Додаткова копія: Про затвердження Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 січня 2018 року N 21

Про затвердження Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Наказую:

1. Затвердити Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 27 лютого 2017 року N 289 "Про деякі питання структурних підрозділів апарату Міністерства соціальної політики України".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря В. Іванкевича.

 

Перший заступник Міністра

О. Крентовська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
10 січня 2018 року N 21

ПОЛОЖЕННЯ
про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

1. Загальні положення

1.1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Сектор) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства соціальної політики України (далі - Міністерство), який безпосередньо підпорядковується Міністру соціальної політики України (далі - Міністр).

Діяльність Сектору з питань, що не пов'язані з виконанням Міністром політичних функцій, координується заступником Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство соціальної політики України (Положення N 389/2011), цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

У межах своїх повноважень Сектор організовує виконання законів та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, доручень керівництва Міністерства та здійснює систематичний контроль за їх виконанням.

1.3. Чисельність працівників Сектору встановлюється Міністром виходячи із затвердженої структури та чисельності працівників апарату Міністерства, а також обсягів завдань, що покладаються на Сектор.

1.4. Сектор очолює завідувач, якого призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар за погодженням із посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром Кабінету Міністрів України, якщо інше не встановлено законом.

Завідувач Сектору є підзвітним і підконтрольним посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, якщо інше не встановлено законом.

1.5. Інших працівників Сектору призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар у порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

Обов'язки завідувача Сектору визначаються цим Положенням, обов'язки інших працівників Сектору - посадовими інструкціями, що затверджуються державним секретарем.

1.6. Сектор в межах своєї компетенції забезпечує виконання покладених на Міністерство завдань у сфері мобілізаційної підготовки, цивільного захисту та проводить підготовчі заходи щодо функціонування підрозділу в період мобілізації та під час введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

1.7. Покладення на Сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, а також обмежують виконання покладених на нього завдань, не допускається.

2. Основні завдання Сектору

Основними завданнями Сектору є:

2.1. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.

2.2. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

2.3. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері.

2.4. Проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції.

2.5. Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів щодо наявності правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

2.6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

3. Функції Сектору

Сектор згідно з покладеними на нього завданнями:

3.1. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.

3.2. Надає іншим структурним підрозділам Міністерства, підприємствам, установам та організаціям сфери управління Міністерства та їх окремим працівникам методичну та консультативну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства.

3.3. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Міністерства, вносить Міністру пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Бере участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні реалізації заходів щодо запобігання та виявлення корупції, міжнародному співробітництві у зазначеній сфері.

3.5. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами Міністерства, підприємств, установ та організацій сфери управління Міністерства, інформує в установленому порядку про такі факти Міністра, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

3.6. Веде облік працівників Міністерства, підприємств, установ та організацій сфери управління Міністерства, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

3.7. Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

3.8. Здійснює разом зі службою управління персоналом проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Міністерства.

3.9. Здійснює разом зі службою управління персоналом проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою (Закон N 1682-VII) і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII).

3.10. Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Міністерства, підприємств, установ та організацій сфери управління Міністерства до вчинення корупційних правопорушень.

3.11. Бере участь у проведенні:

експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Міністерством, підприємствами, установами та організаціями сфери управління Міністерства щодо наявності корупціогенних чинників;

службового розслідування (перевірки) у Міністерстві, на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Міністерства з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

3.12. У межах компетенції забезпечує виконання покладених на Міністерство завдань у сферах мобілізаційної підготовки та цивільного захисту.

3.13. Проводить підготовчі заходи із забезпечення функціонування підрозділу в період мобілізації та під час введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

4. Права Сектору

Сектор мас право:

4.1. Отримувати від інших структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ та організацій сфери управління Міністерства, а також від інших структурних підрозділів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю.

4.2. Отримувати від працівників Міністерства, підприємств, установ та організацій сфери управління Міністерства усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок).

4.3. Ініціювати перед Міністром питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, суб'єктів господарювання, учасників цивільно-правових договорів з метою отримання від них  відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Сектор завдань.

4.4. Брати участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

4.5. На безперешкодний доступ працівників Сектору до приміщень і територій Міністерства, підприємств, установ та організацій сфери управління Міністерства, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки) під час проведення службових розслідувань (перевірок) з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Втручання у діяльність Сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

5. Керівництво Сектору

5.1. Безпосереднє керівництво Сектором здійснює завідувач Сектору.

5.2. Вимоги до завідувача Сектору: освітньо-кваліфікаційний рівень, не нижчий від рівня магістра; не менше ніж два роки досвіду роботи на посадах державної служби категорії "Б" чи "В", або служби в органах місцевого самоврядування, або роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності; вільне володіння державною мовою.

5.3. Завідувач Сектору:

здійснює керівництво роботою Сектору та є персонально відповідальним за виконання покладених на нього завдань;

бере участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Міністерством, підприємствами, установами та організаціями сфери управління Міністерства з метою виявлення корупціогенних чинників;

працює з відомостями за сукупністю всіх складових показників про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Міністерства стосовно забезпечення життєдіяльності та соціального захисту населення на особливий період у цілому щодо центрального органу виконавчої влади;

працює з інформацією, що становить державну таємницю;

розподіляє обов'язки між працівниками Сектору;

візує проекти наказів Міністерства, законодавчих актів, розробником яких є Міністерство, та інші документи виключно з питань, що належать до компетенції Сектору;

проводить заходи щодо підготовки підрозділу до функціонування в умовах мобілізації та під час введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану;

взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та протидії корупції інших органів виконавчої влади України.

5.4. Завідувач Сектору має право:

представляти Міністерство в інших державних органах з питань, що належать до компетенції Сектору;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Міністерства за згодою їх керівництва до підготовки проектів документів та вирішення практичних питань, що належать до повноважень Сектору.

5.5. Вимоги керівника Сектору, що стосуються дотримання антикорупційного законодавства, є обов'язковими для посадових осіб Міністерства, підприємств, установ та організацій сфери управління Міністерства.

5.6. Завідувач Сектору є відповідальним за:

виконання покладених на Сектор завдань і здійснення ним своїх функцій;

збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала відома під час виконання обов'язків державної служби, а також інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

раціональний розподіл і належну організацію роботи у Секторі та дотримання працівниками трудової дисципліни.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали