Додаткова копія: Про затвердження Положення про територіальну спеціалізовану службу цивільного захисту охорони громадського порядку регіонального рівня територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області

Про затвердження Положення про територіальну спеціалізовану службу цивільного захисту охорони громадського порядку регіонального рівня територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області

Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
від 11 червня 2018 року N 486

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області
21 червня 2018 р. за N 37/1720

Відповідно до статті 25 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року N 469 "Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту" (Постанова N 469), керуючись статтями 2, 6, 25, пунктом 2 статті 27, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про територіальну спеціалізовану службу цивільного захисту охорони громадського порядку регіонального рівня територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області, що додається.

2. Директору Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації Сулімову О. С. подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Херсонській області в установленому чинним законодавством України порядку.

3. Начальнику управління інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації Савенко О. М. забезпечити публікацію цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області.

4. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Чабана В. І.

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. А. Гордєєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник Головного
управління Національної
поліції у Херсонській області

А. І. Мєріков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
11 червня 2018 року N 486

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області
21 червня 2018 р. за N 37/1720

ПОЛОЖЕННЯ
про територіальну спеціалізовану службу цивільного захисту охорони громадського порядку регіонального рівня територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок утворення та функціонування територіальної спеціалізованої служби цивільного захисту охорони громадського порядку регіонального рівня територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області (далі - Служба), її основні завдання, порядок діяльності, права та обов'язки.

2. Служба утворюється відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" (Постанова N 11), від 08 липня 2015 року N 469 "Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту" (Постанова N 469), розпоряджень голови Херсонської обласної державної адміністрації від 09 листопада 2015 року N 657 "Про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту", від 19 вересня 2016 року N 704 "Про спеціалізовані служби цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області" (Розпорядження N 704).

3. Служба створена для проведення спеціальних робіт і заходів цивільного захисту та їх забезпечення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

4. Служба утворюється на базі Головного управління Національної поліції у Херсонській області (далі - Головне управління) шляхом об'єднання територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту охорони громадського порядку місцевого рівня.

5. У своїй діяльності Служба керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, розпорядженнями голови Херсонської обласної державної адміністрації та цим Положенням.

6. Служба входить до складу сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області (далі - ТП ЄДС ЦЗ).

7. Функціонування та залучення Служби для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та її забезпечення здійснюється згідно з Кодексом цивільного захисту України ( N 5403-VI) в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану відповідно до основних завдань і заходів ТП ЄДС ЦЗ у таких режимах.

8. В особливий період Служба функціонує відповідно до Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI) та з урахуванням особливостей, що визначаються законами України "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також іншими нормативно-правовими актами.

9. Служба виконує свої завдання у взаємодії зі структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Херсонської області, органами управління та силами інших спеціалізованих служб цивільного захисту Херсонської області.

10. Служба оперативно підпорядковується галузевій спеціалізованій службі у разі її залучення на період здійснення заходів згідно з покладеними на неї завданнями відповідно до функціональної спрямованості.

11. Доручення, вказівки тощо з питань, що належать до компетенції Служби, обов'язкові до виконання відповідними місцевими та об'єктовими службами.

12. Служба не є юридичною особою. Листування із службових питань здійснюється через Головне управління.

13. Основні завдання Служби:

1) участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів цивільного захисту на особливий період ТП ЄДС ЦЗ з питань, що стосуються Служби;

2) здійснення заходів з переведення Служби до функціонування в умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду;

3) підготовка та здійснення контролю за готовністю органів управління, ланок, груп, команд або об'єктових підрозділів до дій за призначенням, їх забезпечення;

4) організація та проведення навчання за програмою спеціальної підготовки фахівців певної спеціальності, які входять до складу Служби;

5) підтримання у готовності техніки і майна спеціального призначення для виконання завдань з цивільного захисту в мирний час та особливий період;

6) підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, управління підрозділами спеціалізованих служб, що залучаються до таких робіт і заходів;

7) організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем, їх ланок, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

8) створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів Служби;

9) участь, відповідно до компетенції, у забезпеченні громадського порядку, безпеки дорожнього руху в зонах виникнення надзвичайних ситуацій та охороні майна, що залишилося без нагляду в таких зонах;

10) повідомлення відповідним державним органам і громадським об'єднанням про небезпечні події та надзвичайні ситуації;

11) надання допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у відселенні людей з місць, небезпечних для проживання, у проведенні евакуації населення;

12) участь у здійсненні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;

13) визначення потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для здійснення заходів з охорони громадського порядку.

II. Органи управління та сили

1. Безпосереднє керівництво Службою здійснює начальник Служби.

2. Чисельність та організаційна структура Служби повинні забезпечувати повне та своєчасне виконання покладених на неї завдань.

3. У складі Служби передбачаються посади начальника Служби, заступника (заступників) начальника Служби, керівника ланки, групи, команди, посади інших фахівців за напрямами їх діяльності.

4. Начальник Служби визначає персональний склад Служби відповідно до організаційної структури.

5. Начальником Служби є начальник Головного управління.

6. Працівники, які включені до складу Служби, на час залучення до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних, відновлювальних робіт та комплексу заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, при загрозі виникнення або виникненні надзвичайної ситуації, звільняються від виконання обов'язків за займаною посадою на підставі відповідних наказів, розпоряджень, вказівок тощо, які видаються на підставі чинного законодавства.

7. Служба має право:

1) одержувати безкоштовно від органів управління, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на Службу завдань;

2) одержувати від територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту охорони громадського порядку місцевого рівня інформацію про хід підготовки до виконання завдань та надавати їм необхідну допомогу;

3) надавати пропозиції до регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Херсонській обласній державній адміністрації щодо забезпечення заходів, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій, залучення органів управління та сил Служби.

8. Начальник Служби у межах своєї компетенції та повноважень має право:

1) приймати рішення, надавати доручення та вказівки з питань щодо виконання завдань і функціонування Служби;

2) впроваджувати в установленому порядку план реагування на надзвичайні ситуації ТП ЄДС ЦЗ, затверджений головою Херсонської обласної державної адміністрації, з питань, що належать до компетенції Служби;

3) здійснювати контроль за діяльністю органів управління та сил Служби;

4) проводити тренування з підготовки Служби до дій за призначенням;

5) здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

9. Основними засобами Служби є спеціальне обладнання та інша техніка, що використовуються Службою та не підлягають поставкам до Збройних Сил України згідно з мобілізаційними планами.

10. Використання сил та засобів Служби за призначенням і залучення до виконання завдань додаткових сил і засобів інших підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування (що не входять до складу Служби) здійснюється за рішенням голови Херсонської обласної державної адміністрації - керівника ТП ЄДС ЦЗ з урахуванням вимог чинного законодавства України.

III. Планування та організація діяльності

1. Для забезпечення планомірної діяльності та підтримання Служби у постійній готовності до виконання завдань за призначенням у Службі розробляються:

1) посадовий склад Служби, який затверджується начальником Служби та погоджується з Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації;

2) схема оповіщення керівного складу Служби в робочий та неробочий час;

3) розрахунок сил та засобів Служби для роботи при виникненні надзвичайних ситуацій;

4) розрахунок забезпечення Служби засобами індивідуального захисту;

5) розрахунок забезпечення Служби засобами колективного захисту;

6) розрахунок забезпечення Служби автотранспортними засобами;

7) розрахунок накопичення матеріально-технічних засобів (майна) у Службі;

8) план підготовки керівного складу та працівників, які входять до складу Служби, на рік;

9) довідкові та інформаційні матеріали.

2. Органи управління та сили, організаційно об'єднані в Службу, перебувають у готовності до виконання завдань, передбачених планами реагування на надзвичайні ситуації ТП ЄДС ЦЗ, затвердженими головою Херсонської обласної державної адміністрації, та виконують завдання за призначенням у разі введення їх у дію.

3. Управління силами та засобами Служби забезпечується:

1) своєчасним здійсненням заходів, які сприяють підвищенню стійкості роботи установ та організацій, організаційно об'єднаних у Службу, в умовах мирного часу та особливого періоду;

2) приведенням у визначені строки сил і засобів Служби в готовність до дій за призначенням, чіткою організацією оповіщення спеціалізованих служб цивільного захисту охорони громадського порядку кожного рівня;

3) своєчасним доведенням до спеціалізованих служб цивільного захисту охорони громадського порядку нижчого рівня завдань щодо їх застосування в умовах оперативної обстановки, керівництвом та контролем за виконанням поставлених завдань, наданням всебічної допомоги;

4) чіткою взаємодією відповідних органів управління та сил, організаційно об'єднаних у Службу, під час спільного виконання завдань;

5) своєчасним маневруванням силами та засобами Служби;

6) чіткою організацією збору інформації про оперативну обстановку, своєчасним її опрацюванням і обміном даними;

7) правильною оцінкою обстановки та передбаченням можливостей її змін, обґрунтованістю прийнятих рішень;

8) комплексним використанням основних і дублюючих засобів управління та зв'язку.

4. Готовність до дій за призначенням Служби ґрунтується на:

1) організації ведення обліку сил, споруд, майна та інших засобів, що є в розпорядженні Служби;

2) розробці функціональних обов'язків працівників, які входять до складу Служби;

3) своєчасному поданні встановленої звітності та оперативної інформації органам управління вищого рівня.

IV. Підготовка кадрів і навчання

1. Підготовка Служби організовується та здійснюється на основі плану основних заходів цивільного захисту Херсонської області на рік, що затверджується розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації, розпорядчих та організаційно-методичних актів Міністерства внутрішніх справ України.

2. Начальник Служби раз на три роки проходить функціональне навчання з питань цивільного захисту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року N 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту" (Постанова N 819).

3. Навчання працівників, які входять до складу Служби, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях" (Постанова N 444) безпосередньо в установах та організаціях шляхом курсового навчання та під час спеціальних навчань і тренувань.

4. Основною формою підготовки Служби є спеціальні навчання (штабні тренування), періодичність та тривалість яких визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 443 "Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту" (Постанова N 443).

V. Матеріально-технічне забезпечення

1. Комплектування Служби працівниками, забезпечення технікою, штатним майном, приладами, матеріальними ресурсами та засобами індивідуального захисту здійснюється установами і організаціями, які входять до складу Служби.

2. Забезпечення Служби автомобілями і спеціальним транспортом здійснюється за рахунок власного транспорту підприємств, установ і організацій, а також за рахунок транспорту підприємств, наданого у тимчасове підпорядкування за розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації - керівника ТП ЄДС ЦЗ та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

3. Матеріально-технічне забезпечення Служби при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних, відновлювальних робіт та комплексу заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах мирного часу та особливого періоду здійснюється в обсягах і у строки, передбачені планами реагування на надзвичайні ситуації ТП ЄДС ЦЗ, затвердженими головою Херсонської обласної державної адміністрації.

VI. Фінансове забезпечення

1. Фінансування заходів Служби здійснюється за рахунок коштів, передбачених на загальновиробничі, адміністративно-управлінські та експлуатаційні витрати підприємств, установ і організацій, організаційно об'єднаних у Службу.

2. Витрати, пов'язані з утриманням працівників, які входять до складу Служби та залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх загрози або виникнення в умовах мирного часу (виплата середньої заробітної плати, безоплатне харчування, транспортне забезпечення тощо), несуть:

1) підприємства, установи та організації, сили та засоби яких входять до складу Служби;

2) підприємства, установи та організації, в інтересах яких ведуться роботи, та центральні, місцеві органи виконавчої влади і виконавчі органи місцевих рад за рахунок резервних фондів відповідних бюджетів.

3. Під час ліквідації надзвичайних ситуацій місцевого та регіонального рівнів залучаються кошти підприємств, установ та організацій, на території яких вони виникли, та додатково регіональні, місцеві фінансові та матеріальні резерви з урахуванням вимог чинного законодавства України.

VII. Організація управління та зв'язку

1. Для керівництва Службою в умовах мирного часу та особливого періоду використовуються складові системи управління Херсонської обласної державної адміністрації.

2. Управління силами Служби здійснюється з використанням стаціонарних, мобільних засобів зв'язку та радіостанцій.

3. Зв'язок організовується згідно зі схемою організації оповіщення та зв'язку Служби, яка затверджується начальником Служби.

VIII. Перевірка діяльності та функціонування

1. Перевірка готовності Служби до виконання завдань за призначенням здійснюється головою Херсонської обласної державної адміністрації, його заступниками згідно з розподілом функцій і повноважень, керівником структурного підрозділу Херсонської обласної державної адміністрації з питань цивільного захисту або іншими особами за їх дорученням, представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

2. Порядок перевірки та оцінка готовності Служби включає:

1) перевірку органів управління сил і засобів Служби до дій за призначенням;

2) проходження начальником Служби раз на три роки функціонального навчання з питань цивільного захисту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року N 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту" (Постанова N 819);

3) планування заходів з переведення Служби до функціонування в умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду;

4) організацію та проведення спеціальних навчань (тренувань) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 443 "Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту" (Постанова N 443);

5) готовність техніки та майна спеціального призначення до виконання завдань з цивільного захисту в мирний час та особливий період;

6) створення та поповнення матеріальних та інших резервів Служби.

3. Конкретні строки, порядок проведення та організацію забезпечення перевірки визначає безпосередньо посадова особа, за планом якої ці заходи проводяться.

 

Заступник голови Херсонської
обласної державної адміністрації

В. І. Чабан
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали