

Назва установи та її адреса: __________

рік

2011

 

місяць

05

пн

вт

ср

чт

пт

сб

нд

 

 

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Електроенергія (кВат)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Початок робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Кінець робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Теплова енергія на опалення (Гкал)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Теплова енергія на приготування гарячої води (Гкал)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Холодна вода (м3)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Початок робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Кінець робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Гаряча вода (м3)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Початок робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Кінець робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Температура внутрішнього повітря

Температура внутрішнього повітря.

 

Максимальна

 

 

 

 

 

 

 

тип та N термометра

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінімальна

 

 

 

 

 

 

 

тип та N термометра

 

 

 

 

 

 

 

Температура внутрішнього повітря Зал N 1 (актовий, спортивний і т. і.)

тип та N термометра

 

 

 

 

 

 

 

Температура внутрішнього повітря Зал N 2 (актовий, спортивний і т. і.)

тип та N термометра

 

 

 

 

 

 

 

Температура внутрішнього повітря Зал N 3 (актовий, спортивний і т. і.)

тип та N термометра

 

 

 

 

 

 

 

Посада

Прізвище та ініціали енергоменеджера установи і підпис ___________

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради

П. Ротар

 

Додаток 2
до Положення про порядок збору інформації щодо стану споживання енергоресурсів та води бюджетними установами комунальної власності м. Чернівці,
затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
27.12.2011 N 832/22

Зразок таблиці збору інформації з показників приладів обліку енергоресурсів, якщо є орендарі

Назва установи та її адреса: ___________

Назва орендаря: _________

Договір оренди приміщення від N ______

Призначення орендованих приміщень згідно з Договором: ________

Загальна площа орендованих приміщень: м2

Опалювальна площа __________ м2

Опалювальний об'єм __________ м3

рік

2011

 

місяць

05

пн

вт

ср

чт

пт

сб

нд

 

 

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Електроенергія (кВат)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Початок робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Кінець робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Природний газ (м3)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Теплова енергія на опалення (Гкал)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Теплова енергія на приготування гарячої води (Гкал)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Холодна вода (м3)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Початок робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Кінець робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Гаряча вода (м3)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Початок робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Кінець робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Посада

Прізвище та ініціали енергоменеджера установи і підпис ___________

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради

П. Ротар

 

Додаток 2/1
до Положення про порядок збору інформації щодо стану споживання енергоресурсів на об'єктах комунальної власності в м. Чернівці

азва установи та її адреса: __________

Назва орендаря: ________

Договір оренди приміщення від N ______

Призначення орендованих приміщень згідно Договору: _________

___________.

Загальна площа орендованих приміщень: _ м2

Опалювальна площа __________ м2

Опалювальний об'єм __________ м3

рік

2011

 

місяць

05

пн

вт

ср

чт

пт

сб

нд

 

 

Дата

02

03

04

05

06

07

Електроенергія (кВат)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Початок робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Кінець робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Природний газ (м3)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Теплова енергія на опалення (Гкал)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Теплова енергія на приготування горячої води (Гкал)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Холодна вода (м3)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Початок робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Кінець робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Горяча вода (м3)

тип та N лічильника

 

 

 

 

 

 

 

Початок робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

Кінець робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

_________

Підпис

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали