МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 червня 2011 року N 347

Про затвердження Положення про Службу Міністра внутрішніх справ України

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" (Положення N 383/2011) наказую:

1. Затвердити Положення про Службу Міністра внутрішніх справ України (додається).

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 11.02.2008 N 61.

3. Наказ оголосити керівному складу Міністерства.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
16.06.2011 N 347

ПОЛОЖЕННЯ
про Службу Міністра внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Служба Міністра внутрішніх справ України (далі - Служба Міністра) є структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України на правах Департаменту (патронатна служба Міністра), що організаційно забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на Міністра, та моніторинг і контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини в роботі органів внутрішніх справ відповідно до міжнародних стандартів у галузі правоохоронної діяльності.

1.2. У своїй діяльності Служба Міністра керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами МВС, а також Положенням про Службу Міністра внутрішніх справ України (далі - Положення).

1.3. Служба Міністра під час опрацювання доручень Міністра взаємодіє в установленому порядку з центральними органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, іншими правоохоронними органами, міжнародними та національними організаціями в галузі прав людини, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами, організаціями, а також зі структурними підрозділами апарату Міністерства, головними управліннями, управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, районними, районними у містах, міськими управліннями (відділами), лінійними управліннями (відділами) внутрішніх справ.

1.4. Службу Міністра очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром внутрішніх справ України в установленому порядку. Керівник Служби Міністра за посадою входить до складу колегії МВС України.

1.5. За організаційно-структурною побудовою Служба Міністра складається з відділу радників, відділу помічників, відділу забезпечення діяльності, відділу моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ. Структура і штатний розпис Служби Міністра затверджуються в установленому порядку.

Працівники Служби Міністра призначаються на посади і звільняються з посад Міністром внутрішніх справ України за поданням керівника Служби Міністра в установленому порядку.

1.6. Діловодство в Службі Міністра здійснюється через Управління документального забезпечення Головного штабу в порядку, установленому в МВС України.

2. Основні завдання та функції

2.1. Основними завданнями Служби Апарату Міністра є організаційне, інформаційне, консультативне, експертно-аналітичне, правове та інше забезпечення діяльності Міністра внутрішніх справ України щодо:

2.1.1. Реалізації ним повноважень керівника МВС України;

2.1.2. Формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки та безпеки дорожнього руху, у сфері міграції (імміграції та еміграції);

2.1.3. Визначення стратегічних напрямків роботи МВС;

2.1.4. Міжнародного співробітництва;

2.1.5. Дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина, законності в діяльності органів внутрішніх справ;

2.1.6. Виконання інших повноважень, визначених законодавством України та Положенням про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженим Указом Президента України N 383/2011 від 6 квітня 2011 року (Положення N 383/2011).

2.2. Функції Служби Міністра:

2.2.1. Організовує:

2.2.1.1. Вивчення економічних, політичних, соціальних та інших процесів, що відбуваються в країні, їх впливу на стан правопорядку та підготовку пропозицій Міністрові за результатами аналізу;

2.2.1.2. Моніторинг указів, розпоряджень, законодавчих ініціатив, виступів Президента України, доручень, критичних зауважень, пропозицій, що висловлювались на засіданнях Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України за результатами парламентських слухань для корегування стратегічних напрямків діяльності МВС, шляхів виконання покладених на Міністерство завдань;

2.2.1.3. Моніторинг забезпечення та дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ;

2.2.1.4. Підготовку Міністрові відповідних доповідних записок, проектів наказів, службових доручень, рішень, пропозицій відносно здійснення заходів, що б забезпечували реалізацію державної політики щодо боротьби зі злочинністю, удосконалення діяльності МВС, виконання вимог міжнародних та національних нормативних актів у галузі прав людини;

2.2.1.5. Діяльність Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав людини та відповідних громадських рад при ГУМВС, УМВС;

2.2.2. За дорученням Міністра здійснює контроль (не підміняючи контрольних функцій Головного штабу) за окремими напрямками діяльності підрозділів апарату Міністерства, підпорядкованих йому органів і підрозділів щодо виконання законів України, указів, розпоряджень Президента України, інших нормативно-правових актів з питань правоохоронної діяльності, що стосуються МВС, рішень колегії, наказів і доручень Міністра.

2.2.3. Аналізує та перевіряє за вказівкою Міністра діяльність окремих структурних підрозділів Міністерства, органів і підрозділів внутрішніх справ щодо виконання загальнодержавних і відомчих програм боротьби зі злочинністю, рішень колегії, нормативно-правових актів МВС, окремих доручень і рішень Міністра.

2.2.4. Вивчає стан правового регулювання окремих важливих напрямків діяльності Міністерства, оцінює відповідність відомчих нормативно-правових актів сучасним вимогам правоохоронної діяльності, міжнародним нормативним актам у галузі прав людини, рішенням Європейського суду з прав людини та вносить пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази МВС, у разі необхідності готує проекти відповідних документів.

2.2.5. За дорученням Міністра здійснює контроль за якістю та своєчасністю розгляду відповідними структурними підрозділами Міністерства звернень та запитів народних депутатів України, окремих звернень громадян. Аналізує стан цієї роботи, вносить пропозиції щодо її покращання.

2.2.6. Забезпечує інформування Міністра у випадках порушень конституційних прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ, ініціативно або за дорученням Міністра проводить перевірки дій посадових осіб органів внутрішніх справ щодо дотримання прав людини.

2.2.7. За дорученням Міністра організаційно забезпечує здійснення інших, передбачених законодавством повноважень Міністра.

2.2.8. Бере участь у підготовці:

2.2.8.1. Нормативно-правових актів, які безпосередньо регламентують діяльність Міністра, Службу Міністра або пов'язані із забезпеченням найбільш важливих напрямків діяльності Міністерства.

2.2.8.2. Проектів інформаційно-аналітичних матеріалів для публічних виступів Міністра в засобах масової інформації (заяви, виступи на радіо і телебаченні, на брифінгах та прес-конференціях), на міжнародних зустрічах, виступів на нарадах, засіданнях колегії, науково-практичних конференціях, доповідей і звітів Міністра з питань правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ (спільно з відповідними підрозділами).

2.2.9. Інформує Міністра про заплановані заходи та очікувані події важливого державного значення.

2.3. При здійсненні своїх функцій Служба Міністра має право:

2.3.1. Готувати за дорученням Міністра розпорядчі документи з питань, покладених на Службу Міністра;

2.3.2. Витребувати у встановленому порядку для виконання визначених завдань і функцій від структурних підрозділів Міністерства, територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МВС України, службову документацію, вивчати її;

2.3.3. Безперешкодно користуватися банками даних структурних підрозділів Міністерства, ГУМВС, УМВС та на транспорті, за винятком тих, що мають інформацію з обмеженим доступом;

2.3.4. Брати участь у роботі колегії та оперативних нарад ГУМВС, УМВС та на транспорті, їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів внутрішніх справ;

2.3.5. За дорученням Міністра проводити службові перевірки за фактами зловживань, порушень дисципліни і законності з боку керівних працівників органів внутрішніх справ, порушувати питання про притягнення посадових осіб до відповідальності за неналежне виконання покладених на них функціональних обов'язків.

2.3.6. Вносити пропозиції щодо здійснення моніторингу громадської думки про роботу органів внутрішніх справ та дотримання ними конституційних прав і свобод людини.

2.3.7. Залучати для виконання доручень Міністра фахівців науково-дослідних установ, навчальних закладів, служб та підрозділів центрального апарату МВС, ГУМВС, УМВС та на транспорті за погодженням з їх керівниками, вчених, представників інститутів громадського суспільства (за згодою).

3. Основні функціональні обов'язки керівника Служби Міністра

Керівник Служби Міністра:

3.1. Здійснює загальне керівництво Службою Міністра, забезпечує виконання основних завдань і функцій, передбачених цим Положенням;

3.2. За дорученням Міністра організовує та забезпечує виконання завдань, покладених на Міністерство відповідно до Закону України "Про міліцію", Положення про Міністерство внутрішніх справ України (Положення N 383/2011) та інших законодавчих, відомчих і міжвідомчих нормативно-правових документів;

3.3. Забезпечує взаємодію Служби Міністра з відповідними структурними підрозділами МВС України, іншими правоохоронними органами, центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними та національними організаціями в сфері дотримання прав людини;

3.4. За дорученням Міністра розглядає проекти управлінських документів та нормативно-правових актів, що подаються на підпис Міністрові. У необхідних випадках опрацьовує такі проекти і доповідає їх Міністрові;

3.5. Витребує від структурних підрозділів МВС матеріали та пропозиції з питань, що знаходяться на розгляді в Міністра, інформацію про хід виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів і доручень Міністра, статистичні дані, іншу інформацію;

3.6. Вносить пропозиції Міністрові щодо призначення на посади і звільнення з посад працівників Служби Міністра;

3.7. Затверджує функціональні обов'язки працівників Служби Міністра та контролює їх виконання:

3.8. Організовує проведення атестування особового складу та атестацію державних службовців Служби Міністра;

3.9. Вносить пропозиції щодо заохочень та дисциплінарних стягнень стосовно працівників Служби Міністра.

3.10. Несе персональну відповідальність та здійснює постійний контроль за станом службової дисципліни, виконанням вимог цього Положення.

3.11. У межах своїх повноважень підписує від імені Служби Міністра листи, звернення, повідомлення та інші документи.

3.12. Виконує за дорученням Міністра інші функції.

 

Керівник Служби Міністра
внутрішніх справ України
майор міліції

О. Г. Мажан

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали