МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 травня 2011 року N 231

Про затвердження Положення про Управління фінансової інспекції МВС

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" (Положення N 383/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 року N 2 "Про проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади" та у зв'язку з організаційно-штатними змінами, а також з метою вдосконалення внутрішнього фінансового контролю в системі Міністерства внутрішніх справ наказую:

1. Затвердити Положення про Управління фінансової інспекції Міністерства внутрішніх справ України (додається).

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, Головного управління внутрішніх військ у місячний термін забезпечити підготовку та затвердження положень про підрозділи, які здійснюють контрольно-ревізійну роботу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 наказу МВС від 02.06.2010 N 227 "Про затвердження Положення про Департамент контрольно-ревізійної роботи МВС".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Ворону Д. М.

5. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
24.05.2011 N 231

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління фінансової інспекції Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення1

1.1. Положення про Управління фінансової інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі - Положення) визначає загальні засади діяльності цього підрозділу.

1.2. Управління фінансової інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі - Управління або УФІ) є самостійним підрозділом апарату Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС або Міністерство), який є головним у сфері організації діяльності підрозділів, які здійснюють контрольно-ревізійну роботу в системі МВС, координації та узгодженості їх дій, застосування єдиних підходів до проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи, неухильного дотримання законодавства та запобігання невиконанню вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, якими регулюється фінансово-господарська діяльність.

1.3. Основними завданнями Управління є:

- організація та здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, використанням фінансових, матеріальних і матеріально-технічних ресурсів і коштів органами внутрішніх справ, внутрішніми військами МВС України, підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління МВС (далі - об'єкти контролю), забезпечення удосконалення бухгалтерського обліку;

- установлення осіб, винних у допущенні виявлених під час проведення контрольних заходів порушень законодавства;

- аналіз умов, причин і наслідків порушень законодавства і недоліків, виявлених під час проведення контрольних заходів, розроблення пропозицій щодо їх усунення та запобігання їм у подальшому;

- забезпечення МВС, інших органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб достовірною інформацією про стан фінансово-бюджетної дисципліни у відповідній сфері.

1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами МВС, цим Положенням, нормативно-правовими актами Державної фінансової інспекції України з питань організації та здійснення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи.

1.5. Управління підпорядковується Міністру внутрішніх справ України та координується заступником Міністра внутрішніх справ України - керівником апарату.

1.6. Управління має печатку та бланки з повним і скороченим найменуванням, необхідні для здійснення своєї діяльності.

1.7. Підрозділи внутрішніх військ МВС України, Управління Державної служби охорони при МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МВС, які здійснюють контрольно-ревізійну роботу, з питань її проведення підпорядковуються Управлінню. Керівники та працівники зазначених підрозділів призначаються на посаду і звільняються з посади в установленому МВС порядку за обов'язковим погодженням з Управлінням.

1.8. Управління веде діловодство відповідно до вимог та порядку, установлених законодавством України та нормативно-правовими актами МВС, створює необхідні умови для забезпечення режиму секретності.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. Здійснює ведення зведеного реєстру об'єктів контролю, щодо діяльності яких проводяться контрольні заходи, забезпечує повноту і достовірність його даних та своєчасне оновлення.

2.2. Планує, організовує та здійснює контрольні заходи в органах внутрішніх справ, на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління МВС, внутрішніх військах МВС, в одержувачів бюджетних коштів, яких МВС як головний розпорядник бюджетних коштів уповноважило на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою в межах відповідних бюджетних асигнувань, документує та реалізує результати контрольних заходів, зберігає матеріали контрольних заходів.

2.3. Проводить контрольні заходи (ревізії, перевірки, розслідування) щодо використання коштів за видатками спеціального призначення з дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів у сфері охорони державної таємниці.

2.4. Виявляє порушення під час проведення контрольних заходів та встановлює винних осіб, які їх здійснили.

2.5. Проводить контрольні заходи за планом, що затверджується Міністром внутрішніх справ України за погодженням з Державною фінансовою інспекцією України та відповідно до наказів МВС.

2.6. Аналізує та узагальнює інформацію про стан фінансово-бюджетної дисципліни в системі МВС, умови, причини і наслідки порушень законодавства, недоліки, виявлені під час проведення контрольних заходів, розробляє пропозиції щодо їх усунення та запобігання їм у подальшому, ініціює вжиття відповідних заходів до об'єктів контролю.

2.7. Забезпечує керівництво МВС інформацією про стан фінансово-бюджетної дисципліни в органах внутрішніх справ, на об'єктах контролю, надає незалежні та об'єктивні пропозиції щодо усунення виявлених порушень законодавства і запобігання їм у подальшому, підвищення ефективності діяльності об'єктів контролю, удосконалення системи управління ними.

2.8. Бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, а також методологічному забезпеченні проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі МВС.

2.9. Здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва МВС щодо використання коштів та матеріальних цінностей підрозділами МВС, які уповноважені на здійснення оперативно-розшукової діяльності.

2.10. Контролює стан усунення виявлених порушень законодавства та недоліків у системі МВС, здійснює моніторинг розгляду правоохоронними та іншими органами переданих для відповідного реагування матеріалів контрольних заходів.

2.11. Бере участь або безпосередньо проводить службові розслідування в системі МВС за фактами правопорушень з питань використання бюджетних коштів та державного майна.

2.12. Сприяє в організації та належному функціонуванні системи внутрішнього фінансового контролю в системі МВС.

2.13. Здійснює організаційне та методичне керівництво діяльністю підрозділів, які проводять контрольно-ревізійну роботу в системі МВС, забезпечує їх взаємодію з питань внутрішньої контрольно-ревізійної роботи та з іншими структурними підрозділами МВС, організовує спільні контрольні заходи.

2.14. Аналізує стан роботи підрозділів, які здійснюють контрольно-ревізійну роботу в системі МВС, ініціює проведення заходів щодо підвищення ефективності їх діяльності та запобігання причин, що призводять до погіршення їх роботи.

2.15. Уносить пропозиції щодо затвердження примірних структур та переліків посад у підрозділах, які здійснюють контрольно-ревізійну роботу в системі МВС, а також призначення, переміщення, звільнення, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників цих підрозділів.

2.16. Спільно з Департаментом кадрового забезпечення МВС здійснює заходи щодо добору, розстановки, виховання, професійної підготовки та перепідготовки працівників підрозділів, які проводять контрольно-ревізійну роботу в системи МВС.

2.17. У межах наданих повноважень розглядає листи, заяви, скарги та інші звернення громадян та інформаційні запити.

2.18. Організовує в межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної та комерційної таємниці.

2.19. Звітує Державній фінансовій інспекції України в установленому порядку про результати проведеної внутрішньої контрольно-ревізійної роботи.

2.20. Виконує інші функції відповідно до компетенції Управління.

3. Для виконання покладених завдань Управління має право:

3.1. Здійснювати виїзні інспекційні (ревізія, перевірка, розслідування) та камеральні неінспекційні (оцінка, вивчення, аналіз) контрольні заходи на об'єктах контролю. За необхідності в установленому порядку проводити зустрічні звірки.

3.2. Перевіряти фактичну наявність активів, відповідність облікових і звітних даних фактичному стану справ, у разі потреби опечатувати каси і касові приміщення, склади, комори, сховища, архіви об'єктів контролю при здійсненні контрольних заходів.

3.3. Проводити на об'єктах контролю контрольні заходи з питань раціонального та належного використання коштів за видатками спеціального призначення.

3.4. Безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, у тому числі на режимні території, об'єктів контролю для їх обстеження і з'ясування питань, пов'язаних з проведенням контрольних заходів.

Доступ на режимні території, у режимні зони, режимні приміщення об'єктів контролю та до секретних виробів і документів здійснюється в установленому порядку при наявності відповідного допуску до державної таємниці.

3.5. Вимагати від керівників об'єктів контролю створення необхідних умов для роботи осіб, уповноважених проводити контрольні заходи, своєчасного надання належної та достовірної інформації, матеріалів, документів, пояснень тощо, надання окремих приміщень з технічним оснащенням для роботи, можливістю користуватися всіма засобами зв'язку та, у разі необхідності, транспортними засобами разом з обслуговуючим персоналом.

3.6. У встановленому порядку залучати до проведення контрольних заходів працівників та фахівців відповідних підрозділів апарату МВС, органів внутрішніх справ.

3.7. Вимагати від керівників об'єктів контролю проведення інвентаризації активів і зобов'язань, здійснення контрольних обмірів обсягів виконаних робіт чи контрольного запуску сировини у виробництво.

3.8. Одержувати для перевірки на вимогу від посадових осіб об'єкта контролю документи та відомості з баз даних, копії документів, засвідчені в установленому порядку, від юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у встановленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань.

3.9. Ініціювати залучення фахівців до проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів та готової продукції, інших перевірок і експертиз.

3.10. Вилучати в разі виявлення підробок чи ознак інших зловживань необхідні документи до закінчення контрольних заходів із залишенням у справі акта вилучення та копій або реєстрів вилучених документів.

3.11. У разі виявлення порушень законодавства та необхідності з'ясування окремих обставин фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю вимагати від посадових, матеріально відповідальних та інших осіб письмові пояснення, що виникають під час здійснення контрольних заходів.

3.12. Висувати керівникам та іншим посадовим особам об'єктів контролю вимоги щодо усунення виявлених фінансових, бюджетних правопорушень, які є обов'язковими до виконання.

3.13. Ініціювати вирішення питання про притягнення до відповідальності винних у порушенні законодавства осіб.

3.14. За рішенням керівництва МВС передавити до правоохоронних органів матеріали контрольних заходів з виявленими фактами нецільового використання коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та іншими грубими порушеннями фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків у великих розмірах та/або мають ознаки злочину.

3.15. Організовувати та брати участь у контрольних заходах, що проводяться разом з органами державної фінансової інспекції, робочими групами і комісіями.

3.16. На забезпечення належних умов для виконання службових обов'язків під час проведення виїзних контрольних заходів.

4. Організація та забезпечення діяльності Управління

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку за погодженням з Державною фінансовою інспекцією України.

4.2. На посаду начальника Управління призначається особа, яка має вищу економічну або юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стаж роботи за фахом.

4.3. Начальник Управління підпорядковується безпосередньо Міністру внутрішніх справ України і координується заступником Міністра внутрішніх справ України - керівником апарату, входить до складу колегії МВС (інших постійних дорадчих органів), підзвітний керівнику Державної фінансової інспекції України в частині проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи і складання звітності за її результатами.

4.4. Начальник Управління має заступників, які призначаються на посади і звільняються з посад у встановленому порядку.

4.5. Начальник Управління несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни в Управлінні та виконання вимог цього Положення.

У разі відсутності начальника Управління його обов'язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Управління завдань та функцій заступник начальника згідно з розподілом обов'язків.

4.6. Начальник Управління має право:

4.6.1. У межах своїх повноважень видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, давати доручення, приймати рішення та контролювати їх виконання.

4.6.2. Відповідно до законодавства України та за службової необхідності встановлювати режим роботи Управління.

4.6.3. Уносити пропозиції керівництву МВС щодо направлення особового складу Управління в установленому МВС порядку в планові та позапланові службові відрядження.

4.6.4. У встановленому МВС порядку вносити керівництву МВС пропозиції про нагородження державними нагородами і відомчими відзнаками працівників Управління, а також про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності.

4.6.5. Згідно із законодавством про працю та відомчими нормативно-правовими актами погоджувати надання відпусток працівниками Управління.

4.6.6. Подавати керівництву МВС пропозиції щодо установлення та зміни розміру надбавок, доплат та премій працівникам Управління, погоджувати в установленому порядку призначення на посади і звільнення з посад керівників підрозділів, які здійснюють контрольно-ревізійну роботу в системі МВС, уносити пропозиції щодо зміни структури та штатної чисельності працівників Управління та підрозділів, які здійснюють контрольно-ревізійну роботу в системі МВС.

4.6.7. Уносити керівництву МВС, органів внутрішніх справ пропозиції щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підрозділів, які здійснюють контрольно-ревізійну роботу в системі МВС.

4.6.8. У межах своїх повноважень підписувати від імені Управління листи, звернення, повідомлення, інші документи, за винятком тих, що підписуються керівництвом Міністерства відповідно до законодавства.

4.7. Начальник Управління зобов'язаний:

4.7.1. Здійснювати безпосереднє керівництво діяльністю Управління, забезпечувати виконання завдань, покладених на Управління.

4.7.2. Розподіляти функціональні обов'язки між своїми заступниками та здійснювати контроль за їх виконанням.

4.7.3. Погоджувати плани роботи підрозділів, які здійснюють контрольно-ревізійну роботу в системі МВС, забезпечувати та контролювати їх проведення.

4.7.4. Організовувати і забезпечувати в установленому порядку відбір, розстановку, переміщення та професійну підготовку кадрів, виховання особового складу Управління, дотримання ним службової дисципліни, направляти працівників Управління на перепідготовку і підвищення кваліфікації.

4.7.5. Організовувати в установленому порядку атестацію працівників і державних службовців, кваліфікаційні іспити державних службовців Управління, уносити пропозиції керівництву МВС про присвоєння спеціальних звань особам рядового та начальницького складу та рангів державним службовцям з числа працівників Управління.

4.7.6. Організовувати в установленому порядку проведення службових розслідувань за виявленими фактами порушень фінансово-бюджетної дисципліни органами внутрішніх справ.

4.7.7. Здійснювати постійний контроль за збереженням державної таємниці в Управлінні.

4.7.8. Приймати від працівників Управління матеріали контрольних заходів, у разі потреби направляти їх на доопрацювання.

4.7.9. Організовувати розгляд скарг на дії працівників Управління та підрозділів, які здійснюють контрольно-ревізійну роботу в системі МВС.

4.7.10. Вирішувати відповідно до законодавства України і нормативно-правових актів МВС питання, пов'язані з проходженням служби і здійсненням трудової діяльності працівниками Управління, забезпечувати роботу Управління з питань соціального захисту особового складу.

4.7.11. Організовувати та контролювати роботу зі зверненнями громадян у підпорядкованих підрозділах, здійснювати особистий прийом громадян України.

4.7.12. За погодженням із заступником Міністра - керівником апарату здійснювати заслуховування керівників підпорядкованих підрозділів з питань забезпечення діяльності відповідно до компетенції Управління.

4.7.13. Реалізовувати інші повноваження, які належать до компетенції Управління.

 

Начальник Управління
фінансової інспекції МВС України

В. О. Максименко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали