МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 листопада 2011 року N 452

Про затвердження Положення про природний заповідник "Мис Мартьян" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про природний заповідник "Мис Мартьян" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про природний заповідник загальнодержавного значення "Мис Мартьян", затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 20.11.2001 N 436.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК "МИС МАРТЬЯН"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Природний заповідник "Мис Мартьян" (далі - Заповідник) організовано у 1973 році відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 20.02.73 N 84 "Про організацію нових державних заповідників і розширення Чорноморського державного заповідника" на території Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим.

1.2. Заповідник підпорядкований Національній академії аграрних наук України (далі - НААН). Його управління здійснюється спеціальною адміністрацією (далі - Адміністрація) - Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр (далі - НБС-ННЦ).

1.3. Заповідник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, має особливий режим охорони, відтворення і використання природних ресурсів.

1.4. Загальна площа Заповідника становить 240 гектарів, у тому числі суші - 120 гектарів (ліс - 115 гектарів, берегова смуга - 5 гектарів), прилеглої акваторії Чорного моря (шириною до 500 м) вздовж земель морської межі заповідника - 120 гектарів.

1.5. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами повністю вилучаються з господарського використання і надаються Адміністрації у постійне користування відповідно до законодавства України.

1.6. Адміністрація звільняється від сплати земельного податку відповідно до законодавства.

1.7. Межі Заповідника встановлюються в натурі з установленням необхідних державних інформаційно-охоронних та інших знаків затвердженого зразка, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та землекористувачів, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8 Територія і режим Заповідника враховуються усіма організаціями і підприємствами різних форм власності при розробці усіх видів проектно-планувальної документації (схем, генеральних планів тощо).

1.9. Адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", іншими законами України та нормативно-правовими актами, Проектом організації території природного заповідника "Мис Мартьян", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів (далі - Проект організації території), а також цим Положенням.

1.10. Адміністрація звітує про свою діяльність у встановленому порядку НААН та Мінприроди.

1.11. Контроль за діяльністю Адміністрації здійснює НААН, інші спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади відповідно до законодавства України.

1.12. Юридична адреса Адміністрації: 98648, Україна, АР Крим, м. Ялта, смт. Нікіта, Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Заповідник створений з метою збереження у природному стані і відновлення типового для приморської зони субтропіків Південного берега Криму природного комплексу з усією сукупністю його компонентів, вивчення в ньому природних процесів і явищ, проведення науково-дослідних робіт.

2.2. Основним завданням Заповідника є:

проведення наукових досліджень і спостережень за станом навколишнього природного середовища та науково-дослідних робіт, відповідно до наукового профілю Заповідника, з вивчення, збереження і відновлення природних комплексів приморської зони сухих субтропіків Криму і біоценозів шельфу Чорного моря кримського узбережжя;

забезпечення умов відтворення, відновлення чисельності, збереження генофонду рідкісних та типових рослин і тварин та природних угрупувань, у тому числі збереження унікальних природних насаджень ялівцю високого і суничника дрібноплідного;

збереження природних комплексів та об'єктів на його території;

забезпечення охорони території (акваторії) Заповідника з усіма існуючими в його межах природними ресурсами і об'єктами, дотримання режиму території;

сприяння в підготовці наукових кадрів і фахівців з питань охорони навколишнього природного середовища і заповідної справи, екологічного виховання населення, пропаганди дбайливого відношення до природи.

3. УПРАВЛІННЯ ЗАПОВІДНИКОМ

3.1. Управління Заповідником здійснюється відповідно до вимог законодавства спеціальною адміністрацією - НБС-ННЦ.

3.2. Адміністрацію очолює директор, який призначається та звільняється з посади на контрактній основі в установленому порядку НААН, за поданням НБС-ННЦ та за погодженням з Мінприроди відповідно до законодавства.

3.3. До складу Адміністрації входять відповідні наукові підрозділи, служба державної охорони, господарського та іншого обслуговування. Адміністрація має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки у відділенні Казначейства і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Адміністрація має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему, що реєструються в установленому порядку.

3.4. Керівництво Адміністрації несе відповідальність за дотримання встановленого режиму та належного стану території Заповідника.

4. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА ЗАПОВІДНИКА

4.1. На території Заповідника забороняється будь-яка господарська або інша діяльність, яка суперечить цільовому призначенню Заповідника або порушує природний розвиток процесів та явищ і створює загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси та об'єкти, а саме:

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту та зв'язку, не пов'язаних з діяльністю Заповідника, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянок транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін домашніх тварин, пересування механічних транспортних засобів на його території та акваторії, проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар'єру над територією Заповідника та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, гідрохімічного та гідрологічного режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів;

усі види лісокористування, заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводить до порушення природних комплексів;

мисливство, рибальство, інтродукція нових видів рослин і тварин;

проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для наукових досліджень;

використання природних ресурсів Заповідника з порушення вимог законодавства.

4.2. Для збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт, виконання інших завдань у Заповіднику відповідно до Проекту організації території допускається:

виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам його природних комплексів внаслідок антропогенного впливу - збереження та відновлення рослинних угрупувань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, проведення протиепізоотичних заходів;

спорудження у встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед Заповідником завдань;

використання природних ресурсів за дозволами, виданими уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, в межах лімітів, встановлених Мінприроди;

здійснення в установленому порядку протипожежних, санітарних заходів, що не порушують його режиму;

збір колекційних та інших матеріалів, пов'язаних з веденням наукових досліджень, виконання наукових робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень в установленому порядку;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

У разі термінової необхідності за клопотанням Вченої ради НБС-ННЦ, яка виконує обов'язки науково-технічної ради Адміністрації, з дозволу Мінприроди можуть проводитись роботи, пов'язані з ліквідацією осередків шкідників і хвороб або недопущенням їх появи, а також інші заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварії, стихійного лиха тощо.

Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, в результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення природних комплексів, особливо термінові заходи здійснюються за рішенням Адміністрації з подальшим інформуванням Мінприроди.

4.3. Використання території та природних ресурсів Заповідника у науково-дослідних та інших цілях може здійснюватись тільки в установленому порядку.

4.4. Відвідування території Заповідника в науково-дослідних та освітньо-виховних цілях допускається виключно за перепустками встановленого зразка.

4.5. Відповідальність за забезпечення дотримання заповідного режиму території Заповідника покладається на Адміністрацію.

4.6. Охорона Заповідника покладається на службу державної охорони Заповідника (далі - служба держохорони).

Служба держохорони входить до служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

Службу держохорони очолює директор Адміністрації.

Основними завданнями служби держохорони є:

забезпечення додержання режиму території (акваторії) Заповідника;

попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства.

4.7. Служба держохорони відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює охорону природних комплексів Заповідника;

забезпечує дотримання порядку використання природних ресурсів;

забезпечує додержання вимог щодо відвідування території Заповідника;

забезпечує попередження пошкодження лісових насаджень внаслідок незаконних рубок;

здійснює заходи щодо запобігання виникненню та поширенню пожеж, інших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації;

інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації;

забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту природних комплексів від шкідників і хвороб у межах території Заповідника;

підтримує у належному стані межові та охоронні знаки, інформаційні аншлаги, квартальні та ділянкові стовпи, а також протипожежні споруди.

4.8. Повноваження служби держохорони Заповідника визначаються законодавством.

4.9. Законодавством України забезпечується правовий і соціальний захист посадових осіб служби держохорони, що здійснюють охорону території Заповідника.

4.10. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території Заповідника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.

4.11. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Заповідника, визначаються на основі кадастрової еколого-економічної оцінки територій та об'єктів Заповідника, що проводиться відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України", та спеціальних такс, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.12. Державний контроль за додержанням режиму території Заповідника здійснюється Держекоінспекцією України, Рескомприроди Автономної Республіки Крим та іншими уповноваженими державними органами.

4.13. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування сприяють охороні, збереженню території Заповідника, виконанню покладених на нього завдань.

5. НАУКОВО-ДОСЛІДНА І ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ РОБОТА

5.1. Науково-дослідна робота на території Заповідника проводиться з метою вивчення природних процесів шляхом проведення постійних спостережень за їх змінами, екологічного прогнозування, розробки наукових основ збереження, охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об'єктів заповідника відповідно до Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.11.98 N 163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.98 за N 852/3292, та Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків України, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України N 103 від 09.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2000 за N 548/4769, та інших вимог законодавства.

5.2. Основні напрями наукових досліджень на території Заповідника визначаються з урахуванням програм та планів науково-дослідних робіт, які затверджуються в установленому порядку.

5.3. Адміністрація відповідно до покладених на неї завдань проводить наукові дослідження за напрямами:

інвентаризація об'єктів флори, фауни, а також усіх природних комплексів і окремих природних об'єктів на території Заповідника;

вивчення міжсистемних зв'язків, структури і закономірностей функціонування природних комплексів, діяльності окремих видів і груп організмів, впливу на них факторів навколишнього природного середовища;

комплексні наукові дослідження з питань збереження унікальної та типової флори і фауни Криму;

вивчення і збереження унікальних і типових для півострова природних комплексів;

науково-просвітництва діяльність у галузі біології, екології, охорони навколишнього природного середовища тощо.

5.4. Науково-дослідна робота в межах території Заповідника виконується відповідними науковими співробітниками його Адміністрації.

5.5. Напрями наукових досліджень Заповідника та шляхи виконання завдань, покладених на нього, визначаються науково-технічною радою Адміністрації, функції якої виконує вчена рада НБС-ННЦ.

5.6. Наукові дослідження на території Заповідника можуть здійснюватись іншими науково-дослідними установами та організаціями на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи спеціальних угод між цими установами та організаціями і Адміністрацією.

5.7. Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів, виконаних у природному Заповіднику є його Літопис природи, матеріали якого використовуються для оцінки стану навколишнього природного середовища, розроблення заходів щодо охорони, відновлення і підтримання стабільності всіх природних екосистем.

5.8. З метою поширення екологічних знань, формування свідомого підходу до питань охорони навколишнього природного середовища Заповідник проводить широку екологічну освітньо-виховну роботу та є центром організації екологічної освіти та виховання населення в регіоні.

5.9. Інформаційна діяльність здійснюється через видання праць, буклетів, путівників, листівок тощо.

5.10. Масові еколого-освітні заходи здійснюються шляхом читання лекцій, проведення постійно діючих та пересувних виставок, показу відео, кінофільмів, проведення семінарів, виступів у пресі, по радіо і телебаченню тощо.

5.11. Освітньо-виховна робота учбових закладів на території Заповідника здійснюється на основі угод, укладених з Адміністрацією згідно з законодавством.

6. МАЙНО

6.1. Майно Адміністрації складають основні фонди, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі НБС-ННЦ.

6.2. Майно Адміністрації є державною власністю і закріплюється за нею на праві оперативного управління. Адміністрація володіє, користується і розпоряджається вказаним майном, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать законодавству і цьому Положенню.

6.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.

6.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватись Адміністрацією лише в порядку, передбаченому законодавством.

6.5. Адміністрація має право з дозволу НААН у встановленому порядку здавати в оренду або надавати в тимчасове користування майно і приміщення, які не використовуються в природоохоронних, наукових і виробничих цілях, на вигідних для Заповідника умовах.

6.6. Збитки, заподіяні Адміністрації внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, у тому числі за рішенням суду.

7. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Утримання Адміністрації здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів Державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, благодійних фондів, підприємств, установ, організацій, громадян (в тому числі - валютні) та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

7.2. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 N 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду", є спеціальними коштами Адміністрації і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об'єктів Заповідника і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням. Спеціальні кошти використовуються відповідно до кошторису, затвердженого у встановленому порядку.

7.3. Адміністрація несе відповідальність згідно з законодавством, в тому числі за порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог щодо якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності, достовірність результатів досліджень, висновків і рекомендацій.

7.4. Адміністрація в установленому порядку може встановлювати плату за відвідування території Заповідника за погодженням із спеціально уповноваженими державними органами.

7.5. Адміністрація звільняється від плати за землю відповідно до законодавства.

7.6. Матеріально-технічне забезпечення Адміністрації здійснюється в установленому порядку.

8. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

8.1. НААН здійснює контроль за діяльністю Заповідника у порядку встановленому законодавством.

8.2. Адміністрація здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і веде статистичну звітність відповідно до вимог законодавства.

8.3. Директор Адміністрації і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за організацію, додержання порядку ведення, достовірності обліку та статистичної звітності, строків виконання.

8.4. Адміністрація звітує про свою діяльність перед НААН та відповідними державними органами виконавчої влади в порядку і строки, встановлені законодавством.

9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1. Адміністрація здійснює міжнародне співробітництво у відповідності до законодавства шляхом участі в реалізації міжнародних програм, виконання договорів, укладених Адміністрацією, вступу у міжнародні наукові і громадські товариства та організації, участі в організації і проведенні міжнародних семінарів, конференцій та інших заходів, організовує спільну підготовку наукових співробітників і фахівців, еколого-виховну та видавничу діяльність.

10. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ЗАПОВІДНИКА

10.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заповідника проводиться відповідно до законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали