МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 серпня 2011 року N 527

Про затвердження Положення про радників Міністерства внутрішніх справ України

З метою використання набутого досвіду для ефективної реалізації державної політики у сфері забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян, участі в удосконаленні системи нормативного регулювання соціального і правового захисту працівників і ветеранів органів внутрішніх справ та формуванні позитивного іміджу міліції наказую:

1. Затвердити Положення про радників Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів МВС сприяти радникам Міністерства внутрішніх справ у здійсненні покладених на них функцій та завдань.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
05.08.2011 N 527

ПОЛОЖЕННЯ
про радників Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Інститут радників Міністерства внутрішніх справ України, відповідно до Указу Президента України від 2 жовтня 2001 року N 914/2001 "Про матеріально-побутове, медичне та інші види забезпечення генералів армії України та генералів внутрішньої служби України в разі звільнення за вислугою строку служби", формується з числа колишніх керівників МВС, яким було присвоєне спеціальне звання "генерал внутрішньої служби України" з метою використання їх досвіду для ефективної реалізації державної політики у сфері забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян та залучення до участі в удосконаленні системи нормативного регулювання соціального і правового захисту працівників органів внутрішніх справ та формуванні позитивного іміджу міліції.

1.2. Радник Міністерства внутрішніх справ (далі - радник МВС) підпорядковується безпосередньо Міністрові внутрішніх справ України і покликаний сприяти йому в реалізації завдань, які визначені Положенням про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 (Положення N 383/2011).

Крім цього, на радника МВС покладається практична реалізація однієї з наступних функцій:

- забезпечення практичної реалізації вимог щодо соціального захисту працівників і ветеранів органів внутрішніх справ - учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та членів їх сімей;

- сприяння у вирішенні соціальних і медичних проблем співробітникам, які під час виконання службових обов'язків стали інвалідами, та членам їх сімей через благодійні фонди, всеукраїнські та міжнародні громадські поліцейські організації;

- координація роботи ветеранських організацій органів внутрішніх справ України та забезпечення використання їх можливостей у патріотичному вихованні молодих співробітників міліції.

1.3. Радник МВС у своїй діяльності керується вимогами Конституції України, законів України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, даним Положенням та іншими нормативно-правовими актами МВС України.

1.4. Радник МВС здійснює свою діяльність у взаємодії зі структурними підрозділами Міністерства, місцевими територіальними і транспортними органами внутрішніх справ та навчальними закладами системи МВС відповідно до доручень Міністра чи з власної ініціативи.

Для реалізації визначених функцій в межах своєї компетенції радник МВС може взаємодіяти з іншими органами державної влади України, державними закладами та підприємствами, громадськими та релігійними об'єднаннями.

1.5. Гранична чисельність радників МВС визначається відповідно до персонально покладених на них функцій, але не може перевищувати три штатних посади.

Персональний склад радників МВС визначається Міністром.

Призначення на посаду та звільнення з посади радника МВС здійснюється наказом Міністра.

1.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності радника (у тому числі надання робочого місця в будівлях Міністерства, транспортне обслуговування тощо) в установленому порядку здійснює Департамент матеріального забезпечення Міністерства.

За групою радників МВС для надання допомоги в організаційно-технічному забезпеченні покладених на них функцій може закріплюватись штатний помічник.

2. Функції та завдання радника МВС

2.1. Підготовка пропозицій Міністру щодо реалізації пріоритетних напрямів діяльності МВС та державної політики у сфері зміцнення правопорядку в державі.

2.2. Участь у формуванні позитивного іміджу міліції та патріотичному вихованні молодих працівників системи МВС.

Сприяння покращанню взаємодії Міністерства з іншими державними органами і громадськими організаціями, засобами масової інформації з метою зміцнення правопорядку в державі, захисту прав і свобод громадян, забезпечення соціального і правового захисту працівників міліції.

2.3. Надання допомоги галузевим службам в оцінці та прогнозуванні криміногенної ситуації в країні, підготовці пропозицій до законодавчих та урядових актів, управлінських рішень МВС, спрямованих на її стабілізацію і покращання.

2.4. Забезпечення за дорученням Міністра представницьких функцій.

2.5. Виконання інших доручень Міністра.

3. Права та обов'язки радників МВС

3.1. З метою реалізації своїх функцій та завдань радник МВС має право:

- знайомитись у встановленому порядку з документами, матеріалами та отримувати іншу необхідну інформацію від структурних підрозділів Міністерства для здійснення покладених на нього функцій і завдань;

- на запрошення Міністра брати участь у засіданнях колегії Міністерства, координаційних та експертних рад, міжвідомчих комісій, організаційних комітетів, робочих груп, робочих нарадах, конференціях, круглих столах та інших заходах, організованих Міністерством;

- за дорученням Міністра супроводжувати його в складі офіційних делегацій МВС.

3.2. Відповідно до покладених на нього функцій та завдань радник МВС зобов'язаний:

- у визначені Міністром терміни чи з власної ініціативи готувати та надавати необхідну інформацію про стан справ на визначених напрямках діяльності;

- інформувати Міністра про проведену роботу та плани щодо практичної реалізації покладених завдань;

- організовувати і безпосередньо брати участь у заходах, спрямованих на забезпечення соціального захисту працівників і ветеранів органів внутрішніх справ та членів їх сімей, патріотичне виховання працівників міліції, формування позитивного іміджу системи МВС;

- за дорученням Міністра брати участь у міжнародних заходах та спільних з МВС акціях, що проводяться благодійними фондами, громадськими і релігійними організаціями і мають на меті пропаганду міліцейської професії, залучення громадян до участі в охороні громадського порядку та співпраці з правоохоронними органами;

- з допомогою галузевих служб МВС вивчати стан роботи з категоріями співробітників і ветеранами органів внутрішніх справ, які потребують соціального захисту чи посиленої уваги та вносити пропозиції Міністрові щодо подальшого вдосконалення цієї діяльності;

- своєчасно виконувати інші доручення Міністра.

4. Заключні положення

4.1. Зміни і доповнення до цього Положення або реорганізація чи ліквідація інституту радників МВС може здійснюватись відповідно до внесених змін і доповнень до Указу Президента України від 2 жовтня 2001 року N 914/2001 "Про матеріально-побутове, медичне та інші види забезпечення генералів армії України та генералів внутрішньої служби України в разі звільнення за вислугою строку служби" або скасування цього Указу.

4.2. При проведенні організаційно-штатних заходів, пов'язаних з упорядкуванням функцій апарату МВС, Міністром можуть прийматися відповідні рішення щодо кількісного складу радників МВС.

4.3. Радник МВС у разі неможливості за станом здоров'я, віком чи з інших причин виконувати покладені на них функції і завдання може звільнятися із займаної посади наказом Міністра.

 

Керівник Служби Міністра
майор міліції

О. Г. Мажан

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали