МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 червня 2011 року N 338

Про затвердження Положення про Режимно-секретне управління МВС України

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства внутрішніх справ України від 3 жовтня 2011 року N 719 (Наказ N 719)

Відповідно до вимог Законів України "Про державну таємницю", "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), пункту 35 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року N 1561-12, та у зв'язку з організаційно-штатними змінами, здійсненими відповідно до наказу МВС від 09.04.2011 N 129дск, наказую:

1. Затвердити:

1.1. Положення про Режимно-секретне управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - Положення), що додається.

1.2. Табель належності технічних засобів захисту інформації, контрольно-вимірювальної апаратури, пошукової і спеціальної техніки, обладнання для підрозділів технічного захисту інформації режимно-секретних органів (далі - Табель), що додається.

1.3. Кваліфікаційні вимоги до фахівців технічного захисту інформації Режимно-секретного управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - Кваліфікаційні вимоги), що додаються

2. Підпорядкувати Режимно-секретне управління Міністерства внутрішніх справ України безпосередньо Міністрові.

3. Координацію та контроль за діяльністю Режимно-секретного управління Міністерства внутрішніх справ України покласти на заступника Міністра - керівника апарату.

4. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, керівникам вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій системи МВС, Головного управління внутрішніх військ МВС, командирам військових частин і з'єднань внутрішніх військ МВС у місячний термін привести функціональні повноваження керівництва та власні нормативні акти у відповідність до вимог пункту 35 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року N 1561-12, затверджених цим наказом Положення, Табеля та Кваліфікаційних вимог, що затверджені цим наказом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Ворону Д. М.

6. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
16.06.2011 N 338

ПОЛОЖЕННЯ
про Режимно-секретне управління Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Режимно-секретне управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - РСУ, Управління) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства внутрішніх справ (далі - Міністерство), який утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, має печатку із зображенням малого Державного Герба України і своїм найменуванням, а також інші необхідні для здійснення покладених на нього завдань печатки, штампи і бланки.

1.2. У своїй роботі РСУ керується Конституцією України, законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, інших державних органів у сфері охорони державної таємниці, протидії технічним розвідкам та технічного захисту інформації, архівної справи, а також цим Положенням.

1.3. РСУ є головним режимно-секретним органом у системі МВС і підпорядковується безпосередньо Міністрові внутрішніх справ.

Координацію та контроль за діяльністю РСУ здійснює заступник Міністра - керівник апарату.

РСУ є правонаступником Департаменту документального забезпечення та режиму МВС з питань охорони державної таємниці, протидії технічним розвідкам та технічного захисту інформації.

1.4. Передача функцій РСУ МВС, як головного режимно-секретного органу, будь-яким іншим підрозділам МВС, а також покладання на нього функцій, не пов'язаних з охороною державної таємниці, не допускається.

1.5. Управління здійснює свої повноваження безпосередньо, а також через утворені в установленому порядку режимно-секретні органи (далі - РСО) структурних підрозділів апарату Міністерства, управління, відділи, відділення, сектори головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій системи МВС, Головного управління внутрішніх військ МВС, військових частин і з'єднань внутрішніх військ МВС (далі - органи і підрозділи внутрішніх справ України, органи внутрішніх справ, ОВС).

1.6. Діяльність Управління здійснюється на основі поєднання колегіальності в обговоренні та єдиноначальності у вирішенні питань службової діяльності, чіткого розмежування службових обов'язків його працівників, установлення особистої відповідальності за доручену ділянку роботи, дотримання режиму секретності та конспірації.

1.7. Організаційною основою діяльності Управління є перспективні та поточні плани роботи, які затверджуються Міністром внутрішніх справ, нормативно-правові акти МВС, рішення та доручення керівництва Міністерства.

1.8. Управління у своїй роботі взаємодіє зі структурними підрозділами апарату МВС, ГУМВС, УМВС, Службою безпеки України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, Управлінням державної фельд'єгерської служби, Головною архівною службою України, іншими державними органами.

1.9. Управління в межах своїх повноважень, на підставі та на виконання актів законодавства, доручень керівництва держави, МВС розробляє самостійно, а також спільно з іншими структурними підрозділами Міністерства нормативно-правові акти, які підлягають реєстрації в установленому порядку, і здійснює контроль за їх виконанням.

1.20. Структура Управління затверджується Міністром внутрішніх справ України.

2. Завдання Управління

2.1. Реалізація державної політики в питаннях охорони державної таємниці, контроль за її збереженням, додержання режиму секретності в апараті Міністерства та органах внутрішніх справ.

2.2. Реалізація державної політики у сфері технічного захисту інформації в апараті Міністерства та органах внутрішніх справ.

2.3. Забезпечення діяльності державних експертів МВС з питань таємниць та державних експертів з питань технічного захисту інформації.

2.4. Виявлення та закриття каналів витоку інформації з обмеженим доступом у процесі службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України.

2.5. Нормативно-методичне керівництво архівною справою в підрозділах та органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, навчальних закладах, науково-дослідних установах, організаціях МВС.

2.6. Комплектування довідково-інформаційного сектору вітчизняною та зарубіжною літературою.

3. Функції Управління

3.1. Розроблення та реалізація заходів, спрямованих на забезпечення охорони державної таємниці, режиму секретності в системі МВС, запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам утрати її матеріальних носіїв, удосконалення роботи режимно-секретних органів, територіальних архівних підрозділів та підрозділів технічного захисту інформації, структурних підрозділів апарату Міністерства, органів і підрозділів внутрішніх справ, упровадження в роботу позитивного досвіду, новітніх технологій, засобів та техніки.

3.2. Організація роботи та здійснення секретного діловодства, облік документів з грифом обмеження доступу, інших документів, що стосуються охорони державної таємниці, які надходять до Міністерства з Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, від депутатів усіх рівнів, організацій, громадян, їх об'єднань, осіб без громадянства, підготовка проектів резолюцій до них, доповідь керівництву Міністерства і доведення їх до відома виконавців.


Організація взаємодії з Управлінням державної фельд'єгерської служби з питань відправлення та отримання секретної кореспонденції керівництва МВС. (Наказ N 719)

(абзац другий пункту 3.2 у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 03.10.2011 р. N 719) (Наказ N 719)

3.3. Облік і зберігання цілком таємних, таємних та інших видань.

3.4. Організація роботи зі зверненнями громадян, запитами і зверненнями народних депутатів України з питань, що належать до компетенції РСУ.

3.5. Облік і зберігання документів, які накопичуються в процесі діяльності Управління, наказів, рішень та доручень керівництва Управління.

3.6. Узагальнення даних секретного документообігу та їх аналіз, у тому числі в органах та підрозділах внутрішніх справ, розроблення та здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення секретного діловодства.

3.7. Здійснення (за напрямками діяльності та в межах компетенції) контролю за дотриманням структурними підрозділами апарату Міністерства, органами і підрозділами внутрішніх справ України:

- вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності;

- вимог та правил технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності та в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, а також контролю за станом та ефективністю функціонування системи технічного захисту інформації (далі - ТЗІ) та протидії технічним розвідкам, порядку виконання заходів з ТЗІ;

- установленого порядку організації роботи режимно-секретних органів.

3.8. Координація діяльності всіх органів і підрозділів внутрішніх справ України та їх режимно-секретних органів щодо забезпечення збереження державної таємниці та ТЗІ. Подання практичної і методичної допомоги з цих питань підпорядкованим органам та підрозділам.

3.9. Облік фактів утрати матеріальних носіїв секретної інформації і витоку такої інформації в системі МВС, аналіз причин та умов, що призвели до цього, координація і розроблення заходів, спрямованих на попередження таких випадків.

3.10. Проведення службових перевірок (розслідувань) за фактами втрати матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом і її витоку та порушення норм і вимог ТЗІ І і ІІ категорій.

3.11. Розроблення та здійснення експертизи проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління (охорона державної таємниці та забезпечення режиму секретності, заходи з технічного захисту інформації, організація архівної роботи).

3.12. Нормативно-методичне забезпечення діяльності режимно-секретних органів системи МВС та організаційно-методичне керівництво ними.

3.13. Участь у підготовці договорів (угод, меморандумів) про співпрацю з правоохоронними органами інших держав у частині, що стосується обміну інформацією з обмеженим доступом та інформацією, що віднесена до державної таємниці.

3.14. Опрацювання проектів нормативно-правових актів, у тому числі проектів міжвідомчих договорів, в яких однією із сторін виступає МВС, щодо їх відповідності вимогам законодавства в галузі охорони державної таємниці, технічного захисту інформації та інших питань, що належать до компетенції Управління.


3.15. Здійснення експертизи матеріалів, які готуються до передачі іноземній стороні, та матеріалів, що будуть використовуватися під час міжнародних зустрічей, з метою вилучення відомостей, що становлять державну таємницю або службову інформацію. (Наказ N 719)

(пункт 3.15 у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 03.10.2011 р. N 719) (Наказ N 719)

3.16. Підготовка матеріалів, проектів рішень, які підлягають розгляду експертною комісією при державних експертах МВС з питань таємниць, державних експертах з питань технічного захисту інформації та проектів висновків державних експертів.

3.17. Забезпечення режиму секретності та технічного захисту інформації під час проведення засідань колегії МВС, нарад керівництва Міністерства, брифінгів, прес-конференцій, прийому іноземних делегацій в апараті МВС.


3.18. Здійснення експертизи рукописів, публікацій, видань з метою вилучення відомостей, що становлять державну таємницю або містять службову інформацію, та підготовка висновків щодо можливості їх відкритої публікації. (Наказ N 719)

(пункт 3.18 у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 03.10.2011 р. N 719) (Наказ N 719)

3.19. Опрацювання та погодження номенклатур посад структурних підрозділів апарату МВС, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

3.20. Оформлення матеріалів, необхідних для отримання допуску до державної таємниці особам, що призначаються на посади першого заступника Міністра, заступників Міністра, начальника Головного управління внутрішніх військ - командувача внутрішніх військ, начальників ГУМВС, УМВС, керівників навчальних закладів системи МВС, науково-дослідних установ, підприємств і організацій, які безпосередньо підпорядковані МВС, інші посади апарату Міністерства (крім особового складу ДОС, ГУВВ МВС, УДСО при МВС), підготовка проектів наказів про надання або припинення доступу до державної таємниці, зберігання облікових карток установленої форми щодо зазначених посадових осіб.

Опрацювання документів про встановлення чи скасування зазначеним працівникам надбавок за роботу в умовах режимних обмежень, підготовка відповідних проектів наказів.

3.21. Тестування з метою визначення рівня знань вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері охорони державної таємниці, технічного захисту інформації керівників та інших працівників режимно-секретних органів, підрозділів технічного захисту інформації, кандидатів на посади начальників і заступників начальників режимно-секретних органів, архівних підрозділів, технічного захисту інформації, а також працівників апарату МВС, яким надано допуск до державної таємниці, та визначення за результатами тестування можливості надання їм доступу до секретної інформації.

3.22. Організація спільно із зацікавленими структурними підрозділами апарату Міністерства, вищими навчальними закладами системи МВС заходів з підвищення кваліфікації працівників режимно-секретних органів.

3.23. Погодження призначення та звільнення керівних кадрів режимно-секретних органів системи МВС.

3.24. У сфері протидії технічним розвідкам та технічного захисту інформації:

3.24.1. Супроводження створення КСЗІ в інформаційно-телекомунікаційних, інформаційних, телекомунікаційних системах органів та підрозділів МВС.

3.24.2. Формування і проведення відомчої політики в галузі ТЗІ згідно з державною політикою ТЗІ в Україні. Упровадження єдиної технічної політики щодо оснащення підрозділів ТЗІ системи МВС сучасними пошуковими та вимірювальними приладами.

3.24.3. Організація, методичне керівництво та забезпечення функціонування системи технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам в органах і підрозділах внутрішніх справ. Супроводження робіт зі створення та розвитку комплексних систем захисту інформації (далі - КСЗІ) в автоматизованих системах.

3.24.4. Дотримання єдності підходів щодо ТЗІ, які визначаються потенційними загрозами, потенційними каналами несанкціонованого доступу, моделями порушників безпеки інформації та режимами доступу до інформації.

3.24.5. Організація та здійснення:

- контрольно-інспекційної роботи щодо стану та ефективності функціонування системи технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам в органах і підрозділах МВС;

- контролю за експлуатаційно-технічним і метрологічним забезпеченням пошуковою та вимірювальною технікою підрозділів ТЗІ системи МВС. Розроблення норм належності пошукової та вимірювальної техніки в галузі ТЗІ;

- контролю за якістю та відповідністю вимогам ТЗІ техніки, що отримується підрозділами системи МВС;

- контролю за умовами обробки інформації в автоматизованих системах та телекомунікаційних мережах, її захищеністю.

3.24.6. Розроблення, організація та реалізація заходів з протидії технічним розвідкам. Координація діяльності органів, щодо яких здійснюється ТЗІ, спрямована на протидію технічним розвідкам на особливо важливих об'єктах МВС. Оцінка стану та ефективності цієї протидії.

3.24.7. Підготовка проектів документів з питань ТЗІ та оцінки стану захищеності інформації інженерно-технічними заходами і засобами.

3.24.8. Організація підготовки, перепідготовки, стажування та підвищення кваліфікації спеціалістів ТЗІ системи МВС. Проведення перевірки відповідності фахового рівня фахівців ТЗІ кваліфікаційним вимогам.

3.24.9. Здійснення консультаційної та навчальної діяльності в межах компетенції.

3.24.10. Підготовка пропозицій щодо розроблення нових видів технічних засобів у галузі ТЗІ, захищених технічних засобів та засобів технічного захисту і впровадження їх у практичну діяльність служби ТЗІ та підрозділів системи МВС.

3.24.11. Визначення реальних потреб підрозділів ТЗІ системи МВС у фахівцях, вимірювальній та пошуковій техніці, нормативно-методичних документах, нормативно-правових актах, засобах захисту та захищених технічних засобах.

3.24.12. Визначення головних та базових за напрямком ТЗІ підприємств, установ і організацій системи МВС.

3.24.13. Організація інфраструктури інформаційного забезпечення системи ТЗІ.

3.24.14. Дослідження об'єктів інформаційної діяльності, інформаційних систем щодо безпеки інформації (вивчення та аналіз проектної, програмної документації, технологічних процесів, інформаційних потоків, умов функціонування об'єктів інформаційної діяльності, інформаційних систем, метою визначення загрози безпеці інформації щодо її витоку, блокування та порушення цілісності).

3.24.15. Організація та проведення спеціалізованих досліджень ефективності застосованих засобів захисту.

3.24.16. Розроблення відомчих нормативно-правових актів та інших документів у галузі ТЗІ.

3.24.17. Опрацювання та погодження техноробочої та проектної документації стосовно створення автоматизованих систем класу "2" та "3", супроводження робіт із їх створення, розбудови та введення в експлуатацію.

3.24.18. Організація та забезпечення практичних заходів з виявлення та блокування можливих технічних каналів витоку інформації в органах і підрозділах МВС.

3.24.19. Проведення пошукових заходів з виявлення та блокування засобів негласного отримання інформації з об'єктів інформаційної діяльності органів і підрозділів МВС.

3.24.20. Забезпечення запровадження заходів з протидії технічним розвідкам під час виконання всіх видів робіт, пов'язаних з державною таємницею.

3.24.21. Організація та проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах класу "1" органів та підрозділів МВС.

3.24.22. Взаємодія з підрозділами апарату Міністерства і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації в питаннях профільної діяльності та координація заходів, що здійснюються підрозділами технічного захисту інформації МВС з метою запобігання витоку інформації з обмеженим доступом технічними каналами.

3.25. Контроль за схоронністю архівних документів та користуванням ними в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, навчальних закладах, науково-дослідних установах, організаціях системи МВС.

3.26. Прийняття, облік, зберігання документів Національного архівного фонду на паперових та інших носіях, що утворюються в процесі діяльності структурних підрозділів апарату Міністерства, навчальних закладів, науково-дослідних установ системи МВС, громадських організацій, що входять до системи МВС.

3.27. Складання та ведення списку джерел комплектування Національного архівного фонду.

3.28. Розроблення довідкового апарату, упровадження інформаційних технологій в архівну справу МВС, формування інформаційних систем ретроспективної інформації.

3.29. Проведення експертизи цінності документів, що зберігаються в архіві.


3.30. Підготовка засідань Експертно-перевірної комісії МВС, ведення протоколів засідань. (Наказ N 719)

(пункт 3.30 у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 03.10.2011 р. N 719) (Наказ N 719)

3.31. Підготовка відомчого Переліку документів, що утворюються в процесі діяльності органів внутрішніх справ, внутрішніх військ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій системи МВС, із зазначенням строків їх зберігання.

3.32. Контроль за своєчасністю передачі документів Національного архівного фонду на архівне зберігання. Подання методичної допомоги фондоутворювачам у проведенні експертизи цінності документів, підготовці номенклатури справ.

3.33. Погодження номенклатур справ джерел комплектування та актів про виділення до знищення документів, які не віднесені до Національного архівного фонду.

3.34. Контроль за схоронністю документів Національного архівного фонду в архіві ГУВВ МВС, архівах ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та створенням умов для користування ними.

3.35. Виконання запитів організацій і звернень громадян з питань соціально-правового характеру, реабілітації репресованих, отримання копій архівних документів, витягів та архівних довідок, установлення місцезнаходження архівних документів, інформаційне забезпечення цих потреб.

3.36. Інформування органів влади, Управління, керівництва Міністерства про склад та зміст архівних документів, створення умов для використання архівної інформації в наукових цілях та в практичній діяльності працівників органів внутрішніх справ.

3.37. Публікація відповідно до законодавства документів, що знаходяться на зберіганні в Державному архіві МВС, надання їх для виставок, використання в засобах масової інформації.

3.38. Систематичне накопичення, опрацювання, облік, зберігання і пропаганда нової літератури, подання методичної та практичної допомоги органам і підрозділам внутрішніх справ у роботі зі спеціальною літературою.

3.39. Формування довідково-бібліотечного фонду, систематичного та алфавітного каталогу вітчизняної та зарубіжної літератури.

3.40. Забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ матеріалами з актуальних проблем оперативно-службової діяльності ОВС, інформацією про новітні досягнення і тенденції розвитку відповідних напрямків вітчизняної і зарубіжної науки і практики з питань правоохоронної діяльності.

3.41. Здійснення оперативно-аналітичного забезпечення керівництва Міністерства та за його дорученням інших державних органів з питань оперативно-службової діяльності, що належать до компетенції Управління.

3.42. Надання відвідувачам довідково-інформаційного сектору літератури, що знаходиться у фондах; замовлення літератури через міжбібліотечний абонемент в інших бібліотеках.

3.43. Облік відвідувачів довідково-інформаційного сектору, кількості виданих матеріалів; здійснення контролю за правилами користування літературою з грифом обмеження доступу.

3.44. Виконання інших функцій, що випливають з покладених на Управління завдань.

3.45. Управління відповідно до покладених на нього завдань та виконуваних функцій має право:

3.45.1. Вимагати від усіх працівників органів і підрозділів внутрішніх справ неухильного виконання вимог законодавства України щодо забезпечення охорони державної таємниці, технічного захисту інформації.

3.45.2. Уносити керівництву Міністерства пропозиції про припинення робіт, пов'язаних з державною таємницею, у тих структурних підрозділах, де умови для їх виконання не відповідають вимогам законодавства та нормативно-правових актів у сфері охорони державної таємниці.

3.45.3. Здійснювати перевірки організації і стану секретного діловодства, режиму секретності, технічного захисту інформації, архівної роботи та інших питань, що належать до компетенції Управління, у всіх підрозділах апарату Міністерства, органах і підрозділах внутрішніх справ, навчальних закладах, на підприємствах та установах забезпечення системи МВС.

3.45.4. Уносити керівництву МВС, органів та підрозділів внутрішніх справ клопотання про призначення службових перевірок за фактами порушення режиму секретності, секретного діловодства, норм і вимог ТЗІ, установленого порядку секретного діловодства та притягнення винних осіб до встановленої законодавством відповідальності, безпосередньо проводити службові розслідування та брати участь у них.

3.45.5. Одержувати від працівників письмові пояснення щодо фактів розголошення секретних відомостей, утрати матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, інших порушень режиму секретності, порушень норм і вимог ТЗІ, установленого порядку секретного діловодства.

3.45.6. Одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, органів і підрозділів внутрішніх справ інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на РСУ завдань.

3.45.7. Залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств та установ забезпечення, органів і підрозділів внутрішніх справ (за погодженням з їх керівництвом) до участі в підготовці експертних висновків та для опрацювання питань, що належать до компетенції Управління.

3.45.8. Брати участь у розгляді проектів штатних розписів органів і підрозділів внутрішніх справ у частині, що стосується режимно-секретних органів. Уносити пропозиції щодо їх структури і чисельності.

3.45.9. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління. Проводити заслуховування керівного складу та, у необхідних випадках, окремих працівників Управління, РСО ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів, установ забезпечення, підприємств МВС з питань, що належать до компетенції Управління.

3.45.10. Ініціювати створення робочих груп з опрацювання проблемних питань, розроблення проектів нормативних актів з питань, що належать до компетенції Управління. У разі необхідності залучати до роботи в їх складі працівників інших структурних підрозділів апарату Міністерства, ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів, установ забезпечення, підприємств МВС (за погодження з їх керівниками та з дозволу керівництва Міністерства).

3.45.11. Використовувати засоби зв'язку та вести в установленому порядку поштово-телеграфне листування з центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами та установами забезпечення, органами і підрозділами внутрішніх справ.

3.45.12. Уносити керівництву Міністерства, структурних підрозділів апарату МВС, ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів, підприємств та установ забезпечення системи МВС пропозиції щодо призупинення діяльності, пов'язаної з обробкою інформації з обмеженим доступом, у разі виявлення грубого порушення встановленого порядку, що може призвести до втрати чи розголошення такої інформації.

3.45.13. Знімати з атестації об'єкти інформаційної діяльності в разі невиконання норм і вимог з ТЗІ, відключення користувачів від інформаційної мережі МВС у разі порушення режиму інформаційної безпеки, невиконання своїх обов'язків і вказівок служби технічного захисту інформації. Забороняти обробку інформації в локальних інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних мережах, автоматизованих системах, в яких не виконані вимоги з ТЗІ або виявлено суттєві порушення вимог нормативно-правових актів у сфері технічного захисту інформації.

4. Керівництво Управління

4.1. РСУ МВС очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Міністром внутрішніх справ України.

Начальник Управління підпорядковується особисто Міністрові внутрішніх справ.

4.2. Начальник Управління є керівником головного режимно-секретного органу МВС.

4.3. Начальник Управління має двох заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади в установленому порядку Міністром внутрішніх справ України за поданням начальника Управління.

4.4. Начальник Управління несе персональну відповідальність перед Міністром за виконання покладених на РСУ завдань і здійснення ним своїх обов'язків.

4.5. Начальник Режимно-секретного управління МВС:

4.5.1. Керує Управлінням і відповідає за забезпечення збереження державної таємниці та інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави.

4.5.2. Здійснює організаційно-методичне управління режимно-секретними органами апарату Міністерства та органів внутрішніх справ.

4.5.3. Визначає завдання структурних підрозділів Управління і розподіляє обов'язки між своїми заступниками, затверджує функціональні обов'язки працівників Управління.

4.5.4. Подає на затвердження керівництву Міністерства плани роботи Управління.

4.5.5. Забезпечує відбір і розстановку кадрів Управління, створення кадрового резерву для висунення на вищі посади, умов для підвищення рівня професійної підготовки та кваліфікації працівників, додержання ними в роботі режиму секретності та законності.

4.5.6. Подає в установленому порядку матеріали для призначення на посади і звільнення з посад працівників Управління.

4.5.7. Готує подання щодо присвоєння рядовому і начальницькому складу Управління перших і чергових спеціальних звань молодшого, середнього і старшого начальницького складу до полковника міліції включно, а також клопотання щодо нагородження відомчими відзнаками МВС та державними нагородами України.

4.5.8. У межах своєї компетенції видає накази організаційно-розпорядчого змісту, дає доручення та приймає рішення, обов'язкові для виконання працівниками Управління та РСО органів і підрозділів внутрішніх справ України.

4.5.9. Запитує від підпорядкованих режимно-секретних органів інформаційні та звітні документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань, підготовки узагальнених матеріалів для проектів управлінських рішень та проведення нарад керівництва Міністерства.

4.5.10. Погоджує положення про режимно-секретні органи структурних підрозділів апарату Міністерства, ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій системи МВС.

4.5.11. Погоджує подання керівництва структурних підрозділів апарату Міністерства, ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів, підприємств та установ забезпечення МВС про призначення на посади і звільнення з посад начальників режимно-секретних органів, а також їх заступників, установлення їм надбавок і доплат у межах асигнувань.

4.5.12. Затверджує Експертні висновки та Протоколи експертних випробувань комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах класу "1" органів і підрозділів внутрішніх справ України.

4.5.13. Здійснює особистий прийом громадян, що звернулися до МВС з питань роботи Управління.

4.5.14. У встановленому порядку розглядає кореспонденцію, звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України, що надходять до Управління, і дає доручення щодо їх своєчасного розгляду.

4.5.15. Організовує в установленому порядку атестацію начальницького та рядового складу, а також працівників, які не мають спеціальних звань. За результатами висновків атестаційної комісії приймає відповідні рішення.

4.5.16. У встановленому порядку вирішує питання щодо відрядження працівників Управління до органів і підрозділів внутрішніх справ України, заслуховує їх звіти і вживає відповідних заходів реагування за результатами роботи, виконаної під час відрядження.

4.5.17. У разі службової необхідності, у межах передбачених законодавством термінів, тимчасово покладає на працівників Управління виконання обов'язків тих працівників, що відсутні на роботі.

4.5.18. Установлює працівникам Управління посадові оклади, надбавки, премії, доплати в межах передбачених нормативними актами граничних розмірів та вносить клопотання щодо подання їм матеріальної допомоги.

4.5.19. У межах наданих повноважень заохочує працівників Управління та накладає дисциплінарні стягнення.

4.5.20. Порушує перед керівництвом Міністерства клопотання про заохочення, у тому числі державними нагородами, працівників Управління та підпорядкованих режимно-секретних органів, а також про накладення дисциплінарних стягнень.

4.5.21. Уносить на розгляд керівництва Міністерства пропозиції щодо зміни структури і штату Управління.

4.5.22. У межах своїх повноважень та відповідно до законодавства уживає заходів, спрямованих на покращання правового та соціального захисту працівників Управління, зокрема їх пенсійного забезпечення, а також покращання житлових та соціально-побутових умов.

4.5.23. Здійснює контроль за режимом і умовами роботи працівників Управління, їх поведінкою на службі, додержанням установленої форми одягу, порядку в службових приміщеннях і вживає відповідних заходів реагування. Забезпечує дотримання правил з охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

4.5.24. Здійснює оперативно-аналітичне забезпечення керівництва Міністерства та за його дорученням інших органів державної влади з питань оперативно-службової діяльності, що належать до компетенції Управління.

4.5.25. Взаємодіє з підрозділами органів державної влади і управління, Служби безпеки, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Генеральної прокуратури, Управлінням державної фельд'єгерської служби, Головною архівною службою, структурними підрозділами апарату Міністерства, ГУМВС, УМВС, навчальними закладами, науково-дослідними установами, підприємствами, установами і організаціями системи МВС з питань, що належать до компетенції Управління.

4.5.26. Є начальником цивільної оборони РСУ МВС і забезпечує постійну бойову готовність сил і засобів цивільної оборони Управління як об'єкта.

4.6. Начальник Управління несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і постійно здійснює відповідний контроль.

4.7. У разі вибуття начальника Управління у відпустку, тривале відрядження або на лікування за його рапортом виконання обов'язків начальника РСУ наказом Міністра внутрішніх справ тимчасово покладається на одного із заступників начальника Управління.

 

Начальник Режимно-секретного
управління МВС України
полковник міліції

С. В. Сергєєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
16.06.2011 N 338

Табель
належності технічних засобів захисту інформації, контрольно-вимірювальної апаратури, пошукової і спеціальної техніки, обладнання для підрозділів технічного захисту інформації режимно-секретних органів

N з/п

Найменування технічних засобів
/спеціального обладнання та іншого майна/

Одиниця виміру

Потрібно на підрозділ

1.

Автоматизований комплекс виявлення і виміру радіовипромінювань, пошуку закладних пристроїв та виміру ПЕМВН від засобів ЕОТ типу АКОР

Комплект

2

2.

Комплекс для проведення спеціальних досліджень з вимірювання параметрів побічного електромагнітного випромінювання та наведень типу АСТРА-В

Комплект

2

3.

Пошуковий програмно-апаратний комплекс типу "Пластун-3D"

Комплект

2

4.

Автоматизований комплекс для проведення спецдосліджень типу "Темп 3.0"

Комплект

2

5.

Омні-спектральний корелятор типу"OSCOR"

Шт.

2

6.

Конвертер для OSCOR-5000E MDC-2100

Шт.

4

7.

Багатофункціональний пошуковий прилад типу ST-031

Комплект

2

8.

Індикатор поля-частотомір (100 кГц - 3 ГГц)

Комплект

4

9.

Відеоендоскоп "ВД48"

Шт.

2

10.

Рентгеноскопічна установка

Комплект

2

11.

Реєстратор модуляції вторинного випромінювання "Ревиз 5000"

Комплект

2

12.

Акустичний рефлектометр типу "Арфа-МД"

Комплект

2

13.

Радіолокатор зондування будівельних конструкцій "Раскан-4"

Шт.

2

14.

Комплекс вимірювально-обчислювальний "Ореол-2"

Шт.

2

15.

Вимірювач шумів і вібрації "ВШВ-003-М3"

Шт.

2

16.

Вимірювач шуму "Октава 110А-В3"

Шт.

2

17.

Генератор сигналів "Г2-57"

Шт.

4

18.

Студійний монітор (67 Вт, 101 Дб, D=127мм)

Шт.

4

19.

Нелінійний локатор на другу та третю гармоніку

Комплект

2

20.

Скануючий радіоприймач (100 кГц - 3 ГГц)

Комплект

4

21.

Пеленгаційний комплекс:
- скануючий радіоприймач (100 кГц - 30 ГГц);
- комплект антен;
- ПЕОМ;
- програма радіомоніторингу

Комплект

1

22.

Аналізатор проводових комунікацій типу "Улан 2"

Комплект

2

23.

Цифровий аналізатор дротових та телефонних ліній "TALAN DPA-7000"

Комплект

2

24.

Сканер безпроводових відеокамер типу "C-HUNTER"

Шт.

2

25.

Портативний виявлювач відеокамер WEGAi

Шт.

2

26.

Комплекс засобів захисту від НСД

Комплект

На кожну АС класу 1

27.

Портативний ІЧ-термовизор типу Termoview M3

Комплект

2

28.

Генератор просторового зашумлення

Шт.

2

29.

Фільтр мережевий

Шт.

2

30.

Розділовий трансформатор

Шт.

2

31.

Пристрій цільової перешкоди

Комплект

2

32.

Комплект спеціальних інструментів не гірше за "ОТК-4000"

Комплект

2

33.

Ендоскоп гнучкий

Комплект

2

34.

Селективний вимірювач напруженості та напруги радіозавад (10 кГц - 2 ГГц)

Комплект

2

35.

Аналізатор спектру (5 МГц - 10 ГГц)

Комплект

1

36.

Частотомір до 10 ГГц

Комплект

1

37.

Генератор низькочастотний до 20 кГц

Шт.

1

38.

Генератор високочастотний до 3 ГГц

Шт.

1

39.

Осцилограф до 3 ГГц

Шт.

1

40.

Вимірювач потужності

Комплект

1

41.

Радіостанція УКХ-діапазону

Комплект

4

42.

Факсимільний апарат

Шт.

1

43.

Персональна ЕОМ

Шт.

1 на кожного атестованого працівника начальницького складу

44.

Розмножувальний апарат

Шт.

1

45.

Сканер

Шт.

2

46.

Утилізатор інформації "Лавина"

Шт.

2

47.

Набір інструментів радіомайстра

Комплект

3

48.

Набір слюсарських інструментів

Комплект

3

49.

Електричний дриль з комплектом свердел

Комплект

2

50.

Перфоратор

Комплект

1

51.

Набір художника "Флейц"

Комплект

2

52.

Відеокамера

Шт.

2

53.

Відеомагнітофон

Шт.

1

54.

Телевізор

Шт.

1

55.

Аудіореєстратор

Шт.

1

56.

Диктофон малогабаритний

Шт.

3

57.

Фотоапарат

Шт.

2

58.

Легковий автомобіль

Шт.

1

59.

Пересувний комплекс радіомоніторингу (на базі мікроавтобуса)

Шт.

1

 

Начальник Режимно-секретного
управління МВС України
полковник міліції

С. В. Сергєєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
16.06.2011 N 338

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до фахівців технічного захисту інформації Режимно-секретного управління Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Ці Кваліфікаційні вимоги розроблені на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників з урахуванням вимог законодавства у сфері технічного захисту інформації (далі - ТЗІ) з метою сприяння добору та розстановці працівників, підвищенню їх службової кваліфікації та розподілу обов'язків між ними.

1.2. Кваліфікаційні вимоги не містять даних стосовно посади заступника начальника підрозділу. Вимоги до рівня знань та кваліфікації працівників цієї категорії установлюються такі, як і для їх начальників.

1.3. З урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня та професійної підготовки особи начальницького складу можуть призначатися на нижчі посади начальницького складу з використанням вакантних за штатним розписом вищих посад.

1.4. Фахівці, уперше прийняті на службу, протягом першого року їх роботи обов'язково проходять стажування на базі головного за напрямком технічного захисту інформації у МВС підрозділу (РСУ МВС), а також навчаються на курсах підвищення кваліфікації, які проводяться за базовими програмами, погодженими Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації з отриманням документів загальнодержавного зразка.

2. Заступник начальника Управління - начальник відділу (начальник відділу)

2.1. Завдання та обов'язки:

2.1.1. Організовує та забезпечує функціонування системи технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності в органах та підрозділах внутрішніх справ України.

2.1.2. Організовує реалізацію державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах.

2.1.3. Супроводжує створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних, інформаційних, телекомунікаційних системах органів внутрішніх справ України.

2.1.4. Організовує методичне керівництво підрозділами технічного захисту інформації та забезпечує функціонування системи технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам в органах і підрозділах внутрішніх справ.

2.1.5. Здійснює контроль за дотриманням органами і підрозділами внутрішніх справ вимог з ТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності та в інформаційних, телекомунікаційних і інформаційно-телекомунікаційних системах, а також контролю за станом та ефективністю функціонування системи технічного захисту інформації і протидії технічним розвідкам.

2.1.6. Організовує розроблення нормативно-правових та розпорядчих документів, що регламентують діяльність підрозділів технічного захисту інформації в системі МВС.

2.1.7. Вивчає потреби органів і підрозділів МВС у засобах технічного захисту інформації та спеціальної техніки, надає пропозиції керівництву МВС щодо їх замовлення та придбання.

2.2. Повинен знати:

2.2.1. Законодавство у сфері захисту інформації з обмеженим доступом, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, відомчі нормативно-правові акти з питань технічного захисту інформації.

2.2.2. Напрямки роботи органу, підрозділів, організацій, підприємств у межах, необхідних для розуміння технології оброблення інформації з обмеженим доступом, конструкторських та технологічних особливостей, ступеня новизни й важливості продукції та відомостей, які циркулюють на об'єкті, а також правила застосування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та Переліку конфіденційної інформації в системі МВС України, якій надається гриф обмеження доступу "Для службового користування".

2.2.3. Будівельні норми і правила проектування, будівництва та реконструкції захищених об'єктів, а також чинні ДСТУ, МСТ, ЄСКД та інші нормативні акти з питань технічного захисту інформації.

2.2.4. Основні технічні характеристики, принципи роботи засобів обчислювальної техніки, інших засобів, що використовуються на об'єкті для оброблення інформації з обмеженим доступом, спеціальної техніки, пошукового обладнання та контрольно-вимірювальної апаратури.

2.2.5. Організацію роботи з матеріальними носіями інформації з обмеженим доступом.

2.2.6. Фізичні основи виникнення каналів витоку інформації з обмеженим доступом при її обробленні різними технічними засобами, а також при проведенні переговорів у призначених приміщеннях.

2.2.7. Схемно-конструктивні рішення технічних засобів, що використовуються для оброблення інформації з обмеженим доступом на об'єкті.

2.2.8. Методологію системного аналізу, спеціальні розділи фізики та математики в межах, достатніх для комплексного аналізу питань захисту інформації з обмеженим доступом для реалізації завдань побудови окремих моделей загроз для інформації, розроблення концепції технічного захисту інформації, методик оцінювання якості та ефективності систем захисту інформації з обмеженим доступом.

2.2.9. Типи, засоби і можливості технічної розвідки, яким необхідно протидіяти.

2.2.10. Вимоги законодавства України, інших нормативно-правових актів з питань охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки, пропускного та внутрішньооб'єктового режиму, трудового розпорядку.

2.2.11. Основи роботи з матеріальними носіями інформації з обмеженим доступом.

2.2.12. Принципи добору та розстановки кадрів, порядок проведення виховної та профілактичної роботи.

2.3. Кваліфікаційні вимоги:

2.3.1. Повна чи базова вища освіта за напрямом підготовки "Інформаційна безпека" або інженерно-технічна освіта відповідного фахового спрямування з додатковою підготовкою на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань ТЗІ.

2.3.2. Стаж роботи в галузі технічного захисту інформації не менше 5 років.

3. Головний інспектор

3.1. Завдання та обов'язки:

3.1.1. Забезпечує реалізацією вимог нормативно-методичних документів у галузі ТЗІ, наказів, доручень та вимог керівництва МВС.

3.1.2. Безпосередньо бере участь у розробленні, опрацюванні та подальшій реалізації документів стосовно протидії технічним розвідкам, створення комплексів ТЗІ та комплексних систем захисту інформації в органах і підрозділах МВС.

3.1.3. Вивчає та аналізує матеріали з питань ТЗІ, а також здійснює заходи щодо їх реалізації в органах і підрозділах МВС.

3.1.4. Надає допомогу підрозділам ТЗІ в підготовці нормативно-правових документів, наказів, доручень та рекомендацій, які стосуються реалізації вимог з ТЗІ в органах внутрішніх справ.

3.1.5. Готує проекти нормативно-правових актів, розпорядчих та керівних документів у галузі ТЗІ.

3.1.6. Займається відпрацюванням документів, що надійшли від Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України та інших суб'єктів владних повноважень за напрямком ТЗІ та потребують погодження, доопрацювання.

3.1.7. Проводить навчання з фахівцями ТЗІ органів і підрозділів МВС, що прибувають на стажування до підрозділу ТЗІ.

3.1.8. Супроводжує проведення технічних заходів за напрямком ТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності апарату МВС.

3.1.9. Здійснює підготовку документів за напрямком ТЗІ щодо об'єктів інформаційної діяльності, які обстежувались фахівцями підрозділу ТЗІ.

3.1.10. Здійснює підготовку пропозицій щодо можливості застосування засобів захисту до телекомунікаційного обладнання нових типів та засобів зв'язку і видачу рекомендацій підрозділам ТЗІ МВС із зазначених питань.

3.1.11. Бере участь у підготовці нормативно-методичних документів спільно з представниками ДНДІ.

3.1.12. Разом з працівниками підрозділу ТЗІ бере участь у проведенні спецдосліджень з атестації об'єктів інформаційної діяльності органів і підрозділів МВС, у тому числі у відрядженнях, та в підготовці звітних матеріалів за результатами робіт.

3.1.13. Подає практичну допомогу підрозділам ТЗІ МВС з основних і проблемних питань у галузі та перевіряє в них стан службової підготовки особового складу під час відряджень.

3.2. Повинен знати:

3.2.1. Законодавство у сфері захисту інформації з обмеженим доступом, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, відомчі нормативно-правові акти з питань технічного захисту інформації.

3.2.2. Методологію системного аналізу, спеціальні розділи фізики та математики в межах, достатніх для комплексного аналізу питань захисту інформації з обмеженим доступом для реалізації завдань побудови окремих моделей загроз для інформації, розроблення концепції технічного захисту інформації, методик оцінювання якості та ефективності систем захисту інформації з обмеженим доступом.

3.2.3. Основні апаратні, програмні та апаратно-програмні методи та засоби технічного захисту інформації.

3.2.4. Теоретичні основи поширення електромагнітних полів у ближніх і дальніх зонах.

3.2.5. Схемно-конструктивні рішення технічних засобів, що використовуються для обробки інформації з обмеженим доступом на об'єкті.

3.2.6. Напрями науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, номенклатуру та тактико-технічні характеристики виробів, що підлягають захисту, а також діяльності, пов'язаної з утворенням та обробкою інформації з обмеженим доступом.

3.2.7. Можливі канали витоку інформації, а також типи, засоби і можливості технічної розвідки, яким необхідно протидіяти.

3.2.8. Будівельні норми і правила проектування, будівництва та реконструкції захищених об'єктів, а також чинні ДСТУ, МСТ, ЄСКД та інші нормативні акти з технічного захисту інформації.

3.2.9. Основи роботи з матеріальними носіями інформації з обмеженим доступом.

3.2.10. Основні положення трудового законодавства, положення та вимоги до охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки, трудовий розпорядок, правила проведення профілактичної роботи.

3.3. Кваліфікаційні вимоги:

3.3.1. Повна чи базова вища освіта за напрямом підготовки "Інформаційна безпека" або інженерно-технічна освіта відповідного фахового спрямування та (або) підготовка на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань ТЗІ.

3.3.2. Стаж роботи на посаді старшого інспектора з особливих доручень (головного спеціаліста) не менше 3 років.

4. Старший інспектор з особливих доручень

4.1. Завдання та обов'язки:

4.1.1. Забезпечує реалізацією вимог нормативно-методичних документів у галузі ТЗІ, наказів, вимог та доручень керівництва МВС.

4.1.2. Вивчає та аналізує матеріали з питань ТЗІ та здійснює заходи щодо їх реалізації в органах і підрозділах МВС України.

4.1.3. Проводить роботи з контролю відповідності дослідно-конструкторських робіт, дослідної експлуатації технічних засобів, що проводяться підрозділом ТЗІ самостійно або із залученням співвиконавців, вимогам нормативно-методичних документів у галузі ТЗІ.

4.1.4. Безпосередньо здійснює реалізацію вимог нормативно-правових актів у сфері ТЗІ щодо створення комплексів ТЗІ, комплексних систем захисту інформації та протидії технічним розвідкам в органах і підрозділах МВС.

4.1.5. Здійснює проведення технічних заходів з ТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності апарату МВС.

4.1.6. Спільно з працівниками підрозділу ТЗІ бере участь у проведенні спецдосліджень з атестації об'єктів інформаційної діяльності органів і підрозділів МВС, а також у контрольно-інспекційній роботі, у тому числі у відрядженнях.

4.1.7. Бере участь у розробленні нових засобів ТЗІ, захищених технічних засобів, а також в опрацюванні шляхів захисту вітчизняної та імпортної техніки і обладнання.

4.1.8. Готує документи за напрямком ТЗІ щодо об'єктів інформаційної діяльності, які обстежувались фахівцями підрозділу.

4.1.9. Надає пропозиції щодо можливості застосування засобів захисту на нові типи телекомунікаційного обладнання та засобів зв'язку і видачу відповідних рекомендацій підрозділам ТЗІ органів внутрішніх справ.

4.1.10. Здійснює організаційні заходи на об'єктах інформаційної діяльності апарату МВС (категорування, обстеження).

4.1.11. Бере участь у роботі виїзної групи підрозділу ТЗІ із забезпечення ТЗІ під час виїзних нарад, засідань, колегії за участю Міністра внутрішніх справ.

4.1.12. Проводить відомчий контроль за виконанням вимог та рекомендацій з питань ТЗІ, у тому числі будівельно-монтажних робіт з модернізації, капітального ремонту або будівництва об'єктів інформаційної діяльності апарату МВС.

4.1.13. Організовує і здійснює радіомоніторинг контрольованої території апарату МВС України та моніторинг відомчої комп'ютерної мережі МВС з метою виявлення інформації з обмеженим доступом у вільному доступі та вжиття заходів щодо своєчасного її блокування.

4.1.14. Організовує заходи з ТЗІ в залах колегії МВС та конференц-залі МВС.

4.2. Повинен знати:

4.2.1. Законодавство у сфері захисту інформації з обмеженим доступом, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, відомчі нормативні акти з питань ТЗІ.

4.2.2. Перелік та порядок проведення організаційно-технічних заходів для забезпечення ТЗІ з обмеженим доступом на всіх етапах виконання робіт.

4.2.3. Можливі канали витоку інформації, а також типи, засоби і можливості технічної розвідки, яким необхідно протидіяти.

4.2.4. Методологію системного аналізу, спеціальні розділи фізики та математики в межах, достатніх для комплексного аналізу питань захисту інформації з обмеженим доступом для реалізації завдань побудови окремих моделей загроз для інформації, розроблення концепції технічного захисту інформації, методик оцінювання якості та ефективності систем захисту інформації з обмеженим доступом.

4.2.5. Основні фізико-технічні характеристики засобів обчислювальної техніки, інших засобів, що використовуються на об'єкті для обробки інформації з обмеженим доступом, спеціальної техніки, пошукового обладнання та контрольно-вимірювальної апаратури.

4.2.6. Напрями науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, номенклатуру та тактико-технічні характеристики виробів, що підлягають захисту, а також діяльності, пов'язаної з утворенням та обробкою інформації з обмеженим доступом.

4.2.7. Організацію та оснащення системи охорони органу чи підрозділу, щодо якого здійснюється технічний захист інформації.

4.2.8. Будівельні норми і правила проектування, будівництва та реконструкції захищених об'єктів, а також чинні ДСТУ, МСТ, ЄСКД та інші нормативні акти з технічного захисту інформації.

4.2.9. Основи роботи з матеріальними носіями інформації з обмеженим доступом.

4.2.10. Основні положення трудового законодавства, положення та вимоги до охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки, трудовий розпорядок, правила проведення профілактичної роботи.

4.3. Кваліфікаційні вимоги:

4.3.1. Повна чи базова вища освіта за напрямом підготовки "Інформаційна безпека" або інженерно-технічна освіта відповідного фахового спрямування та (або) підготовка на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань ТЗІ.

3.3.2. Вимоги до стажу роботи не висуваються.

 

Начальник Режимно-секретного
управління МВС України
полковник міліції

С. В. Сергєєв

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали