ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.04.2012 р. N 590

Київ

Про затвердження Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва

Відповідно до частини 3 статті 12 Закону України "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 N 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", на виконання рішення Київської міської ради від 06.10.2011 N 201/6417 "Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та установ, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації" (Рішення N 201/6417):

1. Затвердити Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

О. Попов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
12.04.2012 N 590


ПОЛОЖЕННЯ
про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва

Ідентифікаційний код 33882032

1. Територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян у складі управління соціального захисту Харківського району міста Києва створений розпорядженням Харківської районної державної адміністрації м. Києва від 30.05.96 N 295 "Про вдосконалення управління у сфері соціального захисту населення".

Розпорядженням Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації від 15.07.2003 N 466 "Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та самотніх громадян управління праці та соціального захисту населення" затверджено Положення про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та самотніх громадян у складі районного управління праці та соціального захисту населення у зв'язку з новоутвореним Дарницьким районом міста Києва. Рішенням Дарницької районної в м. Києві ради від 10.03.2005 N 6 "Про надання статусу юридичної особи територіальному центру соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та самотніх громадян управління праці та соціального захисту населення" установі було надано статус юридичної особи.

Рішенням Київської міської ради від 06.10.2011 N 201/6417 "Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та установ, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації" (Рішення N 201/6417) Територіальному центру соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та самотніх громадян Управління праці та соціального захисту населення Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації змінено найменування на Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва та передано до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва (ТЦСО Дарницького району м. Києва) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Київська міська рада.

3. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва (далі - Територіальний центр) заснований на комунальній власності територіальної громади міста Києва. Засновником та власником Територіального центру є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи.

4. Територіальний центр утворений для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах денного перебування.

5. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, штампи, бланки.

6. Місцезнаходження (фактична адреса і юридична адреса) Територіального центру: 02091, м. Київ-091, вул. Вербицького, 9-і, тел./факс: (044) 503-82-93.

7. Майно Територіального центру належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління.

Територіальний центр має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

8. Приміщення, матеріально-технічна база Територіального центру повинні відповідати будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

9. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради та розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, а також цим Положенням.

10. Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

11. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в Територіальному центрі мають право:

11.1 громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я України;

11.2 громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупній дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї;

11.3 діти з дитячим церебральним паралічем, розумовою відсталістю та органічним ураженням центральної нервової системи.

12. Територіальний центр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 N 1417.

13. Методичне забезпечення діяльності Територіального центру здійснює Міністерство соціальної політики України, контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому порядку Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), координацію та організаційно-методичне забезпечення - управління праці та соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та Київський міський територіальний центр соціального обслуговування.

14. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

15. Основними завданнями Територіального центру є:

15.1 виявлення громадян, зазначених у п. 11 цього Положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

15.2 забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

15.3 установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує Територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, зазначеним у п. 11 цього Положення.

16. Територіальний центр згідно із Законом України від 01.06.2010 N 2297-VI "Про захист персональних даних" є володільцем наступних баз персональних даних:

- "База персональних даних працівників Територіального центру";

- "База даних "Зарплата";

- "Автоматизована інформаційна система (АІС) "Наша сім'я";

- "База персональних даних громадян, що перебувають на соціальному обслуговуванні в Територіальному центрі".

16.1 Мета обробки персональних даних "Бази персональних даних працівників Територіального центру":

обробка (у т. ч. збір) персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство, освіта, сімейний стан, паспортні дані, адреса проживання за державною реєстрацією (адреса фактичного проживання), відомості про трудову діяльність, вислуга років, займана посада, ідентифікаційний номер, відомості про пільги, відомості про військовий облік, проходження альтернативної служби, відомості про стягнення, заохочення та нагороди) проводиться з метою забезпечення реалізації трудових відносин у сфері управління людськими ресурсами, кадровим потенціалом, відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про зайнятість населення", наказів Державного комітету статистики України від 05.12.2008 N 489 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці", від 29.06.2011 N 163 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці" (Наказ N 163), спільного наказу Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.2009 N 495/656 "Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника", Положення та Колективного договору Територіального центру.

Обробка та зберігання вище зазначених персональних даних "Бази персональних даних працівників Територіального центру" здійснюється у формі особових справ та особових карток відповідною, призначеною директором Територіального центру, відповідальною особою.

16.2 Мета обробки персональних даних "Бази даних "Зарплата": обробка (у т. ч. збір) персональних даних фізичних осіб (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер, адреса проживання за державною реєстрацією (адреса фактичного проживання), місце роботи, займана посада, відомості про заробітну плату) проводиться з метою забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту відповідно до Кодексу законів про працю України, Бюджетного кодексу, Податкового кодексу, Законів України "Про оплату праці", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова N 524), спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 N 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", Положення та Колективного договору Територіального центру.

Обробка та зберігання вище зазначених персональних даних "Бази даних "Зарплата" здійснюється в електронній формі та у формі особових карток відповідною, призначеною директором Територіального центру, відповідальною особою.

16.3 Мета обробки персональних даних бази персональних даних "Автоматизована інформаційна система (АІС) "Наша сім'я":

обробка (у т. ч. збір) персональних даних фізичних осіб (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса проживання за державною реєстрацією (адреса фактичного проживання), паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце роботи, стаж роботи, відомості про вид та розмір пенсії, державної соціальної допомоги, інші доходи проводиться з метою реалізації соціальних відносин та забезпечення прав і свобод громадян у сфері соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 N 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Положення та Колективного договору Територіального центру.

Обробка та зберігання вище зазначених персональних даних бази персональних даних "Автоматизована інформаційна система (АІС) "Наша сім'я" здійснюється в електронній формі відповідною, призначеною директором Територіального центру, відповідальною особою.

16.4 Мета обробки персональних даних "Бази персональних даних громадян, що перебувають на соціальному обслуговуванні в Територіальному центрі":

обробка (у т. ч. збір) персональних даних фізичних осіб (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, сімейний стан, адреса проживання за державною реєстрацією (адреса фактичного проживання), паспортні дані, ідентифікаційний номер, відомості про умови проживання, наявність дітей і родичів, наявність опіки і догляду, дані медичного обстеження, відомості про вид та розмір пенсії, державної соціальної допомоги, інші доходи проводиться з метою реалізації соціальних відносин та забезпечення прав і свобод громадян у сфері соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 N 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.06.2010 N 135 "Про затвердження форм документів, необхідних при оформленні на обслуговування у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Положення та Колективного договору Територіального центру.

Обробка та зберігання вище зазначених персональних даних "Бази персональних даних громадян, що перебувають на соціальному обслуговуванні в Територіальному центрі" здійснюється у формі особових справ відповідними, призначеними директором Територіального центру, відповідальними особами.

17. У Територіальному центрі утворені такі структурні підрозділи:

апарат Територіального центру - 1 (один);

відділення соціальної допомоги вдома - 3 (три);

відділення соціально-побутової адаптації - 1 (одне);

відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги - 1 (одне);

відділення соціально-медичних послуг - 1 (одне);

відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування) - 1 (одне).

18. Положення про відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування) затверджується начальником управління праці та соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

19. Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, соціальне обслуговування (надання соціальних послуг):

19.1 громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

19.2 громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім'ї;

19.3 дітей з дитячим церебральним паралічем, розумовою відсталістю та органічним ураженням центральної нервової системи.

20. Для окремих структурних підрозділів Територіального центру можуть передбачатись особливі умови здійснення безоплатного соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

21. Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 N 12 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 N 745) "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку":

21.1 громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

21.2 громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий, ніж прожитковий мінімум для сім'ї;

21.3 іншим громадянам, іноземцям та особам без громадянства, у тому числі біженцям, які проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги і мають можливість оплачувати ці послуги.

22. Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються Територіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2005 N 268 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги" та затверджуються в установленому порядку директором Територіального центру. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг використовуються в установленому порядку згідно чинного законодавства України.

23. У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятись від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах Територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація за поданням утвореної нею комісії видає розпорядження про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

24. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за погодженням із начальником Головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

25. Директор Територіального центру:

25.1 організовує роботу Територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

25.2 затверджує посадові обов'язки заступників директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників Територіального центру;

25.3 координує діяльність структурних підрозділів Територіального центру;

25.4 укладає договори, діє від імені Територіального центру і представляє його інтереси;

25.5 розпоряджається коштами Територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату праці працівників Територіального центру;

25.6 призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників Територіального центру;

25.7 видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

25.8 затверджує положення про структурні підрозділи Територіального центру;

25.9 подає Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат Територіального центру.

26. Територіальний центр утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва, інших надходжень, не заборонених діючим законодавством, від надання платних соціальних послуг його структурними підрозділами у встановленому порядку, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

27. Гранична чисельність працівників Територіального центру затверджується Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією.

28. Кошторис, штатний розпис Територіального центру погоджує фінансове управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та затверджує голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

29. Умови оплати праці працівників Територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників Територіального центру, що затверджуються наказами Міністерства соціальної політики України.

30. Територіальний центр здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України. Фінансова звітність Територіального центру надається Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

31. Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

32. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у п. 11 цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази Територіального центру.

33. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), структурних підрозділів Територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності Територіального центру проводяться відповідно до законодавства України.

 

Заступник голови Київської
міської державної адміністрації -
керівник апарату

О. Пузанов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали