Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про щорічну та щомісячну обласну стипендію для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів

Про затвердження Положення про щорічну та щомісячну обласну стипендію для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів

Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 13 вересня 2019 року N Р-513/0/3-19

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області
19 вересня 2019 р. за N 221/2823

Відповідно до статті 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровської області до 2021 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 02 грудня 2016 року N 122-7/VII (із змінами), з метою підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень у Дніпропетровській області, морального і матеріального заохочення спортсменів та їх тренерів для досягнення вищих спортивних результатів:

1. Затвердити Положення про щорічну та щомісячну обласну стипендію для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів (додається).

2. Управлінню молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації забезпечити виплату щорічної та щомісячної обласної стипендії для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів (далі - стипендія) за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на фінансування Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 02 грудня 2016 року N 122-7/VII (із змінами).

3. Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації забезпечити фінансування витрат на виплату стипендії за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на розвиток фізичної культури та спорту на 2019 рік, та під час формування обласного бюджету на наступні роки передбачати виділення коштів на вказані цілі у межах загального обсягу асигнувань.

4. Управлінню молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації забезпечити подання в установленому законом порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації.

6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації, контроль - на заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
голови облдержадміністрації

Д. І. Батура

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник Східного офісу
Держаудитслужби

О. В. Васильєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
13 вересня 2019 року N Р-513/0/3-19

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області
19 вересня 2019 р. за N 221/2823

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічну та щомісячну обласну стипендію для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів

I. Загальні положення

1. Це Положення регламентує порядок призначення та виплати щорічної та щомісячної обласної стипендії для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів.

2. Щорічна та щомісячна обласна стипендія для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів (далі - стипендія) призначається для підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень у Дніпропетровській області, морального і матеріального заохочення спортсменів та їх тренерів задля досягнення ними високих спортивних результатів.

3. Стипендія призначається провідним спортсменам Дніпропетровської області та їх тренерам (залік за виступи яких встановлено Дніпропетровській області), які є громадянами України.

II. Умови призначення стипендії

1. Стипендія призначається за підсумками виступів та результатами спортивних досягнень:

в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх іграх та універсіадах;

у чемпіонатах світу та Європи серед дорослих, молоді та юніорів;

у Кубках світу та Європи серед дорослих, молоді та юніорів за минулий рік за сумою всіх етапів;

членам національних збірних команд України з видів спорту.

2. Якщо на призначення стипендії претендує більша кількість претендентів ніж число встановлених стипендій, перевага надається тим претендентам, які мають кращі спортивні результати за сукупністю їх досягнень, передбачених пунктом 1 розділу II цього Положення.

3. Спортсмену або тренеру може бути призначено не більше однієї стипендії.

III. Визначення кандидатів на призначення стипендії

1. Визначення кандидатів на призначення стипендії здійснюється управлінням молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі - Управління) за клопотанням закладу фізичної культури і спорту або громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, до яких належить спортсмен або тренер (далі - Клопотання).

2. Клопотання надається до обласної комісії до 15 грудня року за підсумками поточного року. Клопотання у 2019 році надається до обласної комісії протягом 15 діб з дня набрання чинності цього Положення.

3. До клопотання додаються:

копії протоколів змагань;

копія паспорта громадянина України;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків);

реквізити банківського рахунку стипендіата.

4. Під час розгляду документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

IV. Організаційне забезпечення проведення відбору претендентів на призначення стипендії

1. Організаційне проведення відбору претендентів на призначення стипендії здійснюється Управлінням.

2. Для безпосереднього відбору претендентів на призначення стипендії формується обласна комісія щодо встановлення стипендії Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі - обласна комісія).

3. Обласна комісія утворюється при Управлінні на підставі наказу Управління, яким затверджується її персональний склад.

4. Організовує роботу обласної комісії та відповідає за її діяльність голова обласної комісії, який за посадою є заступником начальника Управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5. До складу обласної комісії входять працівники Управління, керівники громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, комунальних закладів та інших установ (за згодою).

6. Обласна комісія забезпечує:

вивчення та аналіз документів, що надійшли від закладів фізичної культури і спорту або громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для отримання кандидатами стипендії;

визначення персонального складу претендентів на виплату (припинення виплати) стипендії.

7. Формою роботи обласної комісії є засідання. Засідання обласної комісії є правоможним, якщо на ньому присутньо більше половини її складу.

8. Рішення обласної комісії приймаються більшістю голосів присутніх членів обласної комісії шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови обласної комісії.

9. Рішення обласної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комісії, присутніми на засіданні.

10. Обласна комісія має право отримувати від Управління додаткову інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

V. Відбір претендентів на призначення стипендій

1. Вид, розмір та кількість стипендій визначається обласною комісією відповідно до Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 02 грудня 2016 року N 122-7/VII (із змінами) (далі - Цільова програма), в межах коштів, передбачених на зазначені цілі в обласному бюджеті на відповідний рік.

2. Відбір претендентів на призначення стипендій здійснюється обласною комісією за поданням Управління з урахуванням вимог, передбачених розділом II цього Положення.

3. Подання Управління про призначення стипендій надається до обласної комісії до 01 січня поточного року за підсумками минулого року. Подання Управління про призначення стипендій у 2019 році надається до обласної комісії протягом 20 діб з дня набрання чинності цього Положення.

4. Обласна комісія протягом 15 календарних днів від дня надходження подання Управління приймає рішення, яким визначає персональний склад претендентів на виплату стипендій.

VI. Порядок призначення та виплати стипендій

1. Виплата стипендій здійснюється на підставі наказу Управління, прийнятого відповідно до протоколу обласної комісії.

2. Щомісячні стипендії призначаються щороку, з 01 січня на один календарний рік, та виплачуються щомісячно. Щорічні стипендії призначаються щороку раз на рік та виплачуються одноразово протягом місяця з дня прийняття рішення про їх призначення.

3. Виплата стипендії здійснюється з обласного бюджету відповідно до Цільової програми, в межах коштів, затверджених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний період. Оподаткування коштів проводиться в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4. Стипендія перераховується на особистий рахунок стипендіата, відкритий у відділенні банку.

5. Інформація про стипендіатів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

VII. Припинення виплати стипендії

1. Виплата стипендії припиняється у разі:

порушення спортсменом або тренером навчально-тренувального процесу;

невиконання індивідуального плану підготовки або дискваліфікації спортсмена;

припинення участі спортсмена у офіційних міжнародних змаганнях, Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх іграх та універсіадах або відмови спортсмена від участі у них;

виступу спортсмена на чемпіонатах України за інший регіон;

засудження особи за скоєння злочину на підставі вироку суду, який набрав законної сили;

зміни громадянства;

смерті.

2. У разі припинення виплати стипендії стипендіату, вона призначається іншому претенденту, що йде наступним у рейтингу спортивних досягнень за останнім стипендіатом, якому виплачується стипендія.

3. Обласна комісія протягом 15 календарних днів з дня встановлення факту, зазначеного у пункті 1 розділу VII цього Положення, приймає рішення, яким визначає персональний склад претендентів на позбавлення стипендій.

4. Виплата стипендії припиняється на підставі наказу Управління відповідно до протоколу засідання обласної комісії.

 

Начальник управління молоді і
спорту Дніпропетровської
обласної державної адміністрації

О. П. Пшеничников
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали