МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 травня 2011 року N 192

Про затвердження Положення про Управління транспортної міліції Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до вимог Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" (Положення N 383/2011) та з метою підвищення ефективності оперативно-службової діяльності підрозділів транспортної міліції, забезпечення належної системи управління силами та засобами наказую:

1. Затвердити Положення про Управління транспортної міліції Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 13.05.2010 N 176.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Черних С. П.

4. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
16.05.2011 N 192

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління транспортної міліції Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Управління транспортної міліції Міністерства внутрішніх справ України (далі - Управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства внутрішніх справ України (далі - Міністерство, МВС), який є головним у сфері діяльності органів внутрішніх справ на транспорті (далі - ОВС на транспорті) щодо координації та узгодження їх дій у боротьбі зі злочинністю, злочинними посяганнями на вантажі, припиненні правопорушень та запобіганні їм, в охороні громадського порядку, захисті особистої власності та безпеки громадян на об'єктах транспорту України.

1.2. Координацію та контроль за діяльністю Управління здійснює заступник Міністра відповідно до функціональних обов'язків.

1.3. Управління очолює начальник, який підпорядковується Міністру внутрішніх справ України та заступнику Міністра.

Начальник Управління та його заступники призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України в установленому порядку.

1.4. Управління організовує свою роботу за галузевим, зональним та лінійним принципами, здійснює методичне і координаційне забезпечення діяльності цих підрозділів.

1.5. Діяльність Управління здійснюється на основі поєднання єдиноначальності у вирішенні питань оперативно-службової діяльності та персональної відповідальності кожного керівника і працівника за стан справ на дорученій ділянці, своєчасне і якісне виконання планових заходів та окремих доручень.

1.6. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про міліцію", іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС і цим Положенням.

1.7. Управління організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними планами у взаємодії з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства.

1.8. Структура і штатний розпис Управління затверджуються керівництвом Міністерства внутрішніх справ України.

1.9. На період відсутності начальника Управління його функціональні обов'язки виконує заступник начальника Управління.

1.10. Управління має печатку, штампи і бланки зі своїм повним і скороченим найменуванням, необхідні для здійснення його діяльності.

1.11. Діловодство в Управлінні здійснюється відповідно до законодавства та нормативно-правових актів МВС.

2. Основні завдання Управління

2.1. Організація, координація та контроль за діяльністю ОВС на транспорті щодо захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки. Прогнозування рівня злочинності на об'єктах транспорту, загальна координація діяльності ОВС на транспорті, їх взаємодії з територіальними ОВС, регіональними підрозділами інших правоохоронних органів, у тому числі сусідніх держав, з питань виконання основних завдань боротьби зі злочинністю.

2.2. Участь у формуванні та реалізації державної політики щодо боротьби зі злочинністю на транспорті.

2.3. Організація здійснення ОВС на транспорті заходів із виявлення, розкриття та припинення злочинів. Взаємодія зі структурними підрозділами МВС, іншими правоохоронними органами та органами державної влади у вирішенні цих питань.

2.4. Визначення основних напрямків службової діяльності ОВС на транспорті, надання їм організаційно-методичної та практичної допомоги, узагальнення та впровадження передового досвіду, досягнень науки.

2.5. У межах компетенції організовує та здійснює координацію оперативно-розшукової діяльності ОВС на транспорті.

3. Функції Управління

3.1. Здійснює аналіз оперативної обстановки та прогнозує рівень злочинності на об'єктах обслуговування, оцінює ефективність заходів, що застосовуються ОВС на транспорті, розробляє заходи протидії злочинності на транспорті.

3.2. Здійснює поточне та перспективне планування своєї діяльності, інформаційно-аналітичне забезпечення ОВС на транспорті.

3.3. Контролює виконання ОВС на транспорті законодавства, нормативно-правових актів МВС; аналізує та узагальнює результати роботи, надає необхідну практичну і методичну допомогу, розробляє та здійснює заходи щодо вдосконалення діяльності ОВС на транспорті.

3.4. Координує оперативно-розшукову діяльність підрозділів ОВС на транспорті, спрямовану на:

а) розкриття злочинів, установлення та розшук осіб, які їх учинили, безвісти зниклих громадян, установлення осіб невпізнаних трупів, а також осіб, які переховуються від слідства та суду, ухиляються від покарання;

б) запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів у сфері вантажних і пасажирських перевезень;

в) забезпечення документування злочинних дій та реалізації отриманої інформації;

г) удосконалення системи оперативного інформування, накопичення та використання баз даних про злочини та обставини їх учинення.

3.5. У межах повноважень забезпечує взаємодію з Міністерством інфраструктури України.

3.6. Координує роботу підрозділів міліції громадської безпеки на транспорті із:

а) забезпечення особистої безпеки громадян та охорони громадського порядку на об'єктах транспорту;

б) запобігання та припинення адміністративних правопорушень і забезпечення провадження в адміністративних справах про адмінправопорушення;

в) організації взаємодії ОВС на транспорті з громадськими формуваннями та трудовими колективами;

г) контролю за дотриманням установлених законодавством правил на об'єктах дозвільної системи;

д) охорони і утримання затриманих і взятих під варту осіб;

е) забезпечення захисту життя, здоров'я та майнових прав пасажирів від незаконного втручання в діяльність транспортної галузі.

3.7. Розробляє в межах компетенції тематичні плани навчання особового складу і контролює їх виконання.

3.8. Вивчає, узагальнює та впроваджує позитивний досвід роботи ОВС на транспорті.

3.9. Уносить пропозиції керівництву МВС щодо вдосконалення організаційної структури, штатного розпису підрозділів ОВС на транспорті.

3.10. Організовує та в межах компетенції надає відповіді на звернення та запити громадян.

3.11. Здійснює підготовку і організовує проведення нарад за підсумками оперативно-службової діяльності Управління та ОВС на транспорті, вивчає наявні недоліки, ставить завдання ОВС на транспорті та розробляє заходи щодо вдосконалення їх оперативно-службової діяльності.

3.12. За дорученням керівництва МВС здійснює перевірку оперативно-службової діяльності ОВС на транспорті.

3.13. Узагальнює практику застосування законодавства щодо діяльності ОВС на транспорті, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає на розгляд керівництва Міністерства проекти нормативно-правових актів МВС, унесення змін та доповнень до них, а також визначення такими, що втратили чинність.

3.14. У межах повноважень вирішує питання соціального захисту працівників ОВС на транспорті.

4. Обов'язки начальника Управління

4.1. Організовує роботу Управління і несе персональну відповідальність за якісне й ефективне виконання покладених на нього завдань і функцій.

4.2. У межах компетенції представляє інтереси Управління в органах державної влади, суду, прокуратури, інших установах та організаціях з питань діяльності підрозділів транспортної міліції.

4.3. Затверджує та розподіляє обов'язки між своїми заступниками. Затверджує функціональні обов'язки особового складу Управління.

4.4. Подає на затвердження керівництву МВС перспективні та поточні плани роботи Управління.

4.5. Забезпечує реалізацію державної політики щодо збереження державної таємниці та режиму секретності в Управлінні та контроль за їх збереженням в ОВС на транспорті.

4.6. Організовує роботу з відбору, розстановки працівників Управління, створення резерву кадрів для висунення на відповідні посади. Уносить керівництву МВС пропозиції щодо вирішення цих питань.

4.7. Організовує в установленому порядку атестацію працівників Управління. Уносить керівництву Міністерства пропозиції щодо присвоєння працівникам Управління чергових спеціальних звань.

4.8. Забезпечує в межах повноважень своєчасний розгляд заяв, скарг та пропозицій громадян.

4.9. Здійснює контроль за виконанням особовим складом Управління та підрозділами ОВС на транспорті Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, відомчих нормативно-правових актів і доручень керівництва Міністерства, що належать до сфери управління ОВС на транспорті.

4.10. Організовує службову підготовку.

4.11. Керівник Управління несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і повинен постійно їх контролювати.

4.12. Здійснює інші повноваження відповідно до завдань, передбачених цим Положенням.

5. Права начальника Управління

5.1. Уносить пропозиції керівництву Міністерства щодо вдосконалення структури і змін штатної чисельності Управління та ОВС на транспорті.

5.2. Видає в межах повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, готує методичні рекомендації, огляди стану злочинності та результатів роботи ОВС на транспорті. Надсилає запити до структурних підрозділів Міністерства, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях щодо надання інформації, необхідної для виконання покладених на Управління завдань, підготовки засідань колегії МВС, оперативних нарад при керівництві Міністерства.

5.3. Ініціює проведення заслуховувань керівництва ОВС на транспорті на нарадах при заступникові Міністра внутрішніх справ, який здійснює контроль та координацію діяльності Управління.

5.4. За дорученням керівництва МВС організовує виїзди працівників Управління в службові відрядження для подання практичної допомоги та проведення перевірок оперативно-службової діяльності ОВС на транспорті.

5.5. Погоджує в установленому порядку призначення на посаду і звільнення з посади керівників ОВС на транспорті.

5.6. Застосовує в межах повноважень заходи дисциплінарного впливу до підлеглих, заохочує відповідно до законодавства і нормативно-правових актів МВС та ініціює питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ОВС на транспорті.

5.7. Уносить керівництву МВС пропозиції щодо встановлення працівникам Управління посадових окладів у межах їх максимальних та мінімальних розмірів, а також відповідні посадові надбавки і виплати.

5.8. Оголошує збір особового складу Управління по тривозі в разі отримання відповідних сигналів по лінії мобілізаційної роботи чи виникнення надзвичайних ситуацій або з метою проведення тренувань.

 

Начальник Управління
транспортної міліції МВС України
генерал-майор міліції

М. О. Воробйов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали