МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 травня 2011 року N 293

Про затвердження Положення про Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС

Відповідно до вимог Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 383 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" (Положення N 383/2011) та у зв'язку з організаційно-штатними змінами наказую:

1. Затвердити Положення про Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 03.10.2007 N 371дск "Про затвердження Положення про Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Черних С. П.

4. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
31.05.2011 N 293

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом МВС.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, а також цим Положенням.

1.3. Штатний розпис Управління затверджується заступником Міністра - керівником апарату.

1.4. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром внутрішніх справ.

1.5. Управління має гербову печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, штампи і бланки з повним та скороченим найменуванням, необхідні для службової діяльності.

2. Основним завданням Управління є участь, у межах компетенції, у розробленні та реалізації державної політики щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними.

3. Функції Управління

3.1. Здійснює моніторинг ситуації у сфері протидії наркозлочинності, а також наявної інформації про джерела і шляхи надходження в незаконний обіг наркотичних засобів. На основі цього аналізу розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ, поліпшення взаємодії в цій роботі з іншими державними, недержавними та громадськими організаціями. За вказівкою керівництва Міністерства інформує про це органи виконавчої влади та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

3.2. Організовує роботу щодо забезпечення взаємодії з населенням та державними, громадськими і міжнародними організаціями у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та попередження поширення наркоманії. Забезпечує порядок створення, організацію діяльності та основні функції громадських спостережних рад з питань протидії наркоманії, а також методичні рекомендації та пропозиції з питань удосконалення роботи з населенням і громадськими організаціями.

3.3. Забезпечує в установленому порядку взаємодію з органами державної влади з питань протидії незаконному обігу наркотиків і поширенню наркоманії. З цією метою готує необхідні матеріали для розгляду на оперативних нарадах, колегії МВС.

3.4. Здійснює заходи із забезпечення контролю за виробництвом, виготовленням, зберіганням, обліком, відпуском, розподілом, торгівлею, перевезенням, пересиланням чи використанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, призначених для виробництва або виготовлення цих засобів і речовин, а також за встановленими правилами посіву або вирощування маку та конопель для промислових цілей.

3.5. Здійснює контрольні функції шляхом перевірки ефективності діяльності органів і підрозділів головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті з питань протидії незаконному обігу наркотиків, комплексне відстеження наркоситуації і оперативне вирішення поставлених завдань у сфері протидії наркозлочинності. Результати доповідає керівництву Міністерства і вносить пропозиції щодо усунення недоліків та вдосконалення оперативно-службової діяльності в цьому напрямку.

3.6. Надає практичну допомогу в організації проведення оперативно-розшукових заходів з виявлення і документування тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, насамперед учинених злочинними групами наркоділків, які мають міжрегіональні та міждержавні зв'язки, особливо в їх організованих формах.

3.7. Розробляє проекти законодавчих та нормативно-правових актів України, інформаційно-аналітичні документи, методичні рекомендації з питань протидії незаконному обігу наркотиків і пов'язаною з ним злочинністю або бере участь в їх розробленні.

3.8. Здійснює перспективне і поточне планування, вносить пропозиції до планів роботи Міністерства та колегії. З цією метою розробляє і реалізує комплексні програми (плани) заходів щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Проводить семінари, інструктивні наради, а також перевірки оперативно-службової діяльності, уживає заходів до усунення недоліків в їх роботі.

3.9. Готує необхідну інформацію з питань протидії незаконному обігу наркотиків, доповідає її керівництву Міністерства і подає в установленому порядку до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Вивчає, узагальнює та впроваджує в практику діяльності органів внутрішніх справ передовий досвід боротьби з незаконним обігом наркотиків.

3.10. Забезпечує проведення на території України спеціальних операцій щодо виявлення осіб, які займаються розповсюдженням наркотиків у навчальних закладах країни та в місцях масового проведення дозвілля молоді, а також інших комплексних заходів, спрямованих на перекриття джерел та каналів незаконного виготовлення і розповсюдження наркотиків.

3.11. Ініціює проведення антинаркоманійної пропаганди через засоби масової інформації.

3.12. Забезпечує висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи органів внутрішніх справ з протидії наркозлочинності. Проводить моніторинг інформації, що публікується в ЗМІ та інтернет-виданнях, щодо поширення наркоманії в регіонах і конкретних фактів незаконного обігу наркотиків.

3.13. У межах своєї компетенції, бере участь у міжнародному співробітництві з питань організації протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та проблем поширення наркоманії. Надає допомогу представникам компетентних органів зарубіжних держав, які прибули в Україну для здійснення оперативно-розшукових та інших заходів, пов'язаних з наркозлочинністю.

3.14. У взаємодії зі Службою безпеки України, Державною митною службою, Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Державною службою України з контролю за наркотиками здійснює заходи щодо припинення нелегального ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через її територію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та проводить з цього питання міждержавні операції, а також, у межах своєї компетенції, взаємодіє з підрозділами кримінальної міліції (поліції) інших країн з питань розкриття злочинів, розшуку і затримання наркозлочинців.

3.15. Спільно з Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС та підрозділами інформаційних технологій головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті організовує і забезпечує ефективне функціонування міжвідомчої автоматизованої інформаційної системи, постійно поповнює банки даних оперативно-розшукового і профілактичного призначення, які об'єднують інформацію про осіб криміногенних категорій, фірми та організації будь-якої форми власності, що причетні до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів або підозрюються в цьому. Забезпечує взаємодію з правоохоронними органами зарубіжних країн у формуванні єдиного комп'ютерного банку даних з аналогічними функціями інформаційної системи.

3.16. Спільно з Департаментом кадрового забезпечення МВС вивчає потребу підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків у кадровому забезпеченні, бере участь в організації їх професійної підготовки. Здійснює аналіз стану дисципліни і вживає заходів до її зміцнення серед особового складу.

Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

4. Обов'язки та права начальника Управління

4.1. Обов'язки:

4.1.1. Організовує роботу Управління, несе персональну відповідальність за його діяльність, забезпечує якісне й ефективне виконання покладених на нього завдань і функцій.

4.1.2. Затверджує функціональні обов'язки працівників Управління, плани роботи його відділів. Доповідає керівництву Міністерства пропозиції щодо зміни структури Управління.

4.1.3. За дорученням керівництва Міністерства бере участь у роботі органів державної влади України з питань протидії незаконному обігу наркотиків, а також з інших питань, віднесених до компетенції Управління.

4.1.4. Організовує підготовку проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань діяльності Управління і вносить пропозиції керівництву Міністерства щодо вдосконалення і поліпшення роботи з питань боротьби з незаконним обігом наркотиків. Узагальнює і впроваджує в діяльність підрозділу досягнення науки та передового досвіду зазначеного напрямку.

4.1.5. Розглядає кореспонденцію, запити народних депутатів України, а також скарги, заяви і листи громадян, що надходять до Управління, дає доручення щодо їх своєчасного і об'єктивного вирішення. Забезпечує прийом громадян, які звертаються до МВС з питань, що належать до компетенції Управління.

4.1.6. Погоджує призначення на посади керівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті.

4.1.7. Забезпечує неухильне виконання особовим складом вимог антикорупційного законодавства України.

4.1.8. Організовує відбір, розстановку, навчання і виховання особового складу Управління, забезпечує додержання його працівниками дисципліни і законності. Забезпечує проведення службових перевірок у разі порушення законності працівниками підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків.

4.1.9. Здійснює керівництво канцелярією та режимно-секретним сектором з питань державної таємниці та забезпечує постійний контроль за охороною державної таємниці в Управлінні.

4.1.10. Несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і повинен постійно їх контролювати.

4.2. Права:

4.2.1. У межах своєї компетенції, видає накази організаційно-розпорядчого змісту, методичні рекомендації, дає доручення та приймає рішення з питань роботи Управління.

4.2.2. Здійснює запити в підпорядкованих підрозділах необхідних відомостей з питань діяльності Управління. Підписує, у межах своїх повноважень, шифротелеграми та інші документи.

4.2.3. За дорученням керівництва Міністерства представляє інтереси МВС в органах виконавчої влади з питань, які належать до його компетенції.

4.2.4. За погодженням з керівництвом Міністерства проводить наради, семінари, навчальні збори особового складу підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків.

4.2.5. Забезпечує в установленому порядку атестування працівників Управління, направляє подання керівництву МВС про присвоєння їм чергового спеціального звання, а також вносить пропозиції про призначення, переміщення і звільнення працівників Управління.

4.2.6. Заслуховує звіти керівників підпорядкованих підрозділів, головних управлінь, управлінь про виконання ними функціональних обов'язків, забезпечення вирішення питань протидії незаконному обігу наркотиків і здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня службової діяльності.

4.2.7. Готує проекти наказів про заохочення працівників Управління та підпорядкованих підрозділів на місцях, які особливо відзначились або мають позитивні показники в роботі. Вносить пропозиції керівництву МВС щодо накладення дисциплінарних стягнень на працівників відповідно до Закону України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України".

4.2.8. Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо встановлення працівникам управління посадових окладів у межах мінімальних та максимальних розмірів, надбавок та доплат, а також премій у межах затвердженого фонду оплати праці.

4.2.9. При значному збільшенні обсягу роботи чи в екстремальних ситуаціях залучає в установленому порядку особовий склад, автотранспорт, оперативно-технічні засоби Управління і підпорядкованих підрозділів головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті для надання практичної допомоги підрозділам інших регіонів держави або перевірки їх діяльності.

4.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

 

Начальник Управління МВС України
полковник міліції

Є. В. Філімонов

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали