ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 вересня 2011 року N 162

Про затвердження Положення про Сумське обласне управління водних ресурсів

Відповідно до Закону України від 21.09.2006 N 185-V "Про управління об'єктами державної власності", Указу Президента України від 13.04.2011 N 453/2011 "Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України" (Указ N 453/2011) наказую:

1. Затвердити Положення про Сумське обласне управління водних ресурсів (далі - Положення), що додається.

2. Начальнику Сумського обласного виробничого управління меліорації та водного господарства О. Гордійку у двомісячний строк:

здійснити державну реєстрацію Положення у встановленому чинним законодавством порядку;

надати юридичному сектору Держводагентства нотаріально завірену копію зареєстрованого Положення.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держводгоспу від 05.06.2006 N 113 "Про затвердження Положення про Сумське обласне виробниче управління меліорації та водного господарства".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства М. Яцюка.

 

Голова Агентства

В. Сташук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства водних ресурсів України
12.09.2011 N 162

ПОЛОЖЕННЯ
про Сумське обласне управління водних ресурсів

1. Загальні положення

1.1. Сумське обласне управління водних ресурсів (далі - Сумське облводресурсів) є бюджетною неприбутковою організацією, належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України (далі - Держводагентство).

1.2. У своїй діяльності Сумське облводресурсів керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями місцевих органів влади, наказами, рішеннями колегій, іншими нормативними документами і актами Держводагентства, цим Положенням.

1.3. Сумське облводресурсів у межах своїх повноважень забезпечує на території Сумської області вирішення питань щодо експлуатації державних водогосподарських та меліоративних об'єктів, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.

1.4. Сумське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

1.5. Найменування:

Повне найменування: Сумське обласне управління водних ресурсів.

Скорочена назва: Сумське облводресурсів.

Місцезнаходження Сумського облводресурсів: 40030, м. Суми, вул. Кірова, 27.

1.6. Сумське облводресурсів є правонаступником Сумського обласного виробничого управління водного господарства.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Сумського облводресурсів є:

2.1.1. Реалізація в області державної політики щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, управління, використання та відтворення водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.

2.1.2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.

2.1.3. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь області.

2.1.4. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, водосховищ, ставків та інших об'єктів міжгосподарського значення.

2.1.5. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об'єкти.

2.2. Сумське облводресурсів відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів, а також меліорації земель та експлуатації об'єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації.

2.2.2. Здійснює координацію і контроль за діяльністю підвідомчих організацій.

2.2.3. Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства і здійснюють діяльність у межах області, басейновими радами, іншими організаціями, підприємствами і установами.

2.2.4. Готує на підставі аналізу розробок і висновків органів виконавчої влади, науково-дослідних установ і організацій перспективні прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку водного господарства та меліорації земель, використання меліорованих угідь області, обґрунтовує і визначає за участю обласної державної адміністрації потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях у розрізі районів, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем та водогосподарських об'єктів.

2.2.5. Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства.

2.2.6. Готує та подає на розгляд Держводагентства пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію.

2.2.7. Забезпечує координацію виконання державних та регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2.2.8. Розробляє та встановлює режими роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем, затверджує правила їх експлуатації.

2.2.9. Здійснює організацію та координацію робіт щодо забезпечення дотримання режиму роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем.

2.2.10. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем, затверджує правила, встановлює режими їх експлуатації, забезпечує їх дотримання.

2.2.11. Розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок, бере участь у їх реалізації, а також здійснює спостереження за станом цих водних об'єктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає у межах повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону.

2.2.12. Видає дозволи на проведення днопоглиблювальних робіт, прокладання кабелів, трубопроводів і інших комунікацій (крім будівельних робіт) на землях водного фонду.

2.2.13. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих Сумському облводресурсів організацій, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, додержанням і зміцненням державної дисципліни, збереженням майна, ощадливим та раціональним використанням товарно-матеріальних цінностей, здійснює практичні заходи щодо недопущення корупційних проявів.

2.2.14. Виступає розпорядником бюджетних асигнувань, які йому виділяються, сприяє залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу.

2.2.15. Здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Сумського облводресурсів, формує в установленому порядку кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Сумського облводресурсів, а також осіб, включених до кадрового резерву.

2.2.16. Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює правильність обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

2.2.17. Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності.

2.2.18. Організовує роботу з ефективного використання меліорованих сільськогосподарських угідь, забезпечує складання основних показників водокористування по меліоративних системах, проведення гідрометричних робіт та розробку відповідної документації.

2.2.19. Визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впровадження першочергових маловитратних та перспективних енергозберігаючих заходів, вдосконалення існуючих засобів зв'язку та впровадження альтернативних.

2.2.20. Розглядає та погоджує технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем.

2.2.21. Організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску повені та паводків на меліоративних системах і водогосподарських спорудах, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

2.2.22. Виступає розпорядником бюджетних асигнувань, які йому виділяються, сприяє залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу.

2.2.23. Забезпечує проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від шкідливої дії вод, систем водопостачання сільських населених пунктів, меліоративних систем та інших об'єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених чинним законодавством джерел фінансування.

2.2.24. Забезпечує здійснення комплексу робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту меліоративних систем, систем захисту від шкідливої дії вод, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходів щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, а також здійснює ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на договірних засадах.

2.2.25. Реалізовує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель.

2.2.26. Організовує впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, обмін досвідом з питань водного господарства і меліорації земель.

2.2.27. Погоджує видачу дозволів на проведення на землях водного фонду робіт із будівництва об'єктів гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення.

2.2.28. Погоджує проекти землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання в користування, зміни цільового призначення земель водного фонду.

2.2.29. Погоджує договори оренди водних об'єктів.

2.2.30. Погоджує межі зон санітарної охорони водних об'єктів.

2.2.31. Здійснює моніторинг технічного стану меліоративних систем та гідротехнічних споруд підвідомчих організацій, що належать до сфери його управління.

2.2.32. Розглядає та погоджує проекти паспортів місць захоронення відходів.

2.2.33. Забезпечує роботу функціональної відомчої системи із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

2.2.34. Організовує виконання робіт, пов'язаних із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів.

2.2.35. Здійснює у межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеней, паводків та льодоходу.

2.2.36. Готує проекти кошторисів доходів і видатків на експлуатацію міжгосподарських меліоративних систем та заходів з охорони вод і раціонального використання водних ресурсів. Визначає за погодженням з обласною державною адміністрацією та органами Міністерства екології та природних ресурсів України перелік об'єктів захисту від шкідливої дії вод відповідно до затверджених програм, будівництво яких фінансується з державного та місцевих бюджетів, та подає їх на розгляд Держводагентству.

2.2.37. Узагальнює та аналізує дані про водогосподарську та гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію Держводагентству щодо водогосподарської і гідрологічної обстановки.

2.2.38. Готує пропозиції щодо паспортизації малих річок та подає їх Держводагентству.

2.2.39. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, ощадного ставлення до водних ресурсів, тощо. Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2.2.40. Забезпечує виконання всіма посадовими особами та працівниками вимог Закону України "Про охорону праці", обов'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності. Здійснює контроль за станом охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у підпорядкованих організаціях.

2.2.41. Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2.2.42. Здійснює державний облік водокористування.

2.2.43. Здійснює аналіз інформації про обсяги використаних водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки.

2.2.44. Погоджує клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді в разі використання поверхневих вод та нормативи водопостачання.

2.2.45. Узагальнює результати державного водообліку щодо використання водних ресурсів та надає інформацію Держводагентству.

2.2.46. Готує матеріали для державного водного кадастру за розділом "Водокористування".

2.2.47. Формує довгостроковий прогноз водогосподарських балансів, розробляє схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів.

2.2.48. Здійснює моніторинг якості вод поверхневих водних об'єктів у контрольних створах.

2.2.49. Забезпечує функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрохімічних, радіологічних спостережень на водних об'єктах та водогосподарських системах.

2.2.50. Узагальнює та аналізує дані моніторингу якості поверхневих вод, бере участь у розробленні оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об'єктів, інформує про результати Держводагентство, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та населення.

2.2.51. Здійснює моніторинг меліоративного стану меліорованих земель.

2.2.52. Бере участь у роботі Міжвідомчої комісії та надає пропозиції до її рішень по встановленню режимів роботи водосховищ і управлінню водними ресурсами річок Сула, Псел, Ворскла.

2.2.53. Здійснює за дорученням Держводагентства міжнародне співробітництво з питань управління, використання, охорони та відтворення водних ресурсів на транскордонних водних об'єктах басейну, готує відповідні пропозиції Держводагентству, бере участь у нарадах уповноважених, їх заступників та робочих груп сторін.

2.2.54. Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю, та підпорядкованих йому організацій.

2.2.55. Виконує інші функції, визначені законодавством та пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

3. Права та обов'язки

3.1. Сумське облводресурсів має право:

3.1.1. Подавати на розгляд Держводагентства пропозиції з удосконалення структури підпорядкованих йому організацій.

3.1.2. Залучати спеціалістів організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Сумського облводресурсів.

3.1.3. Одержувати інформацію, документи і матеріали від організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

3.1.4. Скликати наради за участю організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інших учасників водогосподарського комплексу, створювати комісії та робочі групи.

3.1.5. Організовувати і проводити зовнішній контроль згідно з затвердженими програмами перевірок точності результатів вимірювання у вимірювальних лабораторіях.

3.1.6. Вести господарську діяльність та надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства.

3.1.7. Виступати замовником на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших об'єктів інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування.

3.1.8. Оголошувати проведення конкурсних торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти згідно з чинним законодавством.

3.1.9. Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Сумське облводресурсів зобов'язане:

3.2.1. Забезпечувати цільове використання та збереження закріпленого за ним майна.

3.2.2. Забезпечує збереження та утримання об'єктів виробничого та іншого призначення, що знаходяться на балансі Сумського облводресурсів.

3.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України.

3.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

3.2.5. Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань, своєчасні розрахунки з працівниками управління.

3.2.6. Забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами.

3.2.7. Забезпечувати практичну реалізацію заходів Держводагентства щодо ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення офіційної інформації Держводагентства та підвідомчих організацій.

3.2.8. Забезпечувати у межах повноважень реалізацію заходів щодо запобігання корупції і здійснювати контроль за їх впровадженням.

3.2.9. Для здійснення координації діяльності в області, подавати до Держводагентства фінансову, відомчу, статистичну звітність та оперативну інформацію з питань експлуатації меліоративних систем та управління водними ресурсами.

3.2.10. Дотримуватись норм і вимог щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

3.2.11. Виконувати інші обов'язки, відповідно до чинного законодавства України.

4. Майно та кошти

4.1. Майно Сумського облводресурсів складається з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається на балансі Сумського облводресурсів.

4.2. Майно Сумського облводресурсів є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за Сумським облводресурсів, здійснюється з дозволу Держводагентства, у порядку, встановленому законодавством.

4.3. Джерелами формування майна є:

- майно, передане Сумському облводресурсів Держводагентством;

- бюджетні асигнування;

- надходження від надання платних послуг та інші власні надходження;

- безоплатна передача майна на баланс від юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Фінансування Сумського облводресурсів здійснюється за рахунок коштів фондів Державного бюджету України.

4.5. Оплата праці працівників Сумського облводресурсів здійснюється відповідно до умов оплати праці та схем тарифних розрядів посад (професій) працівників організацій меліорації та водного господарства, які затверджуються Держводагентством у встановленому порядку.

4.6. Сумське облводресурсів у встановленому чинним законодавством України порядку здійснює користування відведеною йому землею.

4.7. Сумське облводресурсів забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, а також обов'язкову звітність згідно з чинним законодавством.

4.8. Перевірки та ревізії діяльності Сумського облводресурсів здійснюються Держводагентством та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Управління Сумським облводресурсів

5.1. Держводагентство здійснює управління та контроль за діяльністю Сумського облводресурсів з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

5.2. Держводагентство:

5.2.1. Закріплює за Сумським облводресурсів майно, необхідне для його діяльності.

5.2.2. Затверджує Положення про Сумське облводресурсів та зміни і доповнення до нього, здійснює контроль за додержанням вимог Положення та приймає рішення у зв'язку з його порушеннями.

5.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади начальника Сумського облводресурсів шляхом укладання та розірвання з ним контракту за погодженням із відповідною державною адміністрацією.

5.2.4. За поданням начальника Сумського облводресурсів погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника та головного бухгалтера Сумського облводресурсів.

5.2.5. За поданням начальника Сумського облводресурсів призначає на посади та звільняє з посад начальників міжрайонних управлінь водного господарства і гідрогеолого-меліоративної партії шляхом укладання та розірвання з ними контрактів за погодженням із відповідною державною адміністрацією.

5.2.6. За поданням начальника Сумського облводресурсів погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника, головного інженера та головного бухгалтера підвідомчих організацій.

5.2.7. Здійснює контроль за виконанням Сумським облводресурсів своїх завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності.

5.2.8. Затверджує штатний розпис і кошторис на утримання Сумського облводресурсів та його апарату.

5.2.9. Координує діяльність Сумського облводресурсів з питань регулювання і використання поверхневих водних ресурсів.

5.2.10. Здійснює інші функції відповідно до Положення про Держводагентство.

5.3. Керівництво діяльністю Сумського облводресурсів здійснює начальник і за встановленим розподілом обов'язків - заступники начальника Сумського облводресурсів.

5.4. Начальник Сумського облводресурсів самостійно вирішує питання діяльності Сумського облводресурсів за винятком віднесених законодавством і цим Положенням до компетенції Держводагентства.

5.5. Начальник Сумського облводресурсів:

5.5.1. Очолює облводресурсів, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Сумське облводресурсів у відносинах з іншими підприємствами, установами і організаціями.

5.5.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сумське облводресурсів завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від надання платних послуг.

5.5.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства.

5.5.4. Призначає на посади та звільняє з посад заступників начальника та головного бухгалтера Сумського облводресурсів за погодженням з Держводагентством.

5.5.5. Призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату Сумського облводресурсів, формує кадровий резерв.

5.5.6. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника Сумського облводресурсів.

5.5.7. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату Сумського облводресурсів, а також зміни і доповнення до них, здійснює контроль за додержанням вимог цих положень та приймає рішення у зв'язку з їх порушенням.

5.5.8. Приймає рішення про заохочення, накладання стягнень на працівників апарату Сумського облводресурсів.

5.5.9. Подає пропозиції до Держводагентства про заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на керівників підвідомчих організацій.

5.5.10. Укладає угоди (договори, контракти), видає довіреності, відкриває у відділені Державної казначейської служби України рахунки від імені Сумського облводресурсів.

5.5.11. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для працівників апарату Сумського облводресурсів та підвідомчих організацій.

5.5.12. Затверджує кошторис та штатний розпис підвідомчих організацій.

5.5.13. У разі необхідності утворює тимчасові комісії, групи, експертні та технічні ради для ефективного вирішення завдань, покладених на Сумське облводресурсів.

5.5.14. Розглядає матеріали ревізій, перевірок, звіти підвідомчих організацій, приймає щодо них відповідні рішення.

5.5.15. Подає пропозиції до Держводагентства щодо внесення змін або доповнень до цього Положення.

5.5.16. Вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

5.5.17. Надає Держводагентству узагальнений звіт щодо виконання умов контрактів, укладених з керівниками підвідомчих організацій.

5.6. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Сумського облводресурсів, обговорення найважливіших напрямків його діяльності в Сумському облводресурсів утворюється колегія.

5.7. Загальні засади діяльності колегії визначаються Положенням про колегію Сумського облводресурсів, яке затверджується начальником Сумського облводресурсів.

5.8. Рішення колегії провадяться у життя наказами начальника Сумського облводресурсів.

5.9. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Сумського облводресурсів з працівниками регулюються законодавством України про працю.

5.10. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників у Сумському облводресурсів відповідно до чинного законодавства укладається колективний договір.

5.11. Сумське облводресурсів здійснює координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю бюджетних організацій, які є юридичними особами:

- Боромлянського міжрайонного управління водного господарства;

- Клевенського міжрайонного управління водного господарства;

- Конотопського міжрайонного управління водного господарства;

- Кролевецького міжрайонне управління водного господарства;

- Сумської гідрогеолого-меліоративної партії.

5.12. Права і обов'язки підвідомчих організацій, що є відокремленими юридичними особами, визначаються положеннями про них, які затверджуються Держводагентством. Контроль за додержанням вимог цих положень здійснює Сумське облводресурсів.

6. Ліквідація та реорганізація Сумського облводресурсів

6.1. Припинення діяльності Сумського облводресурсів відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Держводагентства відповідно до вимог чинного законодавства або за рішенням суду.

6.2. У разі реорганізації Сумського облводресурсів всі його майнові права та обов'язки переходять до організації або організацій, що виникли внаслідок такої реорганізації.

6.3. У разі ліквідації Сумського облводресурсів активи передаються іншій неприбутковій організації Держводагентства відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету відповідно до чинного законодавства.

6.4. Ліквідація Сумського облводресурсів здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держводагентством. За рішенням Держводагентства ліквідація може проводитись самим Сумським облводресурсів.

6.5. Держводагентство встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.

6.6. У разі реорганізації або ліквідації Сумського облводресурсів працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.

6.7. Ліквідація вважається завершеною, а Сумське облводресурсів таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

7. Прикінцеві положення

7.1. Положення набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом Держводагентства та реєструються відповідно до чинного законодавства.

7.3. Зміни та доповнення, що вносяться до цього Положення, є його невід'ємною частиною.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали