ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.07.2011 р. N 227

Про затвердження Положення про управління культури Черкаської обласної державної адміністрації

Керуючись ст. ст. 5, 42 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про охорону культурної спадщини", Типовим положенням про управління культури і туризму обласної, Севастопольської міської, Головне управління культури, Головне управління охорони культурної спадщини, управління туризму і курортів Київської міської державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 N 1415, та Типовим положенням про управління у справах національностей та релігій Київської міської, управління (відділ) у справах національностей та релігій обласної, відділ у справах національностей та релігій Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2008 N 171, враховуючи пункт 4 розпорядження облдержадміністрації від 07.02.2011 N 34-к "Про оптимізацію структури облдержадміністрації" та розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2011 N 94-к "Про окремі питання оптимізації структури облдержадміністрації":

1. Затвердити Положення про управління культури Черкаської обласної державної адміністрації згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження голови облдержадміністрації від 25.11.2005 N 538 "Про затвердження Положення про управління культури і туризму облдержадміністрації", із змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 10.01.2006 N 2;

розпорядження облдержадміністрації від 20.02.2007 N 36 "Про затвердження Положення про службу охорони культурної спадщини облдержадміністрації".

 

Голова державної адміністрації

С. Б. Тулуб

 

Додаток
до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
14.07.2011 N 227

ПОЛОЖЕННЯ
про управління культури Черкаської обласної державної адміністрації

1. Управління культури обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрації), що утворюється головою облдержадміністрації і підзвітне та підконтрольне голові облдержадміністрації та Міністерству культури України (далі - Мінкультури).

2. Управління є правонаступником управління культури і туризму та служби охорони культурної спадщини облдержадміністрації.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, pаконами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінкультури, розпорядженнями облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням.

4. Основними завданнями управління є:

4.1. Забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, музейної справи, охорони культурної спадщини та з питань релігій.

4.2. Здійснення, відповідно до законодавства, державного управління і контролю у сфері музейної, клубної, мистецької, бібліотечної справи, кінематографії, охорони культурної спадщини, культурно-мистецької освіти та релігії.

4.3. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

4.4. Розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів та національних меншин.

4.5. Сприяння захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ і організацій охорони культурної спадщини та культурно-мистецької сфери, що діють на території області.

4.6. Участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та з питань релігій.

4.7. Забезпечення раціонального використання та збереження історико-культурного середовища на відповідній території.

4.8. Сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу світогляду і віросповідання, зміцнення взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішення спірних міжцерковних питань виключно на засадах чинного законодавства.

4.9. У межах повноважень забезпечення проведення на території області державної політики щодо релігії та церкви, вирішення питань, пов'язаних з формуванням державно-церковних відносин, реалізацією права кожної особи на свободу світогляду, дотриманням принципів відокремлення церкви і релігійних організацій від держави, а школи - від церкви, сприяння виконанню релігійними організаціями завдань, передбачених їх статутами (положеннями), без втручання у діяльність, що здійснюється ними, відповідно до чинного законодавства.

4.10. Забезпечення у межах своєї компетенції реалізації на території області державної політики, національних пріоритетів у сфері охорони культурної спадщини Черкаської області з метою її збереження, використання об'єктів культурної спадщини в суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь.

4.11. Забезпечення на території області виявлення, наукового вивчення, класифікації, державної реєстрації, запобігання руйнуванню або заподіяння шкоди, захисту і збереження, належного утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування, музеєфікації об'єктів культурної спадщини.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і аматорської творчості, кіномистецтва, фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, музеїв, заповідників, картинних галерей, організації виставок, придбанню і розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва.

5.2. Вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі, готує і подає відповідні інформаційні матеріали на розгляд голови облдержадміністрації та Мінкультури.

5.3. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку регіонів, охорони культурної спадщини та з питань релігій в області.

5.4. Готує пропозиції щодо створення сприятливих умов для збереження і розвитку інфраструктури галузі, заохочення благодійництва в культурно-мистецькій сфері, сфері охорони культурної спадщини, релігії і подає їх на розгляд облдержадміністрації.

5.5. Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам, організаціям культурно-мистецької сфери та охорони культурної спадщини і релігій.

5.6. Організовує проведення фестивалів, свят, конкурсів, оглядів професійного мистецтва і аматорської художньої творчості, виставок творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва.

5.7. Подає пропозицію Мінкультури про занесення:

- відповідної території до Списку історичних населених місць України;

- об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

- музейних предметів музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання.

5.8. Сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища міст і сіл, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

5.9. Сприяє функціонуванню української мови у всіх сферах суспільного життя, збереженню і розвитку етнічної мовної і культурної самобутності національних меншин.

5.10. Здійснює заходи для створення віруючим умов і можливостей для сповідання їх релігії, надання їм вільно доступних місць для богослужінь або релігійних зібрань.

5.11. Здійснює попередній розгляд поданих на реєстрацію в установленому законодавством порядку статутів (положень) релігійних громад, закладів та установ культури і мистецтв обласного підпорядкування, а також змін і доповнень до них, перевіряє їх відповідність законодавству і подає пропозиції облдержадміністрації та обласній раді.

5.12. Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва, культурно-мистецької освіти, охорони культурної спадщини та з питань релігій в області.

5.13. Веде облік релігійних організацій, які діють на території області.

5.14. Запобігає будь-яким проявам релігійної винятковості та нетерпимості до невіруючих або віруючих інших віросповідань, зневажливого ставлення до почуттів громадян, розпалюванню релігійної ворожнечі.

5.15. Сприяє зміцненню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню спірних міжконфесійних питань виключно на засадах законодавства.

5.16. Веде облік об'єктів культурної спадщини та регулює питання їх використання і популяризації.

5.17. Здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, державної частини Музейного фонду України і Національного архівного фонду України.

5.18. Організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників культурно-мистецької сфери, сфери охорони культурної спадщини та релігій.

5.19. Сприяє розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури і мистецтва, охорони культурної спадщини та релігій, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури.

5.20. Вживає заходів для зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків відповідно до законодавства.

5.21. Сприяє роботі творчих спілок.

5.22. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в комунальних підприємствах, установах та організаціях культурно-мистецької сфери, сфери охорони культурної спадщини.

5.23. Подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників підприємств, установ та організацій культурно-мистецької сфери, сфери охорони культурної спадщини та релігій державними нагородами. Застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності.

5.24. Бере участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, обласних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно-мистецьких заходів, а також мистецьких аукціонів, виставок-продажів.

5.25. Проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку культурно-мистецької сфери на відповідній території.

5.26. Проводить інформаційну діяльність з питань культури, охорони культурної спадщини та релігій.

5.27. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5.28. Контролює дотримання законодавства щодо свободи світогляду і віросповідання та релігійних організацій, охорони культурної спадщини, узагальнює практику його застосування.

5.29. Здійснює державний контроль за виконанням Закону України "Про охорону культурної спадщини", інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини.

5.30. Забезпечує здійснення заходів щодо збереження та відновлення розташованих на території області пам'яток археології, історії, монументального мистецтва, садово-паркового мистецтва, ландшафтних, що мають місцеве значення (далі - пам'ятки місцевого значення).

5.31. Забезпечує юридичним і фізичним особам доступ до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

5.32. Визначає межі територій пам'яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони.

5.33. Встановлює режим збереження і порядок використання пам'яток місцевого значення, їхніх територій, зон охорони.

5.34. Забезпечує захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування, або пошкодження.

5.35. Забороняє в установленому порядку будь-яку діяльність юридичних та фізичних осіб, що створює загрозу пам'ятці або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

5.36. Забезпечує виготовлення, складання і передачу Мінкультури наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх знесення, зміну, або переміщення (перенесення) - забезпечує заходи по демонтажу із них елементів, які становлять культурну цінність, збереження та подальше їх використання.

5.37. Організовує в межах своєї компетенції розроблення та погодження відповідних програм з питань культури, мистецтв, охорони культурної спадщини та релігій.

5.38. Погоджує програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт у зонах охорони пам'яток місцевого значення, на охоронюваних археологічних територіях, історичних ареалах населених пунктів області, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на об'єктах культурної спадщини.

5.39. Погоджує проекти відведення та надання земельних ділянок, зокрема для сільськогосподарських потреб, зміну землевласника, землекористувача.

5.40. Призначає відповідні дослідження пам'яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт, бере участь у розробці заходів для їх збереження, забезпечує проведення рятівних заходів і протиаварійних робіт та здійснює контроль за їх виконанням.

5.41. Надає дозволи на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та у межах зон охорони.

5.42. Забезпечує облік дозволів на проведення археологічних досліджень (в т. ч. підводних у всіх водоймищах у межах області), розкопок та інших земляних робіт, забезпечує координацію їх проведення.

5.43. Видає розпорядження та приписи щодо припинення робіт на пам'ятках місцевого значення, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України "Про охорону культурної спадщини" дозволів або які виконуються з відхиленням від проектів, Державних стандартів, норм і правил до усунення наслідків правопорушень.

5.44. Погоджує відчуження чи передачу власником або уповноваженим ним органом у володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками місцевого значення.

5.45. Укладає охоронні договори на пам'ятки та здійснює контроль за їх виконанням.

5.46. Здійснює функції управління заповідниками, музеями-заповідниками, що перебувають у державній та місцевій власності, згідно з чинним законодавством України.

5.47. Подає пропозицію Мінкультури про занесення відповідної території до Списку охоронюваних археологічних територій України.

5.48. Складає протоколи про адміністративні правопорушення та застосовує фінансові санкції за порушення Закону України "Про охорону культурної спадщини", а також готує матеріали про вчинення незаконних дій і подає їх до відповідних органів для притягнення винних до кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.49. Забезпечує в установленому порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів чи позначок на пам'ятках або в межах їх територій.

5.50. Забезпечує виявлення, фіксацію та складання облікової документації на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини, визначає режим їх охорони.

5.51. Погоджує науково-проектну документацію на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт та пристосування пам'яток культурної спадщини місцевого значення.

5.52. Надає висновки, здійснює підготовку пошукової, науково-дослідної та проектної документації на роботи по консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації та відтворенню об'єктів культурної спадщини, на нове будівництво на землях історико-культурного призначення та інші роботи по збереженню об'єктів культурної спадщини і пристосування їх до належного використання.

5.53. Надає висновки (вимоги та умови) до архітектурно-планувальних завдань на проектування об'єктів містобудування.

5.54. Видає реставраційні завдання на реставрацію пам'яток та дозволи на науково-пошукові дослідження пам'яток.

5.55. Готує та візує проекти розпоряджень облдержадміністрації з питань, що належать до її компетенції.

5.56. Виконує в межах своїх повноважень функції замовника на проведення робіт по виявленню, дослідженню, консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосуванню та відтворенню об'єктів культурної спадщини, а також спорудження об'єктів монументального і монументально-декоративного мистецтва, встановлення меморіальних та анотаційних дощок.

5.57. Надає дозвіл на зміну призначення, здійснення написів і позначок на пам'ятках місцевого значення та в їх охоронних зонах.

5.58. Погоджує розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам'яток.

5.59. Погоджує містобудівне обґрунтування місця розташування об'єкту містобудування у випадку розміщення об'єкту у зоні охорони пам'яток місцевого значення.

5.60. Контролює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, діяльність районних державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань охорони культурної спадщини в межах повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування України".

5.61. Забезпечує передачу інформації про належність територій, пов'язаних з охороною культурної спадщини, до земель історико-культурного призначення для внесення її до Земельного кадастру області.

5.62. Організує виконання наукових досліджень у галузі охорони культурної спадщини, в тому числі розробку історико-містобудівного та історико-архітектурного опорних планів, оцінку окремих об'єктів культурної спадщини, моніторингові дослідження.

5.63. Надає розпорядження та приписи юридичним і фізичним особам, які завдали шкоди пам'яткам, їхнім територіям, у тому числі незаконним будівництвом, щодо відновлення пам'яток та їх територій, а якщо відновлення неможливе - щодо відшкодування завданої шкоди.

5.64. Подає матеріали до відповідних органів про вилучення у користувачів (власників) пам'яток або земельних ділянок на територіях історико-культурного призначення у випадках їх пошкодження, недотримання режиму використання, використання не за призначенням.

5.65. Готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування та утримання об'єктів культурної спадщини, пропозиції до проектів програми соціально-економічного розвитку області і обласного бюджету.

5.66. Бере участь у міжнародному співробітництві в галузі охорони культурної спадщини.

5.67. Популяризує досвід з охорони культурної спадщини шляхом організації науково-методичної, екскурсійно-виставкової і видавничої діяльності.

5.68. Спрямовує і контролює роботу органів охорони культурної спадщини районних державних адміністрацій.

5.69. Здійснює нагляд за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування, музеєфікації та інших робіт на нерухомих пам'ятках.

5.70.З метою захисту пам'яток археології, в тому числі тих, що можуть бути виявлені, бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з наданням фізичним та юридичним особам земельних ділянок.

5.71. Здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" та інших актів законодавства.

5.72. Веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій навчальних закладів.

5.73. Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області, проектів обласного бюджету, державних цільових і регіональних програм.

5.74. Розробляє з питань, що належать до його компетенції, пропозиції щодо вдосконалення фінансових та економічних нормативів, системи фінансування, обліку та звітності; забезпечує збирання та обробку статистичних даних і контроль за їх достовірністю.

5.75. Бере участь у виконанні заходів з мобілізаційної підготовки в межах своїх повноважень.

6. Управління має право:

6.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

6.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.3. Скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, релігійними громадами, громадянами та їх об'єднаннями.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Мінкультури.

9. Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника управління та погодженням з Мінкультури.

Розподіл обов'язків між заступниками проводить начальник управління.

10. Начальник управління:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності заступників начальника та інших працівників управління.

10.2. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує та контролює їх виконання.

10.3. Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління.

10.4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління.

10.5. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління.

10.6. Погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників відділів культури районних державних адміністрацій і міст обласного значення, керівників підприємств, установ та організацій культури і мистецтва, які належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади.

10.7. Укладає договори, угоди, видає доручення.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, в управлінні може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління за посадою, інших працівників управління, керівників підприємств, установ і організацій, керівників культурно-мистецької сфери, охорони культурної спадщини та релігії, вчених, провідних діячів культури і мистецтва, представників творчих спілок та інших громадських організацій. До складу колегії можуть входити працівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації.

12. Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника управління. Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

13. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

14. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджується головою облдержадміністрації.

15. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Заступник голови - керівник
апарату державної адміністрації

М. І. Пузяк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали