КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.06.2011 р. N 638

Про затвердження Положення про управління промисловості, транспорту та зв'язку Київської обласної державної адміністрації

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 N 214 "Про затвердження типових положень про Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної, управління промисловості та розвитку інфраструктури Севастопольської міської та відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації", розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 25.03.2011 N 276 "Про додаткові заходи з організації роботи деяких структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації":

1. Затвердити Положення про управління промисловості, транспорту та зв'язку Київської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 15.10.2007 N 1065 "Про затвердження Положення про Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку Київської обласної державної адміністрації".

  

Голова адміністрації

А. Й. Присяжнюк

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
23.06.2011 N 638

ПОЛОЖЕННЯ
про управління промисловості, транспорту та зв'язку Київської обласної державної адміністрації

1. Управління промисловості, транспорту та зв'язку Київської обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом Київської обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрації), що утворюється головою облдержадміністрації, підзвітне і підконтрольне голові облдержадміністрації, Міністерству інфраструктури, Державному агентству України з управління державними корпоративними правами та майном і Національній комісії з питань регулювання зв'язку.

Управління є неприбутковою організацією.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном і Національної комісії з питань регулювання зв'язку, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями Київської обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у галузях промисловості, транспорту та зв'язку;

здійснення організаційних заходів щодо стабілізації роботи і нарощування обсягів виробництва та надання послуг підприємствами промисловості, транспорту, зв'язку;

взаємодія з центральними органами виконавчої влади з питань координації роботи промисловості, транспорту, зв'язку.

4. Управління відповідно до покладених на нього основних завдань:

1) аналізує стан і тенденції розвитку промисловості, галузей транспорту та зв'язку і вносить голові облдержадміністрації, Міністерству інфраструктури, Державному агентству України з управління державними корпоративними правами та майном і Національній комісії з питань регулювання зв'язку, пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів їх подальшого розвитку, організації виготовлення продукції, виконання робіт і надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

2) розробляє і подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо:

проектів програм приватизації державного майна;

проектів державного та місцевих бюджетів, місцевих програм соціально-економічного розвитку і Державної програми економічного та соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

проектів програм реформування і розвитку промисловості, галузей транспорту та зв'язку;

підвищення рівня безпеки дорожнього руху та технічної експлуатації усіх видів транспорту;

встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, у тому числі, які проходять від міста Києва до населених пунктів Київської області;

проведення конкурсів на визначення перевізників пасажирів на приміських та внутрішньообласних автобусних маршрутах, у тому числі, які проходять від міста Києва до населених пунктів Київської області;

визначення потреби в транспортних перевезеннях, послугах поштового зв'язку та телекомунікацій;

розміщення на території області нових, а також реконструкції і ліквідації існуючих, об'єктів виробничого і невиробничого призначення підприємств, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

призначення осіб на посаду керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури, Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном і Національної комісії з питань регулювання зв'язку і облдержадміністрації, за винятком керівників, що обираються (призначаються) на посади за результатами конкурсного відбору;

3) розробляє і подає пропозиції:

голові облдержадміністрації, Державному агентству України з управління державними корпоративними правами та майном і Міністерству інфраструктури щодо формування напрямів інвестиційної та інноваційної політики;

голові облдержадміністрації і Міністерству інфраструктури щодо компенсації перевізникам втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян за рахунок бюджетних коштів;

4) сприяє розвитку інфраструктури транспорту в області, формуванню та удосконаленню автотранспортної мережі;

6) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах області;

7) бере участь у:

розробленні і виконанні державних цільових програм розвитку промисловості, транспорту та зв'язку;

визначенні потреби у продукції, що виробляється, і послугах, що надаються, підприємствами промисловості, транспорту і зв'язку на внутрішньому і зовнішньому ринку;

здійсненні заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги на розвиток промисловості, транспорту та зв'язку;

підготовці пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що поставляється для потреб держави за рахунок коштів державного бюджету;

формуванні обсягів продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах промисловості, транспорту і зв'язку;

забезпеченні функціонування інформаційно-аналітичних систем, призначених для оброблення та аналізу показників економічного і соціального розвитку;

розробленні і виконання регіональних інноваційних програм та середньострокових інноваційних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня;

погодженні тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у приміському сполученні;

примирених процедурах під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

8) веде облік підприємств промисловості, транспорту і зв'язку, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

9) узагальнює практику застосування законодавства;

10) забезпечує в управлінні додержання законодавства про державну таємницю;

11) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій;

12) виконує інші функції згідно з покладеними на нього основними завданнями.

5. Управління має право:

залучати за згодою керівників управлінь (відділів) спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до їх компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій області інформацію (документи та інші матеріали), необхідну для виконання покладених на нього завдань.

6. Управління, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в області, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном, Міністерства інфраструктури і Національною комісією з питань регулювання зв'язку.

Начальник управління має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника управління, погодженим з відповідними міністерствами.

На час відсутності начальника управління його функції виконує заступник начальника управління.

7. Начальник управління:

здійснює керівництво, організовує роботу управління і несе персональну відповідальність перед головою облдержадміністрації за виконання покладених на управління завдань;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

визначає та подає на затвердження у встановленому порядку структуру управління, розподіляє обов'язки між заступником начальника, керівниками структурних підрозділів управління, визначає ступінь їх відповідальності;

затверджує положення про структурні підрозділи управління і посадові інструкції його працівників;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади начальників відповідних відділів райдержадміністрацій;

розробляє і подає голові облдержадміністрації кошторис і штатний розклад управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління;

подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо утворення при управлінні колегій, наукових рад і комісій та їх складу. Рішення колегії оформлюється наказом начальника управління.

8. Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених асигнувань визначає голова облдержадміністрації.

Кошторис і штатний розклад управління затверджує голова облдержадміністрації після погодження їх Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

9. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

  

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали