МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 жовтня 2000 року N 710

Про затвердження Положення про Реєстр атестованих експертів експертної служби МВС України

Наказ відмінено(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 6 вересня 2011 року N 648) (Наказ N 648)

З метою впорядкування обліку та реєстрації експертів експертної служби МВС України для користування органами дізнання, попереднього слідства, галузевими службами органів внутрішніх справ, суду та фізичними особами, аналізу якісного складу фахівців, визначення науково обгрунтованих потреб у підготовці експертних кадрів, планування підвищення їх кваліфікації, а також забезпечення виконання вимог статті 9 Закону України "Про судову експертизу"наказую:

1. Затвердити Положення про Реєстр атестованих експертів експертної служби МВС України (додається).

2. ДНДЕКЦ (Красюку І. П.) МВС України:

2.1. Забезпечити ведення Реєстру атестованих експертів експертної служби МВС України, підтримання його в контрольному стані та надання інформації з використанням фонду Реєстру.

2.2. Разом із ГУРОС (Курко М. Н.) МВС України вживати необхідних заходів щодо вдосконалення професійної підготовки фахівців експертної служби і підвищення рівня їх кваліфікації.

3. ДНДЕКЦ (Красюку І. П.) спільно з службами кримінальної міліції та слідства МВС України постійно вивчати рівень експертного забезпечення розслідування та розкриття злочинів, аналізувати використання підпорядкованими службами можливостей підрозділів експертної служби у створенні надійної комплексної доказової бази, вживати необхідних заходів до вдосконалення їх взаємодії.

4. Начальникам ГУМВС України в Криму, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті:

4.1. Зобов'язати керівників підпорядкованих підрозділів експертної служби забезпечити своєчасне і повне надання до МВС України інформації та документів у порядку, визначеному затвердженим Положенням.

4.2. З метою заощадження коштів на проведення експертних досліджень в установах інших відомств забезпечити проведення судових експертиз за постановами органів дізнання та попереднього слідства переважно фахівцями підрозділів експертної служби ОВС, при необхідності привести їх організаційно-штатні структури у відповідність до реальних потреб та навантаження, із урахуванням необхідності кадрового забезпечення науковоємних та перспективних напрямків експертних досліджень.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра, генерал-полковника міліції Коляду П. В. та ДНДЕКЦ (Красюка І. П.) МВС України.

 

Міністр
генерал внутрішньої
служби України

Ю. Ф. Кравченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
18.10.2000 N 710

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр атестованих експертів експертної служби МВС України

1. Загальна частина

1.1. Положення про Реєстр атестованих експертів експертної служби МВС України (далі - Положення) регулює порядок створення і ведення Міністерством внутрішніх справ України Реєстру атестованих експертів експертної служби МВС України (далі - Реєстр).

1.2. Реєстр є офіційною автоматизованою системою обліку фахівців, яким підрозділи дізнання та попереднього слідства системи органів внутрішніх справ (далі - ОВС) доручають проведення судової експертизи.

1.3. Реєстр створюється і ведеться з метою:

а) здійснення обліку атестованих експертів та створення інформаційного фонду про осіб, які одержали в установленому порядку дозвіл на проведення конкретного виду експертизи за відповідною експертною спеціальністю;

б) систематизованого аналізу якісного складу фахівців, визначення науково обгрунтованих потреб у підготовці експертних кадрів певної кваліфікації та підвищення її рівня, а також проведення атестування у встановленому нормативно-правовими актами порядку;

в) забезпечення, в установленому порядку, необхідною інформацією Реєстру атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян (далі - Державний реєстр), ведення якого відповідно до чинного законодавства здійснює Міністерство юстиції України.

1.4. До Реєстру належать відомості про експертів ОВС, яким в установленому порядку надано дозвіл на проведення судової експертизи конкретного виду.

1.5. Фонд Реєстру складається з:

а) офіційних відомостей про фахівців, яким надано право проведення судових експертиз;

б) автоматизованої інформаційно-пошукової системи "Реєстр експертів".

1.6. До Реєстру входять такі відомості:

а) відомчий реєстраційний номер;

б) особистий реєстраційний номер експерта, який надано в Державному реєстрі;

в) прізвище, ім'я, по батькові експерта;

г) дата народження;

д) дані про освіту та кваліфікаційний рівень експерта;

ж) стаж служби в ОВС;

з) стаж експертної роботи;

и) місце роботи експерта;

к) види експертиз, які має право проводити експерт, номер свідоцтва про це та дата отримання;

л) інформація про позбавлення права проведення експертиз;

м) інформація про підтвердження кваліфікації;

н) інформація про звільнення фахівця з ОВС, переведення до іншої служби, відомства тощо.

1.7. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (далі - ДНДЕКЦ):

а) здійснює реєстрацію атестованих експертів ОВС;

б) здійснює розробку організаційних і методологічних принципів ведення Реєстру;

в) забезпечує своєчасне внесення відомостей про атестованих експертів до Реєстру та підтримує їх у контрольному стані;

г) здійснює розробку і вдосконалення технології та програмних засобів ведення Реєстру;

д) виконує в повному обсязі функції адміністратора бази даних Реєстру (накопичення та опрацювання інформації щодо атестованих експертів, актуалізація даних, їх зберігання, захист, контроль доступу тощо);

е) зберігає документи, на підставі яких проводиться реєстрація експертів;

ж) направляє подання для включення атестованих експертів ОВС до Державного реєстру.

2. Порядок ведення Реєстру

2.1. Порядок внесення даних до Реєстру

2.1.1. Атестовані експерти експертної служби МВС України вносяться до Реєстру після отримання права проведення конкретного виду судової експертизи.

2.1.2. Підставою для внесення до Реєстру є подання керівника підрозділу експертної служби МВС за встановленою формою (додаток 1), до якого додаються:

а) картка атестованого експерта встановленого зразка (додаток 2);

б) завірена копія свідоцтва про дозвіл на проведення конкретного виду судової експертизи.

2.1.3. Подання для включення до Реєстру направляється до ДНДЕКЦ у місячний термін з дня отримання права проведення конкретного виду експертизи або призначення на посаду експерта особи, яка таке право має.

2.1.4. ДНДЕКЦ упродовж десяти робочих днів з дня надходження перевіряє правильність оформлення поданих документів та приймає рішення щодо внесення даних до Реєстру з одночасним поданням про включення до Державного реєстру за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

2.1.5. Документи, що надходять з підрозділів експертної служби МВС України, становлять фонд Реєстру. Порядок обліку, зберігання та знищення цих документів здійснюється відповідно до нормативних актів МВС України з питань діловодства.

2.2. Порядок внесення змін та доповнень до Реєстру

2.2.1. У процесі ведення Реєстру до нього вносяться зміни та доповнення за поданнями керівників підрозділів експертної служби ОВС (додаток 3).

2.2.2. Підставою для внесення змін до Реєстру є зміна будь-яких даних, передбачених п. 1.6 цього Положення.

2.2.3. Подання для внесення змін до Реєстру направляється до ДНДЕКЦ у місячний термін з дня зміни даних.

2.2.4. ДНДЕКЦ упродовж десяти робочих днів з дня надходження перевіряє правильність оформлення поданих документів та приймає рішення щодо внесення даних до Реєстру з одночасним поданням про внесення змін та доповнень до Державного реєстру за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

2.3. Виключення із Реєстру

2.3.1. Виключення із Реєстру проводиться за рішенням експертно-кваліфікаційної комісії МВС України (далі - ЕКК) або за поданням керівника підрозділу експертної служби ОВС (додаток 4).

2.3.2. Підставою для виключення із Реєстру є:

а) рішення ЕКК про позбавлення права проведення експертиз і досліджень;

б) зміна місця служби експерта (перехід до інших підрозділів ОВС);

в) звільнення експерта з ОВС;

г) непідтвердження кваліфікації експерта у встановленому нормативно-правовими актами порядку;

д) інші випадки, передбачені чинним законодавством.

2.3.3. Подання для виключення із Реєстру направляється до ДНДЕКЦ у місячний термін з дня виникнення підстав, передбачених п. 2.3.2 цього Положення.

2.3.4. ДНДЕКЦ упродовж десяти робочих днів з дня надходження перевіряє правомірність підстав про виключення, правильність оформлення поданих документів та приймає рішення щодо виключення із Реєстру з одночасним поданням про виключення із Державного реєстру за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

2.3.5. Інформація щодо експертів, виключених із Реєстру, зберігається протягом 2-х років.

3. Порядок користування Реєстром

3.1. ДНДЕКЦ МВС України надає інформацію з фонду Реєстру підрозділам дізнання і попереднього слідства ОВС за їх письмовими запитами.

 

Начальник ДНДЕКЦ
МВС України
генерал-майор міліції

І. П. Красюк

 

Додаток 1
до п. 2.1.2 Положення про Реєстр атестованих експертів експертної служби МВС України

Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України

Подання
про включення до Реєстру атестованих експертів експертної служби МВС України

(зразок заповнення)

Прошу включити до Реєстру атестованих експертів експертної служби МВС України працівників НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС України в __________
                                                                                              (місті, області, на залізниці)

N п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Вид експертизи, експертна спеціальність

Назва ЕКК, дата і номер рішення (протоколу), термін дії свідоцтва

Кваліфікаційний клас експерта*

1

2

3

4

5

1.

Перепелиця
Іван Петрович

Криміналістична
• дактилоскопія,
• трасологія

ЕКК МВС України, 21.06.2000 р.; N 72; 5 років (до 20.06.2004 р.)

 

2.

Кудря
Ганна Іванівна

Судово-медична
• імунологія,
• цитологія

ЕКК МОЗ України 07.03.99 р.; N 14; 3 роки (до 06.03.2002 р.)

 


* Вказується після визначення МВС України порядку присвоєння кваліфікаційних класів.

Додатки:

1. Картки експерта - 2

2. Копії свідоцтв - 2

Начальник НДЕКЦ

                       (звання)

                         (дата)

 
_____
                (підпис)

 

Додаток 2
до пп. а) п. 2.1.2 Положення про Реєстр атестованих експертів експертної служби МВС України

КАРТКА АТЕСТОВАНОГО ЕКСПЕРТА

1. Прізвище, ім'я, по батькові

2. Дата народження _______

3. Освіта _____
                                                                                       (середня, неповна вища, вища)
4. Який навчальний заклад закінчив ______
_

5. У якому році закінчив навчальний заклад

6. Спеціальність за освітою __

7. Освітньо-кваліфікаційний рівень _______
                                                                                                      (мол. спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)
8. Науковий ступінь ________

9. В ОВС з ____
                                                                                                               (місяць, рік)
10. На експертній посаді з ___
                                                                                                                      (місяць, рік)
11. Місце роботи __________
                                                                                                       (ГУМВС, УМВС, УМВСТ)
12. Підрозділ __
                                                                                                                  (НДЕКЦ, РВ, ЛВ)

13. Надано право:

проведення криміналістичних експертиз

Назва експертиз

Дата отримання

N посвідчення

Назва експертиз

Дата отримання

N посвідчення

Дактилоскопічних

 

 

ТКДД

 

 

Трасологічних

 

 

Балістичних

 

 

Холодної зброї

 

 

Ототожнення особи

 

 

Почеркознавчих

 

 

Дослідження транспортних засобів

 

 

Авторознавчих

 

 

 

 

 

проведення спеціальних експертиз

Назва експертиз

Дата отримання

N посвідчення

Назва експертиз

Дата отримання

N посвідчення

Наркотиків

 

 

Матеріалів докум.

 

 

Харчових продуктів

 

 

Грунтознавчих

 

 

Спец. хімічних

 

 

Вибух. пристроїв

 

 

Волокон

 

 

ДТП

 

 

Волосся

 

 

Техн. стану т/з

 

 

Мед. імунологічних

 

 

Т/трасологічних

 

 

Мед. цитологічних

 

 

Пожежотехнічних

 

 

Молекул. біологічних

 

 

Електромереж

 

 

Лако-фарбов. покр.

 

 

Фоноскопічних

 

 

Нафтопродуктів

 

 

Фототехнічних

 

 

Скла і кераміки

 

 

Товарознавчих

 

 

Металів

 

 

Одорологічних

 

 

Полімерів

 

 

Судово-бухгалтер.

 

 

Вибух. речовин

 

 

 

 

 

__________ "___" 20__ р.
(посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи, яка вносила відомості до картки)

Достовірність і повноту даних підтверджую

Начальник НДЕКЦ
"___" 20__ р.

       ___
      М. П.   (підпис)

___
(прізвище, ініціали)

Пояснення
до заповнення реквізитів картки атестованого експерта

Картка оформлюється відповідно до зразка на аркуші паперу ф. А4. Графи картки заповнюються машинописом.

1. "Прізвище, ім'я, по батькові" - подається без скорочень. Якщо прізвище змінювалось, то в дужках зазначається прізвище за яким експерт одержував свідоцтво на право проведення експертиз.

2. "Дата народження" - вказується дата в цифровому форматі (число. місяць. рік).

3. "Освіта" - вказується з переліку: середня, неповна вища, вища. Якщо особа має неповну вищу освіту, вказується повна назва учбового закладу, курс навчання.

Згідно із Законом України "Про освіту" від 23.03.96 (ст. 43 п. 1) вищими закладами освіти є: технікум (училище), коледж, інститут, академія, університет.

4. "Який навчальний заклад закінчив" - наводиться повна назва навчального закладу на момент його закінчення (незалежно від назви на поточний час).

5. "У якому році закінчив навчальний заклад" - вказується рік закінчення.

6. "Спеціальність за освітою" - назва спеціальності, яка вказана в дипломі про закінчення навчального закладу.

7. Освітньо-кваліфікаційний рівень - вказується з переліку: мол. спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Згідно із Законом України "Про освіту" від 23.03.96 (ст. 43 п. 3) вищі заклади освіти здійснюють підготовку за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, інші вищі заклади освіти першого рівня акредитації;

бакалавр - забезпечують коледжі, інші вищі заклади освіти другого рівня акредитації;

спеціаліст, магістр - забезпечують вищі заклади освіти третього і четвертого рівнів акредитації.

8. "Науковий ступінь" - вказується науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідної галузі.

9. "В ОВС з" - вказується дата призначення на атестовану посаду (місяць. рік).

10. "На експертній посаді з" - вказується дата призначення на експертну посаду (місяць. рік), незалежно від дати отримання права на проведення експертиз.

11. "Місце роботи" - вказується назва НДЕКЦ або ДНДЕКЦ.

12. "Підрозділ" - вказується назва НДЕКЦ, РУВС, РВ, ЛВ.

Право проведення експертиз проставляється у відповідних колонках таблиць із зазначенням дати отримання (число,місяць,рік) та номера посвідчення. Картка атестованого експерта підписується особою, що заповнювала картку та начальником НДЕКЦ. Підпис начальника НДЕКЦ скріплюється печаткою із зображенням Державного Герба України і найменуванням НДЕКЦ.

 

Додаток 3
до п. 2.2.1 Положення про Реєстр атестованих експертів експертної служби МВС України

Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України

Подання
про внесення змін та доповнень до Реєстру атестованих експертів експертної служби МВС України

(зразок заповнення)

Прошу внести зміни (доповнення) до Реєстру атестованих експертів експертної служби МВС України відносно працівників НДЕКЦ ГУМВС, УМВС України ____:

N
п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Причина

Суть зміни (доповнення)

1.

 

Отримання права проведення іншого виду експертизи

Вид експертизи _
ЕКК МВС України від "___" _________ 20__ р.
N ____, 5 (3) років (до "___" _________ 20__ р.)

2.

 

Зміна прізвища у зв'язку з одруженням (іншої причини)

Нове прізвище ___
(подається після внесення відповідних змін до особової справи)

3.

 

Закінчення учбового закладу

Назва закладу ___
спеціальність за освітою ______
освітньо-кваліфікаційний рівень ___________

4.

 

Отримання наукового ступеня

Науковий ступінь
Диплом серії _____ N _

5.

 

Зміна місця роботи (в межах експертної служби МВС)

Призначено на посаду ________
___

Начальник НДЕКЦ
___________
                     (звання)
___________
                       (дата)

 
_________
                      (підпис)

 

Додаток 4
до п. 2.3.1 Положення про Реєстр атестованих експертів експертної служби МВС України

Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України

Подання
про виключення із Реєстру атестованих експертів експертної служби МВС України
(зразок заповнення)

Прошу виключити із Реєстру атестованих експертів експертної служби працівників:

N
п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Причина

Підстава для виключення

1.

 

Позбавлено права проведення експертизи

Рішення ЕКК МВС України від "___" _________ 20__ р. N ____

2.

 

Зміна місця служби (перехід до інших служб МВС)

Наказ від "___" _________ 20__ р. N _______

3.

 

Звільнення з ОВС

Наказ від "___" _________ 20__ р. N _______

Начальник НДЕКЦ
___________
                     (звання)
___________
                       (дата)

 
_________
                      (підпис)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали