ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.09.2011 р. N 1717

Київ

Про затвердження Положення про Управління цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структури

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю України - місто-герой Київ", рішення Київської міської ради від 23.06.2011 N 260/5647 "Про реорганізацію Головного управління цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

1. Затвердити Положення про Управління цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

2. Положення про Управління цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подати на затвердження Київській міській раді.

3. Затвердити структуру Управління цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
19.09.2011 N 1717

Положення
про Управління цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Управління цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Управління) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підзвітне та підконтрольне Київській міській раді та підпорядковане голові Київської міської державної адміністрації, а з питань виконання функцій державної виконавчої влади - Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших органів виконавчої влади вищого рівня, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

3. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Місцезнаходження Управління:

м. Київ-150, вул. Ульянових, 1/62-а.

4. Завдання Управління:

4.1. Участь у забезпеченні реалізації державної цінової політики.

4.2. Розробка, пропозицій по формуванню та реалізації цінової політики в місті Києві, а також удосконаленню господарського і організаційно-правового механізму ціноутворення.

4.3. Погодження тарифів на надання послуг і виконання робіт, що надаються підприємствами та організаціями, які отримують кошти із бюджету міста Києва.

4.4. Підготовка проектів розпоряджень та рішень про встановлення, затвердження, погодження цін та тарифів на товари і послуги, що у відповідності до повноважень, наданих законодавством України, встановлюються, затверджуються, погоджуються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) або Київською міською радою.

4.5. Здійснення аналізу витрат на виробництво товарів, надання послуг та формування цін і тарифів безпосередньо на підприємствах, установах, організаціях та об'єднаннях, розташованих на території м. Києва незалежно від форм власності в межах повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.6. Проведення експертизи, результатом якої є погодження проектів нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розроблених структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які містять питання ціноутворення та (або) застосування цін і тарифів.

4.7. Проведення аналізу розрахунків сум компенсації різниці між витратами на виробництво товарів і надання послуг та встановленими виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) цінами та тарифами на товари і послуги в разі їх перевищення.

4.8. Здійснення декларування зміни цін та тарифів на товари та послуги в межах повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.9. Проведення моніторингу, аналізу і прогнозу динаміки зміни цін і тарифів, моніторингу впливу природних монополій та суб'єктів господарювання, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку, на формування цін виробників та цінову ситуацію на регіональному ринку товарів і послуг.

4.10. Здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них.

4.11. Надання методичної допомоги підприємствам, установам і організаціям з питань формування, встановлення та застосування цін і тарифів.

4.12. Здійснення, за дорученням, представництва інтересів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради у судових справах, що стосуються регульованих цін і тарифів, встановлених виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та Київською міською радою.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює функції:

5.1. Бере учать у проведенні державної політики щодо регулювання цін і тарифів на ресурси, товари, роботи та послуги на основі збалансування інтересів суспільства, виробників і споживачів, а також соціального захисту населення.

5.2. Розробляє проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та рішень Київської міської ради, якими регулюються, встановлюються, погоджуються та затверджуються економічно обґрунтовані ціни на товари та тарифи на послуги.

5.3. Проводить експертизу, за результатами якої погоджує проекти нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які розроблені структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та містять питання щодо ціноутворення та застосування цін і тарифів.

5.4. Погоджує декларації зміни цін на товари та послуги, надані підприємствами і організаціями міста.

5.5. Проводить аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та підприємств, які надають послуги та (або) реалізують товари за регульованими цінами і тарифами.

5.6. Проводить процедури, що передують прийняттю регуляторних актів та відстеження результативності їх прийняття.

5.7. Погоджує тарифи на надання послуг і виконання робіт, що надаються підприємствами та організаціями, які отримують кошти із бюджету міста Києва.

5.8. Бере участь у проведенні аналізу рівнів монополізації товарного ринку міста та визначенні переліку підприємств, що займають монопольне становище на регіональному ринку міста.

5.9. Здійснює разом з територіальним відділенням Антимонопольного комітету України підготовку проектів рішень про запровадження та скасування державного регулювання цін та тарифів на товари і послуги монопольних утворень про визначення методів та термінів державного регулювання.

5.10. Надає виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо введення тимчасового державного регулювання цін на товари і тарифів на послуги в разі їх надмірного зростання та щодо скасування цін на товари і тарифів на послуги, встановлених з порушенням законодавства.

5.11. Надає виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань ціноутворення, методичних рекомендацій з питань формування та встановлення цін і тарифів.

5.12. Здійснює контроль цін/тарифів на житлово-комунальні послуги в порядку визначеному законодавством України та інформує контролюючі та правоохоронні органи про виявлені порушення для подальшого реагування.

5.13. Здійснює моніторинг стану розрахунків за житлово-комунальні послуги.

5.14. Надає методичну і практичну допомогу органам з контролю за додержанням державної дисципліни цін.

5.15. Бере участь у перевірках, що здійснюються контролюючими органами, в частині проведення аналізу економічного обґрунтування витрат, врахованих в цінах на товари і тарифах на послуги в межах повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.16. Розглядає скарги підприємств, установ, організацій та громадян стосовно порушення порядку формування та застосування цін і тарифів, вживає заходів щодо усунення порушень у сфері формування та застосування цін і тарифів.

5.17. Забезпечує доступ до публічної інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Управлінням своїх повноважень і перебуває у володінні Управління.

5.18. Надає роз'яснення по формуванню та застосуванню цін на товари і тарифів на послуги, встановлених рішеннями Київської міської ради та розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.19. Надає підприємствам, установам, організаціям і об'єднанням та іншим суб'єктам підприємницької діяльності послуги з доведення інформації на підставі договорів відповідно до актів цивільного законодавства, що не пов'язані з виконанням владних функцій.

5.20. Проводить, за дорученням Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), аналіз динаміки зміни цін і тарифів, індексів споживчих цін, прогнозування змін фіксованих, регульованих і договірних (вільних) цін і тарифів, їх вплив на розвиток пропозицій в галузях народного господарства і кон'юнктури ринку на підставі статистичних даних та результатів моніторингу.

5.21. Здійснює своєчасний і якісний розгляд заяв, скарг та пропозицій громадян, підприємств, установ і організацій з питань, що відносяться до компетенції Управління, та вживає заходів щодо їх вирішення.

5.22. За дорученням Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює представництво інтересів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради у судах по справах, що стосуються регульованих цін і тарифів, встановлених виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та Київською міською радою.

5.23. Вивчає та узагальнює досвід щодо формування, встановлення та запровадження регульованих цін/тарифів в регіонах України та в іноземних державах.

5.24. Здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

6. Управління має право:

6.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, управління Державного казначейства у м. Києві, органів державної податкової служби, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, в тому числі бухгалтерську та статистичну звітність, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

6.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління, запрошувати на них керівників наукових, громадських організацій, промислових підприємств, установ і закладів міста, представників інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій.

6.4. Утворювати за погодженням з іншими зацікавленими органами виконавчої влади комісії та експертні групи, в тому числі із залученням до роботи в них фахівців в установленому порядку для розгляду питань, пов'язаних з ціноутворенням.

6.5. За дорученням Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) представляти інтереси Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними і недержавними органами, підприємствами, установами і організаціями.

6.6. Укладати від свого імені договори, набувати майнових і немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції, включаючи загальні та спеціалізовані суди.

6.7. Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

7. Управління під час виконання покладених на нього завдань співпрацює з постійними комісіями Київської міської ради, взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, міністерствами, іншими органами виконавчої влади, їх територіальними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської міської державної адміністрації за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

На посаду начальника Управління може бути призначена особа, яка відповідає вимогам Закону України "Про державну службу", має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та (або) післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління, стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

9. Начальник Управління має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської міської державної адміністрації.

На посаду заступника начальника Управління може бути призначена особа, яка відповідає вимогам Закону України "Про державну службу", має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та (або) післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління, стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

10. Начальник Управління цінової політики:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника Управління і керівників його структурних підрозділів.

10.2. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління і функціональні обов'язки працівників Управління.

10.3. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Управління.

10.4. Подає на затвердження в установленому порядку положення, структуру і штатний розпис Управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці.

10.5. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

10.6. Забезпечує створення належних виробничих умов для працівників Управління.

10.7. Представляє без доручення Управління в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, недержавних органах, судах, підприємствах, установах, організаціях та об'єднаннях незалежно від форм власності.

10.8. Відкриває в банківських установах та Державному казначействі України розрахункові рахунки, підписує грошові документи.

10.9. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Управління.

11. В Управлінні для вирішення питань, що належать до його компетенції, найважливіших напрямків діяльності та удосконалення господарського і організаційно-правового механізму ціноутворення може бути утворена колегія у складі начальника Управління (голова колегії), його заступників за посадою, представників підприємств та організацій, на товари та послуги яких запроваджено державне регулювання цін і тарифів.

До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради, керівники інших підрозділів органів державної влади, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Положення про колегію та її персональний склад затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням начальника Управління.

Рішення колегії вводяться в дію наказами начальника Управління.

12. Накази начальника Управління, що носять нормативно-правовий характер, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

Накази начальника Управління, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, актам Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), актам інших органів вищого рівня можуть бути скасовані головою Київської міської державної адміністрації.

13. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету міста Києва.

Гранична чисельність працівників Управління затверджується Київським міським головою.

Структура Управління затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Штатний розпис Управління в межах чисельності і фонду оплати праці його працівників затверджується Київським міським головою після узгодження з Головним фінансовим управлінням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

14. Майно Управління є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплене за ним на праві оперативного управління.

15. Ліквідація чи реорганізація Управління здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
19.09.2011 N 1717

Структура
Управління цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник Управління

Заступник начальника Управління

Головний бухгалтер

Головний спеціаліст - юрисконсульт

Відділ тарифів на житлові послуги

Відділ тарифів на комунальні послуги

Відділ ціноутворення на соціально значущі товари та послуги.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали