МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 травня 2011 року N 255

Про затвердження Положення про Управління медичного забезпечення та реабілітації МВС України

Відповідно до вимог Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" (Положення N 383/2011) та у зв'язку з організаційно-штатними змінами, що відбулися в апараті МВС, наказую:

1. Затвердити Положення про Управління медичного забезпечення та реабілітації МВС України, що додається.

2. Уважати таким, що втратив чинність, додаток 1 наказу МВС від 04.11.2003 N 1286 "Про затвердження положень про заклади охорони здоров'я МВС України".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Ворону Д. М.

4. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
31.05.2011 N 255

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління медичного забезпечення та реабілітації МВС України

1. Загальні положення

1.1. Управління медичного забезпечення та реабілітації (далі - Управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства внутрішніх справ України (далі - Міністерство, МВС), який реалізує державну політику у сфері відомчої охорони здоров'я.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України, МВС та цим Положенням.

1.3. Управління організовує надання медико-санітарної допомоги особам, які визначаються наказами МВС.

1.4. Структура і штатний розпис Управління затверджуються відповідно до вимог законодавства.

1.5. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Міністра.

1.6. Робота Управління будується на засадах планування, поєднання колегіальності при обговоренні та єдиноначальності при вирішенні службових питань із встановленням особистої відповідальності кожного працівника за доручену справу.

1.7. Для колегіального вирішення питань, віднесених до компетенції Управління, та прийняття узгоджених рішень щодо найважливіших напрямків діяльності й розвитку відомчої медицини при Управлінні створюється Медична рада, що діє відповідно до затвердженого начальником Управління Положення. Рішення Медичної ради затверджуються розпорядчим документом в установленому порядку.

1.8. З метою визначення професійної компетенції, обсягу знань, практичних умінь та навичок медичних працівників різних спеціальностей в Управлінні створюються атестаційні комісії, що діють згідно з наказами МОЗ щодо атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою. Склад атестаційних комісій затверджується начальником Управління, а їх рішення оголошуються наказами.

1.9. Для вирішення питань контролю та якості відбору осіб, які мають право на реабілітаційне та відновне лікування, в Управлінні створюється медична відбіркова комісія. Склад медичної відбіркової комісії затверджується начальником Управління.

1.10. Управлінню прямо й безпосередньо підпорядковані Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору МВС, Центральна санітарно-епідеміологічна станція МВС, Центральна військово-лікарська комісія МВС, Центральна поліклініка МВС, Центральний госпіталь МВС, медичні реабілітаційні центри МВС та Лікарня відновного лікування МВС.

З питань охорони здоров'я та санітарно-протиепідемічного забезпечення Управлінню підпорядковані відділи, сектори медичного забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі), медичні підрозділи вищих навчальних закладів МВС.

1.11. Управління має бланки зі своїм найменуванням.

1.12. Управління здійснює діловодство відповідно до порядку, визначеного законодавством та установленого нормативно-правовими актами МВС, забезпечує дотримання режиму таємності у своїй діяльності.

1.13. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Управління здійснюється відповідно до законодавства.

1.14. Управління розташовується у виділених МВС у його розпорядження службових приміщеннях з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та забезпеченням належних умов для ефективного функціонування.

2. Завдання Управління

2.1. Реалізація державної політики у сфері відомчої охорони здоров'я.

2.2. Управління відомчою системою охорони здоров'я.

2.3. Координація та контроль реалізації відомчих програм охорони здоров'я.

3. Функції Управління

3.1. Визначення пріоритетних напрямів та принципів розвитку і вдосконалення системи медичного забезпечення, розроблення програм розвитку відомчої охорони здоров'я.

3.2. Розроблення порядку медичного забезпечення, організація надання відомчими закладами охорони здоров'я гарантованої безоплатної медичної допомоги особам, що визначені нормативно-правовими актами МВС.

3.3. Розроблення порядку та організація медичної реабілітації, відновного та санаторно-курортного лікування осіб, які визначені нормативно-правовими актами МВС.

3.4. Організація медичної допомоги особовому складу органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях, здійснення заходів, спрямованих на подолання медичних наслідків Чорнобильської катастрофи.

3.5. Контроль за розробленням та координація заходів щодо санітарно-епідемічного благополуччя осіб, які мають право на медичне забезпечення у відомчих закладах охорони здоров'я.

3.6. Забезпечення підготовки рішень керівництва МВС з питань охорони здоров'я.

3.7. Організація впровадження у практику відомчих закладів охорони здоров'я новітніх технологій, досягнень науки, техніки і передового досвіду та контроль за їх впровадженням.

3.8. Забезпечення координації між структурними підрозділами апарату МВС, центральними органами виконавчої влади та юридичними і фізичними особами з питань охорони здоров'я.

3.9. Удосконалення нормативно-правової бази відомчої системи охорони здоров'я.

3.10. Здійснює організаційне і методичне керівництво роботою підпорядкованих відомчих закладів охорони здоров'я за встановленими МОЗ стандартами, контролює та аналізує їх діяльність, розробляє заходи щодо вдосконалення їх роботи.

3.11. Вивчає, оцінює і прогнозує показники стану здоров'я осіб, які мають право на медичне забезпечення.

3.12. Здійснює залежні від нього заходи з профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та смертності.

3.13. Розробляє і здійснює цільові та перспективні програми відомчої охорони здоров'я, організовує виконання державних програм з питань охорони здоров'я, готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку системи відомчої охорони здоров'я.

3.14. Розробляє відповідні нормативи відомчої медицини та механізми їх упровадження.

3.15. Здійснює контроль за організацією військово-лікарської експертизи та медичного психофізіологічного професійного відбору.

3.16. Здійснює контроль за проведенням відомчими санітарно-епідеміологічними станціями державного санітарно-епідемічного нагляду за додержанням органами, установами, підрозділами внутрішніх справ, закладами освіти, військовими частинами внутрішніх військ та посадовими особами законодавства з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, пропаганду медичних і гігієнічних знань.

3.17. Контролює усунення причин і умов виникнення та поширення спалахів інфекційних хвороб, професійних захворювань, епідемій та епізоотій, отруєнь і радіаційних уражень осіб, які мають право на медичне забезпечення.

3.18. Організовує контроль за розробленням відомчими санітарно-епідеміологічними станціями заходів, спрямованих на захист життя та здоров'я осіб, які мають право на медичне забезпечення, від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього середовища.

3.19. Організовує реабілітаційне та санаторно-курортне лікування, оздоровлення у відомчих медичних реабілітаційних центрах і лікарні відновного лікування, вирішує питання щодо придбання необхідної кількості путівок в інших установах та організаціях.

3.20. Організовує та контролює відбір хворих для реабілітаційного та санаторно-курортного лікування.

3.21. Організовує та контролює проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) та довгострокового автоматизованого персонального обліку осіб, які зазнали радіоактивного впливу.

3.22. Разом з Департаментом кадрового забезпечення МВС розробляє пропозиції та порушує клопотання щодо створення, реорганізації, зміцнення чи припинення діяльності підпорядкованих йому підрозділів та відомчих закладів охорони здоров'я.

3.23. Разом з підрозділами МВС розробляє пропозиції щодо виділення та розподілу асигнувань на капітальне будівництво відомчих закладів охорони здоров'я, вносить пропозиції про заміну чи виділення автотранспорту, обчислювальної техніки, медичної апаратури та обладнання тощо.

3.24. Разом з підрозділами Міністерства бере участь у:

- плануванні бюджетних асигнувань на утримання відомчих закладів охорони здоров'я;

- нагляді за станом фінансової дисципліни, наданням платних медичних послуг, ефективністю використання фінансових, кадрових і матеріальних ресурсів у відомчих закладах охорони здоров'я.

Погоджує зміни до кошторису доходів та видатків спеціального фонду відомчих закладів охорони здоров'я.

3.25. Визначає потребу в трудових ресурсах, медичній апаратурі, медикаментах, обладнанні.

3.26. Проводить атестацію медичного персоналу відомчих закладів охорони здоров'я згідно з нормативно-правовими актами.

3.27. Здійснює контроль за організацією роботи з питань охорони праці та протипожежного захисту відомчих закладів охорони здоров'я.

3.28. Контролює виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності у межах повноважень, визначених МВС.

3.29. Здійснює контроль за організацією підвищення кваліфікації медичних працівників відомчих закладів охорони здоров'я.

3.30. У межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної таємниці в Управлінні та контроль за її збереженням у підпорядкованих закладах.

3.31. За погодженням з керівництвом МВС проводить навчальні збори, наради, семінари, науково-практичні конференції. Направляє медичних працівників на з'їзди, конференції, виставки з питань охорони здоров'я, у тому числі за кордон, що проводяться іншими центральними органами виконавчої влади та організаціями.

3.32. У встановленому порядку співпрацює з юридичними та фізичними особами із зарубіжних країн. Здійснює обмін фахівцями і бере участь в укладанні угод про придбання обладнання, медикаментів тощо.

3.33. У межах своєї компетенції розглядає звернення громадян, що надходять в Управління, веде їх облік та вживає заходів для усунення недоліків, що стали причиною обґрунтованих скарг.

3.34. Взаємодіє з іншими підрозділами апарату МВС, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підрозділами охорони здоров'я міністерств внутрішніх справ країн, що уклали угоди про співпрацю з МВС, з питань, віднесених до його компетенції.

3.35. Здійснює свої повноваження безпосередньо, а також через відділи, сектори медичного забезпечення ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3.36. Виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на МВС завдань у сфері охорони здоров'я.

4. Права Управління

4.1. У встановленому порядку одержує від ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, медичних підрозділів вищих навчальних закладів МВС, а також інших підрозділів МВС інформацію, документи, матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. За погодженням з керівництвом МВС залучає спеціалістів ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, підрозділів вищих навчальних закладів МВС, а також інших підрозділів МВС для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3. Представляє МВС, за його дорученням, в інших організаціях при розгляді питань, що стосуються охорони здоров'я осіб, які мають право на медичне забезпечення.

4.4. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.5. Сприяє наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій, окремим громадянам.

5. Обов'язки та права начальника Управління

5.1. Здійснює керівництво роботою Управління, забезпечує якісне та ефективне виконання покладених на нього завдань і функцій.

5.2. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь їх відповідальності та ступінь відповідальності керівників (їх заступників) безпосередньо підпорядкованих підрозділів, а також контролює виконання дорученої їм роботи.

5.3. За напрямком діяльності організовує підготовку проектів відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів, внесення змін та доповнень до них відповідно до законодавства, усунення множинності, скасування застарілих та таких, що не відповідають вимогам сьогодення, а також надання їх на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Затверджує Положення про структурні підрозділи Управління, а також погоджує Положення про відділи, сектори медичного забезпечення ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5.4. У межах своїх повноважень разом з Департаментом кадрового забезпечення МВС розробляє структуру і штати Управління, відомчої системи охорони здоров'я, погоджує призначення на посади керівників відділів, секторів медичного забезпечення ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, вносить пропозиції щодо комплектування посад Управління та безпосередньо підпорядкованих йому відомчих закладів охорони здоров'я.

5.5. Вносить пропозиції керівництву Міністерства щодо:

- встановлення працівникам Управління посадових окладів, доплат і надбавок, передбачених у максимальних та мінімальних розмірах, а також преміювання в межах фонду заробітної плати;

- надання працівникам Управління відпусток та матеріальної допомоги в межах виділених на це коштів.

5.6. У межах своїх повноважень визначає напрямки використання коштів, що плануються відомчим закладам охорони здоров'я.

5.7. Забезпечує створення належних умов працівникам Управління для виконання функціональних обов'язків. Здійснює контроль за дотриманням дисципліни і законності працівниками Управління та безпосередньо підпорядкованих відомчих закладів охорони здоров'я, за режимом і станом їх роботи, поведінкою, додержанням форми одягу та порядку в службово-побутових приміщеннях підрозділу і вживає відповідних заходів реагування.

5.8. Подає клопотання керівництву МВС про присвоєння працівникам Управління та безпосередньо підпорядкованих йому відомчих закладів охорони здоров'я спеціальних звань і рангів державних службовців, їх заохочення та накладання на них дисциплінарних стягнень.

5.9. Отримує від підпорядкованих підрозділів і відомчих закладів охорони здоров'я, структурних підрозділів МВС інформацію та документи з питань, віднесених до компетенції Управління.

5.10. Організовує роботу із забезпечення діловодства та режиму секретності в Управлінні, підпорядкованих підрозділах та відомчих закладах охорони здоров'я.

5.11. Організовує та контролює роботу із зверненнями громадян у підпорядкованих підрозділах та здійснює особистий прийом громадян.

5.12. Організовує контроль за дотриманням санітарного та епідемічного благополуччя на об'єктах МВС згідно із законодавством.

5.13. Особисто інспектує або доручає в межах своєї компетенції відповідним посадовим особам інспектування підрозділів і закладів охорони здоров'я системи МВС України.

5.14. Контролює та оцінює роботу працівників відомчої системи охорони здоров'я, у встановленому порядку вносить пропозиції щодо їх заохочення або накладання стягнень.

5.15. У службових питаннях викликає до Управління працівників підпорядкованих підрозділів та закладів охорони здоров'я.

5.16. Очолює Медичну раду та Атестаційну комісію при Управлінні.

5.17. Несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і повинен постійно їх контролювати.

 

Начальник Управління медичного
забезпечення та реабілітації
МВС України

О. В. Петраш

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали