ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 листопада 2011 року N 155

Про затвердження Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

Відповідно до абзацу третього пункту 26 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 615 (Постанова N 615), з метою організації проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування наказую:

1. Затвердити Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, що додається.

2. Управлінню адміністративної роботи та контролю (Щукін О. М.) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Держгеонадр України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Е. А. Ставицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби геології та надр України
16.11.2011 N 155

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

1. Це Положення визначає основні організаційно-правові та методичні засади проведення моніторингу об'єктів надрокористування (далі - моніторинг) та наукового супроводження виконання надрокористувачем умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами та Угодою про умови користування надрами (далі - наукове супроводження), з метою ефективного та раціонального використання надр.

2. Моніторинг та наукове супроводження здійснюється на підставі Кодексу України про надра, Закону України "Про нафту і газ", Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України від 21.04.2011 N 3268-VI (Програма N 3268-VI), абзацу третього пункту 26 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 615 (Постанова N 615), а також інших актів законодавства, які врегульовують питання окремих етапів і стадій геологорозвідувальних робіт, дорозвідки та експлуатаційної розвідки родовищ в процесі видобування різних видів корисних копалин.

3. Проведення моніторингу та наукового супроводження здійснюють спеціалізовані державні геологічні підприємства, установи та організації (далі - спеціалізовані підприємства), акредитовані Державною службою геології та надр України, із застосуванням єдиної нормативної і методичної бази, форм і форматів представлення інформації.

4. Моніторинг та наукове супроводження - це системне регулярне спостереження за об'єктом надрокористування і виконанням умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами (далі - дозвіл) та Угодою про умови користування надрами (далі - Угода); оцінка стану, моделювання та прогнозування змін геологічного середовища; консультативно-методичне забезпечення всіх етапів, стадій та видів робіт, передбачених Програмою робіт надрокористувача, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх оптимізації, надання допомоги надрокористувачеві у дотриманні вимог законодавчих та нормативно-правових актів, методичних рекомендацій, інструкцій, стандартів, технічних регламентів, інших загальнодержавних та галузевих нормативних документів при користуванні надрами.

5. Основними принципами моніторингу та наукового супроводження є дотримання законодавчих та правових актів про надра, об'єктивність, науково-методична обґрунтованість, компетентність та достовірність.

6. Об'єктом моніторингу та наукового супроводження є ділянка надр, яка визначена у дозволі та Угоді про умови користування надрами; всі види робіт, передбачені Програмою робіт надрокористувача; зміни геологічного середовища в зоні очікуваного впливу робіт з користування надрами.

7. Моніторинг та наукове супроводження здійснюється спеціалізованим підприємством за цільовим проектом, який складається на кожний об'єкт надрокористування відповідно до Програми робіт надрокористувача.

8. Замовником моніторингу та наукового супроводження виступає суб'єкт господарської діяльності, що використовує надра згідно з дозволом.

9. Моніторинг та наукове супроводження є складовою частиною Програми робіт надрокористувача і є обов'язковим до виконання усіма суб'єктами господарювання незалежно від форм власності.

10. Моніторинг та наукове супроводження, що проводяться на об'єктах, інформація про які становить державну таємницю, проводяться з урахуванням відповідних законодавчих актів.

11. Моніторинг та наукове супроводження проводяться на підставі договору про надання послуг між надрокористувачем та спеціалізованим підприємством, укладеного відповідно до вимог законодавства та цього Положення. У договорі про надання послуг з проведення моніторингу та наукового супроводження визначаються умови й порядок проведення моніторингу та наукового супроводження та оплати наданих послуг, склад та вартість послуг, порядок взаєморозрахунків, відповідальність сторін, звітність, інші умови відповідно до специфіки об'єкта та виду користування надрами.

Фінансування проведення моніторингу та наукового супроводження здійснюється за рахунок надрокористувача.

12. Спеціалізоване підприємство при наданні послуг з моніторингу та наукового супроводження:

12.1. ознайомлюється з геологічним завданням, Угодою, характеристикою ділянки надр, Програмою робіт надрокористувача, технічним завданням на складання геологічних проектів та геологічними проектами, а також з запропонованою послідовністю проведення робіт для досягнення мети користування надрами, її відповідністю виду користування надрами та виду основних, спільно залягаючих і супутніх корисних копалин, техніки та технології проведення робіт (в першу чергу геологорозвідувальних), відповідності їх вимогам нормативних документів;

12.2. розробляє цільову програму моніторингу та оцінки очікуваного впливу робіт з користування надрами на геологічне середовище;

12.3. бере участь у проведенні спеціальних геологічних, геофізичних, гідрогеологічних, дослідних робіт, аналізі їх результатів і рекомендацій щодо методики проведення робіт;

12.4. узгоджує із надрокористувачем пропозиції щодо зміни послідовності і технології проведення робіт, якщо ті, що застосовуються, не забезпечують виконання особливих умов користування надрами, визначених Угодою;

12.5. використовує результати моніторингу для підготовки висновків і пропозицій щодо оптимізації проведення всіх етапів, визначених Програмою робіт надрокористувача, своєчасної розробки технічних (технологічних) рішень по запобіганню несприятливого впливу робіт з користування надрами на геологічне середовище;

12.6. у разі виникнення потреби у внесенні змін та уточнень до Програми робіт надрокористувача попередньо розглядає пропозиції надрокористувача та надає відповідні висновки, обґрунтовує їх необхідність та направляє свої висновки до Державної служби геології та надр України для прийняття відповідного рішення.

13. Для укладання договору про надання послуг між надрокористувачем та спеціалізованим підприємством останнє отримує від надрокористувача технічне завдання на проведення моніторингу та наукового супроводження робіт, пов'язаних з користування надрами.

У процесі виконання договору надрокористувач забезпечує спеціалізоване підприємство всіма необхідними матеріалами (робоча проектна документація, поточна геологічна технічна та технологічна інформація, результати роботи та інтерпретації даних, висновки та рекомендації, звітна інформація тощо), а також постійно одержує інформацію про хід моніторингу та наукового супроводження Програми робіт надрокористувача.

14. При виявлені порушень методики або технології робіт спеціалізоване підприємство складає відповідні рекомендації щодо їх усунення у найкоротший термін та надає їх надрокористувачеві. При відмові надрокористувача виконувати зазначені рекомендації спеціалізоване підприємство направляє їх до Державної служби геології та надр України.

15. За результатами моніторингу та наукового супроводження спеціалізоване підприємство подає до Державної служби геології та надр України щорічний звіт в електронному вигляді та на паперових носіях, в якому відображаються:

• повнота та якість виконаних етапів робіт з користування надрами, дотримання нормативно-методичних документів;

• очікувані та фактичні зміни геологічного середовища під впливом проведених робіт з користування надрами;

• дотримання термінів виконання етапів, передбачених програмою робіт надрокористувача;

• виявлені недоліки та рекомендації щодо їх усунення, а також додаткові заходи та роботи, необхідність у яких виникла у процесі реалізації програми.

16. Звіт спеціалізованого підприємства повинен вміщувати дані для формування об'єктивних та достовірних висновків про результати моніторингу та наукового супроводження, а саме:

• загальні відомості про об'єкт та замовника наукового супроводження;

• мету моніторингу та наукового супроводження, технічне завдання, програму та обсяг виконаних робіт;

• відомості про спеціалізоване підприємство;

• перелік нормативно-методичних документів, відповідно до яких проводились моніторинг та наукове супроводження;

• перелік та зміст наданих спеціалізованим підприємством послуг;

• висновки про стан геологічного середовища ділянки надр, його очікувані та фактичні зміни під впливом проведених робіт з користування надрами;

• умови проведення робіт з користування надрами, їх методика, отримані результати;

• основні фінансові показники виконання умов, передбачених дозволом;

• висновки та пропозиції щодо забезпечення ефективного та раціонального використання ділянки надр, запобігання шкідливого впливу робіт на геологічне середовище;

• рекомендації щодо покращення організації та результативності робіт.

17. Всі суперечки сторін, що виникають у процесі виконання договору, вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали